2 koop. Een perceel Land, gelegen le Gijsegem, Kasleol- dreef, bekend bij kadaster sectie B, nummer 461a, meteene grootte van 39 aren 50 centiaren. 3 koop. Eene partij Land, gelegon te Gijsegem. Lakonstede, bekend bij kadaster sectie B, nummer 459, met eene grootte van 1 hectare 26 aren 20 centiaren. Boom prijs 285 frs. 4 koop. - Eene partij Land en Meersch gelegen te zelve Gijsegem, Lakenstede, bekend bij kadaster sectie B, nummers 458, 480, 485 en deel van nummer 403, met eene grootte van 1 hectare 26 aren 34 centiaren. Boomprijs 855 frs. 5 koop. Een perceel Land, gelegen te Gijsegem, Ausmeir, gekend bij kadaster sectieB, nummers 404, 405c, en deel van nummer 403 met eene grootte van 5 hectare are 26 centiaren. Boomprijs 1450 frs. 6 koop. Eene partij Land, gelegen te Gijsegem. Lakenstede, sectie B, nummers 470a en 472, met eene grootte van 20 aren. 7 koop. Eene partij Land, gelegen Le Gijsegem, Waterstraat, bekend bij kadaster sectio B, nummer 549, met eene grootte van 68 aren. Boomprijs 250 frs, 8 koop. Een perceel Land, gelegen te Gijsegem, Ausmeir. bekend bij kadaster sectie B, nummer 515, met eene grootte van 9 aren 80 centiaren. 9 koop. Eene partij Land, gelegen te zelve Gijsegem, Kas- teelveld, bekend bij kadaster sec:ie B, nummer 430, met eene grootte van 30 aren 40 centiaren. 10 koop. Eene partij Land, le Gijsegem, Kasteelveld, bekend bij kadaster, sertie B, nummers 431 en 424, met eene grootte van 73 aren 40 centiaren. Boomprijs 100 frs. 11 koop. Eone partij Land, te Gijsegem, Ausmeir, bekend bij kadaster sectie B, met nummers 411 en 410a, met eene grootte van 3 hectareu 53 aren 50 centiaren. Boomprijs 540 frs. 12 koop. Eene partij Land, gelogen alsvoren, bekend bij kadaster sectie B. nummers 412 en 413a, met eene grootte van 3 hectaren 24 aren 30 centiaren. Boomprijs 445 frs. 13 koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren. bekend bij fcadaster sectie B, nummers 409a en 40Sb, groot vol gens meting 1 hectare 97 aren 64 centiaren. Boomprijs 560 frs 14 koop. Eene Hofstede met zijne afhangen en Landen, ge staan en gelegen alsvoren, op den Molenhoek, be kend bij kadaster sectio B, nummers 95, 96, 94, 93, 97b, 99a en 100, met eene grootte van 2 hectaren 84 aren 20 centiaren. Boomprijs 300 frs. 15 koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren op het Kasteel veld, bekend bij kadaster sectio B, nummers 413b en 414, met eene grootte van 2hectaren 53 aren 50 centi aren. Boomprijs 400 frs. 16 koop. Een perceel Land, te Gijsegem, Molendijk, bekend bij kadaster sectie B, nummers 76, 90, 91 en 92, met eene grootte van 1 hectare 41 aren 20 centiaren. Boomprijs 450 frs. 17 koop. Eene partij Land, Meersch en Bosch, gelegen als voren, Molendijk, bekend bij kadaster sectie B, num mers 17, 32 en 12, met eene grootte van 1 hectare 71 aren. Boomprijs 4350 frs. 18 koop. Een perceel Land, gelegen alsvoren, Molendijk, be kend bij kadaster sectie B, nummer 7, groot 13 aren 30 eantiaren. Boomprijs 20 frst 19 koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren, Molendijk, be kend bij kadaster sectie B, nummer 19, groot 30 aren 90 centiaren. boomprijs 25 frs. 20 koop. Eene partij Land. gelegen alsvoren, Molendijk, ka dastraal bekend sectie B, nummer29,met eenegrootle van 19 aren 30centiaren. boomsrijs 40frs. 21 koop. Eene partij Lar.d en Meersch. gelegen te zeiven Gij segem, op het Pvcuken, bekend bij kadaster sectie 1», nummers 378, 379, 330, 381 ni 3:52, met eene grootte \an 1 heclïV'Q 28 ai qu 10 centiaren, boomprijs 1550 frs rööö 22 koop. Een perceel Land, gelegen a[svoren, op liet Reuken, bekend bij kadaster ssctie B, nummers 383 en 374a, met eene grootte van 28 aren 10 centiaren. boomprijs 130 frs. 23 koop. Een perceel Land, gelegen alsvoren, Ausmeir, ka dastraal kekend sectie B, nummer 371 en 482, met eene grootie van 68 aren 10 centiaren. 