BETTERAVEN ZAAILANDEN M E E R S G H HOFSTEDE HOO I, STROOI ZAAILANDEN Plantsoenen te koop. lilos aardappels voor beesten, gedorsdienè rogge en masteluin, tarwe, kaf, enz. B. Eene kas, stoof, koperen moor, kapper Miijpaard, kuip en kaarn, loofmolen, wanmo- I' D, enz. 1 *ilf 'wee sd'oone koeien, waarvan eene vol Te vergaderen ten gezegde hove, om 12 ure s middags. Alles op tijd van betaling, mits borgstelling. JAARLIJKSCHE VERKOOPING van SPARRE BOONSTAKEN mest, erwtrJjs, betteraven, loof te velde alsmede het M0B1L1ER van l)ame weduwe Desire Van Belle, zooals Stoelen, Tafels, Bed- stoelen, eene schoone Kleerkas, schoon Jacht en Stoof met toebehoorten en verdere Voor werpen van Huisgerief, TE ERONDEGEM. De Secretaris Frans VAN DEN EECKHAL'T te Erondegem, zal door het ambt van Deur naarder Van Muïlem te Aalst, op MAANDAG 19 MAART 1900 o.n een uur namiddag, ten aanzoeke van d'hee- i ii De Cock Désiré, De Ras Frans, Peerlinck I ouis, Schockaert Gerard, De Zwaef Petrus \.in wegens FriantJan, 15 aren 37 centiaren lootte velde, op de Hoogkouter, de gemeente r.ondegem, Madame wed. Van Belle voor noemd, Keppens Benjamin, te Smetlede en meer andere personen, openbaarlijk vcrkoopen de voorschrevene Voorwerpen. Men zal beginnen op het Dorp, juist op de uur en zoo voorts het order van voorgaande jaren volgen. Gewone voorwaarden en tijd van betaling mits borg. JAARLIJKSCHE VEKKOOPING van Loo/ te veldeMest, Hooi, Strooi, Ellegoederen, Meubels en meer andere Voorwerpen te AYGEM en HELDERGEM. De Secretaris Octave TORR F.KENS te Avgem, pen °°r bev0egd ambt' °Penbaarlijk verkoo- A. Op Maandag 26 Maart 1900, om 1 ure juist nanoen, te Aygem, Langemunt, Hoeksken en Dorp. Ten aanzoeke van Francis Perreman, Alf. Annorel, F. Baeten, d'erven Pieter Lievens, Hem zeiver, Gustaaf Livien Van Cauter en andere 3 koopen Loof, 40 koopen goed geteerd Stal mest, 40,000 kilos Betteraven, 30Ó0 kilos schoon rogge- en ander strooi, hooi, schoone herbergbank, 10 stoelen, 10 hoenders en 1 haan, o Sledeplanken en meer andere voor werpen. Krachtens besluit van het Kollegie van Bur gemeester en Schepenen der gemeente Avgem dato 14 Maart 1900, ten huize en herberg van gezegde Gustaaf Van Cauter, door uitscheiding van bedrijf. 60 meters rooden, witten en blauwen Demit nu meters zwarten bruinen Demit, 25 meters geslreepten bruinen Velour, 20 meters Broek hof, 40 meters Cotonet, 50 meters Kleerstof oü meiers Voedering, 10 meters zwarten Baai 20 meters Rokgoed, 30 paar Koussen, 5 K-in- deritjii;okken, 6 zeer schoone lijnen Doeken 3 wolle Doeken, enz. Men zal vergaderen ter herberg van FJorent Casteels en juist op klokslag vau- l.uur beginnen. B. Op Dljnsdag 27 Maart om 1 uur nanoen, te HeIdergem,Oom, Driesch, Dorp en Kerkstraat. Ten verzoeke der weduwe Albert D'Herde, J.-B. Haegeman, weduwe Donat Sonck, Felix De Ryck, de gemeente Heldergem, GustaafBon- Unek,, Victor D'Haeseleer, Prosper De Pauw, Desiré Allaer, Charles Van Caeneghem en andere 4000 kilos rogge- en tarwe Strooi, 1000 kilos beste Hooi, In.000 kilos Belleraven, 15,00 kilos voederaardappelen, 10 koopen Persen en 1 vcrdonderde Kanadaboom. Men zal vergaderen ten wijke Oom, ter hof stede der weduwe Albert D'Herde, en zoo voorts langs den Driesch, Dorp en Kerkstraat. De koopen onder de drie franks comptant te betalen. Bij sterfgeval. OPENBARE VERKOOPING van eenen allerbesten en van goede te EREMBODEGEM en WELLE De Notaris BRECKPOT te Aalst, zal ten ver- zoeke van die het behoort, met gewin van palmslagenen gelagen,openbaarlijkverkoopen: Eerste Koop Eene allerbeste partij Meersch, gelegen te Erembodegem, aan de Leuvestraat, gekend bij kadaster sectie A, nummer 1605a, met eene grootte van 28 aren 40 centiaren, palende oost de kinderen Van Londersele te Aygem en Maria Callebaut, zuid d'heer Achille Sonck, west Juf frouw Maria De Clippele en noord den Notaris Van de Velde te Lebbeke. In gebruik bij Andreas Verleysen aan 60 frs. 