2 HUIZEN Hofstedeken, ZAAILANDEN PRIJSVLUOHTBN 1889. Elixir d'Anvers UNE SEMA1NE BREUKEN. AANGEWEVER; en Bosch Bmfvenbond iSerdersem, Gemeente Eremhodegem a Paris, 125 frs. VAN DEN BERGH Geen bclcr en zachter Dij gcdwongenii onteigening. OPENBARE VERKOOPING van TE LEDEDreefstraat. De Notaris MOENS, te Lede, daartoe aan gesteld, zal, in uitwerking van een vonnis verleend door de Rechtbank van eersten aan leg, zitting houdende te Dendermonde, den 18 Mei 1889, met de pleegvormen der wet van -15 Augusti 1854, op de gedvvongene onteigening, openbaarlijk verkoopen: Eerste koop. Een Huis met Hof, gestaan en gelegen te Lede, Dreefstraat, gekend bij kadaster wijk F, nummers 919 eu 920, groot 2 aren 20 centi aren, palende noord de Dreefstraat, oost aan den volgenden koop, zuid aan den lieer Pieter Jan Mertens, landbouwer te Lede en west aan den heer Lodewijk Laudens-Bral, beenhouwer te Lede. Tweede en laatste koop. Een Huis niet Grond en verdere Aanhoorig- heden, gestaan en gelegen te Lede, aan de Dreefstraat, gekend bij kadaster wijk F, num mers 916a en 918, groot 1 aar 80 centiaren, palende noord aan de Dreefstraat, oost aan de weduwe Victor Persiaux, winkelierster te Lede, zuid aan genoemden heer Mertens en west vooi'gaanden koop. ZITDAG Dijnsclag 11 Juni 1889. Om 4 ure juist namiddag, ter zittingszaal van den lieer Vrederechter te Aalst, Groote Markt, ten Stadliuize. Voor verdere inlichtingen en inzage der stukken, begeve men zich ter studie van voor noemden Notaris MOENS. OPENBARE VERKOOPING van een TE LEDE, OVER1MPE. De Notaris MOENS, te Lede, zal, ten aan- zoeke van wie het behoort, op de hiernage- stelde zitdagen, in liet openbaar te koop aan bieden Lenigen koop. Een behuisd Hofstedeken mot zijne Erve, geslaan en gelegen te Lede, Overimpe, Viscli- poel, gecadastreerd seciie 1), nummer 492, aldaar groot 4 aren 80 centiaren, palende noord-oost Theresia Vergeylen, zuid oost Mijn lieer Sarens, zuid-west Madame Moens, noord west de kinderen Joos. ZITDAGEN. Instel Woensdag 5 Verblijf Woensdag 12 Telkens om 3 ure namiddag, te Lede, Over impe. ter herberg Du IIaas bewoond door d'heer Juliaan Mertens. OPENBARE VERKOOPING van goede T E L E D E De Notaris MOENS, te Lede, zal ton aanzoeke van vvien liet behoort, met gewin van palmsla gen en gelagen, op de hierna bepaalde Zitda gen in liet openbaar te koop aanbieden. Eerste koop. Eene partij Land, gelegen te Lede, op den Juni 1889. Groolen Kantor, omtrent liet tweede Kapelle ken, groot volgens meting 28 n.ren 82 centi aren. gekend bij kadaster sectie C, nummer 321, met eene grootte van 24 aren GO centi aren, palende oost Madame Leopold Mattliys, zuid d'heer Jules liayois, west juffer Virgeriie De Scliaepmecsler en noord Joannes Steels als gebruiker. In gebruik bij den lieer Theodore De Schaep- meester. Tweede koop. Eene partij Land, gelegen le Lede, op den Meerboscb, groot 62 aren 89 centiaren, gekend bij kadaster sectie E, nummer 408, met eene grootte van 60 aren 80 centiaren, palende oost Vincent Blondeel, zuid de Wijstraat, west Joannes-Baptiste Steels en Joamies-Baptiste Slandaert en noord Mijnheer den Advokaat Van Wambeke. In gebruik bij Louis Van Biesen en Frans Cooreman. Deze partij zal in twee gelijke deelen opge roepen worden oostdeel eu westdeel. Derde koop. Eene partij Land, gelegen te Lede, op den Grooten Kauter, omtrent de Veldmuis, groot 54 aren 70 centiaren, gekend bij kadaster sec tie G, nummer 158a, palende oost den Kerk- weg, zuid den lieer De Clippele, west Mattbeus De Smet en den armen van Wichelen en noord den heer Bcnoil Van der Eecken. Boomprijs frs. 60-00. In gebruik bij Frans Kuppens. Vierde en laatste koop. Eene partij Bosch, gelegen te Lede, op Ledezijde, groot 24 aren 60 centiaren, gekend bij kadaster