Si liWEii BREUKEN. II00 VEN. DER. BA IX iiüiiiinuii'.nrjviüii- MB e n a h k a s t e n MAN DEM BEIIGU C° Fabriek van Scheikundige Meststoffen DE PIJLLEKT DE ZALF SNEL'WIELERS BESTE ENGELSCHE ECHTE AMEEIKAANSCEE KACHEL F- DETROIT STOVE WORKS Cü SO ph. besparing van- brandt l. AgeniIs1' Ahekée CÖIiAFL, Sl. Joadsstraat. aaïi 1,60 en <1 fr. de '1/2 k. MISTROUWT DE VELE NAMAAKSELS. Laats! verkregesj beloöiiingen voor zijiie goede hoedasiigheid. Te verkrijgen bij alle Kruideniers en Banketbakkers van het land. 33-43, Brouwcrsvliot. ANTWKUPKX DE KLOK a'xr AT - tv v- VERVAARDIG» VOL'GENS HUT OL'UE STELSEL. van MM. TerceJin, Briart en C" le Cascoup (Henegouwen) «JEJJISKVIS'Z'EEnME VAC £31 1 'i l'SC. van gemengde en samenwerkende, drooge en ge- 'vrewne MESTSTOFFEN, waaruit de volgen de voordeden spruiten Eengalige samenstelling van al de deden van liet mest. Gemakkelijke znai'ing niet de hand oi' melden meslstrooier. Zekere evenredige ver deeling volgens de normale samenstelling der meststoffen. Gelijkvormig uitwerksel op de ge- heele oppervlakte van het veld en gr ontere ze kerheid. De samengestelde meststoffen van 3IM. Tereelin Briart en C° ioorden niet vochtig wanneer ze in zakken blijven slaan; maar ze blijven altijd stolaebiig. Gewaarborgde gehalte ter ontleding gematigde prijzen gemak van betaling Vraagt prijs en stalen om u te overtuigen van den goeden koop en van den eelt too staat der gemengde samenwerkende meststoffen. Grondstoffen vein Meststoffen. Men adresseer© zieii aan JUL Tereella Briart et Ge te Ikisooup. Men vraagt werkzame Agenten voor den ver- hooi). Voordeelige voorwaarden. Het werkhuis gelast zich met liet voorschrij ven van meststoffen geschikt voor iedere soort van planten en voor elke natuur van grond. GEZOND! Ut II) VOOR lUIMiREUN. Zuiveren liet Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de SLcvcr, ^'Sccesai «-.«a la^ttirunden. Zij {geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ten j genezing van alle Kwalen eigen aan't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen, liet is beroemd ter genezing van Jielit, Rhuinatiek en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid EiceipIJn. :ir«:»c3aHls, l'cr aojjsSJü-S.'J r.:a cr genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten beel't zij gcene mededinger, en geneest belooverend, samengetrokken en Stijve Gewrichten. Alleen bereid in Professor Hoi.i.owai's Etablissement. 78, NEW OXFORD STREET, LONDON, voorheen 538, Oxford Strekt. En worden verkocht in Pottenen Roozcn van is. t i/.'d., 2s. !)d., -is Gd., ns., 23?, en 33s, e» verkrijgbaar bij alle medccijncn-vcrkoopcrs door de gebeolo wereld. iKuipers gelieve het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres. 383, Oxford Street, er niet staat zoo is liet bedrog. Wij vernomen dat bet belangrijk huis Lesailre en Bondnalle van Makgq en Rakokul (Moord), wiens gist zoo bekend is, in de Tentoonstelling van Drussel, de hoogste boloo- tiingeu voor zijne voortbrengselen bekomen heelt: twee eercdiplomas waarvan een iiij- zümhuu.i.ü: voor ziji'.i'u «ist en hel ander voor den aU'.ool ca den geuevor, en eenc gkrote GOLDEN MKÜAUE VOOI'zijn MOLT. .J v W ,:j Ger. c r u ;reni. 3 e cl.-.e z til h sJi iTÏ ïill zarhisk'tt, suolsteii to witc! g-raiwliswlroilro. 3 GOUDEN HEQAILLES 0? DE it iijTi V.Aï.JKJiLEN P8USIMP BnJS.EL 1333 GEMAK VAN BETALING V: met 2, 5 cn i wielen FABRIEKEN VERBKTKRD VUURVAST i-.: ONOPENBREEKBAAR VAN I)!-: 'kp (AKÉKIKA) branden onophoudelijk en zander uit 1c gaan. Ecaige Gouden Mille op de Internationale Prijskamp te Brussel i88k. (U*- SpoirtJS t: :i gitsMlige geuvzing iiigcwoiic gevallen. Zekere voidifniiig en onmi'!<lelijke vorzaehiiiig in tic ergste gevaücn. Omnifl'lriijkc stilstand en genezing der verzakkiiigt'ii en verplaatsing der baarmoeder. Speciale ver vat! dicing van toestellen om de misvormin gen vai» li d lieli tam ie voorkomen of le gene/.en. alsook voor kirns!malum •■.'demaien, volgen de beste voorschrif ten hef in/.uUon n kunstOOgcn. lieh.ib.t- de So cn-.l.iirns en diploma's benevens de tal rijke eervolle Yormeidiiigen verkreeg de Uitvinder nog de goud»; medaiie op de Interna!ionaio Ton toonstelling le bonden in 188 5-en Mew-Orleans. Kr is voortdurend eene dame aan de inrichtingaanwezig, Spreeekuron van 8 lot 1 aren. CTASSEtKEttEEtM, bi-cukineestor, ja3Antwc HRiiLZ.VMü RA.VI). Onregelmatige pur- gecriiig voorkomt en geneest de ziekten van de maag en van de darmen, do slijmen en de gal, de verstopping van het darmkanaal, de afgang, den uitslag, do hoofdpijn, de oplooping van Bleed en al de besmettelijke ziekten, typhus, pokken, cholera. D2 Pli.liXN DE PRATP'.RË, bet nieuwe ge neesmiddel, en verre bet beste, met salsepa- rcille samengesteld, zuiveren liet bloed veroor zaken goeno eoiieken, zijn onovertrefbaar tegen de ougclegeuliedcii welke Ie keer der jaren te weeg brengt, helpen do ontwikkeling lier jonge dochters. Moeders van familie koopt eene doos Pillen De i'mlere aan Cr. 1,30. Algemeene depót: Apotheek De Prat ere, Oostende en in alle Apotheken van 't Land. Iemand, die door een eenvoudig middel van L5 jaiigo doofheid en van geruisch in de ooren genezen is zal de beschrijving van dat middel in bet llollamlscli gratis een ieder op aanvraag toezenden .1. ii Ni aiai.sox, 4, rue Drouol, Parijs De Liefhebbers van goeèea CHOCOLAAT gsbraib'-n Ra powa:>pE)OJ*gd zuSvrp cacao, ««SEiOJ* en vtsnÜJo. Groots Wedstrijd, Brussel 1833, serata dipiomr. Tentoonstellmg der Fransche Laureaten, Goudss i8ö9, Boude mcdalien Tsutocnstaliing van Tunis 1389, earediplonta. Aalst, snelpersdrukken] van SpHaels Scliuermans.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 4