ZAAILAND Herberggerief HOFSTEDE Land en Bosch EEN HUIS EEN HUIS MrtHjelaire YTendilie BOUWGROND GRAS- HOF- Ei\ VELDZADEA enz. weduwe Karei VanLaethèm.ïèNièuwerkerken, aan den Driesch, tegen Pijpenbeek. Voornoefnden Notaris BRECKPüT, zal ten huize en verzoek^ van genoemde echtgenoten Verle-Scheerliritefc, op Maandag 26 Maart voorzegd, om 1 ure namiddag, nog openbaar verkoopen Al de Beestialén, Landbouwersalem en Meu- belaire voorwerpen. Op gewone voorwaarden en tijd van beta ling voor de koopen boven de 5 (rank, mits stellende goede en gekende borg. OPENBARE VERKOOPING van eene partij TE AALST-MIJLBEKE. De Notaris BRECKPOT te Aalst, zal ten ver zoeke van die het behoort, met gewin van palmslagen en gelagen, open baarlijk verkoopen Eenigen koop. Eene parti. Land, gelegen te Aalst-Mijlbeke, op den Bergenbosch, groot 47 aren 25 centiaren, gekend bij kadaster sectieG, deel van nummers 210, 211 en 212, palende oost sieur Bernard Verhofsiadt-f)e Coker, zuid den heer Moens- De Coen, west den lieer Burny en noord met de helft der Dreve. In gebruik bij de verkoopers. Op te leggen boomprijs frs. 15,00. Ingesteld frs. 1880. ZITDAGEN Instel Woensdag 14 Maart ,nAA Verblijf 28 i900- Telkens om 3 uren namiddag, ter Eslaminet «De VJ.A.SMERKT», bij d'heer Jozef Van der Vorst, handelaar in Zaden, te Aalst, aan de groote Kerk. Bij Sterfgeval en uitscheiding van bedrijf. VENDITIE VAN Mobilaire Voorwerpen Smids-en Wagenmakersalam, Rijtuigen en Handkarre TE AALST, VAARTSTRAAT. De Notaris BRECKPOT te Aalst, zal ten ver zoeke en huize van Sieur Joannes Amant en kinderen, te Aalst, aan de Graanmarkt, in de Vaartstraat, op Woensdag 21 Maart 1900, om 1 ure namiddag, openbaarlijk verkoopen', als: Herbergtoog met bierpomp, 3 herberg tafels, ronde tafel, pint- en geneverglazen, tinne maten, hkeurllesschen, lampe-belge, stekbakjes, 2 banken, bascule met gewichten, bijl, 2 kortewagens, snijmessen, Eggers, bei tels, schaven, klikschaven, winkelhaken, groote sergeant, 2 draaizagen, boomzaag, groote kerf zaag, 2 handzagen, vijlen, tappen, draaibank, 2 schaafbanken, patronen voor karretremen, olme deur, blok accasiahout, koppel wielen' bierboom, slijpsteen, aambeeld, 2 blaasbalgen! boormachien en toebehoorten, trein voor speelkarre, blok esscheu hout, koppel oude wielen, 3 blokken eiken hout dienstig voor speeken, eene hoeveelheid eike- en assasia speeken, eene hoeveelheid oud ijzer en brand hout, eene handkarre, nieuwe speelkarre, om nibus met dijssel voor twee paarden, eene voituur op 4 wielen, gezegd (coureuse). De verkooping zal geschieden op gewone voorwaarden en tijd van betaling, voor de koopen boven de 10 franks, mits borgstelling de koopenfot en 10 franks zullen met het ongeld komptant moeten betaald worden. OPENBARE VERKOOPING van een perceel TE GYSEGEM. De Notaris DE PAUW te Aalst, zal, ten ver zoeke van wien het behoort, met gewin van palmslagen gelagen, openbaarlijk verkoopen Eexige Kooi>. Een perceel Tuin en Land, dienstig voor Bouwgrond, gelegen te Gysegem, op Ausmeer, bekend ten kadaster sectie B, nummers.552 en ooit), met eene grootte van 4 aren 60 centi aren, palende oost den heer baron de Broque- ville. te Postel en Maric-.Melanie-Celina Van Cauler, zuid Constantien Moyersons en de we duwe Louis Bruylandt-Moycrsons, en de kin deren André Cobbaul, west den Hoetschens- weg en noord hel Bureel van Weldadigheid van Gysegem en de gemeente Gysegem. Gebruikt door J.-B. Cobbaul. ZITDAGEN: Instel. Maandag 26 Maart .