m* FIJNE GRAAN GENE VER BREUKEN. DOQVEN. DERBAIX if K VAN OEN BERGII O Fabriek van ScheikundigeMeststoffen DE PIELEN DE ZALF III jj! i.Jy \U!;UniIPN II, Ü/I I it,1.4 i óLuilifljilll SNELWIELERS BESTE ENGELSCHE BRANDKASTEN ECHTE AMERIKAANSCHE KACHEL? C° DETROIT STOVE WORKS «fltf 50 p. h. besparing van brands!, Ji Agent i"' Amedée CORAEL, Si. «lorisslraal. aan l,l»ö en 2 fr. de I/2 k. Laatst verkregen belooninge hoedanigheid. voor zijne goede MISTROUWT DE VELE NAMAAKSELS. Te verkrijgen bij alle Kruideniers en Banketbakkers van het land. ÏCa^^XS^t^tüBVUOinüf V 33-43, Brouwersvliet. ANTWERPEN DE KLOK VERVAARDIGD VOLGENS HET OUDE STELSEL. van MM. Tercelin, Briart en C° te Bascoup Henegouwen liEBHevETeenDE i ahhic v i ii. van gemengde en samenwerkende, drooge en ge- vrevene MESTSTOFFEN, waaruit de volgen de voordeelen spruiten Eengalige samenstelling van al de deelen van het mest. Gemakkelijke zaaiïng met de hand of' met den meststrooier. Zekere evenredige ver deeling volgens de normale samenstelling der meststoffen. Gelijkvormig uitwerksel op de ge- heele oppervlakte van het veld en grootere ze kerheid. De samengestelde meststoffen van MM. Tercelin Briart en C° worden niet vochtig wanneer ze in zakken blijven staanmaar ze blijven altijd stofachtig. Gewaarborgde gehalte ter ontleding gematigde prijzen gemak van betaling. Vraagt prijs en stalen om u te overtuigen van den goeden koop en van den echten staat der gemengde samenwerkende meststoffen. Grondstoffen van Meststoffen. Men adresseere zich aan MM. Tercelin Briart et C° te Bascoup. Men vraagt werkzame Agenten voor den ver koop. Voordeelige voorwaarden. Het werkhuis gelast zich met het voorschrij ven van meststoffen geschikt voor iedere soort van planten en voor elke natuur van grond. GEZONDHEID VOOR IEDEREEN. Zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de Lever, t'iiiiï, nieren en in-;ewanden. Zij Jgeven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en genezing van alle Kwalen eigen aan't vrouwelijk geslacht, onverschillig onbetaalbaar voor kinderen van elkeu ouderdom. zijn onwaardeerbaar ten van welken leeftijd. En is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen, liet is beroemd ter gene/ing van Jicht, Rhumatiek en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Keelpijn, Uroneliitl», VcrRnuiiiieiil en ÜSoirst. er genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, samengetrokken en Stijve Gewrichten. Alleen bereid in Professor Hou.owai's Etablissement. 78, NEW OXFORD STREET. LONDON, voorheen 533, Oxford Street. En worden verkocht in Pottenen Ooozen van is. i i/zd., 2s. lid., is6d., us., 22s, en 33s, en verkrijgbaar bij alle medecijnen-verkoopers door de gehcele wereld. Hoopers gelieve het Etiquet van iedere Doos en Dol te onderzoeken. Indien hef adres, 533, Oxford Street, er niet slaat zoo is hel bedrog. Wij vernemen dat het belangrijk huis Lesaffre en Bonduelle van Maiicq en Baroeul (Noord), wiens gist zoo bekend is, in de Tentoonstelling van Brussel, de hoogste beloo- ningen voor zijne voortbrengselen bekomen heefttwee eerediplomas waarvan een uu- zonrkrlijk voor zijnen gist cii het ander voor den alcool en den genever, en eene uitoori; GOUDEN MEIIAUE V001" ZljlT MOUT. Generaa Ue zaclilslen GOUDEN MEDAILLES OP DEM INTERt.'ATiCINALEH PRIJSKAMP BRUSSEL 1888 GEMAK VAN BETALING TÏ'I e-UWoTIU. AT, 101- ta BRUSSEL Agentschap der echte snelslcn ra minst ïmiiscliiiialciulen. met 2, 3 cn 4 wielen DER FABRIEKEN VERBETERD VUURVAST ONOPENBREEKBAAR ïelaisiR (AMERIKA) branden onophoudelijk en zonder uil 1c gaan. Lenige Gouden Medaille op de liilcrnalionalc Prijskamp 1c Brussel 18SS. uw: Spoi'di o ca grondige genezing ingewone gevallen. Zekere voldoening en onmiddelijke verzachting in de orgsle gevallen. Onmiddelijke stilstand en genezing der verzakkingen en verplaatsing der baarmoeder. Speciale vervaardiging van toestellen om de misvormiu- gen van hol lichaam le voorkomen ol' lo genezen, alsook voor kunstmatige ledematen, volgen de beste voorschrif ten liet inzetten van kunsloogen. behalve de r>0 medalies en diploma's benevens de tal rijke eervolle vermeldingen verkreeg de Uitvinder nog de goude inedalie op de Internationale Tentoonstelling le Londen in 1884 en New-Orleans. Lr is voortdurend eene dame aan de inriehlingaanvrezig, Spreeckuren van 8 lot 4 uren. WAKIt^EGKRK, breukmeester, U, Groon Plautn, 3*25, Antwerpen. ilKELZAME HAAI). Deregelmatige pur geering voorkomt en geneest de ziekten van de maag en van de darmen, de slijmen en de gal, de verstopping van het darmkanaal, de afgang, den uitslag, de hoofdpijn, do oplooping van Bloeden al de besmettelijke ziekten, typhus, pokken, cholera. DE PILLEN DE PRATERE, het nieuwe ge neesmiddel, en verre het beste, met salsepa- reillh samengesteld, zuiveren het bloed veroor zaken geene eolieken, zijnonovertrefbaar tegen de ongelegenheden welke de keer der jaren te •-veeg brengt, helpen do ontwikkeling der jonge dochters. Moeders van lamilio koopt eene doos Dillen De Dralere aan i'r. 1,50. Algemeene depót: Apotheek De Dralere, Oostende en in alle Apotheken van 't Land. Iemand, die door een eenvoudig middel van iö jarige doofheid en van geruisch in de ooren genezen is zal de beschrijving van dat middel iu het Hollandseli gratis een ieder op aanvraag toezenden J. II. Nicholson, 4, rue Drouot, Parijs De Liefhebbers van goeden CHOCOLAAT gebruiken de gewnurltorgd zuiver cacao, suiker en vanille. Groote Wedstrijd, Brussel 1888, eerste diploma. Tentoonstelling der Fransehe Laureaten. Londen 1889, goude medalien Tentoonstelling van Tunis 1889, eerediploma. Aalst, snelpersdrukkerij van Sp taels-Schuermans.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 4