sectie D, nummer 32, niet eene grootte van 27 aren, palende oost liet Hoog- ledezijdestraatjen, zuid Charles Vaereman, west liet gesclieid met Impe en noord Henricus- Joannes D'llaese. In beheer. ZITDAGEN: Instel Donderdag 13 Verblijf Donderdag 27 Telkens om 5 ure namiddag, te Lede, Dorp, ter herberg De Halve Maan bewoond door den heer Charles-Louis Saeg. Juni 1889. AALST, (MIJLBEECK). PHj.svluclit op Cambrai. Zondag 9 Juni, l)ij Fr. Schud-!inek. Maatschappij Recht voor de Vuist, Aalst, (Botermelkstraa'c) PrijsAlucht op Noyon, Zondag 16 Juni, bij Fr. Jan. sogers. Maatschappij De Zwaluw, Herdersem, (Broek- straat). Inbrengst voor Quiévrain van Zaterdags ,savonds tot Zondags 'smorgens 5 uren. Voor bet buitenland Zaterdags van 10 tot 12 uren 's middags stipt. «O» Gegeven door de Maatschappij de Duif zonder Vrees, gevestigd Ier «erberg 't Duikken, bij Gamiel Ilutse- baut. Uit Quiévrain, op Zondag 16 Jnniinbrengst van 2 tot 6 uren 's morgens en des noods later. Gevaarborgde gezondlieidslikeur. Een enkel glas slilt de hevigste maagpijn 1/4 liler aan een stuiptrekkend paard of zwel lend rundei' op gegeven redt de zelve op min dan 3 minuten tijds, zooals meer dan 2,000 genezingen, verleden jaar geschied, getuigen. Eere diploom ter gezondlieidstentoonstelling te Boulogne a Z. 1887, voorgezeten door doctor Pasteur van Parijs. Eere diploom te Adelaide 1888. Exp. univer- selle. Meer dan 28 medaljes op wereldtentoon stellingen behaald; gebruikt aan liet hof van Z. M. de Koning Leopold 11. F.-X. de Beukelaer. Likeur stoomstokerij van Is10 klas te Ant- j werpen, handelt slechts met likeuristen en j handelaars aan zeer gematigde prijzen. compre"' le logementles repos au Palais-Royal, 8 rExposition, aux Grands Bouillons, au Grand Hotel ou ii l'liötel Continental, les entrées ii rExposition, les parcours en bateaux el les j promenades en voitures pour visiter les monu ments et curiosilés de Paris. S'ad. ii l'agence des Excursions collectives, 28, Passage Saulnier, Paris, qui adressera le prospectus détaillé. Spoedh c en grondige genezing ingewonc gevallen. Zekere voldoening en onmiddelijke verzachting in de ergste gevallen. Onmiddelijke stilstand en genezing 1 der verzakkingen' en verplaatsing der baarmoeder. Speciale vervaardiging van toestellen om de misvormin- gen van het lichaam te. voorkomen of to genezen, alsook voor kunstmatige ledematen, volgen de beste voorschrif ten het inzetten van kunsloogen. Behalve de 30 medalies en diploma's benevens de tal rijke eervolle vermeldingen verkreeg de Uitvinder nog de j goude medalie op de Internationale Tentoonstelling te bonden in 188 f en New-Orleans. Er is voortdurend eene dame aan de inrichlingaanwezig, i Sprecckuren van 8 lot f uren. WABïtStSCERS, breukmeester, Groen Plaats, Antwerpen. 33-43, Brouwersvliet. ANTWERPEN BE KLOK .0 1 l ■v-l VERVAARDIGD VOLGENS IIET OUDE STELSEL. j purgeermiddel of de PILLEN DE PRATERE. Zij geven geene buikpijn mogen le allen tijde genomen worden, zelfs al eten, door vrouwen en kinderen zoo wel of door mans. Zij zijn alleenlijk met uittreksels van plan ten samengesteld, onder dewelke de bloedzuiverende sleckwinde (salsepareiile). Zij bevatten geene aloéi hun gebruik kan dus niet hinderen. Zij jagen uit het lichaam al wat kan schadelijk zijn, zoo ais de gal, slijmen, bedorven bloed, enz. De Pillen De Pralere; genezen zeker en in korten tijd alle maagontstellenis- sen, maagpijn, zuur, verstoptheid, gal, hoofdpijn, linden, rug- en schouder en armpijn, speen, keer der jaren, uitslag van brand, enz. Algemeen dépot Apotheek De Praetcre, Oostende, te Gent bij Domoor-' Baetslé, Gaeremijnck, apotheker, en overal. Aalst, drukkerij van Spitaels-Scliuermans.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 4