AVIS AUX DAMES. LA BELGIQUI3 Breimachienen Naamlooze Vennootschap TEGEN BRAND, Vereenigde Eigenaars, De vereenigde Nij veraars, Te bekomen PIERRE LELEU, D IIaenens Gathier De lous les journaux de modes, celui que nous croyons devoir recommander le plus chalcureusemenl d nos Icclrices esl sans conlredit LA MODE I' KAN (^AISE, gazelle parisienne illuslrée de Ia familie, pa- raissanl lous les sainedis, qui, grace a la vigoureuse impulsion que lui a donnée son éminenle rédaclrice en chef, Mme la baronne de Clessy, esl devenu I'indispen- sable conseiller de loute familie dcsireuse d'unir I ele gance a l'économie. Lilléraiure morale, inslruclive el rccréaiive; nombreuses gravures de modes, simples, éléganles, pratiques confections nouvelles, cosiume, d'enfanis, iravaux a l'aiguille, pairons traces el décou - pés. Tous ses modèles sont toujours nouveaux ct pa- raisseni un inois avanl ceux des aulres journaux. L'arf- minLlralion de cel interessant journal d créé un service régulier de Commission pcrmellant d loules ses lectrices de ce procurer d Paris, auprix de gros el avec de Ires grandes facililés de paiemenl, toul ce qui peul leur cl re nécessaire en nouveautés, coslumes, confections, linges meubles, machines a coudre, etc. Ajoutcza celalcchoix d'une PRIME parmi cinq objets d'une valeur de 20 francs, pour lout abonnement d'une année. Pour qu'il soil accessible a loutes les bourses, il se divise en qualre editions, savoir ler Editions 52 Numéros illuslrés, 12 feuilles de patrons el 4 paironsdécoupés par an. Paris el Déparlemenls Un an, 12 fr. Six mois, 7 fr. Trois mois, 4 fr. Élranger Unan, 15 fr. Six mois, 8 fr. Trois mois, 5 fr. 2C Edition 52 numéros illuslrés, 12 feuilles de pa trons 26 gravures coloriées et 12 pairons découpés en Gr Nne par an. Paris et Déparlements un an, 16 fr. Six mois 9 fr. Trois mois, 5 fr. Èu-anger: Unan, 19 fr. - Six mois, 10 fr. Trois mois, 6 fr. 3e Edition 52 numéros illuslrés, 26 gravures colo riées, 26 pairons découpés en Gr N110, el 12 feuilles de pairons par an. Paris el Déparlemenls Un an, 18 fr. Six mois, 10 fr. Trois mois, 5fr. 75. Élranger Un an, 20 fr. Six mois 11 fr. Trois mois, 6 fr. 50. 4e Edition 52 numéros illuslrés, 52 gravures colo riées 26 pairons découpés, 12 feuilles de pairons par Paris cl Déparlemenls Un an, 25 fr. Six 15 fr. 50. Trois mois, 7 fr. 75. Élranger Un an, 29 fr. Six mois, 15 fr. Troi8 mois. 8 fr. 75. Lesdemandenl d'abonncment, mandals, reclama tions, elc., doiveul élre adressésa M. ORSON1, Admi nistrateur. Bureaux, 57, rue de Lille, PARIS. van verzekeringen ontploffing van bliksem, gazlicht en stoomketels gemachtigd bij koninklijke besluiten van den 2 Maart 1855 en den 20 Junij 1867, GEVESTIGD TE BRUSSEL, Hoofdagent van Aalst Emile MEE li T-PLAISANCE, op de boek der Groote Markt en derZoutstraat, laatst bewoond door d'heer Prosper Lenoir. Belgische Maatschappij DER toor de verzekering tegen den brand, den donder de ontploffing van de ketels en liet gazlicht, gevestigd te Brussel, Loxumstraal, 20, ingericht in 1821 11111 ;1 ijk Kapitaal 10 milloenen. Hoofdagent te Aalst, Mijnbeer R. EEMAN, Advokaat. N. B, Alen vraagt Onderagenten voor de stad en vooral de gemeenten van bet kanton Aalst, mits goede vergeldingen. Ten alle tijde zijn de verzekeringen door den verzekerden met de grootsten ligtvaardig- lieid behandelt geweestvoor ben zijn alle de maatschappijen goed als de premie te betalen maar bet geringste mogelijk is: het schijnt ben dat zoodra zij een verzekcrings kontrakt in de banden hebben, zij bedekt zijn tegen al len voorval van brand. Nogtaus is bet zoo niet, in de afrekeningen en de bankbreuken der