van het Land van. Jaar 1889. 1993 Zondag 28 Juli. WOONHUIS Hofstedeken TEIL Burgerlijken Stand Kaatsspel-Esplanadeplein. A VE1\DI\E. PE11CEEL BOSCH beste Landen, Meerschen beplante Bosschen AAÏÏKONDI Abonnementsprijs frs. 4 's Jaars. De affiehenbij den uitgever gedrukt worden gratis aangekondigd. Bureel Nieuwstraat N' 14 Les annonces de la Belgique et de l'Étranger sont repues par l'Agenee Havas Publicité) 89, Marché-aux-Herbes, it Bruxelles, et cliez se correspondants ii l'Étranger Pour la France: h l'Agenee Havas, 8, Place de la Bourse-Paris. Pour l'Allemagne, i'Austro-Hongrie et la Suisse: cliez Rudolf Mosse (Annoncen-Expeditionii Cologne, Berlin, Francfort, Strasbourg, Munich, Hambourg, Leipzig, Sluttgard, Vienue et Jurich. Peur ia Grande-Bretagne et l'Irlande: cliez Géo Street et C», 30, Cornhill E G et 5, Serie Street W C, Londres. Pour la Hollande cliez Nijgh et Van Ditmar, Rotterdam. Pour l'Amériquecliez Petliingill et C", 38, Park Row-New-York. van Jen 19 tot den 26 Juli. GEBOORTEN. Mannelijk 6 Vrouwelijk 5 HUWELIJKEN. J. Van Cauwenbergli, verwen, met M. Buy- taert, zonder beroep. J. De Brul, tabakbewerker, met Th. Gillade, zonder beroep. Ed. Keppens. daglooner, met C. Wauters, landbouwster. G. Rogiers, landbouwer, met M. De Ridder, kleermaakster. OVERLIJDEN. S. Van der Bracht, begijn, 77 j., Begijnhof. C. De Vos, weduwenaar Colin, twijuder, 78 j., Vischmarkt. Fr. Boone, schoenmaker, 30 j., Leopoldstr. P. Meert, man Bombeeck, polisseur, 50 j., Lange Ridderstraat. Fr. Spillebaut, man Heirman, twijnder, 31 j., Mijlbeek. S kinderen onder de 7 jaren. STAD AALST. «O» ZONDAG 28 JUNI 1889. Om 2 uren 's namiddags, Lodewijk Minot, (Aalst.) tegen Louis Siraux, (lste partij.) Edinglien (Enghien.) Om 3 uren, Omer Van der Houdelingen, Geeraerdsbcrgen, (Tholl,) tegen Louis De- greef, (i** partij,; Brussel. Om 4 uren. Beslissing. OPENBARE VERKOOPING van een onlangs nieuw gebouwd TE AALST-SCHAARBEKE, in de Scherrestraat, N6 12. De Notaris LIMPENS tc Aalst, zal, ten ver zoeke van wie het behoort, met gewin van plamslag en gelagen, openbaarlijk verkoopen Eenigen koop. Een schoon Woonhuis, gestaan en gelegen te Aalst-Schaarbeke in de Scherrestraat, getee- kend N° 12, gekadastreerd sektie B, nummer 506a, met eene grootte van 60 centiaren, pa lende noord de Scherrestraat, oost en zuid den verkooper heer Gustave Seheerlinckcn west de lieer Edmotid Steleman. Onmiddelijke ingebruiktreding. Ingesteld frs. 1200-00. ZITDAGEN. Instel Donderdag 25 Juli ,SSq Verblijf Donderdag 8 Augusti Telkens om 4 ure namiddeg, ter Estaminet bewoond bij den heer Chèui Van Hooiiebeeck, te Aalst, in de Molenstraat. Coffre-fort. Table coulisses pour 10 personnes, en acajou. fable en acajou grand format, 5 coulisses. 2 Fauteuils (poufs.) Cbambre ii coucher en acajou, ressort neuf. Lit neut et ressort. Bureau ministre. 2 chaises et un fauteuil. t Bureau. S'adresser pour les voir cliez Mr Ai.piio.nse DE VUYST, rue Liénart. Bij uitscheiding van bedrijf. OPENBARE VERKOOPING van een TE LEDEGucht. De Notaris MOENS, te Lede, zal, ten aan- zoeke van vvicn het behoort, op de hiernage- stelde zitdagen, in het openbaar te koop aanbieden Eenigen koop. Een Hofstedeken, geslaan en gelegen te Lede, Gucht, groot van gronde 3 aren 53 centiaren, palende oost de rede, zuid den Steenweg naar Wanzele, Impe en Smetlede, west de weduwe Charles Vermeiren en noord Mijnheer Matthys. Boomprijs frs. 100.00. ZITDAGEN. Instel Woensdag 14 n ,Rsq Verblijf Woensdag 21 UObSI 1ksj' Telkens om 3 uren namiddag, te Lede, Ros- sestraat, ter herberg De Heiit, bewoond door den heer Hippolijte Vijverman. OPENBARE VERKOOPING van een TE WANZELE. De Notaris MOENS, te Lede, zal ten aanzoeke van wien het behoort op de liiernagestelde Zitdagen, in het openbaar tc koop aanbieden: Eenige koop. Een perceel Bosch, te Wanzele, Huylenhoeck, gecadastreerd sectie A, nummers 570 en 570ins, aldaar groot 24 aren en bij meting groot 27 aren 36 centiaren, palende oost juffer Gu- dule Van Herzele, zuid de beek, west Louis Van Biesen-Raes en noord de erven Blanc- quaert. ZITDAGEN: Instel Dijnsdag 23 ,8R() Verblijf Dijnsdag 30 Juu Telkens om 3 ure namiddag te Lede Dorp, ter herberg De Roos, bewoond door den heer Jan-Baptiste Van Óverwalle. OPENBARE VERKOOPING van liet VAN G I JSEGHEM, eti wel gelegen te GIJSEGHEM, SCHOONAERDE, AUDEGEM, MESPELAERE, WIEZE, HERDER- SEM, HOFSTADE EN LEDE. De Notaris MOENS, te Lede, zal ten aanzoe ken van Mijnheer den Baron de Brocqueville, te Postel, in hetopenbaar verkoopen,de hierboven gemelde goederen. 1 koop. Het schoon en welgelegen Kasteel van Gijseghem, met wel beplante hoven, serren, wallen, warande en buitengewoono schoone dreef van het Kasteel tot aan de Kerk, geslaan en gelegen te Gijseghem en deel op Audegem en Schoonaenle, bekend bij kadaster ge meente Gijsegem sectie B, nummers 452, 451a, 450, .453, 454 a, 455,450,457,419, 448a,418b.448c.448d, 447,446 415, 444, 443, 142a, 442b. 411. 440, 439, 438, 437, 435a, 434, 411abis, 411bius, sectie A, nummers 207 en 208; gemeente Audegem, sectie C. nummers 34, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50bis, 51,52 53, 54, 55, 56, gemeente Schoonaerde, eenige sectie, nummers 1442. 1439, 1438 en 1456, groot in het geheel 27 hectaren 94 aren 9(1 centiaren.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 1