van het Land mm Aalst. Jaar 1889. (8000) Zondag 29 September, partij LA.1NID, Men vraagt Burgerlijken Sland Storting van aarde. Beuken, Eiken en Canada BOO ME N BEHUISDE HOFSTEDE Louis BeAfaeycr. ;.4' (1 :-.j mei Ssof le koopen, Ie Aalst, mei eeu ui' twee verdiepingen, met goede keldering, goed water en keuken gelijkvloers. Zich le begeven bij den drukker dezer. TE KOOP. Abonnementsprijs frs. 4 's jaars. De affichen bij den uitgever gedrukt worden gratis aangekondigd. Bureel Nieuwstraat N° 14 Les annonces de la Belgique et de PÉti-nnger sunt regues par l'Agence Havas Publicilé) 89, Marchc-aux-Herbes, a Bruxelles, el cliez se correspoudants h l'Étranger Pour la France: ii l'Agence Havas, 8, Place de la Bourse-Paris. Pour l'Allemagne, TAuslro-Hongiie et la Suisse: cliez Rudolf Mosse (Annoncen-Expeditiona Cologne, Berlin, Francfort, Strasbourg, Munich, Hambourg. Leipzig, Stultgard, Vienne et Juricb. Peur la Grande-Bretagne et l'Irlande: cliez Géo Slreet ct 0°, 30, Cornhill 15 G et 5, Serie Street VV C, Londres. Pour la llollande cliez Nijgli et Van Iiitmar, Rotterdam. Pour l'Amérique cliez Pethingill et C", 38, Park Row-New-York. van Jen 20 tot den 27 September. GEBOORTEN. Mannelijk 14 9- Vrouwelijk 13 HUWELIJKEN. P. lie Scliaepdryver, bed. met P, Meert, kleermaekster. I). Marinx, voerm. met J. De Grauw, kleer maekster. C. Tas, twijndersg. met F. Van den Abeel, twijnster. j J. De Ridder, dagl. met M. Rimbaut, twiju- ster. F. De Bruyne, dagl. metc. Bastiaens, braai- j ster. J. Baudevvyn, twijndersg. met M. Buyl, dag loonsier. G. Bockstael. broodb. met P. Steieman, braaister F. Van Goetbem, twijndersg.-met M.' Calle- baut. OVERLIJDEN. A. Brulin, m. Kiekens, koopm. 64 j.overle den te Assclie. P. Guns, wed. Wauters, z. b, 75 jLeopold- straat. V. Van der Biest, vr. Van Campenhaut, z b. oS jSchaarbeke. M. Lowie, vr. Van den Steen, z. b. 23 j., Molenstraat. T. Van der Biest, vr. Van Helsuwé, z. b. 87 j., Mijlbeke. E. Beek, m. Breton, verwer, 4-2 j., overleden te Parys. A. Noël, vr. Van Varenbergb, wink. 05 j Markt. 3 kinderen onder de 7 jaren. Degene die verlangen zich van eene zekere hoeveelheid aarde te ontmaken, mogen dezelve storten in de hoeven der j in opbouw zijnde huizen van d'heer Spitaels-Van Bemten, Schoolstraat te Aalst. Kantoor van don Notaris DE WINDT, te Aalst. VENDIT7E VAN 130 KOOPEN SCI100NE TE SMETLEDE. Maandag 14 October 1S89, om 9 uren voor middag. Te vergaderen te Clierscamp, Fonteyn, te gen 't geselleed van Smetlede. OPENBARE VERKOOPING van eene TE B i ADDEGEM. De Notaris BRECKPOT te Aalst, zal ten ver zoeke van die het behoort, met gewin van palmslag en gelagen, openbaarlijk verkoopeu Eenigen Imp. Eene behuisde en bebouwde Hofstede, ge staan en gelegen te,Baardegem, op Sinte Pe- tronellaberg, groot in gronde 11 aren, gekend bij kadaster sectie E, nummers 9 en 10 en deel van de nummers 8c en 6b, palende oost en zuid sleur Auguste De Vis, west sicur Van Damme en noord de straat. Ing. frs. 400-00. Dcwoond en gebruik bij Petrus Van llaiulen- hove. LAATSTE.V ZITDAG. Maandag 7 October 1889. Om 3 ure slipt namiddag, ter herberg van Henri De Boeck, grofsmidt. te Baardegem. Koopman in oude metalen en antiketeiten Zoulsiraalpoort. 38,te Aalst,laat weten dat er bij hem te bekomen zij eerste kwaliteit van goede Matrassen, alsook Kachels Kachels en Stoven, welke bij verhuurt per maand. Hij laat ook weten datliij eersten keus heeft van Cham pagne flesscben ie koop ofte buren,aan eenen geringen prijs. Dij Licitatie. OPENBARE VERKOOPING van eene TE OOItDEGEM. De Notaris MOENS, te Lede, zal, ter tus- sclienkomsl van zijnen ambtgenoot Meester DE WIND1, Notaris te Aalst, met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1810, in liet openbaar ver koopeu: Eenigen koo/>. Eene partij Land, te Oordegem, wijk Ilaezen- kauter, bekend ten kadaster sectie C, nummer 290n, groot 40 aren, palende noord-oost de Kauterbaan, zuid-oost de kinderen Renedictus Galmart, zuid-west bet gescbeid der gemeente Vlierzele en noord-west genoemde kinderen Galmart. - ZITDAGEN: Instel Donderdag 19 September ,Qon Verblijf Donderdag 3 October 1°SJ- Telkens om 3 ure namiddag, te Aalst, Groote Markt, ter Zittingszaal van den heer Vrederech ter. EEN SCHOON A M i Een TILBURY met lederen overdeksel, bij Jacques Beeckmante Aalst. 'i

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 1