BOOMEN Elixir d'Anvers TABAK. cn Slaghout J.-JB. Caflcbaut, Te bekomen PIERRE LELEU, Ver ee i i ig dc E i i»e na ars, Om niet meer te hoesten pastiel Waltiiéky, FII. t. stelde zitdagen, in het openbaar to koop aan bieden Kenigen koop. Een Huis en Erve, gestaan en gelegen te Lede, nabij de Statie, groot 1 are 26 centiaren, palende oost Petrus Trocli, zuid de Straat, west de erven Mijnbeer Amandus Osselaere en noord de kinderen De Vriendt. ZITDAGEN Verblijf Dijnsdag 26 Noverabei' 'ISS9' Telkens om 3 ure namiddag, te Lede, Dorp, ter herberg De Casino, bewoond door Juf fer Prudencia De Sadeleer. JAARLUKSCHE VENDITIE van TE LEDE, Driesch, Hofveld, Bumsten Heipias. De Notaris MoKNS, te Lede, zal ten annzoe- ke van wien het behoort."op Domlenlag 28 No vember 1881), om 8 ure 's morgens, in 'het open baar verkoopen A. Ten 8 ure 's morgens, in het kasteel van Mijnheer Albert de Kerehove, te Lede, Driesch, 12 koopen Schaarhout en 4 koopen wilgen Boomen. B. In het kasteel van Mevrouw de baron nesse Debatable, te Lede, Ronkenburg, 18 koo pen Snoei- en Sbaarhoul en verscheidene koo pen Brandhout. C. Ten 9 ure, te Lede, llumst en Hofveld, ten aanzoeke van Mijnheer den Baron Kervyn de Letlenhove, 18 koopen Canada, 2 koopen Eiken en 1 koop Olmen Boomen, en 40 koopen Eiken- Elzen- Esschen en Hazelaren Slaghout, dienstig voor kuipers, enz. D. Ten aanzoeke van Willem Coppens, te Lede, Eiplas, aan zijne Hofstede. 15 koopen Eiken Boomen en 1 Beuk. Met den afslag moet eiken kooper zijnen borg overgeven, op pene van onmiddelijke her- verkooping. Gevaarborgdé gezondheidslikeur. Een enkel glas stilt de hevigste maagpijn; 4/4 liter aan een stuiptrekkend paard of zwel lend runder op gegeven redt de zelve op min dan 3 minuten tijds, zooals meer dan 2,000 genezingen, verleden jaar geschied, getuigen. Eere diploom ter gezondheidstentoonstelliug te Boulogne a Z. 1887, voorgezeten door doctor Pasteur van Parijs. Eere diploom te Adelaide 1888. Exp. univer- selle. Meer dan 23 medaljes op wereldlentoon stellingen behaald; gebruikt aan liet hof van Z. M. de Koning Leopold 11. F.-X. de Beukelaer. Likeur stoomstokerij van l51" klas te Ant werpen, handelt slechts met likeuristen en handelaars aan zeer gematigde prijzen. in SI. PieterErembodegem, Dorp, laat aan het publiek weten dat lnj zich gelast met het opzetten van vogels en andere gedieite, aan gematigde prijzen. bij GItOOTS MARKT, AALST. Eerste kwaliteit van Waasklavcrzaad, Ajuin zaad cnBIoemkoolzaad. Spaansche Tarwe, Vogelzaad, Boonen enz., Aan eenen zeer civielen prijs. Belgische Maatschappij DER i oor de verzekering tegen denbrandden donder de ontploffnig.van de ketels en het gazlicht gevestigd te Brussel, Roxumstraal, 20, ingericht in 1821 iii i'ii))!! ij'; Kapitaal 10 milloene n. Hoofdagent te Aaist, Mijnheer R. EEMAN, Advokaat. N. It. Men vraagt Onderngenten voor de stad en vooral do gemeenten van liet kanton Aalst, mits goede vergeldingen. Ten alle tijde zijn de verzekeringen door den verzekerden met do grootsten ligl vaardig- beid behandelt geweest; voor hen zijn alle de maatschappijen goed als de premie te betalen maar het geringste mogelijk is: liet schijnt hen dat zoodra zij een verzekerings kontrakt in de handen hebben, zij bedekt zijn tegen al len voorval van brand. Nogtaus is het zoo niet, in dc afrekeningen en de bankbreuken dor fransche en bclgische maatschappijen zijn daar om het tegenstrijdig te betuigen. Wij herhalen dus, dal het niet voldoende moed zijn van berichten te lezen waar in do millioenen overvloeien, men moet zich over hunne wezentlijkheid bevestigen voor aleer men met ocne Maatschappij handelt c.n u de tegenwoordigheid dier doordrevene opgaven, dienende om het publiek in veling te brengen, cjcnken wij met recht dat ieder persoon welk eene verzekering zal aangaan, van de Maat schappij, tot dc welke hij zich wend, uitleg gingen moet eisschcn over de hierna volgende punten. 1° Hare statuten. 