T O E M A AT partij .LAND, Huis C.FO'VEL BERICHT OSSKiVSi'l EÜEN lilITiSHAP TABAK. Elixir d'Anvers VAN PëTEGUEM, jaarlijkscüe openbare verkoopino VAN WILD EN GEVOGELTE C. FOVEL GROOTE MARKT, AALST EXTRA VERMINDERING VAN PRIJS Jenn HOFMAN-LELEU ÏJank Lcelercq C'% Kapitaal vijf millioenen franks. BERICHT. van te WichelenLede en hnpe. i)e Notaris IIO ENS, te Lede, zal, ten nanzoc- ke der hiernagenoemde eigenaars, in het open baar te koop aanbieden: A. Op Donderdag 12 September 1889, om 3 ure namiddag, te Wichelen, Dorp, ter herberg Den Engel, bewoond door den heer Frans üe Bruycker. 1° Ten nanzoeke van Mevrouw Van den Hende, te Aalst, op hare meersch te Wichelen; 17 koopen Toernaat. 2° Namens den heer Leander Van Rechem, te Anderlecht, op zijne meersch te Wichelen; 2 koopen Toemaat. B. Onder Leden en Impe, op Dijnsdag 17 September 18S9. a) Om 8 ure juist voormiddag. 7 koopen Toemaat. wassende in het beluik van het kasteel van Mijnheer Albert de Kei'k- hove, te Lede, Driesch. b) Om 9 ure juist voormiddag. I4 koopen Toemaat, in eene meersch aan de Rijmeersch, eigendom van den heer Petrus- Joanues Mertens. 2 Namens MejulTers Matthys, in de meersch nevens voorgaande; 1 koop Nagras. 5. 24 koopen Toemaat, in de meersch van wijlen Mevrouw la Douairière Van den Hecke- Soenens. 4. 9 koopen Toemaat, in de meersch van wijlen Mijnheer Pieter de Proft. 5. 2 koopen Toemaatin de Rijmeersch. 6. 3 koopen Toemaat, in de Rijmeersch, na mens Mijnheer René De Swaef. 7. Namens genoemde Mejuffer Matthys, in de Rijmeersch; 1 koop Toemaat. 8. 2 koopen Toemaat alsvoren, namens ge noemde heer Pelrus-Joanues Mertens. 9. 2 koopen alsvoren, in de meersch van ge noemde heer Albert de Kerchove. •10. 13 koopen Toemaat, aan den Impsehen Dam, namens de erven van wijlen Mijnheer Yital de Kerchove. II. Namens genoemde Mejuffers Matthys, op hunne meersch aan de Biestraat2 koopen Toemaat, voor al de weiden. 12. Op hunne meersch te Lede, Overimpe, Driesch2 koopen Toemaat, voor at' de wei den. 13. Op hunne meersch te Lede, Rijs; 3 koo pen Toemaat, voor af de weiden. 14. Op hunne meersch te Impe; 1 koop Toe maat. voor al' de weiden. 13. 4 koopen Toemaat, op eene meersch te Lede, Overimpe. cj Om -12 ure 's middags. 4 koopen Toemaat, in eene meersch op den Keiberg, te Lede, namens Mijnheer Petrus-Jo- annes Mertens. Elke kooper zal met den afslag gehouden zijn goede gekende borg tc stellen. Dij Lieitatie. OPENBARE VERKOOPING van eene te OORDEGEU. De Notaris MOENS, te Lede, zal, ter tus- sclienkomst van zijnen ambtgenoot Meester DE WINDT, Notaris te Aalst, met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, in het openbaar ver- koopen Heiligen koop. Eene partij Land, te Oordegem, wijk Haezen- kauter, bekend ten kadaster sectie C, nummer 290n, groot 4(J aren, palende noord-oost de Kauterbaan, zuid-oost de kinderen Benedictus Galmart, zuid-west liet gescbeid der gemeente Vlierzcle en noord-west genoemde kinderen Galmart. ZITDAGEN Instel Donderdag 5 SpDtembe„ 188n Verblijf Donderdag 19 &eIHemue' 1Ö*J- Telkens om 3 ure namiddag, te Aalst, Groote Markt, ter Zittingszaal van den lieer Vrederech ter. GROOTE MARKT