AVIS AUX DAMP» LA BËLtilQUE Breimacliienen jO< Naamlooze Vennootschap TEGEN BUAl\D, Vei'ceusgde Eigenaars, Be vereenigde Vijveraars, Te bekomen PIERRE LELEU9 If SI aenens G alhier oo oo a.wsMw-it? ncraw-v De tons les journaux do modes, celui que nous croyous devoir recommaniler le pins chaleureuscmenl d 110s icclriccs csl sans conlredit LA MODE MIAN GAISH, gazelle parisieunc illuslrce de la familie, ;»a- raissant tons les sainedis, qui, grace a la vigoareuse impulsion que lui a donnée son eminente redactrice cn did', M,,,e la baronno dp, Clessy, est devena lTnilispen- sable conscillcr de luule familie désireuso d'unir l'élé- gance a réconomie. Lillérature morale, in.-.lruclive I recreativenombreuses gravures de modes, simples, elegantes, pratiques confections nou velles, costume, d'enfanls, uavauxa 1'aiguille, patrons traces el décou pés. Tous ses modèies sonl ioujours nouveaux et pa- raisseni un meis avanl eeux des a litres journaux. L\id- minislralion dc ccl intéressant journal d créé un service rcjnlicr de Commission permcllanl d toulcs scs Icclriccs dc cc procurer d Parisau prix de gros el accc de Ires grandes facililcsde paiemcnllout ce qui peul Icurèire nécessaire en nouveautés, costumes, confections, linges nieubles, machines a coudre, etc. Ajoulez a ceialeclioix d'une PRIME parmi cinq objets d'une valour de 20 francs, pour lout abonnement d'une aunée. Pour qu'il soil accessible a tonics les bourses, il se divise en quatre editions, savoir ler Edition 52 Nuniéros illustrés, 12 feuilles de patrons el -i patrons décou pés par an. Paris el Déparlemenls Un an, 12 fr. Six mois, 7 fr. Trois mois, I Ir. Élranger Unan, 15 fr. Six mois, S fr. T.-ois mois, 5 fr. 2° Edition 52 numé.ros illustrés, 12 feuilles de pa trons 20 gravures coloriées et 12 patrons découpés en Gr iNlle par an. Paris el Déparlemenls un an, 16 fr. Six mois 9 fr. Trois mois, 5 fr. Élranger: Unan, 19 fr. -Six mois, 10 fr. Trois mois, 6 fr. 5- Edition 52 numéros illustrés, 20 gravures colo riées, 26 pairons découpés en Gr Nllu, et 12 feuilles de patrons par an. Paris el Déparlemenls Un an, 18 fr. Six mois, 10 fr. Trois mois, 5fr. 75. Élranger Un an, 20 fr. Six mois 11 fr. Trois mois, 6 fr. 50. 4e Edition 52 numéros illustrés, 52 gravures colo riées 26 pairons découpés, 12 feuilles de patrons par an. Paris el Déparlemenls Un an, 25 fr. Six mois» 15 fr. 50. Trois mois, 7 fr. 75. Élranger Un an, 29 fr. Six mois, 15 fr. Trois mois, 8 fr. 75. Les demandenl d'abouncmenl, mandals, réclama- ions, etc., doivenl clre adressésa M. OllSONI, Admi nistrateur. Bureaux, 57, rue de Lille, PARIS. van verzekeringen onlplojlintj vuil bliksem, ijazliclit en stoomketels gemachtigd bij koninklijke besluiten van den 2 Maart 1855 en den 20 Junij 1867, GEVESTIGD TE BRUSSEL, Hoofdagent van Aalst Emile MEE tl T-PLA1SANCE, op de boek der Groofe Markt en der Zoutstraat, laatst bewoond door d'heer l'rosper Lenoir. Belgische Maatschappij DEI! mor de verzekering tegen denbrand, den donder dc onlploS'mg van de ketels en liet gaslicht, gevestigd te Brussel, Loxumslraat, 20, ingericht in 1821. i i i 11pjlijk Kapitaal 10 milloenen. Hoofdagent te Aalst, Mijnheer R. KEU AN, Advokaat. N. It. Men vraagt Onderagenten voor de stad en vooral de gemeenten van liet kanton Aalst, mits goede vergeldingen. Ten alle tijde zijn de verzekeringen door den verzekerden mot de grootsten ligtvaardig- lieid behandelt geweest; voor hen zijn alle de maatschappijen goed als de premie te betalen maar liet geringste mogelijk is: bet schijnt hen dat zoodra zij een verzekerings kontrakt in de handen hebben, zij bedekt zijn tegen al len voorval van brand.Nogtans is bet