2" hare Maatschappe lijke hoofdsom. 5' of deze hoofdsom enkelijk toepasselijk is aan den brand. 4' hare voor zorg. 8" hare premien. 6" den uitleg der plaatsing barer fondsen op 51 December van liet vorig jaar. 7" de lijst der aamieclheb- bers. 8" of deze verantwoordelijk blijven tot liet volle beloop hunner actiën en of zij recht streeks grondeigenaars zijn. De maatschappij der vereeningde Eigenaars begrijpende het belang der verzekerden ten einden alle deze opgevingen te kennen, doet de voorstelling en overhandigt de hiervorcngemel- de uitleggingen aan alle diegene welke het ver langen, als ook aan hare verzekerden. Het beschikkend geld en loopemle rekenin gen in kas en in waarden, op 51 December 1872, beliep tot4,719,597-44 Do waarborg der aandeelhebbers 2,864,241-00 De premien in 1872 ontvangen I,814,2u7-i8 9,428.018-92. De waarborg der maatschappij op 51 Decem ber 1872, was dus van negen millionen, vier lionderdacht-en-twintig duizend, acht-en-veer- tig l'rs. en twee-negentig centimen. De luns les journnux de modes, celui ijuo iious croyoiis devoir rccommander Ie plus chalcureusemenl d nos lectrices esl smis coilli'eilil l,A MODE FltAN- (JAISE, gazelle parisinme illuslrcc de la familie, pa- laissanl loos les samedis, (jui, grace a Ia vigourcuse impulsion ipie lui a doiiuée son émiuenle-rcdaclrice en dief, M'"c la barouue de Clessv, est devenu l'indispen- salile eonseillcr de toule familie désireuse d'unir l'élé g.mce a I économie. Liiléramre morale, iuslruclive et récréalivemiinlireiises gravures de modes, simples, élóganles, praliipies confections nou velles, costume, d'cnlams, iravaux a l'aiguiile, pairons tracés el décou- pés. tons ses modèles som ioujours nouveaux et pa- raissem uu mois avaui ceux des autres journaux. L'ad- ministralion dc ccl intéressant journal d créé un service régulier dc Commission permellanl d loulcs ses lectrices dc cc procurer d Paris, au prix de gros cl avec dc trés grandes jacüilcs de paicment, tont ce qui peul leur étre nécessaire cn nouveautés, costumes, confections, liuges men bles, machines;! coudrc, etc. Ajoulez li cela leclioix d'une D1Ï1ME purmi ciuq objets d'ime valeur de 20 francs, pour lout abmiiiemeiil d'une année. Pour qu'il soil accessible a loules les bourses, 11 se divisc en qualre editions, savoir D'r Enrno.N 52 Numéros illustres, 12 fuuillcs de palrmis ei i pairousdécoupés pai- an. Pariset Déparlcmeuls Dn an, 12 fr. Six mois, 7 fr. Trois mois, l ir. Elranger Unau, 15 fr. Six mois, 8 fr. Trois mois, 5 fr. 2° Euition 52 numéros illusirés, i2 fenillos de pa rous 20 gravures coloriéês ét 12 pairousdécoupés en G' iN11- par au. Paris et Déparlemeiils ml au, Hi fr. Six mois q Ir. Trois mois, 5 fr. Elranger: Unau, 19 fr. —Six mois, 10 IV. Trui mois, 0 fr. 5- Eiiition 52 numéros illusirés, 2G gravures coio- riées, 2(1 palrons découpés en tb iSu% el 12 l'euiües de pillions par an. Paris cl Déparlcmeuls IJu au, 18 fr. Six mois, 10 fr. Trois mois, 5 Ir. 75. Elranger Dn au, 20 fr. Six mois 11 fr. Trois mois, 0 fr. 50. I' Émriim 52 numéros illusirés, 52 gravures colo riéês 2b palrons découpés, 12 feuilles dc palrons par au. Paris cl Déparlemeiils Un au, 25 fr. Six mois 13 fr. 50. Trois mois, 7 fr. 75. Elranger Un an,29 fr. Six mois, 15 fr.Tio' mois, 8 fr. 75. Lesdemande.nl d'aliorincnienl, inaudnts, réclama- ions, elc., doivenl élrc adressésa M. ORSONI, Admi nistrateur. Bureaux, 57, rue dc I.iilc, l'ABIS. De Overstroomingen der rivieren Samber en Eau-d'Heure welke de landen van Zone komen overdekken, legen er eenpn slijk neder, die al lerbest is voor de tabakteelt. In kwaliteit en geur overtreft deze tabak den hesten Obourg en Roisin. Wordt per kilo voor staal gezonden. Oogst van 84 de kilo 5 l'rs.van 85, 4 frs,van 86, 5,50 l'rs.; van 87, 3 frs.van 88, fr. 2,50. Zich te bevragen bij ;VI. Naliiiiie-Joncquet. Mar- Chienne (Zone Henegauw) 10613. neemt de

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 2