's jaars, vrij van contributiën. Ingesteld frs. 1000. Tweede Koop Eene partij Land, gelegen te Erembodegem, op den Zualuwkauter, gekend bij kadaster sec tie B, nummer 1033b, met eene grootte van 21 aren 30 centiaren, palende oost d'heer Adolf Soulrers, zuid de weduwe en kinderen Jean- Frans Baillius, west de weduwe Victor Welle- kens en noord den steenweg. In gebruik bij Charles Louis De Greef. Ingesteld frs. 780. Derden en laatsten Koop En eene partij Land, gelegen te Welle, op de zes bunders of oud Kerkhof, gekend bij kada ster sectie A, nummer 389d, met eene grootte van 21 aren 50 centiaren, palende oost d'erven van den heer Louis Borreman-Walteus, zuid Petrus Wellekens-Baetens, west den weg en daarover Madame Moreau-Herelle en noord de kinderen Mattens. In gebruik bij Louis Temmerman. Ingesteld frs. 800. ZITDAGEN Instel Woensdag 14 Maart,onA Verblijf 28 1900- Telkensom 3 uren namiddag, ter Estaminet De Vi.asmehkt bewoond bij d'heer Joseph Van der Vorst, handelaar in zaden, te Aalst, aan de groote kerk. 3,000 kanada, olmen, plantanen, acacia, beuken en wilgen plantsoenen, alsookSO appe laars, 1000 doornen en 500 kastanje grond- hout, alles van zeer zuiveren wasdom, en aan zeergematige prijzen, bij JEAN LiMPENS- CAUDRON, Boomkweeker en Meubelmaker, Brusselschestraat (Pontstraat) N* 38, Aalst. openbare vëhköoplng-" van goede EN EEN HUIS TE MOORSEL. De Notaris BRÉCKPOT te Aalst, zal ten ver zoeke van die het behoort, met gewin van palmslagen en gelagen, openbaarlijk Verkoopen Eerste, koop. Eene partij Land met liet Huis er opstaande, gestaan en gelegen te Moorsel, aan den Driesch, gekend^bij kadaster sectie D, nummers 261, 262, 263a, 264a en 805l, te zamen met eene grootte van 77 aren en volgens meting groot 69 aren 67 centiaren, palende oost juffrouwen De Landtsheer te Aalst en d'erven Joseph Ver- moesen, zuid de Drieschstraat, west d'heer Romain De Rop-Coruelis te Moorsel en noord d erven Bosman en Madame weduwe Joseph Van Achter te Aalst. Verdeeld in 3 deelen, te welen: Eerste deel: 22 aren 96 centiaren Grond met het Huis er opstaande, ten oost-zuiden. Tweede deel: 20 aren 18 centiaren Land, ten west-zuiden. Beide deelen in gebruik geweest door Valentin Speeckaert, aan frs. 139,00 's jaars. En het derde deel: 26 aren 53 centiaren Land, ten noorden. Gebruikt door Jan- Baptist Saeys, aan frs. 47,70 's jaars. Tweede koop. Eene goede partij Zaailand, gelegen te Moor sel, wijk Rijger, op den Heuvel, gekend bij kadaster sectie D, nummer 437, met eene grootte van 57 aren 30 centiaren, palende oost de weduwe Petrus De Meersman, zuid den Armen van Moorsel, west d'erven Van der Noot - en noord de Theboschweg en daarover den volgenden koop. Verdeeld in 2 deelen, helft ten oosten en helft ten westen. Derde en laatste koop. En eene partij Land, gelegen te Moorsel, wijk Rijger, op den Heuvel, gekend bij kadaster sectic D, nummer 391, met eene grootte van 52 aren 70 centiaren, palende oost den Armen van Moorsel, zuid den Theboschweg, west Cornelius De Schryver en noord juffrouw Van WyckVerdeeld in 2 deelen, helft ten zuiden en helft ten noorden. De koopen 2 en 3 gebruikt door Franciscus Van den Bossche, te Moorsel. Zitdagen Instel Donderdag 22 Maart ,nnA Verblijf 29 190°- Telkens om 3 uren namiddag, ter herjberg De vier Linden», bij Joannes-Baptist Saëys, te Moorsel, Driesch. GELD. Bij voornoemden Notaris BRÉCKPÓT, zijn er gestadig groote en kleine kapitalen tè bekomen aan gematigde intrest, mitsgoedbezet. Bij uitscheiding van bedrijf. OPENBARE VERKOOPING van eene behuisde alsmede van Beestialen en Meubelaire Voorwerpen te NIEUWEBKERKEN, Pijpenbeek. De Notaris BRECKPOT te Aalst, zal ten ver zoeke van Petrus Joannes Verleen zijne huis vrouw Cathariua Scheerlinck, te Nieuwerker- ken, wijk Pijpenbeek, openbaarlijk verkoopen: Eene behuisde en bebouwde Hofstede, ge staan engelegenteNieuwerkerken, Pijpenbeek, ;root jn gronde 3 aren 7 centiaren, gekend bij kadaster sectie B, nummers 898 en 899. EENIGEN ZITDAG: Maandag 26 Maart 1900. Om 4 ure namiddag, ter herberg van de

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1900 | | pagina 2