van het Land van A ahl. ACADEMIE Zondagrust Jaar 1900. (2543) Zondag 16 September. 11 IJ li GE RL IJKEN STAND Plechtige Prijsuitreiking VIT TER HAND TE KOOP HUISMEUBELS H UIS MEUB E L E N S T I D I E \otaris MOENS le Lede. LUIST ER KIJK FESTIVAL TE HUREN. AANKONDIGER Abonnementsprijs fl-s. 2 's Jaars. Insertiën 15 centiemen den drukregel. - Bureel Nieuwstraat N° 14 Men is verzocht de insertiën ten laatsten den Vrijdag avond te zenden. Les annonces de la Belgique et, de l'Élranger sont repues par i'Agenco Havas l'V.ili -.it51 rue de la Madeleine, h Bruxelles, el eh< z scs correspcfndants h l'Élranger Pour la France: h PAgence Havas, 8, Place de la Bourse-Paris. Pour l'Allemagne, IWustro-Hongrie el la Suisse - chez Rudolf Moss, \nnoncen-Expedition k Cologne, Berlin, Francfort, Strasbourg. Munich. Hambourg. Leipzig. Stuttgard, Vicnne et Juricli. Peur la Grande-Brelagne el Plrlande: cliez Gdo Slreet et Cr. 30, Gornbill E G et 5, Serie Street W G, Londres. Pour la Hollatide chez Wijgh el van Ditmar, Rotterdam. Pour TAmdriquechez Pethingill et G°, 38, Park Row-New-York. Van 's middags tot 's middernachts. ZONDAG 10 SEPTEMBER, M'Caelenberg, Apotheker» Leopoldstraat van den 7 tot den 14 September GEB00BTEN Mannelijk 18 i Vrouwelijk 7 HUWELIJKEN J. Van Assche, tw. met C. De Backer, tw. F. Roels, smid, met L. Spiltaels, br. A. Backaert, vuurst. met H. Sergant. G. Van Heck, bed. met M. D'Haese, naaister. G. Ceuppens, tw. met M. Merlens, tw. OVER LIJ DENS J. Van der Eist, vr. Wellekens, z. b. 66 j-, oude Dendcrmondschesteenweg. S. De Backer, m. Lambrecht, gepens. 67 j., Den- dermondschesteenweg. P. De Boom, wed. Schelfhout, z. b. 86joude Graanmarkt. 4 kinderen onder de 7 jaren. STAD AELST. VAN SCHOON E KUNSTEN. De Besturende Commissie der Academie heeft beslist dat 0|) ZONDAG 30 SEPTEMBER 1900. om I I 1/2 uren voormiddag, ter Stadsschouwburgzaal, zal ge schieden de aan de leerlingen die zich onderscheiden hebben iu de prijskampen alsook aan dezen die met den grootsten ievcr de zondaagsche praelische lessen hebben bij gewoond. Zij verzoekt alwie belang stelt in het slicht dit feest door zijne aanwezigheid te willen opluisteren en de be kroonde werken die in de zaal op gcmelden dag ten toon gesteld blijven, te gaan bezichtigen. Zij brengt ter kennis van eenieder dat de winler- leergangen van bet Schooljaar 1900-1901 zullen aan vangen den Dijnsdag 2 October 1900, om 6 uren 's avonds. De leerlingen die bij de opening der Klassen zich niet aanbieden, verliezen hunne plaats. Nieuwe leerlingen worden toegelaten naar volgens de beschikbare plaatsen: ZIJ ZIJN VERPLICHT zich te laten inschrijven ter Academie op Zondag 23 Septem ber aanstaande, van 9 tot 12 uren 's morgends; zij moeten bewijzen dat zij den ouderdom van tien jaren hebben bereikt, behoorlijk kunnen lezen en schrijven en de grondregels der rekenkunde machtig zijn. Die de lessen mogen volgen, zullende aannemings- kaart ten huize bekomen, Aelsl, 16 Oogst 1900. De SecretarisDe Voorzitter, Oscar REYNTENS. Fr. MONFILS Studie van den Notaris LIMPENS te Aalst. Een perceel BOUWGROND, gelegen te Aalst-Schaar- beke, langsheen den Voctwcg, uitkomende in de Kool straat, groot 17 aren 82 centiaren. Zich te bevragen ten kanloore van bovengenoemden Notaris Limpens, Vrijheidstraat. Door uitscheiding van bedrijf. OPENBARE VERKOOPING EN WLNKEl&EIUEL te AELST. Brusselschestraat, N" 25 Deurwaarder DE VOS te Aelsl, zal, op MAANDAG 17 SEPTEMBER 1900, om f uren namiddag, ten ver zoeke en ter woonst van Jufvrouw Gesarinc De Boeck, winkelierster, te Aelst, Brussélschesiraat N° 25, over gaan lot de openbare verkoopiog van Huismeubels en 11 inkelgerief. bestaande voornamelijk in.