FIJNE ÖRAAN6ENEVER BREUKEN. DOOVEN. DERBAIX 11 s i L lsl I HOWE, DOMESTIC, «AVIS JIJ VAN DEN BEKGH C Fabriek van Scheikundige Meststoffen DE PILLEN DE ZALF SNELWIELERS BESTE ENGELSCHE BRANDKASTEN Agent ECHTE AMERIKAANSCHE KACHELS DETROIT STOVE WORKS C° SO p- h. besparing van brandstol Mr Amedée COIIAEL, St. Jorisslraat. hoedanigheid. Te verkrijgen bij alle Kruideniers en Banketbakkers van liet land. aan 1,60 en 2 fr. de 1/2 k. MISTROUWT. DE VELE NAMAAKSELS. 33-43, Brouweravliet, ANTWERPKX DE KLOK VERVAARDIGD VOLGENS HET OUDE STELSEL. van MM. Tercelin, Briart en C° te Bascoup (Henegouwen) UEBREVETEERDE FABH1CAT1E van gemengde en samenwerkende, drooge en ge- vrevene MESTSTOFFEN, waaruit de volgen de voordeelen spruiten Eengalige samenstelling van al de deelen van het mest. Gemakkelijke zaaiïng met de hand of met den meststrooier. Zekere evenredige ver deeling volgens de normale samenstelling der meststoffen. Gelijkvormig uitwerksel op de ge- heele oppervlakte van het veld en grootere ze kerheid. De samengestelde meststoffen van MM. Tercelin Briart en Ce worden niet vochtig wanneer ze in zakken blijven staan; maar ze blijven altijd stofachtig. Gewaarborgde gehalte ter ontleding gematigde prijzen gemak van betaling. Vraagt prijs en stalen om u te overtuigen van den goeden koop en van den echten staat der gemengde samenwerkende meststoffen. Grondstoffen van Meststoffen. Men adresseere zich aan MM. Tercelin Briart et Ce te Bascoup. Men vraagt werkzame Agenten voor den ver koop. Voordeelige voorwaarden. Het werkhuis gelast zich met het voorschrij ven van meststoffen geschikt voor iedere soort van planten en voor elke natuur van grond. GEZONDHEID VOOlt IEDEHEEN. 1 «M Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ten onverschillig van welken leeftijd. En Zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de Lever, 93aag, Kieren en Ingewanden. Zij {geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte genezing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onbetaalbaar voor kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etteebuilen. Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Keelpijn, E'roneliitls, VcrUonilliciil en (Boent. er genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, samengetrokken en Stijve Gewrichten. Alleen bereid in Professor Hollowai's Etablissement. 78, NEW OXFORD STREET, LONDON, voorheen 833, Oxford Street. En worden verkocht in Potten en lloozen van is. i i/zd., 2s. 9d., 4s 6d., ns.. 22s, en 33s, en verkrijgbaar bij alle medecijnen-verkoopers door de geheelc wereld. IQ" Koopers gelieve hel Etiquet van iedere Doos en Dot te onderzoeken 833, Oxford Street, er niet staat zoo is het bedrog. Indien het adres, Wij vernemen dat het belangrijk huis Lesaffre en Bonduelle van Marcq en Baroeul (Noord), wiens gist zoo bekend is, in de Tentoonstelling van Brussel, de hoogste beloo ningen voor zijne voortbrengselen bekomen heefttwee eerediplomas waarvan een rij zon oerlij k voor zijnen gist en liet ander voor den alcool en den genever, en eene groote GOUDEN MEDALIE VOOI' zijn MOUT. NIEUWSTRAiYT, te BRUSSEL Domestic met S, 5 en I wielen DER FABRIEKEN is s O p i dl i 13 U> 3 5 Generaal Agentschap der echte De zachtstcn, snokten en minst gcruisclunakenden. 3 GOUDEN MEDAILLES OP DEN INTERNATIONALEN PRIJSKAMP BRUSsEL I8S8 GEMAK VAN BETALING VERBETERD VUURVAST ONOPENBREEKBAAR VAN DE (AMÉRIKA) branden onophoudelijk en zonder uit te gaan. Eenige Gouden Medaille op de liilcrnalionale Prijskamp Ie Brussel 1888. Spoedke en grondige genezing ingewonc gevallen, v— Zekere voldoening en onmiddelijke verzachting in de ergste gevallen. Onmiddelijke stilstand en genezing der verzakkingen en verplaatsing der baarmoeder. Speciale vervaardiging van toestellen om de misvormin gen van hel lichaam ie voorkomen of te genezen, alsook voor kunstmatige ledematen, volgen de beste voorschrif ten het inzetten van kunsloogen. behalve de 50 medalies en diploma's benevens de tal rijke eervolle vermeldingen verkreeg de Uitvinder nog de goude medalie op de Internationale Tentoonstelling te Londen in 1884 en New-Orleans. Er is voortdurend eene dame aan de inrichtingaanwezig, Spreeckurcn van 8 tot 4 uren. 1VAERSEGERH, hrouknioeMtei', ir, Gi*(ton Plaats, Rtl, Antwerpen. HEELZAMli RAAD. Deregelmatige pur- geering voorkomt en geneest de ziekten van de maag en van de darmen, de slijmen en de gal, de verstopping van het darmkanaal, dealgang, den uitslag, de hoofdpijn, de oplooping van Bloeden al do besmettelijke ziekten, typhus, pokken, cholera. DE PILLEN DE PRATERE, het nieuwe ge neesmiddel, en verre het beste, met salsepa- reille samengesteld, zuiveren het bloed veroor zaken geene colieken, zijn onovertrefbaar tegen de ongelegenheden welke de keer der jaren te weeg brengt, helpen de ontwikkeling der jonge dochters. Moeders van familie koopt eene doos Pillen De I'ratere aan f'r. 1,80. Algemeene depót: Apotheek l)e Pratere, Oostende en in alle Apotheken van 't Land. Iemand, die door een eenvoudig middel van 23 jarige doofheid en van geruisch in de ooren genezen is zal de beschrijving van dat middel in het llollaiulsch gratis een ieder op aanvraag toezenden J. H. Nicholson, 4, rue Drouot, Parijs De Liefhebbers van goeden CHOCOLAAT gebruiken de Laatst VCl'kl'egeil heloOllillgCSl VOOI* zijlIG gOdle Groote Wedstrijd, Brussel 1888, eerste diploma. Tentoonstelling der Fransehe Laureaten, Londen 1889, goude medalien Tentoonstelling van Tunis 1889, eerediploma. gewaarborgd zuiver cacao, aulker en vanille. Aalst, snelpersdrukken] van Sp taels-Sehuermans.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 4