van heit Land van Aalst. Jaar 1900. (2528) Zondag 18 Maart. Zondagrust. Burgerlijken Stand Postbureel van Aalst. ACADEMIE schoone Iiunsten. 25 KOOPEAI HOOI Alexander VAN ASSCH E MEUBELS BEESTIALEN Abonnementsprijs frs. 2 's jaars. Insertiën 15 centiemen den drukregel Bureel Nieuwstraat N° 14 - Les annonces de la Belgique et de l'Étrangor sont revues par lAgenee Havas Publi :it.V 32, rue de la Madeleine, h Bruxelles, el cliez ses correspondants l'Étranger Pour la France: h l'Agence Havas, 8, Place de la Bourse-Paris. Pour l'Allemagne. l'Austro-Hongrie et la Suisse- cliez Rudoll Moss Annoncen-Expedition) it Cologne, Berlin, Francfort, Strasbourg, Munich, Hambourg. Leipzig, S Luitgard, Vienne et .lunch. Peur la Grande-Bretagne el l'Irlande: chez Géo Street el C°, 30, Cornliill E C et 5, Serie S reet W C, Londres. Pour la Hollande cliez Nijgh et Van Ditmar, Rotterdam. Pour l'Amériquecliez Pethingill et C", 38, Park Row-New-York. AANKONDIGER Van 's middags tot 's middernacbls. ZONDAG 18 MAART, Mr Bonner, Apothe ker, Bisschopstraat. van den 9 lot den 16 Maart GEBOORTEN. Mannelijk 12 9t Vrouwelijk 9 'l- HUWELIJKEN. R. Meganck, ondernemer, met N. Kelders, zonder beroep. S. Fransaert, twijuder, met M. Schollaert, twijnster. J. Wauters, schoenmaker, metC De Backer, breister. P. De Niels, twijnder, met M. Gillade, tw. J. Van Beneden, vleeschhouwer, met E. Van de Woestyne, zonder beroep. 0VERL1JDENS. J. Foncé, vvedr De Backer, gepensionneerde, 76 j., Baudewijnkaai. M. DeSmet, m. De Groote, marktkramer, 58 j., Lange ridderstraat. C. Van der Heyden, m. De Waezencei', dagl. 38 j., St. Job. C. De Brucker, dienstmeid, 92 j., Molenslr. M. Marinx, vr. Van Vaerenbergh, z. b., 62j., Denderraondschen steenweg. J. D'Haese, m. Blommaert, nijveraar, 66 j., Zonnestraat. M. Verbestel, vr. Van der Poorten, z. b., 77 j., Leopoldstraat. M. De Man, wed. Aelbrecht, z. b., 74 j. Leo poldstraat. L. Gyzelinck, m. Gillade, tw., 28 j., Maanslr. A. De Smedl, wed. Van de Maele, z. b., 54 j, Peperstraat. E. Steleman, m. Van den Bossche, pastijb., 82 j., Molenstraat. 4 kinderen onder de 7 jaren. De eigenaars van spaarboekjes, uitgegeven voor 1 Januari 1900, zijn verzocht dezelve in te brengen voor het inschrijven der intresten. STAD AELST. l)e Besturende Commissie der Academie maakt bekend dat de bijzondere leergangen van practische teekenlessen van Bouwkunde voor volwassene Ambachtslieden, alsook van Decoratie Schildering, zul' n gegpvcn worden gedurende de zomermaanden des Zondags 's morgends, te beginnen van 1 April lol 23 September 1900, van 9 tol Tl uren. Om tot die lessen toegelaten te worden, moet men ter minste de leergangen der Acade mie tot en met de klas va;i Ornamenten naar plaaster met vrucht gevolgd hebben, nog vol gen, of bewijzen geven dat men de lessen eener andere Teekenschool bijgewoond heeft. De leerlingen mogen zich voor de inschrij ving aanbieden, ten lokale der School, den Zondag morgend 1 April 1900, om 9 uren De SeaetarisDe Voor sitter, Oscar REYNTENS. Fit. MONFILS. OPENBARE VERKOOPING van 85 koopen Betteraven E.\ ANDERE VOORWERPEN te AALST, Genlschesteenweu en Duivekeelstraat De Notaris LIMPENS te Aalst, zal op Dijns- dag 27 Maart 1900. om 1 uur namiddag, in liet openhaar verkoopen, namens den heer Charles Claus, slachter, wonende ie Aalst, Gentschestraat. 1° 25 koopen allerbeste Hooi. 2° en 85 koopen Betteraven. De verkooping geschiedt op gewone voor waarden en tijd van betaling, mits te stellen goede en gekende borg. Korte Zoutslraat, JS° 42, TE AALST. Bloemruikers, Corbelliën, Bloemen en Bloe menperken. Verhuurt ook alle slack van Planten. OPENBARE VEILING van IIEII BE RG G ERIE F Beetraven, Hooi, Stroo, Mest enz. TE LEDE. De Notaris MOENS te Lede, zal ten aan- zoeke van wien het behoort, op Dijnsdag 27 Maart 1900, om 8 1/2 uren voormiddag, openhaar te koop aanbieden de volgende roe rende Voorwerpen A. Te Lede, aan de Statie 1. Namens Mijnheer Frans Roelandt: Stoof, open vuur, kachel, 2 lampes-beiges, 4 venster ramen, tilbury, 10 kaders, 3abat-jout\ 20 koo pen hooi, 30 koopen erwtrijs, verscheidene koopen brandhout, enz. 2. Namens den beer Gustaaf Roelandt: Toog, 2buHëtten, 2 tafels, versijp, 100 pintglazen, 12 stoelen, lampe-belge, 5 lampen, 4 kaders, 2 sloven, bodstoel, korte wagen, verkensbak, 2 koopen mest, meslhaak, riek enz. B. Aan de bolstede der kinderen Van Lan- genhove, en ten hunnen aanzoeke: ongeveer •1000 bundels stroo. G. Langs den hof van Mijnheer Emile Melckenbecckenten zijnen aanzoeke: ongeveer 10,000 kilos beeten en verscheidene koopen hooi. I). Namens verscheidene andere aanzoekers: hooi, stroo, mest, beetraven enz. Gewone voorwaarden en tijd van betaling, mits borgstelling voorde koopen boven de tien franken. Hij uitscheiding van hetlrijf. OPENBARE VERKOOPING van Hooi, Strooi, Mest Betteraven, Brandhout, Berd eu Latten, TE IMPE. De Secretaris V. G. BLONDEEL te Impe, zal, door 't ambt van Deurwaarder Van Muylem ie Aalst, op Maandag 2 April 1900, te beginnen om 12 ure's middags, opeubaarlijk verkoopen, ten hove der kinderen De Crae- cker, wijk Pauvreltestraat A. Eene groote hoeveelheid hooi, strooi, 25 koopen mest, 4000 kilos betteraven, 1500

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1900 | | pagina 1