24 koop. Eene partij Land. gelegen alsvoren, op het Reuken, sectie 13, nummers 340, 341 en 344, groot volgens me ting 52 aren 50 centiaren. Boomprijs 720 frs. 25 koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren, op liet Reuken bij kadaster bekend sectie B, nummers 519 en 520, met eene grootte vau 29 aren 10 centiaren. Boomprijs 200 frs. 26 koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren, Ausmeer, ka dastraal bekend sectie B, nummers 573 en 537, met eene gropte van 71 aren 40 centiaren. Boomprijs 24 frs. 27 koop. Eene partij Land, alsvoren, Ausmeer, bekend bij kadaster sectie B, nummer 380, met eene grootte van 27 aren 30 centiaren. Boomprijs 40 frs. 28 koop, Eene partij Land, gelegen alsvoren, aan de Ilaag- straat, bekend ten kadaster sectie B, nummer 246, met eene grootte van II aren 10 centiaren. 29 koop. Eene partij Land, alsvoren, op den Bovensten Kruiskauter, gekend ten kadaster sectie B, num mers 269 en 282, met eene grootte van 32 aren 20 centiaren. 30 koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren, op den Bo vensten Kruiskauter, bekend bij kadaster sectie B, nummers 314, 315 en 313, aldaar groot 37 aren 50 cen tiaren. 31 koop. Twee aanccnpalonde Hofstedekens met Tuin, ge staan en geleden alsvoren, Molenhoek, bekend bij kadaster sectic B, nummers 47a, 48 en 49d, aldaar groot 15 aren. Boomprijs 102 frs. 32 koop. Een perceel Land, gelegen alsvoren. Ausmeer, sec tie B, nummers 406b en 407b, groot 1 hectare 86 aren 80 centiaren. boomprijs 1500 frs. 33 koop. Een pereeel Land, gelegon alsvoren, Munte, gekend bij kadaster sectie G, nummers 109 en 170, groot 93 aren 20 centiaren. boomprijs 800 frs. 34 koop. Een perceel Land, gelegen alsvoren, Munte, sectie G, nummers 172 en 173, groot 40 aren 80 centiaren. 35 koop. Een perceel Land, gelegen alsvoren, Munte, bekend ten kadaster sectie G, nummer 150, mei eene grootte van 25 aren 20 centiaren. Boomprijs 250 frs. 30 koop. Eene paitij Land, alsvoren, Munt, bij kadaster be kend sectie G, nummer 146, met eene grootie van 11 aren 40 centiaren. boomprijs 70 frs. 37 koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren. Munte, gekend bij kadaster sectie C, nummer 155, aldaar groot 1 hec tare 47 aren 80 centiaren. boomprijs 450 frs. 38 koop. Eone partij Land, gelegon alsvoren, Munte, sectio G, nummer 160, groot 30 aren 80 centiaren. 39 koop. Eene partij Land, alsvoren, Munte, bekend bij ka daster sectie'C, nummer 163, aldaar groot 30 aren 80 centiaren. 40 koop. Eene partij Land. gelegen alsvoren, Munte, bij ka* daster bekend sectie C, nummers 130c en 131, aldaar groot 1 hectare 36 aren 90 centiaren. boomprijs 450 frs. 41 koop. Een perceel Land, gelegen alsvoren, aan de Water straat, gekend bij kadaster sectie G, nummer 53, mét eene grootte van 37 aren 20 centiaren. 