ACADEMIE Huis'C. FOVEL BERICHT OSSBIVSPIEREN TABAK. Elixir d'Anvers VAN PETEGUEM, SCHOONE KUNSTEN. Gemeente Ërembodegen», MET D E I5 0LL E ACH. EEMAN O, Om niel meer le hoesten pasliel Waltiiéry, Fit. 1. VA?! WILD EN GEVOGELTE FOVEL GROOTS MARKT, AALST E. llumbmU-Merlens EXTRA VERMINDERING VAN PRIJS Jean II OEM A1V- L E L E U flank Leclercq C'°, Kapitaal vijf millioenen franks. BERICHT. STAL) AALST. van «0» De opening van den winter-leergang voor liet schooljaar 1889-1890, is vastgesteld op Maandag 14 October aanstaande, om 6 ure en een kwaart 'savonds. De leerlingen zullen den zeiven avond de tee- keningen omvangen die /ij gemaakt hebben voor de prijskampen van het schooljaar 1888- 1889, en bezit hunner plaats nemen. Degenen die zich niet zullen aanbieden, zullen hunne plaats ter Academie verliezen. Nieuwe leerlingen zullen toegelalen worden in evenredigheid der beschikbare plaatsen. De inschrijving zal gebeuren den /omlag 29 September van 10 tot 12 ure en den Maandag 7 October, van 5 tot li ure namiddag, ter Acade mie. De inschrijving op gesielde dagen en uren is verplichtend vooral de leerlingen. De nieuwe leerlingen moetenten minsten 10 jaren oud zijn, kunnen lezen, schrijven en cijfe ren. Deze laatste zuilen een onderzoek onder gaan op het oogenblik hunner inschrijving. De beschikbare plaatsen zullen onder hun verdeeld worden volgens rangschikking hunner be kwaamheid. De leerlingen toegelaten tot het bijwonen der klassen, zullen hunne aanneming-briefjes ten (TER JODEN.) «0» TER GELEGENHEID DER KERMIS Groote Vogelschieting bij Edmond Scheerlinck, OP MAANDAG 4 NOVEMBER 1889, VOORUIT 7 KRAKKEN. «o» VOORWAARDEN De inleg is bepaald op 00 centiemen per scheut. De inschrijving van 4 uren slipt om daarna te beginnen. Men mag niet meer dau tl rij pelotons per man spelen. Konditien naar gewoonte. NAMENS DE COMMISSIE: Camiel Mertens, Einiel De Scliryver, Eduard Scheerlinck, Felix YanLanduyt, Edmund Scheer linck. llüOGEVESTEN, AALST. Fabriek van Scheikundige Meststoffen geplaatst onder het toezicht dei- Belgische Landbouwstatieu van Gent en Gembloers. Kunstvetten allergunstigst geschikt voor den teelt van tarwe, rogge, gerst, haver, rapen, (looi) weiden, vlas, aardappels, koolzaad, bee- ten, ajuin, wortels, klavers, boomgewassen en hovenierderij. huizen bekomen. De Plechtige Prijsuildeeling waartoe al de leerlingen en hunne familie uitgenoodigd wor den, zal plaats hebben den 'Zondag 6 October aanstaande, om 11 l;2 uren des morgonds, Ier Stads-Schouwburgzaal. Aalst i 1 September 1881). De Sekretaris, De Voorzitter, V. BET1IUNE. KB. MONE1LS. neemt de GROOTE MARKT TE AALST van den 15 SEPTEMBER te beginnen verkoop van alle slacht Alle dagen verscli en aan zeer geringen prijs, spoedige bediening vermits 's avonds te voo- ren er het huis over te berichten. VERZENDING NAAR DEN BUITEN DE ECHTE FILET D'AN 7ERS voortkomende van ossen die ten minste duizend pond wegen, dus hunne volle kracht en voed sel bevattende, zijn alleen verkrijgbaar bij Groote vermindering van prijs aan alle slacht van gestichten. Verzending naar dén buiten en vreemden, franco tegen rembourscment. I)c Over stroomingen der rivieren Samlier en Eau-d'Houre welke dc hinden van Zone komen overdekken, logen er eenen slijk neder, die al lerbest is voor de tabakteelt. In kwaliteit en geur overtreft deze tabak den besten Obourg en Roisin. Wordt per kilo voor staal gezonden. Oogst van 84 de kilo li*s.van 85, 4 li s.van 8(5, 3,50 li-s.van 87, 5 Irs.van t-,8, Ir. 2,50. Zich to bevragen bij M. Xalinnc-Joncquet. Mar- chietme (Zone llcuegauw) iuGid. koo, man op de Vaart, te Aalst, over de St. Annabrug, legen den ijzeren weg. Opening van zijne nieuwe magazijnen van alle soorten van Kruidenierswaren, Granen en Zaden. Huis gekend voor den beste Koflijs dezer Stad. Buitengewoone laage prijzen. Voor de winkeliers worden de goederen kos teloos uitgevoerd 4 uren rond Aalst. Gevaurboi-gde gezondheidslikeur. Ken enkel glas stilt de hevigste maagpijn; 1/4 liter aan eou sluip!rekkend paard ol'zwel lend rundcr op gegeven redt de zelve op min daji II minuten lijils, zooals meer dan 2,000 gen-- zingen, verleden jaar geschied, getuigen. Euru diploom ter gezond heidstentoonslelüng le Boulogne a Z. 1887, voorgezeten door doctor Pasteur van Parijs. Eere diploom te Adelaide 1888. Exp. univer- sello. Meer dan 25 medaljes op wereldtentoon stellingen behaald; gebruikt aan liet hof van Z. M. de Koning Leopold 11. F.-X. de Beukelaer. Likeur sloomstokerij van Xs1" klas te Ant werpen, handelt slechts met likeuristen en handelaars aan zeer gematigde prijzen. PILLEN DE PBATERE, allerbeste zuiveringsmiddel voormagendarmen. PILLEN DE PBATERE, tegen gal, slijmen, bedorven bloed. PILLEN DE PRATERE, tegen maag ontseitenissen, slechte spijsvertee- ringen. PILLEN DE PRATERE, go ven eetlust, gezondheid, lang leven. Prijs de doos fr. 1,5(). Algemeene dépot: Apotheek De l'ratere, Oostende en overal. TE AALST. KORTE XOUTSTRAAT, 11. Wijnen en Likeuren aan alle prijzen. bij BEHAEGEL, gew.ezen bestuurder der Apotheek LEOPOLDSTRAAï, TE AALST. Heeft de eer het publiek kenbaar te maken, dat hij een magazijn komt te openen van Pianos, voortskoiuende der beste huizen van Parijs, Naaimaehienen, goude en zilvcre Zak- horlogién enz., enz. LI ij gelast zich met alle reparation. te Aalst, Nicuwslraal, 15. Algemeen agentschap der Antwerpscbe hijpothcekkas. NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ. Geidlecningen en opening van kredieten op hijpotheek of op waarden aflosbaar met! jaarlijkschn kortingen of iu eenmaal op gestelde tijd. Dc maatschappij geeft obligation uit aan drager, uitkcurbaur aan pari cu voorzien van halfjarige coupons, aan den intrest van 4 ten honderd 'sjaars. Men vraagt agenten voor den huiten. Het kantoor van den Deurwaarder Alfred MAHIEU, is gevestigd te Aalst, Korte Zoutstraat.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 2