Zondag 6 October. van het Land wan Aalst Jaar 1889. 2001 VAREENS Huis met Stagie Men vraagt Burgerlijken Stand Beuken, Eiken en Canada li O O JU E N BEHUISDE HOFSTEDE Slorling va is aarde. kvy:rv?/r2\ met hof le koopen, le Aalsl, mei ecu of hvee verdiepingen, mei goede keldering', goed water en keuken gelijkvloers. Zich le begeven bij den drukker dezer. TE HOOP. Abonnementsprijs frs. 4 s jaars. De aftichenbij den uitgever gedrukt worden gratis aangekondigd. Buresl Nieuwstraat B' 14 Les annonces de la Belgique et de l'Étranger sont regues par l'Agenee Havas (Publicité) 89, Marché-aux-Herbes, a Bruxelles et chez se correspondants a 1 Etrangerc oo,c. d c a!™ h rAf ?Ce "Tv8'^06 la Bourse-Paris. Pour PAllemagne, PAustro-IIongrie el la Suisse chez Rudolf Mosse Annoncen-Lxpeditiona Cologne, Berlin, Francfort, Strasbourg, Munich, Hambourg, Leipzig, Slultgard Vicnnc el Jurich Peur la Grande-Bretagnc et Plrlande: chez Géo Street et C", 30, Cornliill E C et 5, Serie Street WC, Londres. Pour la Ilollande chez Vjjgli et Van Ditmar, Rotterdam. Pour l'Amérique chez Pethingill et C°, 38, Park Row-New-York. van Jen 27 September tot den 4 October. GEBOORTEN. Mannelijk 11 Vrouwelijk 6 HUWELIJKEN. F. Coppens, dagl. met M.'De Strooper, braai- ster. B. Arijs, dagl. met M. Roelandt, twijnster. J. Verbeke, twijndersg,__niet S. Coppens, dagloonster. OVERLIJDEN. F. Verbeeclt. wed. Van der Eecken, Schrijn werker, 46 j., Mijlbeke. P. Van de Velde, vr. Smekens, z. b. 48 j., Mijlbeke. P. Batens, m. Van de Bremt, landbouwer, 78 j., Mijlbeke. A. Nieulandt, kuiper, 20 j.Klapslraat. L. Van der Meersch, m. Rossiers, z. b. 82 j., Scherrestraat. 10 kinderen onder de 7 jaren. VERKOOPINGVAN TE IMPE, NESSCUESTRAA T. De Secretaris V. G. LBONDEEL te Impe, zaj dosr 't ambt van Deurwaarder Van Muvlem, te Aalst, namens den beer Julianus Van Nieuwen borg. koopman in varkens, te Erpe, op Vrijdag 11 October 1889, om 9 ure 'smorgens, ter lier- berg van den beer Jan-Bapt. Van Impe, ie Impe, Nesscbestraal, openbaarlijk verkoopen 10 zware volle en ledige zoggen. oOscboone loopers, genaamd drijvers. En 20 scboone viggens keef viggens). Allen van echt en zuiver Brugscbe Ras en zichtbaar daags voor de verkooping. Op gewone voorwaarden en lijd van betaling tot 1 Maart 1890, mits stellende goede en ge kende borge doch met 5 vermindering op den koopprijs, indien de betaling comptant geschiedt. Kantoor van den Notaris DE WINDT, te Aalst. VENDITIE VAN 150 KOOPEN SOIIOONE TE SMETLEDE. Maandag 14 October 1889, om 9 uren voor middag. Te vergaderen la Oherscamp, Pent Aim te gen 't geselleed van Smetlcue. OPENBARE VERKOOPING van eene TE BAARDEGEM. De Notaris BRECKPOT te Aalst, zal ten ver zoeke van die liet behoort, met gewin van palmslag en gelagen, openbaarlijk verkoopen Eenigen hoop. Eene behuisde en bebouwde Hofstede, ge staan en gelegen te jBaardegem, op Sinte Pe- tronellaberg, groot in gronde 11 aren, gekend bij kadaster sectie E, nummers 9 en 10 en deel van de nummers 5c en 6b, palende oost en zuid sieut' Auguste l)e Vis, west sicur Van Damme en noord de straat. Ing. lrs. 400-00. Bewoond en gebruik bij Petrus Van llanden- hove. LAATSTEN ZITDAG. Maandag 7 October 1889. Om 3 ure stipt namiddag, tor herberg van Henri De Boeck, grofsmidt, te Baardegem. Degene die verlangen zich van eene zekere hoeveelheid aarde te ontmaken, mogen dezelve storten in de hoeven der in opbouw zijnde huizen van d'heer Spitaels-Van Bemten, Schoolstraat te Aalst. OPENBARE VERKOOPING van een schoon TE ZELE. Do Notaris MEEUS te Zele, zal met gewin van instel- en verboogpremiën, openbaarlijk verkospen Een schoon Huis met Stagie, afhangen en orf. GTQpt 9 91'ün ÖA gen le Zele, Kouter nabij het Dorp, sectie F, nummer 730c, palende: oost do lieeren Meeus en Rodrigues, zuid Benoit Certyn, west den voetweg, noord den steenweg. Laatst bewoond geweest door den beer De Bitsen otn dokooper ervan in gebruik te tre den met bet betalen der koopsom en kosten. ZITDAGEN: Instel Maandag 30 September ,oH0 Verblijf Maandag 14 October °J" Telkens om 4 ure namiddag, ter herberg Den Appel, bij TheophieljHulpiau, te Zele Kouter.. EEN SCHOON f,1 Ij K.--< H JijtsS Ecu TILBURY met lederen overdeksel, bij Jacques Beeclcmante Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 1