VARKENS BÖOMEN RK EN HOFSTEDEGïiOIVD J.-B. Callebaut, en 20 koopen Slaghout Vlaaiusch Schouwburg, v hove zal bevonden worden. Akker en Paardenalam Hakken, schuppen, rieken, mesthaken, hop- boor, kordewagen, beerkuipen, dorscbvlegels, gaflels, wanmolen, raapmolen, ploegen, eeg- den, 2 karren, 1 wagen voor een paard, beer- stuk enz. Paard en Vee: Een sterk merricpaard oud 5 jaren, 8 koeien waarvan 2 vol kalf, 1 rund en 2 varkens. De beesten 'zullen op den middag verkocht worden. De koopen tot en met 10 franken alsmede de 10 zullen gereed moeten betaald worden, en voor de koopen daarboven zal er tijd van beta ling zijn. Al de koopers zonder onderscheid zullen eene begoede en tegenwoordig zijnde borg moeten stellen. OPENBARE VERKOOPING van een partijken allerbeste TE SMETLEDE. De Notaris MOENS, te Lede, zal ten aanzoeke van die het behoort, met het houden der twee hierna gemelde zitdagen, openbaarlijk verkoo- pen Een allerbeste partijken Bouwgrond, gele,ren te Smetiede, wijk Briel ol Puttenkouter, sectie A, nummers 233 en 234, groot 11 aren 70 centiaren, palende oost de kinderen Melchior Verbeeck, zuid eenen weg, daarover de juf vrouwen Van Innis en andere, west de straat en noord eenen weg, daarover Joanna Osselaar. De koopers zullen ervan in het gebruik komen met den dag der eindelijke toewijzing, een half ten honderd instelpenningte winnen. ZITDAGEN. Instel Woensdag 23 n Verblijf Woensdag 30 October 1889. Telkens stipt ten 3 ure namiddag, ter her berg van sieur Constant Lievenste Smetiede, wijk Abeelstraat. V E N D I TI E VAN TE ERONDEGEM, DORP. De Sekretaris Dfismé VAN BELLE, te Eron- degem, zal door 't ambt van Deurwaarder Van Mcyleh, ie Aalst, namens den heer Julianus Van Nieuwenborgh, koopman in varkens te Erpe, op Vrijdag 8 November 1889, om 9 uren 'smorgens, ter herberg het Gemeente-Huis, bij d'heer Ivo Lopus, openbaarlijk verkoopen:' 10 zware volle en ledige zoggen. 30 schoone loopers, genaamd drijvers. En 20 schoone viggens jkeef viggens). Allen van echt en zuiver Bruggscheras en zichtbaar daags voor de verkooping. Op gewone voorwaarden en tijd van betaling tot 1 Maart 1890, mits stellende goede en get kende borge doch met 5 vermindering "op den koopprijs, indien de betaling comptant geschiedt. in St. Pieter, Erembodegem, Dorp, laat aan het publiek weten dat bij zich gelast met het opzetten van vogels en andere gedierte, aan gematigde prijzen. MERKWAARDIGE verkooping van 450 koopen - Kanadas, Wilgen Eiken en Olm binnen de gemeentens Erpe, Erondegem, Meire, Vleckem en Ottergem. De Sekretaris Desiré VAN BELLE, te Eron- degein, zal, door het ambt van Deurwaarder VAN MUYLEM, te Aalst, op Maandag en Dijns- dag 4 en 5 November 1889, telkensom 9 uren voormiddag, openbaarlijk verkoopen: Op Maandag 4 November, om 9 uren voor middag. A. Ten aanzoeke van Mijnheer Lacompte, geneesheer te Aalst en andere, 26 koopen Kanadas, te Erpe, Bosschestraat. B. Ten aanzoeke van Mijnheer De Wolf, ei genaar te Aalst, 18 koopen Kanadas, te Erpe, Halfbunders. C. Ten aanzoeke van Mijnheer By], eigenaar te Aalst, 7 koopen Kanadas, te Erpe, Halfbun ders. D. Ten aanzoeke van Mijnheer. Ivo Lopus, te Erondegem, circa 50 koopen Kanadas en 1 Olm, daartegen. E. Ten aanzoeke van Mijnheer Janssens-De Schrijver, te St.-Nikokaas, circa 20 koopen Kanadas, daarnevens. F. Ten aanzoeke van mijnheer Schockaert, te Erondegem, 7 koopen Kanadas, in het Meu- land, tot 2 meters 40 omtrek. G. Ten aanzoeke van mijnheer Vereecken, te Lede, 4 koopen Kanadas, in de fittingen. H. Ten aanzoeke van mijnheer De Cooman, te St.