FIJNE GRAANGENEVER DERBAIX BREUKEN. TE KOOP. mm%, ÜAVIF "VAN DEM DEUGD C° Geen beter en zachter DE PILLEM DE ZALF i i i\i y i SNELWIELERS BESTE ENGELSCHE BRANDKASTEN KACHELS Aacni ECHTE AMERIKAANSCHE DETROIT STOVE WORKS C 50 p. h. besparing van brandstof jpgjgp M1' Amedée GORAEL, Sl. Jorisstraal. P aan 1,60 en 2 IV. de 1/2 k. MISTROUWT BE YELE NAMAAKSELS. Een schoon goed Paard Arden nais, zich le bevra gen hij den dr ukker dezer. Laatst verkregen beloouingen voor zijne goede hoedanigheid. Te verkrijgen bij alle Kruideniers en Banketbakkers van het land. GEMEENTE HOFSTAD F. koop 121. Ecno partij La ml, gelogen te Iloi'sladc, Duij vers- pullen, bekend ])ij kadaster sectie A, nummer 89a, groot 19 aren 10 centiaren. ZITDAG Maandag 19 Oogsll889, teu9 ure's morgens, te Lede, Dorp, ter herberg «De Dodbkl Roos,» bewoond bij den lieer J.-B. Van Overwnllcn, en des noods den volgenden dag. 33-43, Brouwersvliet. ANTWERPEN DB KLOK VERVAARDIGD VOLGENS HET OUDE STELSEL. geui'geermiddel of de PILLEN DE PRATERE. Zij geven geene buikpijn mogen te allen tijde genomen worden, zelfs al eten, door vrouwen en kinderen zoo wel of door mans. Zij zijn alleenlijk met uittreksels van plan- - ten samengesteld, onder dewelke de bloedzuiverende steekwinde (salseparcille). Zij bevatten geene aloë; hun gebruik kan dus niet hinderen. Zij jagen uit het lichaam al wat kan schadelijk zijn, zoo als de gal, slijmen, bedorven bloed, enz. I)e Pillen De Pratere genezen zeker en in korten tijd alle maagoutsleltenis- sen, maagpijn, zuur, verstoptheid, gaf, hoofdpijn, linden, rug-en schouder en armpijn, speen, keer der jaren, uitslag van brand, enz. Algemeen dépot Apotheek De Praelerc, Oostende, te Gent bij Demoor- Daetslé, Gaereinijnck, apotheker, en overal. GEZONDHEID VOOR IEDEREEN Zuiveren liet Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de Lever, Mn«s, Ntcrcu en ln^cwamlcn. Zij {geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ten genezing van alle Kwalen eigen aan't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etteebuilen. Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Keelpijn, Stroncliltla, Verkoudheid cn Slonst. er genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, e geneest betooverend, samengetrokken en Stijve Cevvrichten. Alleen bereid in Professor Hollowai's Etablissement. 78, NEW OXFORD STREET, LONDON, voorheen 533, OxFoun Stiieet. En worden verkocht in Pottenen Doozen van is. i i/2d., 2s. 9d., is 6d., us., 22s, en 33s, en verkrijgbaar bij alle medeeijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieve het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 333, Oxford Street, er niet staat zoo is liet bedrog. Wij vernemen dat liet belangrijk huis Lesaffre en Bonduelle van Marco en Baroeul (Noord), wiens gist zoo bekend is, in do Tentoonstelling van Brussel, de hoogste buloo- ningen voor zijne voortbrengselen bekomen heelttwee esrediplomas waarvan een bij zonderlijk voor zijnen gist en bet ander voor den alcool en den genever, en eeue groote GOUDEN MEDALIE VOOl'Zijn HOUT. pffl 1 f D IJ II Generaal Agentschap der echte Dc zachlslen, snelste» en 111:11st geniisdiiiuikeiiden. GOUDEN MEDAILLES OP OEN INTERNATIONALEN PRIJSKAMP BRUSSEL 1888 GEMAK VAN BETALING LA UT, WST met 2, 5 en wielen DER FABRIEKEN f hO VERBETERD VUURVAST ONOPENBREEKBAAR O VAN DE (AMÉF.IKA) branden onoplioudclijk cn zonder uil 1c gaan. Eenige Gouden Medaille op de Internationale Prijskamp 1c Brussel 1S8S. Liefhebbers van goeden CHOCOLAAT gebruiken de gewuurI>oi-gd zuiver onenojsuiker cn vanille. Spoedue en grondige genezing ingewonc gevallen. Zekere voldoening en onmiddelijke verzachting in de ergste gevallen. Onmiddelijke stilstand en genezing der verzakkingen cn verplaatsing der baarmoeder. Speciale vervaardiging van toestellen om de misvormin gen van liet lichaam te voorkomen of te genezen, alsook voor kunstmatige ledematen, volgen de beste voorschrif ten het inzetten van kunstoogen. Behalve de 30 medalies en diploma's benevens de tal rijke eervolle vermeldingen verkreeg de Uitvinder nog de goude mcdalic op de Internationale Tentoonstelling te honden in 1884 en New-Orleans. Er is voortdurend eene dame aan de inrichlingaanwezig, Spreeckuren van 8 tot 4 uren. WjIERSEGERS, breukmeester, I», Groen Plaats, 3E, Antwerpen. HEELZAME RAAD. Deregelmatige pur geering voorkomt en geneest de ziekten van de maag en van de darmen, de slijmen en de gal, de verstopping van het darmkanaal, de afgang, den uitslag, de hoofdpijn, de oplooping van Bloed en al de besmettelijke ziekten, typhus, pokken, cholera. DE PILLEN DE PRATERE, liet nieuwe ge neesmiddel, en verre liet beste, met salsepa rcille samengesteld, zuiveren liet bloed veroor zaken geene colieken, zijn onovertrefbaar tegen de ongelegenheden welke de keer der jaren te weeg brengt, helpen de ontwikkeling der jonge dochters. Moeders van familie koopt eene doos Pillen Ue Pratere aan fr. 1,50. Algemeene depót: Apotheek De Pratere, Oostende en in alle Apotheken van 't Land. Groote Wedstrijd, Brussel 1888, eerste diploma. Tentoonstelling der Fransche Laureaten, Londen 1889, gouden medaiie Tentoonstelling van Tunis 1889, eeredipioma. Aalst, snelgerSd'Ukkei'ij van Spitaels-SchuermanS-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 4