partij LAMD, TOEMAAT VAN PETEG1IEM, LA BELGIQUË Elixir d'Anvers TABAK. EXTRA VERMINDERING VAN PRIJS Naamloozc Vennootschap TEGEN SSKAXB), E. liumhaul-Mertens llattk Lccles'cq Ge, J.-1S. Callebciut, GEMEENTE IIOFSTADE. koop 12JL Eene partij Land, gelegen te Hofstade, Duivers- putten, bekend bij kadaster sectie A, nummer 89a, groot 19 aren 10 centiaren. Ing. fis. 1370. TWEEDE ZITDAG: Maandag 2 September 1889, ten 9 ure 's mor gens, te Lede, Dorp, ter herberg De Dobbel Roos,» bewoond bij den heer.J.-B. VanOver- wallen, en des noods den volgenden dag. Bij Licitatie. OPENBARE VERKOOP1NG van eene 77.; OORDEGEM. De Notaris MOENS, te Lede, zal, ter tus- schcnkomst van zijnen ambtgenoot Meester DE WINDT, Notaris te Aalst, niet de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, in bet openbaar ver- koopen: Eenigen koop. Eene partij Land, te Oordegem, wijk Haezen- kauter, bekend ten kadaster sectie C, nummer 290n, groot 40 aren, palende noord-oost de Kauierbaan, zuid-oost de kinderen Benedictus Galmart, zuid-west liet gesclieid der gemeente Vlierzele en noord-west genoemde kinderen Galmart. ZITDAGEN Instel Donderdag 5 SeDtembe„ 18S9 Verblijf Donderdag 19 öePtemDe' Telkens om 3 ure namiddag, te Aalst, Groote Markt, ter Zittingszaal van den beer Vrederech ter. JAARL1JKSCHE OPENBARE VERHOOPINO van te Wichelen, Lede en Impe. De Notaris MOENS, te Lede, zal, ten aanzoe- ke der hiernagenoemde eigenaars, in bet open baar te koop aanbieden: A. Op Donderdag 12 September 1889, om 3 ure namiddag, te Wiebelen, Dorp, ter herberg Den Engel, bewoond door den beer Frans De Bruycker. 1° Ten aanzoeke van Mevrouw Van 1 den Hende, te Aalst, op hare ineersch te Wiebelen; 17 koopeu Toemaat. 2° Namens den beer Leander Van Rechem, te Anderlecht, op zijne meerscb te Wichelen; 2 koopen Toemaat. B. Onder Leden en Impe, op liijnsdag 17 September 1889. a) Om 8 ure juist voormiddag. 7 koopen Toemaat, wassende in bet beluik van bet kasteel van Mijnheer Albert de Kerk- liove, te Lede, Driescb. b) Om 9 ure juist voormiddag. 1. 4 koopeu Toemaat, in eene meerscb aan de Rijmeersch, eigendom van den heer Petrus- Joannes Mertens. 2 Namens Mejullers Matthys, in de meerscb nevens voorgaande; 1 koop Nagras. 3. 24 koopen Toemaat, in de meerscb van wijlen Mevrouw la Douairière Van den Hecke- Soenens. 4. 9 koopen Toemaat, in de meerscb van wijlen Mijnheer Pieter de Proft. o. 2 koopen Toemaat in de Rijmeersch. 6. o koopeu Toemaat, in de Rijmeersch, na mens Mijnheer René De Swaef. 7. Namens genoemde Mejufl'er Matthys, in do Rijmeersch; 1 koop Toemaat. 8. 2 koopen Toemaat alsvoren, namens ge noemde beer Petrus-Joannes Mertens. 9. 2 koopen alsvoren, in de meerscb van ge noemde heer Albert de Kerchove. 10.13 koopen Toemaat, aan den Impschen Dam, namens de erven van wijlen Mijnbeer Vital de Kerchove. 11. Namens genoemde Mejullers Matthys, op hunne meerscb aan de Biestraat2 koopen Toemaat, voor al de weiden. 12. üp hunne meersch te Lede, Overïmpe, Driescb2 koopen Toemaat, voor af de wei den. •13. Op hunne meersch te Lede, Rijs; 3 koo pen Toemaat, voor af de weiden. 14. Op hunne meersch te Impe1 koop Toe maat, voor af de weiden. 15. 4 koopen Toemaat, op eene meersch te Lede, Overimpe. c) Om 12 ure 's middags. 