-Lievenshautem, 21 koopen Kanadas, aan den Gentschensleenweg. I. Ten aanzoeke van mijnheer De Middeleer, te Erondegem, 2 koopen Olm, daarnevens. J. Ten aanzoeke van mijnheer Joseph Cop- pens, eigenaar te llaaltert, 8 koopen aller schoonste Kanadas, ook aldaar staande. K. Ten aanzoeke van het Gemeente-Bestuur van Erondegem, 33 koopen Kanada Boomen, aan de straat naar Impe. L. Ten aanzoeke van mijnheer Jacobus Schockaert, te Nieuwerkerken, circa 35 koopen Kanadas en 5 Eiken in het Sijp. M. Ten aanzoeke van mijnheer De Haeck, te Aalst, 15 koopen Kanadas, ook in hel Si.jp. N. Ten aanzoeke van het Gemeente-Bestuur van Erondegem, 5 koopen Kanadas, Ganzen- dries. Op Dijnsdag 5 November 1889, om 9 uren voormiddag. O. Ten aanzoeke- van den heer Philip |)C Saedeleer, Burgemeester te Ollergem, 45 koo pen Boomen en eisen Slaghout, te Meire, (wijk Broeck.) P. Ten aanzoeke der familie De Ryck, te Meire, 9 schoone Kanadas, te Ollergem, op Deviadaal. Q. Ten aanzoeke van d'heer Philips, stoker te Buist en andere, 25 koopen Kanada Boomed te Vleckem, beneden Vleckem Keuter. R. Ten aanzoeke van het Kerkbestuur, te Vleckem, 9 koopen Kanada Boomen, aan bet hof des Burgemeester. S. Ten aanzoeke van mijnheer J. De Landts- lieer, te Vleckem, 28 koopen Boomen, te Ot- torgem, in de Almcy. T. Ten aanzoeke van mijnheer August Dul- laerts, te Erondegem, 9 koopen Kanadas, daar nevens. U. Ten aanzoeke van mijnheer Janssens-De Sehryver, te St.-Nikolaas, 15 koopen Kanadas, te Ottergem en Erondegem, op het Sport. V. Ten aanzoeke van mijnheer Jacobus Schoc kaert, te Nieuwerkerken, 12 koopen Kanadas, te Erondegem, in den Kokelaar. W. Ten aanzoeke van het Gemeente-Bestuur van Erondegem, 15 koopen Kanadas, te Eron degem, aan den Krommensteenweg. X. Ten aanzoeke van mijnheer J.-B. De Smet, te Erondegem, 4 koopen Kanadas in zijnen Meersch daartegen. 1. Ten aanzoeke van mijnheer Jacobus Schockaert voornoemd, 4 koopen Kanadas aan voornoemden steenweg. Z. ien aanzoeke van mijnheer Vereecken, Statie-Overste lot Rooborsl, 9 koopen Kanadas en oen Wilg tot 2-41) in omtrek, aan zijne hofstede Kapelhof. AA. Ten aanzoeke der heeren Eugène en Victor Do Smet, te Erondegem, 6 koopen Ka nada Boomen van 2 tot 2-40 dikte, daarnevens. BB. Ten aanzoeke van nog verschelde eige naars, hierboven niet aangeduid, 25 koopen Kanadas. 'Ien aanzoeke van juffrouw Joanna De Rid der, te Erondegem, 8 koopen Kanadas, te Ottergem nabij den Watermolen. Ten aanzoeke van d'heer Leo Schockaert, te Erondegem, 2 Populiere, in liet Meuland. Ten aanzoeke van d'heer Casemir Siau, eenen sclioonen Olm, op zijne iiofstede. Alle deze hoornen hebben eene dikte van 1 meter 80 tot 2 meters 50 en allen voordeelig gestaan voor het vervoer. Men zal vergaderen en beginnen op eersten dag, opgestelde uur, te Erpe,.aan dc Bossche straat met de letter A en alzoo zal men in voor schreven order voortsgaan. En op 5 November, 2" dag, om 9 uren voor middag, te Meire, wijk Broeck, ter herberg van Gamille Van de Steen, met de letter Oen ook zoo voortsgaan. Dc koopers hunne vervallcne vendition niet voldaan heboende, zullen nog als kooper of borg aanvaard worden, tenzij voorafgaandelijke toelating bekomen te hebben. LAKENSTRAAT BRUSSEL. liet beroemd drama De Koerriervan Lyon zal opgevoerd worden Zondag, Maandag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag (Allerheiligen), met de medewerking van den gevierden kuns tenaar Fritz Bouwmeester. Al de personen die, dit jaar, den Schouw burg bezocht hebben, zijn liet eens do verklaren dat bet merkelijke verbeteringen zijn toege bracht aan het kunstpersoneel en dat dc op voeringen beter verzorgd worden als vroeger. Ook bemerkt men eene aanhoudende ver meerdering van toeschouwers. E N D I T I E V A N ERONDEGEM, DORP.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 2