Zondag 27 October. van het ]Land van Aalst Jaar 1889. 2004) B OOMEN HOFSTEDE PANDEN. ifH Burgerlijken Stand PARTIJ LAAD, II ISME URE LEA Abonnementsprijs frs. 4 's jaars. De affiehenbij den uitgever gedrukt worden gratis aangekondigd. Bureel Nieuwstraat N' 14 Les annonces de la Belgique et de l'Étranger sont repues par l'Agence Havas (Publicité) 89, Marclié-aux-Herbes, h Bruxelles, el chez se correspondents h l'Étranger Pour la Franceh l'Agence Havas, 8, Place de la Bourse-Paris. Pour l'Ailemagne, PAustro-Hongrie et la Suisse chez Rudolf Mosse (Annoncen-ExpeditionCologne, Berlin, Francfort, Strasbourg, Munich, Hambourg, Leipzig, Stuttgard, Vienne et Jurieh. Peur fa Grande-Bretagne et l'Irlande: cliez Géo Slreet et C°, 30, Cornhill E C et 5, Serie Street W C, Londres. Pour la Hollande chez Nijgh et Van Ditmar, Rotterdam. Pour l'Amériquecbez Petliingill et C", 38, Park Row-New-York. van Jen 18 tot den 25 October. GEBOORTEN. Mannelijk 12 9f) Vrouwelijk 8 HUWELIJKEN. A. De Sadeleei', dagl. niet T. Baeyens, z. b. S. Janssens, letterzetter, met V. De Neef, bobijnster. L. Van Renterghem. fabriekw. met M. Van den Broeck, kleermaakster. P. De Sadeleer, twijndersg. met C. Van Mol, braaister. OVERLIJDEN. N. Hendrickx, vr. Van Branteghem, z. b. 79 j., Scberreveldstraat. 3 kinderen onder de 7 jaren. OPENBARE VERK00P1NG van scboone TE ERPE EN MEI RE. De Notaris L1MPENS te Aalst, zal, op Don derdag 31 October 1889, om 1 uur namiddag, openbaarlijk verkoopen, de volgende Boomen staande gemakkelijk voor te vervoeren: Namens den heer Baron Paul Bethune, Sena tor te Aalst. 20 koopen selioone en zware Kanada Boo men, staande te Meire, op Cauwenberg. En ten verzoeke van genoemden Notaris met bevoegd ambt. A. 15 koopen Kanada Boomen, te Erpe, op Wijwater, tegen de Rommelstraat. B. Binnen de gemeente Meire, aan eenen meersch op Couwenberg: 14 Kanada, 17 Olmen Kopboomen, 2 Abee- len, 2 Esclien en 1 Eiken Boom. AANMERKINGEN: De verkooping zal aanvang nemen met de Boomen staande te Erpe, op Wijwater: daarna zal men voortgaan te Meire, eerst met de Boo men van den beer Baron Paul Bethune. Men zal vergaderen ter voormelde plaatsen. Verders geschiedt de. verkooping onder de gewone konditiëu, op tijd van betaling, mits stellende bij den afslag goede en gekendej borg en het ongeld gereed te betalen. OPENBARE VERKOOPING van eene behuisde en eene TE EREMBODEGEM, RONSEVAL alsmede van eene BEZETTE OBLIGATIE. De Notaris BREGKPOT, te Aalst, zal ten ver zoeke van die het behoort met gewin van palmslagen en gelagenopenbaarlijkverkoopen Eerste koop. Eene behuisde en bebouwde Hofstede, ge staan en gelegen te Erembodegem, op Ronse- val, groot 9 aren 70 centiaren, gekend bij ka daster sectie A, nummers 1108b en 1110a, palende oost d'erven Boterbe-gh, zuid dezelve erven Boterberg!), west Andreas Van Vaeren- bei'gh-De Clippele en noord Auguste De Win ter. Bewoond en gebruikt bij den verkooper Be- noit Boel. Tweede koop. Eene partij Land, gelegen te Erembodegem, op Ronseval, groot 36 aren 25 centiaren, palen de oost sieur Felix Van Geit, zuid Louis Boel met zijne hofstede, west de oude Brusselbaan en noord genoemden Felix Van Geit. In gebruik bij sieur Emile Boel. Derden en laatsten koop. En eene bezette Obligatie ten kapitale bij res- tat van frs. 855,00 eischbaar sedert 13 Novem ber 1881, intrest gevende aan 5"/, 's jaars, ver schijnende jaarlijks den 13 November, tot laste van Judocus Verleyzen-De Bisschop Hekelgem, erkend bij akte verleden voor den Notaris De Vriendt, te Aalst, den 13 November 1876 en thans nog bezet op 7 aren 16 centiaren Land, te Hekelgem, op het Kaarveld, ingeschreven ten kantoore van hypotheken te Brussel, den 1 December 1876, vol. 1584N°128. ZITDAGEN Instel Maandag 28 October Verblijf Maandag 4 November Telkens om 3 uren namiddag, ter Estaminet De Wederkomst, bewoond bij d'heerJoseph Van der Vorst, te Aalst, aan de Varkensmarkt, Berg van Bennhertigheid der Stad Aalst. «o» OPENBARE VERKOOPING van overjarige Deurwaarder Jozef DE VOS te Aalst, zal, namens de Besturende Commissie vanden Berg van Bermhertigheid der Stad Aalst, ih deszelfs Lokaal, Leopoldslraat, op Donderdag 7 Novem ber 1889, en des noods den volgenden dag, 'tel kens om 2 ure namiddag, overgaan totde open bare verkooping der over hunnen tijd staande Panden, der maanden Juli, Augusti en Seplem- bei 1888, bestaande inGouden en Zilveren Voorwerpen, Horlogicn, Ooringen, Juweelen, Koper, Tin, Kleederen, Lijnwaad, Katoenen en meer andere Voorwerpen 'te veel om te melden. De verlooping wordt gedaan op tijd van be taling, mits stellende voldoende borg, met ver meerdering van 5 p. voor alle kosten. Koopen onder de tien franken moeten dade lijk betaald worden. Bij uilscheiding van bedrijf. «O» VERKOOPINGVAN 1 PAARD 5 KOEYEN, 1 Rund, 2 Varkens, Paarden en Akkeralam TE MELDERT. D. HEYNDERICKX Gemeente-Sekretaris te Wieze, zal, door bevoegd ambt, op Woensdag 6 November 1889, om 9 uren voormiddag, open baarlijk verkoopen, ten aanzoeke, buizeen hove iler weduwe Petrus Roggeman, te Meldërt, wijk Dornent, de volgende voorwerpen: Huismeubelen Stoelen, talels, kleerkas en andere kassen teltooren, jatten, comers, lanteern, kasserollen' ijzei en potten en marmitten, wasch-bras en melkkuipen, stoof met toebehoorten, [botervat melkteiien, immers alles wat er ten huize en

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 1