zoo niet, in de afrekeningen en de bankbreuken der fransclie en belgisehe maatschappijen zijn daar om liet tegenstrijdig te betuigen. Wij herhalen dus, dat liet niet voldoende moed zijn van berichten te lezen waar in de millioenen overvloeien, men moet zich over hunne wezentlijkheid bevestigen voor aleer men met eeuo Maatschappij handelt en u de tegenwoordigheid dier doordrevene opgaven, dienende om het publiek in veling te brengen, denken wij met recht dat ieder persoon welk eone verzekering zal aangaan, van de Maat schappij, lot de welke hij zich wend, uitleg gingen moet eisschen over de hierna volgende punten. 1° Ilare statuien. 2° hare Maatschappe lijke hoofdsom. 5' of deze hoofdsom enkelijk toepasselijk is aan den brand. 4' hare voor zorg. 5° hare premien. 6" den uitleg dei- plaatsing harer fondsen op 51 December van liet vorig jaar. 7" de lijst der aandeellieb- bers. 8" of deze verantwoordelijk blijven tot liet volle beloop hunner actiën en of zij recht streeks grondeigenaars zijn. De maatschappij der vereeningde Eigenaars, begrijpende bet belang der verzekerden ten einden alle deze opgovingeu te kennen, doet de voorstelling en overhandigt de liiervorcngemel- de uitleggingen aan alle diegene welke bet ver langen, als ook aan hare verzekerden. Het beschikkend geld en loopende rekenin gen in kas en in waarden, op 51 December 1872, beliep tot4,719,597-44 Do waarborg der aandeelhebbers 2,804,241-00 De premien in 1872 ontvangen 1,814,207-48 9,428.048-92. De waarborg der maatschappij op 51 Decem ber 1872, was dus van negen millionen, vier lionderdaclit-en-twiniig duizend, acht-en-veer- tig frs. eu twee-negentig cenlimen. Vlaamsche Maatschappij met premien, Tegen Brandgevaar, liet Bliksemvuur, liet springen van Stoomketels eu der veriicli- tiugsgaz, gevestigd tot Gent, Recollettcn- lei N° 15. Voor de verzekeringen en inliciilingen vervoege men zicli bij Acliiile Eeman. agent per gemelde Maatschappij, te Aalst, Moleu- driesch. BANK EN WISSELKANTOOR. De Riddere en Cie. 27, Albert-Liénarstraat, 27, Aalst (bij de Statie.) Aankoop en verkoop van publieke fondsen aan 1 l'r. per 1000 commissie. Uitbetaling van iutereslkoepons, Wissels, enz., Kostciooze inlichtingen over alle weerden Leaning op publieke fondsen. Uitwisseling van Belgische en vreemde mun ten. Inschrijving op openbare uitgaven. bij GROOTS MARKT, AALST. Eerste kwaliteit van Waasklaverzaad, Ajuin zaad eiiBloemkoolzaad. Spaausche Tarwe, Vogelzaad, Boonen enz., Aan eenen zeer civielen prijs. Fabriek van 12 BRABANüSTRAAT, GENT. De beste Breimacliienen overtreffende alle vreemde stelsels door lum gemak van bewer king en kioekte, zijnde in het staal gemaakt, zijn te bekomen iu deze fabriek. Het huis D'IIaenens is ook voorzien van alle soorten Naaimaehioneu waaronder de reeds zoolang bekende en beroemde machien Veri table Elias ilowe, de beste en langstdurende die er bestaat. Men vermaakt alle soorten van Naai-en Breimacliienen, men verwisselt ook oude met nieuwe. Eerste kwaliteit Naalden en Olie voor Brei macliienen. Prijzen buiten alle koncureiitie GROOT KLEIN. M E K K T V A N HEDEN O Teriiiaixi gcnrachl 00 zakken: Hoppe 1889) verkocht aan frs. OO k OO volgens keus. PER 1 11 EGT. 32 LI IT. 50 GENT. 19 50 Mast ei ui tl 10 00 17 00 Logge 12 50 15 50 Boekweit 00 0(1 00 00 Haver 13 00 14 00 00 00 00 0(1 00 00 O) 00 00 00 00 00 Lvuzuei! 00 00 00 o0 00 00 00 oo Aenhppelen (rooile) 1/2 heel. 5 00 6 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0 00 00 01 00 00 00 00 00 uo Boter per 5 kilo 7 09 8 18 Woi 00 00 00 00 Eilm's «le 25 2 30 2 54 Viggens per stuk 25 00 50 00

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 3