üftn Verblijf, Maandag 9 April Telkens om 4 ure namiddag, ter herberg «f« deWarandebij Petrus-Joannes Rombaul- Adarn, te Gysegem. Bij verandering van woonst. OPENBARE VERKOOPING eener behuisde TE SCHOONAARDE. De Notaris DE PAUW te Aalst, zal, ten ver zoeke van wie het behoort, met gewin van palmslag en gelagen, openbaarlijk verkoopen Eenigen Koop. Eene behuisde Hofstede met medegaande Grond, Erve en Afhangelijkheden, gestaan en gelegen te Schoonaarde, in de Langestiaat, oud gekadastreerd sectie C, nummers 94-2, 943, 914b en 965a, met eene grootte van 25 aren 80 centiaren, groot volgens meting 26 aren 86 centiaren, palende van ouds oost Joannes-Bap- tiste De Mey, zuid de Langestraat, west den heer Edgard De Pauw, noord denzelven en Mevrouw en kinderen Karei De Kerchove de Denterghetn. Bewoond door den eigenaar Arthur Marckx. ZITDAGEN: Instel, Maandag 26 Maart ,OAA Verblijl, Maandag 9 April Telkensom 2 ure namiddag, ter Afspanning In de Ster bij dame weduwe Auguste Boe mans, te Schoonaarde, Dorp. Voor nadere inlichtingen vervoege men zich ter studie van voornoemden Notaris De Pauw, te Aalst, Keizerlijke Plaats, 65, alwaar er ge stadig kapitalen in leening te bekomen zijn aan geringen intrest, mits goed bezet. OPENBARE VERKOOPING van TE IVIEZE EN HERDERSEM. De Notaris DË GHËEST te Aelst, zal met gèwin van palmslag en gelagen, in het open baar verkoopen Gemeente IVieze. Eerste koop: Een perceel Land, op de Wiezervoort, gekadastreerd wijk A, nummers 737a, 737b en 757c, met eerie grootte van 34 aren 30 centiaren. Gebruikers Adolf Van den Eisen en Engelbert Triest. Tweede koop Een perceel Land, ook op de Wiezervoort, groot volgens meting 15 aren 90 centiaren, gekadastreerd wijk A, nummers 714c bis, 714» ris en 714e nis, met eene grootte van. 15 aren 40 centiaren. Gebruiker Bene- dikt Willems. Gemeente Herdersem. Derde koop: Een perceel Land, op hel Rui- dersveld, groot volgens meting 7 aren 83 cen tiaren, gekadastreerd wijk B, nummer 1029a, met eene grootte van 8 aren 80 centiaren. Gebruiker Adolf Van den Eisen. Vierde koop: Een perceel Bosch, op het Schof, groot volgens meting 11 aren60 centiaren, gekadastreerd wijk A, nummer 695, met eene grootte van 11 aren 40 centiaren. Boom-en houtprijs frs. 40,00. ZITDAGEN Instel Dijnsdag 10 April ,Qnft Verblijf 24 K UU" Ten 5 ure namiddag, lx iiet Gemeentehuis bij Gustaaf Vermoesen, te Herdersem, aan de Kapel ten Beeldeken. Door verandering van woonst. OPENBARE VERKOOPING van te AELST, aan de Botermarkt. De Notaris DE GHEEST te Aelst, zal met ge win van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen Een schoon Huis enGrpnd, gestaan en ge legen te Aelsl, aan de Botermarkt, uitmakende den hoek vandeSt. Jorisstraat,geteekend N° 3. Bewoond door den heer Léon De Coninck- Bruylandt. ZITDAGEN: Instel Vrijdag 20 April Verblijf Vrijdag t Mei 1JUU' Ten 4 ure namiddag, ter herberg genaamd De zwaete Leeuw bij den heer Auguste Kieckens, te Aelst, aan de Hopmarkt. Om reden van vertrek. OPENBARE VERKOOPING van te AELST, aan de Houtmarkt. De Notaris DE GHEEST te Aelst, zal met gewin van palmslag en gelagen, in het open baar verkoopen Een schoon Huis en grond, geweest zijnde de wel gekende broodbakkerij •- Peelers te Aelst, uitmakende den hoek van de Houtmarkt en van de Brabandstraat, geteekend nummer 6, hebbende groote bakoven en werkplaats in de keldering en gekadastreerd wijk A, N° 1542. Rewoond door de Eigenaars heeren Franco is en Xaveer Peelers. ZITDAGEN: Instel, Woensdag 18 April lfmn Verblijf, Woensdag 2 Mei Telkens ten 4 uren namiddag, ter herberg genaamd liet Beiersch lluis bij den heer Eduard Kieckens, te Aelst, aan de Houtmarkt. Joseph Van der Vorst heeft de eer het publiek ter kennis te brengen, dat hij zich komt te vestigen in het oud huis van wijlen Mr Torfs, te Aalst groote Kerk, oude Graan- of Vlaschmarkt n° 2, als opvolger, en dat er bij hem te verkrijgen zijn, alle soorten van Gras- Hof-en Veldzaden, Vogelzaden, Waas-en ander Klaverzaad, als ook alle fijnq Spoceryen en Kaas, gematige prijzen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1900 | | pagina 3