42 koop Een perceel Land, gelegen alsvoren, aan de Water straat, bij kadaster bekend sectio G, nummors 49 en 50, met eene groolle van 28 aren. boomprijs 50 frs. 43 koop. Een perceel Land, gelegen alsvoren, Winninck, be kend bij kadaster sectie C, nummer 34b, aldaar groot 11 aren 70 centiaren. 44 koop. Een perceel Meersch, gelegen alsvoren, in den Groo- len Meersch, hekend bij kadaster sectic A, nummers 9, 14,15,16, aldaar groot 1 hectare 18 aren 50 cen tiaren. 45 koop. Een perceel Meersch, gelegen alsvoren, inden Groo- ten Meersch, bekend bij kadaster sectie A, nummer 34, aldaar groot 1 hectare 42 aren 60 centiaren. 46 koop. Een perceel Meersch, gelegen alsvoren, in denGroo- ten Meersch. bij kadaster bekend sectie A, nummers 35, 36, 37, mot eene grootte van 47 aren 50 centiaren 47 koop Een perceel Meersch, gelegen alsvoren, in denGroo- ten Meersch, bekend bij kadaster sectie A, nummer 42, aldaar groot 34 aren 10 centiaren. 48 koop. Een perceel Land, gelegen alsvoren, Osseweide, bij kadaster bekend sectie A, nummer 56, aldaar groot 32 aren 30 centiaren. 49 koop, Een perceel Bosch, gelegon alsvoren, Osseweide, sectie A, nummers 60 en 61, groot volgens cadaster 58 aren. 50 koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren, Osseweide, be kend bij kadaster sectie A, nummers 157, 158 en 159, aldaar groot 2 hectaren 93 aren 70 centiaren. boomprijs 1800 frs. 51 koop. Een perceel Meersch, gelegen alsvoren, Osseweide, beltend bij kadaster sectio A, nummer 160, met eene grootte van 3 hectaren 73 aren 80 centiaren. boomprijs 800 frs. 52 koop. Een perceel Bosch, gelegen alsvoren, Kerk weide, bij kadaster bekend sectie A, nummer 155, aldaar groot 34 aren 90 centiaren. Boomprijs 1050 frs. 53 koop. Een perceel Land en deel Meersch, gelegen alsvo ren, Kerkweide, seclie A, nummer 156, groot volgens kadaster 60 aren 10 centiaren. boomprijs 1050 frs. 54 koop. Een perceel Meersch en deel bosch, gelegen alsvo ren, Kerkweide, bekend bij kadaster sectie A, num mers 82. 83, 83bis, 83-2BIS, 84a, 84bis en 116, aldaar groot 94 aren. boomprijs 1720 frs. 55 koop. Een perceel Bosch, gelegen alsvoren, Banovens, he kend bij kadaster sectie A. nummer 81a, groot 58 aren 60 centiaren. boomprijs 2100 frs. 56 koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren, Banovens, bij kadaster bekend sectie A, nummers 86 en 87, aldaar groot 63 aren 40 centiaren. boomprijs 170 frs. 57 koop. Eene perceel Meersch, gelegen alsvoren, Banovens, sectie A, nummer 81c, groot volgens kadaster 78 aren 40 centiaren. boomprijs 1200 frs. 58 koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren, Dorp, bekend bij kadaster sectie A, nummer 182, aldaar groot 66 aren 50 centiaren. 59 koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren, op het Schoor, bekend hij kadaster sectie A, nummor 143, met eene grootte van 15 aren 40 centiaren, boomprijs 150 frs. GO koop. Eene partij Land en deel Bosch, gelegen alsvoren, Denderland, bij kadaster bekend sectio A, nummers G87, 688, 689, 690, 691, 692, 700 en sectie D, nummer 122, meteene grootte van 1 hectare 45 aren 20 centi aren. boomprijs 4080 frs. 61 koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren, Camphof, bij kadaster bekend sectie A, nummers 666 en 670, aldaar groot 75 aren 90 centiaren. boomprijs 150 frs. 62 koop. Eene partij Land. gelegen alsvoren, op het Schoor, bekend hij kadaster sectio A, nummers G42 en 641, aldaar groot 68 aren. boomprijs 330 frs4

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 2