4 koopen Toemaat. in eene meersch op den Keiberg, te Lede, namens Mijnheer Petrus-Jo annes Mertens. Elke kooper zal met den afslag gehouden zijn goede gekende borg te stellen. PILLEN DE PRATERE, allerbeste zuiveringsmiddel voor magendarmen. PILLEN DE PRATERE, tegen gal, slijmen, bedorven bloed. PILLEN DE PRATERE, tegen maag ontseltcnissen, slechte spijsvertee- ringen.' PILLEN DE PRATERE, geven eetlust, gezondheid, lang leven. Prijs de doos Ir. 1 ,öo- Algemeene dépot Apotheek De Brutere, Oostende en overal. TE AALST, KORTE ZOUTSTRAAT, 11. Wijnen en Likeuren aan alle prijzen. bij behaegel, gewezen bestuurder der Apotheek van verzekeringen ontplolling van bliksem, gazlicht en stoomketels gemachtigd bij koninklijke besluiten van den 2 Maart 1855 en den 20 Junij 1867, GEVESTIGD TE BRUSSEL, Hoofdagent van Aalst Emile MEERT-PLA1SANCE, op de boek der Groote Markt en derZoutstraat, aatst bewoond door d'beer Prosper Lenoir. koopman op de Vaart, te Aalst, over de St. Annabrug, tegen den ijzeren weg. Opening van zijne nieuwe magazijnen van alle soorten van Kruidenierswaren. Granen en Zaden. Huis gekend voor den beste Koil'ijs dezer Stad. Buitengewoone laage prijzen. Voor do winkeliers worden de goederen kos teloos uitgevoerd 4 uren rond Aalst. Gevaarborgde gezondheidslikeur. Een enkel glas stilt de hevigste maagpijn; 1/4 liter aan c,en stuiptrekkend paard of zwel lend runder op gegeven redt de zelve op min dan 3 minuten tijds, zooals meer dan 2,000 genezingen, verleden jaar geschied, getuigen. Eere diploom ter gezondbeidstentoonstelling te Boulogne a Z. 1887, voorgezeten door doctor Pasteur van Parijs. Eere diploom Ie Adelaide 1888. Exp. univer- sello. Meer dan 25 medaljes op wereldtentoon stellingen behaaldgebruikt aan bet bof van Z. M. de Koning Leopold 11. F.-X. de Beukelaer. Likeur stoomstokerij van lalc klas te Ant werpen, handelt slechts met likeuristen en handelaars aan zeer gematigde prijzen. te Aalst, iSieuwstraal, 13. Algemeen agentschap der Autwerpsche liijpolbeekkas. NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ. Kapitaal vijf millioeneu franks. Geldlccningen en opening van kredieten op liijpolbeek of op waarden aflosbaar met jaarlijksehe kortingen of in eenmaal op gestelde tijd. De maatschappij geeft obligation uit aan drager, uilkeerbaar aan pari on voorzien van halfjarige coupons, aan den intrest van 4 ten honderd 'sjaars. Men vraagt agenten voor den buiten. De Overstroomingen der rivieren Samber en Eau-d'Ueure welke de landen van Zone komen overdekken, legen er eenen slijk neder, die al lerbest is voor de tabakteelt, lu kwaliteit en geur overtreft deze tabak den besten Obourg en Roisin. Wordt per kilo voor staal gezonden. Oogst van 84 de kilo 5 i'rs.van 85, 4 frs.van 86, 5,50 frs.van 87, 3 trs.van 88, li'. 2,80. Zich te bevragen bij M. Nalinue-Joncquet. Mar- chienne Zone (Henegauw) 10615. in St. Pieter, Ereinbodcgem, Dorp, laat aan liet publiek weten dat bij zich gelast met liet opzetten van vogels en andere gedierte, aan gematigde prijzen SI E II li T V A ra 81 E O E A Ter marsi genracht 00 zakken: Hoppe .839) verkookt aan frs. OO h OO volgens keus. PER 1 11ECT. 32 LIT. 50 CENT. Tarwefr. 18 Oft a 10 00 Maslcluin15 50 17 00 Kogge11 50 1-2 59 Boekweit00 01) 00 00 Haver. 10 00 17 00 Geerst00 00 00 00 Erwten00 00 00 00 Uooneu 00 00 00 00 Lynzaeil00 00 00 Op Sioorzacd00 00 00 00 Aardappelen (roode) p. 1/2 beet. 5 00 0 00 idem (wille)0 00 00 00 Slrooi00 00 00 00 Hooi00 00 00 OS Gezwingeld Vlas 0 00 00 01 Werk 00 00 00 00 Tabak00 00 00 ld) Boler per 3 kilo7 75 8 1)0 Wol00 00 00 90 Eiers de 25191 2 bO Viggeus per stuk15 00 55 0 Aalst, Spiiaels-Scliuermans.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 4