TE AALST van den 15 SEPTEMBER te beginnen verkoop van allo slacht Alle dagen versch en aan zeer geringen prijs, spoedige bediening vermits 's avonds te voo- ren er bet buis over te berichten. VERZENDING NAAR DEN BUITEN DE ECHTE (FILET D'ANVERS voortkomende van ossen die ten minste duizend pond wogen, dus hunne volle kracht en voed sel bevattende, zijn alleen verkrijgbaar bij Groote vermindering van prijs aan alle slacht van gestichten. Verzending naar dén buitenen vreemden, franco tegen remboursoment. Men vraagt in al de steden voor België ernstige vertegenwoordigers. Voordeelige voorwaarden, eene toekomende toestand gevende. Schrijven franco onder letters B. N. Agence ITavas, Brussel. De Overstroomingen der rivieren Samber en Eau-d'Heure welke de landen van Zone komen overdekken, legen er oenen slijk neder, die al lerbest is voor de tabakteelt. In kwaliteit en geur overtreft deze tabak den besten Obourg en Roisiu. Wordt per kilo voor staal gezonden. Oogst van 84 de kilo 5 frs.van 85, 4 l'rs.van 86,'5,50 l'rs.; van 87, 5 trs.van 88, li'. 2,50. Zich te bevragen bij M. Nalinne-Joncquet. Mar- chienne (Zone llenegauvv) 10615. Gevaarborgde gezondheidslikeur. Een enkel glas stilt de hevigste maagpijn; 1/4 liter aan een stuiptrekkend paard of zwel lend runder op gegeven redt de zelve op min dan 3 minuten tijds, zooals meer dan 2,000 genezingen, verleden jaar geschied, getuigen. Eere diploom ter gezondheidstentoonstelling te Boulogne a Z. 1887, voorgezeten door doctor Pasteur vau Parijs. Eere diploom te Adelaide 1888. Exp. univer- selle. Meer dan 25 medaljes op wereldtentoon stellingen behaald; gebruikt aan liet bof van Z. M. de Koning Leopold II. F.-X. de Beukelaer. Likeur sloomstokorij van l510 klas te Ant werpen, handelt slechts met likeuristen en handelaars aan zeer gematigde prijzen. PILLEN DE PRATERE, allerbeste zuiveringsmiddel voor magendarmen. PILLEN DE PRATERE, tegen gal, slijmen, bedorven bloed. PILLEN DE PRATERE, tegen maag ontseltenissen, slechte spijsvertee- ringen.' PILLEN DE PRATERE, geven eetlust, gezondheid, lang leven. Prijs de doos fr. l.So- Algemeene dépot; Apotheek De I'ratere, Oostende en overal. TE AALST, KORTE ZOUTSTRAAT, 11. IVijnen en Likeuren aan alle prijzen. bij BEHAEGEL, gewezen bestuurder der Apotheek L EO PO LDSTRAATTE AALST. Heeft de eer hel publiek kenbaar te maken, dat hij een magazijn komt te openen van Pianos, voortskomeude der beste huizen van Parijs, Naaimachienen, goude en zilvere Zak- horlogiëu enz., enz. Hij gelast zich met alle reparatien. te Aalst, Nieuwslraal, 15. Algemeen agentschap der Antwerpsche hijpotheekkas. NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ. Geldleeningen en opening van kredieten op hijpotheek of op waarden aflosbaar met jaarlijksche kortingen of in eenmaal op gestelde tijd. De maatschappij geeft obligation uit aan drager, uitkeerbaar aan pari en voorzien van halfjarige coupons, aan den intrest van 4 ten honderd 'sjaars. Men vraagt agenten voor den buiten. Het kantoor van den Deurwaarder Alfred MAHIEU, is gevestigd te Aalst, Korte Zoutstraat.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 2