fransclie en belgische maatschappijen zijn daar om bet tegenstrijdig te betuigen. Wij herhalen dus, dat liet niet voldoende moed zijn van berichten te lezen waar in de millioenen overvloeien, men moet zich over hunne wezentlijkheid bevestigen voor aleer men met eette Maatschappij handelt on u dc tegenwoordigheid dier doordrevene opgaven, dienende om bet publiek in veling te brengen, denken wij met recht dat ieder persoon welk eenc verzekering zal aangaan, van de Maat schappij, tot de welke bij zich wend, uitleg gingen moet cissehen over de hierna volgende punten. ■1° Hare statuten. 2° bare Maatschappe lijke hoofdsom. 5J of deze hoofdsom enkelijk toepasselijk is aan den brand. 4" bare voor zorg.5" hare premien. den uitleg dei- plaatsing barer fondsen op 51 December van bet vorig jaar.7° de lijst der aandeelheb bers. 8" of deze verantwoordelijk blijven tot het volle beloop hunner actiën en of zij recht streeks grondeigenaars zijn. De maatschappij der vereeningde Eigenaars, begrijpende bet belang der verzekerden ten einden alle deze opgevingen te kennen, doet de voorstelling en overhandigt de hiervorengemel- de uitleggingen aan alle diegene welke bet ver langen, als ook aan bare verzekerden. Het beschikkend geld en loopende rekenin gen in kas en in waarden, op 51 December 1872, beliep tot4,719,597-44 De waarborg der aandeclhebbers 2,864,244-00 De premien in 1872 ontvangen 1,814,207-48 9,428.048-92. De waarborg der maatschappij op 31 Decem ber 1872, was dus van negen millioncn, vier honderdacht-en-twintig duizend, acht-en-veer- tig 1'rs. en twee-negentig eentimen. Vlaamsche Maatschappij met premien, Tegen Brandgevaar, bet Bliksemvuur, bet springen van Stoomketels en der verlich- tingsgaz, gevestigd tot Gent, Reeolletten- lei N° 15. Voor de verzekeringen en iulicutingen vervoege men zich bij Achille Eemau, agent per gemelde Maatschappij, te Aalst, Moleu- driesch. BANK EN WISSELKANTOOR. De Riddere en Cie. 27, Albert-Liénarstraat, 27, Aalst (bij de Statie.) Aankoop en verkoop van publieke fondsen aan 1 fr. per 1000 commissie. Uilbetaling van interestkoepons, Wissels, enz., Kostelooze inlichtingen over alle weerden Leenmg op publieke fondsen. Uitwisseling van Belgische en vreemde mun ten. Inschrijving op openbare uitgaven. bij GROOTE MARKT, AALST. Eerste kwaliteit van Waasklaverzaad, Ajuin zaad enBloemkoolzaad. Spaansche Tarwe, Vogelzaad, Boonen enz., Aan eenen zeer civielen prijs. Fabriek van 12 BBABANDSTIUAT, GENT. De beste Breimachienen overtreffende alle vreemde stelsels door hun gemak van bewer king en kloekte, zijnde in het staal gemaakt, zijn te bekomen in deze fabriek. Het buis D'llaenens is ook voorzien van alle soorten Naaimachienen waaronder de reeds zoolang bekende en beroemde machien o Veri table Elias Howe, de beste en langstdurende die er bestaat. Men vermaakt alle soorten van Naai-en Breimachienen, men verwisselt ook oude met nieuwe. Eerste kwaliteit Naalden en Olie voor Brei machienen. Prijzen buiten alle koncurentie GROOT KLEIN. MEUKT VAN HEDEN» Ter niarni georaclil 00 zakken: Hoppe 1889) verkocht aan frs. OO A OO volgens keus. l'ER 1 HEGT. 32 LIT. 50 CENT. Tarwefr. 18 00 a 19 00 Masleluin15 50 17 00 Kogge12 50 13 50 boekweit00 00 00 00 Haver13 00 14 00 Geerst00 00 00 00 Erwten00 00 U0 00 boonen00 00 00 00 I.ynzaed00 00 00 0q Sloorzaed00 ftü 00 00 Aardappelen (roode) p. 1/2 liecl. 5 00 5 50 idem (witte)0 00 00 00 Strooi00 00 00 00 Hooi00 00 00 08 Gezwingeld Vlas0 00 00 01 Werk00 00 00 00 Tabak00 00 O0 uü Doler per 3 kilo7 75 8 00 Wol00 00 00 00 Eiers de -25 1 91 2 00 yiggens per stuk25 00 50 00

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 3