BORSTPILLEfil Allcock!® Bericht Pleisters P. J. WERY, Sp i I ael s- S ch u er ma n s Belgiqm- - PANORAMA ROEKREOOROEELLMG R II M ATISMËS Kunsttanden. uumnxuxnxxxuHnxxuxxxxxunnvt* F. VERGAUWEN U F. VERGAUWEN PRIJS: 1 fr Sedert 1847 in Amerika in gebruik. AllcocU's Pleisters zijn een geneesmiddel voor: Bhrumatiek, Jicht, Keupjicht. Verkoudheid, Hoest. Zwakke Borst. Zwakte ir. tien rug. ALLCOCK'S zijn de eenig ware onf'.i;bare Poreuze Pleisters welke gemaakt wi en Eisch: daarom steeds dringend die var. Al: ot-:.. NEEMT GEEN ANDERE. Verkrijgbaar bij alle Apothekers. Als gy Likdoorns hebt. zoo gebruikt A lcock's LikdoornDlelsters De ondergeteekende lieeflde eer liet geacht puhüek kennis te geven dat hij zich komt te vestigen in de Nieuwstraat, N° 17, rechtover het Postkantoor, en dat er bij hem te bekomen zijn alle soorten van Kruidenierswaren, bijzondere lekkere Koffijs, fijne Spece rijen, engelsche Bonbons, Kaas. Bloem, Maïs, (Spaansehe Tarwe). Erwten. Boo- nen, Zaden, Olie, Petrol, enz enz. Verders Bortels, Matten, Sponsen. Zeem vellen, Dwijlen. Stopsels en Bierkranen Door de goede hoedanigheid zijner waren en de geringheid zijner prijzen, verhoopt lnj de gunst van eenieder te verwerven. Aug. De Winter-Rumbaut. Maanstraat, N" 21, AALST. Heeft de eer liet geacht publick kenbaar te maken, dat hij zich gelast van stonden af aan, met alle slach van Beeldhouwkunde, zoo als in Hout, Marmer, Steen, enz., Ornementen in Plaaster en Carton pierre en al wat den Beeld- houwstiei betreft. Door zijne gematigde prijzen, schoon wer en spoedige bediening, verhoopt hij «ie gunst van eenieder te verwerven. SNELPERS BOEKDRUKKERIJ VAN Nieuwstraat, AALST, gelast en zich met alle slach van Drukwerken zoo alsBoeken, Affichen van alle grootten, Omzendbrieven, Programma's Facturen, Prijs couranten, Menus, Trouw- en Dood brieven. Mandaten, Wissels, Visiel- en Adreskaarten Rouwkaarten, Prospectussen, Registers, Eli- quctien, immers al wal den Boekdrukkerstiel aangaat. Schoonen keus van Doodbeeldekens, aan zeer lage prijzen en waarvan wij ons des noods gelasten met den opstel. Schoon werk en spoedige bediening. Comploir <rEdition et tie PublicitéIïruxelles. Direction Louis Dourliac, 49. rue Van den Broeck Abonnementset Annonces pour tous journaux Edition - hipiers - Gravure Librairie Impressions Magniliqii!1 Collection des reproductions ar- tistiqm-sen phoiotypiede couleur de tousles monuments el points de vues «ie la Bclgique sur carton 0.20 fr. pièce It PARAIT INK VIE P\R SBMAINE Envoi exceptioneel d'un spécimen contre 0.10 fr. en timbre ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS TOUX-BRONCHITES Le Docteur: Mon cher Monsieur, je n'ai qu'un conseil a vous donner: appliquez surle mal une feuille de Thermogène. Qavaulmieux que tous les emplatres el drogues quelconques. N. B. La vogue du thermogène a fait naitre des imitations que certains intermédiaires peu scrupuleux cherchent a lui subslituer. Nous engageons doncle public ii exiger toujours sur Tétiquette le nom Le Thermogène et la si gnature Vandekbroeck Cie. Nieuwe stelsels van gebreveteerde i kunsttanden en gebitten opgemaakt op goud of caoutchouc, de natuur aller best namakende en de spijzen volkomen- lijk malende. Deze tanden worden ge plaatst zonder de stukken wortelen uit te trekken. Plombeering van holle tanden, recht- herstelling der landen bij kinderen, en uittreking der landen zonder pijn en zonder gevaar, hij middel van cocaïn. MEJ.M&RIETTETRENTELS6^: meerde en gebreveteerde tandmees- ter, "21, Leopoldstraat, hij d'heer .Gos- 1 i SAERT, AALST. Raadpleging alle Zaterdagen, van 10 tol 12 ure 's morgens. nnr» ATrtii i r-s» VAN X tegen Hoest, ANlluna, Vei*kou<Iliei«l Tj AamborMtiglietd.cn alle Ziekten «lei* luchtpijpen. #0 De beste remedie aangeraden tegen al de borstkwalen. W nm IA 4 fn r A de doos inde goede aimilickrii. Isclit hei geile- Uftfl IV J T| nil tegen Unn^iiijn, Maagzuur. Manski-aiiipi n. stoixiu lii. <i;«cn Levcrslekten. Zij pnrgecren cd hel bloed. De Bloedpillen van F. Vergrauwen zijn een na ir elke familie. Hel zijn oprecht pillen van lang lcvcu. de doos Dépot Apotheek F. Vu i 160, At p irhltitni, Itni.ixel Franco ostzegcls i IWÏ ClkC IdUllUC. I1CI LI. Te bikomen in Aalst bij de Apothekers Callebaut, De Valkeneer, De Waele, Renneboog, Rombaut, Van Caelenbergh. Te Sotcgem bij V. Van der Schueren en Vekeman-Dossclie, dal lit'l Uurwerk Internationale i .i k it i: ,-v \v k hol hrsle is, licctl dal Uur- work vele namaaksels gevon- Is verscheneneen klein Boekje, bevattende 2 Oefeningen van den H. Kruisweg en eene korie onderrichting lot dez«> oefening Na elke Statie ren strof van het Stabat 31ater. Dit hoekje is bijzonder geschikt voor open bare Kruiswegoefeningen met gezang van t Slahal Mater. Vervaardiger, G. KALLEN, S. J. Uitgever, Em. VERNIMMEN-LIEBAUT, Boekdrukker, Brusselscheslraat, 61, te AELST, Prijs: 0.25 centiemen; liet dozijn Irs. 2,50. bij den uitgever genomen. EENIG DEPOT te Valst, hij Mr Praet-De Witte

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1900 | | pagina 4