Jaar 18B9. 1997) Zondag 25 Augusti. HOFSTEDE EEN HUIS Burgerlijken Stand A1ËIJBËL-VËND1T1Ë. TE SCOOP. beste Landen, Meerschen beplante Bosschen ■y -tf -.-n-y-jryi -.rv7--:r>Tvra-jrhr r/wwraff ••--ttt-'v': ':T ygra^T-»-"^.-JrrriTTA-«reyr.-T-f --?■■ :.TAVVj)^ni;XA«SOHlJXS BK3&S23SÖ>2 BSSfE^ j Abonnementsprijs frs. 4 's jaars. Ba affioïienbij den uitgever gedrukt worden gratis aangekondigd. Bureel Nieuwstraat S" 14 Les annonces de la Belgique et de l'Étrauger sont replies par I'Agenee Havas (Publicité) 89, Marché-aux-Herbes, a Bruxelles, et chez se .correspondar's ii l'Étranger Pour la France: ii I'Agenee Havas, 8, Place de la Bourse-Paris. Pour l'AUemagne, l'Austro-Hongrie et la Suisse: cliez Rudolf Mosse (Annoncèn-Expeditionii Cologne, Berlin. Franc-fort, Strasbourg. Munich, Hambourg, Leipzig, Stultgard, Vienne et Jurich. Peur la Grande-Bretagne et l'Irlande: chez Geo Street et Cr, 30, Gornhill E 0 ct 5, Serie Street W C, Londres. Pour la Hollandsclie? Nijgh et Van Ditmar, Botterdam. Pour l'Amóriquechez Pethingill el C", 38, Park Row-Now-York. van Jon 1(1 lot den 25 Augusti. GEBOORTEN. Mannelijk 7 Vrouwelijk 7 HUWELIJKEN. A. Pauwels, venver niet P. Callebaut, br. L. D'Haese, broodbakker, met M. Evenepoel, dienstmeid. E. Van Gulsem, rondl. met V. Gilbos, braai- ster. F. Van Vaerenbergh, dagl. met S. Van den j Broeck, dagloonster. OVERLIJDEN. J. Cartuyvels, m. Cnudde, bed. 43 j., Den- derstraat. P. Van Lierde, werkman, 18.i., Scbaarbekc. P. Moens, m. De llase, handelaar, 7! j., Mo lenstraat. L. De Smeclit, wed. Moes, gepens. 78 j., Tragel. 6 kinderen onder de 7 jaren. OPENBARE VERKOOPING van oene te 1IERDERSEM, wijk Bosclikant. De Notaris LIMPEN'S te Aalst, zal met gewin van palmslag en gelagen, openbaarlijk verkoo- pen Eenigen loop. Eene behuisde Hofstede, met al liet boom en houtgewas er zich op bevindende, en erve, ge staan en gelegen te Herdersein, wijk Boscli kant, groot volgens titel 13 aren 64 centiaren, gekadastreerd wijk 11, nummers 212u, 214a, 213, 222 en 223.\, mol ccne grootte van 20 aren 90 centiaren, palende oost de Boschkanlstraat, zuid de lieer Frans Dierickx, west de kinderen van d'heer Jacobus van Nuffel en noord d'heer Serapbien Willems. Bewoond bij do verkoo- pers echtgenoten liingoot-Jiieckens. Onmiddelijk iiigebruiktreding. ZITDAGEN. Instel Maandag 2)c„ ,oon Verblijf Maandag iüSelltembel l88^- Telkens om 4 ure namiddag, ter herberg «la de Kletsbewoond bij d'heer Joannes l'onnctte llerdersem, Bosclikant. Bovcugenoemden Notaris L1MPENS, zal op Maandag 2 September 1880, om 2 ure nanoen, ter voormelde te verkoopen hofstede, bewoond bij de echtgenoten Uingoot-Kieckens, openbaar- lijk verkoopen, al de aldaar te bevinden Meube- laire-Voorwerpen en bestaande voornameul- lijk in Stoelen, lateis, kassen, horlogiön met las en andere, tinne liters en tellooren, kopere moo- ren en kolTijpotlen, Lieve Vrouwbeeld met bo- kal, stoel' met toebehoort en, koukengeriel', vlccscli- wasch-bras eu beerkuipen, bakmouil- lie, bakken, braken, bekker, scheppers, liju- zaadzilten, berd, sebelfliouten, hooi; 403 kui len hop met de staken, 2 koopen betlera- ven to velde, mest, aal, staken en bhindhoul; Verders 2 geilen, 8 boenders met baan, 7 kiekens en nog 12 kiekens met kloek, en 'meer andere voorwerpen. De venditie zal geschieden als naargewoonte. De koopen tot 3 franken moeten gereed betaald worden, en voor de koopen boven de 3 franken op tijd van betaling mits stellende bij den al- slag eene goede en gekende borg. Bij Licitatie. OPENBARE VERKOOPING van en een parceel T UIN Ie Wanzele Dc Noiaris MOENS, tc Lede, zal met de pleegvormen der wet van -12 Juni 1816, op de liiernagestelde zitdagen, in liet openbaar ver koopen Eei'Ste koop. Een onlangs nieuw Huis met Tuin, gestaan en gelegen ie Wanzele, wijk Breedestraat, groot bij meting 16 aren 81 centiaren, palende oost de Billegemstraat, zuid verscheidene, west de Breedestraat eu noord den volgenden koop. Tweede en laatste koop. Een parceel Tuin te Wanzele, wijk Breede straat, groot bij meting 14 aren 87 centiaren, palende oost de Billegemstraat, zuid voorgaan- tlcn koop west de Breedestraat en noord Emiie Meuleman. ZITDAGEN Instel Donderdag 22 Oogst i Verblijf Donderdag 3 September Telkens 0111 3 ure namiddag, te Aalst, ter Zittingszaal van den lieer Vrederechter. Een TILBURY met lederen overdeksel, bij Jacques Beeckmante Aalst. OPENBARE VERKOOPING van liet VAN GIJ SE G HEM, eu wel gelegen te GIJSEGHEM, SCHOONAERDE, AUDEGEM, MESPELAERE, W1EZE, HERDER SEM, HOFSTADE EN LEDE. De Notaris MOENS, tc Lede, zal ten aanzoe ken van Mijnbeer den Baron de Brocqueville, te Postel, in betopenbaar verkoopen,de hierboven gemelde goederen. 1 koop. Het schoon en welgelegen Kasteel van Gijse»hem met wel beplante hoven, sorren, wallen, warande en buitengewoone schoone dreef van het Kasteel tot aan de Kerk, gestaan en gelegen te Gijseghem en deel op Audegom en Sclioonaenle, hekend bij kadaster ge meente Gijsegem sectie B, nummers 452, 451a 450 453. 454a,455.45(1,457,449, 448a.448h.44Xc 448d 447 446 415, 444. 443, 442a, 142b, 441, 440. 439. 438. 437 435a 4)4. UIauis. 411bdis, sectie A, nummers 207 en 208- gemeente Audegem, sectie G, nummers 34 43 44 45' 46 47, 48, 49, 50, Slims, 5152 53, 54, 55, 56, gemeente Schoonnerde, eenigesectie, nummers 1442 1430 1438 en 1456, groot in het geheet 27 hectaren 94. arén 9U centiaren.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 1