ACADEMIE Huis C. FOVEL BERICHT OSS EMS PIEREN TABAK. Men vraagt A VIS. SCHOOFJE KUNSTEN. Gemeeiile Erciubodegem, JU E T DE BOLL E ACH. EEMAJV O, Omaid meer le hoesten pusliel Walthuhv, Fll. 1. VAN WILD EN GEVOGELTE C. FOVEL GR00TE MARKT, AALST E. llumbaut-Mertcns met hoi* Ic koopen, le Aaist, met een of twee verdiepingen, met goede keldering, goed water en keuken gelijkvloers. Zich te begeven bij den drukker dezer. Storting van aarde. STAD AALST. van «0» Dc opeiiing van den winter-leei'gang voor liet schooljaar 1889-1890, is vastgesteld op Maandag 14 October aanstaandeom G ure en een kwaart Vavonds. De leerlingen zullen den zeiven avond de lec- keningen omvangen die zij gemaakt hebben voor dc prijskampen van bel schooljaar 1888- 1889, en bezit hunner plaats nemen. Degenen die zich niet zullen aanbieden, zullen hunne plaats ter Academie verliezen. Nieuwe leerlingen zullen toegelaten worden in evenredigheid der beschikbare plaatsen. De inschrijving zal gebeuren den Zondag 29 September van 10 tot 12 ure en den Maandag 7 October, van 5 tot 5 ure namiddag, ter Acade mie. Do inschrijving op gestelde dagen en uren is verplichtend voor al de leerlingen. De nieuwe leerlingen moetenten minsten 10 jaren oud zijn, kunnen lezen, schrijven en cijfe ren. Deze laatste zullen een onderzoek onder gaan op het oogenblik hunner inschrijving. Dn beschikbare plaatsen zullen onder hun verdeeld worden volgens rangschikking hunner be kwaamheid. De leerlingen toegelaten lot het bijwonen der klassen, zullen hunne aanneming-briefjes ten (TER JODEN.) «O» TER GELEGENHEID DEP, KERMIS Groote Vogelschieting bij Edmond Scheerl'nck, OP MAANDAG 4 NOVEMBER 1889, VOORUIT 7 FRAKKEN. —«o» VOORWAARDEN De inleg is bepaald op 60 centiemen per scheut. De inschrijving van 4 uren stipt om daarna te beginnen. Men mag niet meer dau drij pelelons per man spelen. Konditien naar gewoonte. NAMENS DE COMMISSIE: Camiel Mertens, Emiel l)e Schrijver, Ediiavil Scheerliuck, Felix VanLandnyt, Edmontl Scheer- liiick. HOOGEVESTEN, AALST. Fabriek van Scheikundige Meststoffen geplaatst ouder het toezicht der Belgische Landhouwslatien van Gent en Gembloers. Kunstvetten allergunstigst geschikt voor den teelt van tarwe, rogge, gerst, haver, rapen, (loof) weiden, vlas, aardappels, koolzaad, bee- ten, ajuin, wortels, klavers, boomgewassen en hovenierderij. huizen bekomen. Do Plechtige Prijsuildeeling waartoe al de leerlingen en Itnnne familie uitgenoodigd wor den, zal plaats hebben den Zondag 6 October aanslaande, om li 1/2 uren des morgends, ter Stads-Schouwburgzaal. Aalst 14 September 1889. I)e Sekrelaris, De Voorzitter, F. BETHUNE. FR. MONF1LS. neemt de GROOTE MARKT TE AALST van den 15 SEPTEMBER te beginnen verkoop van alle slacht Allo dagen versch cn aan zeer geringen prijs, spoedige bediening vermits 's avonds te voo- ren er het huis over to berichten. VERZENDING NAAR DEN BUITEN DE ECHTE (FILET D'AN VERS voortkomende van ossen die ten minste duizend pond wegen, dus hunne volle kracht en voed sel bevattende, zijn alleen verkrijgbaar hij Groote vermindering van prijs aan allo slacht van gestichten. Verzending naar dén buitenen vreemden, franco tegen rcmbourscment. De Overstroomingen der rivieren Samber en Eau-d'Heure welke de landen van Zone komen overdekken, legen er eenen slijk neder, die al lerbest is voor de tabakleelt. In kwaliteit en geur overtreft deze tabak den besten Ohourg en Roisin. Wordt per kilo voor staal gezonden. Oogst van 84 de kilo 5 frs.van 85, 4 l'rs.van 86, 5,50 frs.; van 87, 5 lrs.;.van 88, IV. 2,50. Zich te bevragen hij M. Naliime-Jonoquet. Mar- chienne (Zone licuegauw) 10015. koopman op dc Vaart, tc Aalst, over de 81. Ammbrug, logen den ijzeren weg. Opening van zijne nieuwe magazijnen van alle soorten van Kruidenierswaren, Granen en Zaden. Huis gekend voor den beste Koffijs dezer Stad. Buitengcwoone laago prijzen. Voordo winkeliers worden de goederen kos teloos uitgevoerd 4 uren rond Aalst. EEN SCHOON Degene die verlangen zich van eene zekere hoeveelheid aarde te ontmaken, mogen dezelve storten in de hoeven der in opbouw zijnde huizen van d'heer Spitaels-Van Bemten, Schoolstraat te Aalst. LTllustration Européenne enlre dans la vinglióme année de son existence. Recomman- dahle a tous les points de vue, cette intéres sante publication, dans laquelle l'actualilé tient iino si grande place, se compose chaquesemai- ne de 1G pages comprenant une dizaino de bel les gravures. La composition de cliacun des numéros de lTllustratiou Européenue denote, chez Ja direction, unc rochorche constante de lout ce qui peut plaire au public et de tout ce qui peut l'intéresser. Aiusi, nous trouvons dans celui de coltc semaine une vue de la nouvelle salie de peinture moderne au Musée royal de.Bruxel- Ies, et une reproduction du tableau de Millet: Les Glaneuses, dont une dame vient de faire- cadcau au Muséc du Louvre. L'Aunwneauxveu- •ves de Marias a Kalmyk, une page émouvante, puhliéo dans le même numéro, forme un heu- reux contraslo avcc la gravure suivanle, inti- tuléc: Un coup adroit au jeu de cricket. Signalons encore I'Education du cavalier allemand, les Cinghalais, llop'.genlil petit cavalier, et le Duel des downs, une composition des plusdésopilan- les. Le nouveau roman, Nobles et Gypsies, dont Taction se'déroule ;'i Londres, excite au plus liaut point I intérct du lecteur. Le prix de l'ahonnement n'est, comme on sait, que de 12 francs par an, soit 3 francs par trimestre. PILLEN DE PRATERE, allerbeste zuiveringsmiddel voormagendarmen. PILLEN DE PRATERE, tegen gal, slijmen, bedorven bloed. PILLEN DE PRATERE, legen maag outseltenissen, slechte spijsvertee- ï'ingen. PILLEN DE PRATERE, geven eetlust, gezondheid, lang leven. Prijs do doos fr. 1,5q. Algeiueene dépot Apotheek üe Dralere, Oostende en overal.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 2