- Tafels, stoelen, kleerkas, lessenaar, nachtstoel, ledekant met ressorts, 2 wolle matrassen, 3 matrassen met zeegras, bedgérief, hangende horlogie, keukenjacht, sloof met loebehoorlen, kaders}, beelden onder bokalen, gordijnen, storen, aard-en gleierwerk, keukengerief, 2 winkelloogen, loketten, grooten koilijmolen, winkel- tonnekens, koperen en ijzeren balaneen met gewichten, ecnig brandhout en meer andere voorwerpen te veel om te melden. De verkooping zal geschieden tegen dadelijke be taling en op gewone voorwaarden. Om uit onverdeeldheid te scheiden. OPENBARE VERKOOPING Beeslialen, Landbouwerslialum, xngeoogste Veldvruchten, llooi, Strooi, Mest, gezaagd Herd, Brandhout en Vruchten te velde TE VLEGKEM. De Secretaris V.-G. blondeel te Impe, zal door 't ambt van Deurwaarder Van Muylkm, te Aalst, ten huize en hove laatst bewoond, «looi- d'heer Josephus De Landlshcer, te Vleckem, Dorp, op Woensdag 19 September 1900, (en dcsnoojls den volgenden dag) om 8 ure stipt voormiddag, opijnbaarlijk verkoopen. A. Alle de meubelaire voorwerpen, zooalsTafels, stoelen, lessenaars, sloof, jacliiconloor, 7 groote oude tinne dientellooren en 13 kieinq, tinne pot, bierglazen en wijuroomers, karaffen, barometer, printen cii vazen, kopere moor en koperen koffiepot, koperen haker en zijde, kopere panne, koperen en ijzeren marmit, kopere lantaarns en lampen, ijzere moor en kommen, messen, lepels en vorken, tellooren en kommen, 12 sleene melkteelen en tobbens, kaarn Pn kuip, ijzeren bakers, trog met ziften, waschkuipen, balans met gewichten, enz., enz., immers alle de meubelaire voorwerpen. B. Ingeoogste Vruchten, zooalsI hectare tarwe, 1 hectare rogge, 60 aren masteluin en 40 aren haver in schachten, eene groote hoeveelheid hooi, strooi, mest, brandhout, gezaagd eiken en kanada berd, aal in de pulten, enz. C. Een schoon merricpaard, 5 schoonc onlangs ge kalfde koeien, 1 rund, 3 kalvers, 2 vette varkens, 2 drijvers, -I schoone hond met kot, 75 hennen en haan. D. Landbouwershalam, zooals Een wagen, smal geloop, eene treemkarre, eene slortekarre, aalsluk, zinken aalpomp, 2 ploegen, 2 eggen, 2 sleden, rolblok, 2 wanmolens, slijpsteen, spaden, rieken, gaffels, ree ken, zeissens, pikken, klophalam, dorschvlegels en bookliamers, kortewagen, aalkuipen, eemers, manden, landdraad, enz. Een paardharnassuur, 2 paardekus- sens, eene broek, een rijzadel, 2 halsbaken, aanschij nen, enz. E. "60 aren aardappels te velde. N. B. De Beeslialen en daarna hel Landbouwersha lam zullen des Woensdags om 12 ure 's middags ver kocht worden. Te vergaderen le Vleckem, Dorp, om 8 ure voor middag. De koopen tol vijf franken complant te betalen, voor de overige op lijd van betaling, mits borgstelling. van den De Notaris MOENS le Lede, zal, op Maandag 3 September 1900 voor den instel en op Maandag 17 September voor 't verblijf, telkens om 2 uren namiddag, ter herberg van Erans PanneKoek, te Hof- stade, Statie, openbaar verkoopen met gewin van palm slag en gelagen, de volgende goederen Gemeente Lede. 28 aren 64 centiaren Zaailand, aan den Coloneboscb, sectie C, nummer 48i. Boomprijs frs. 415-00. Gemeente Uofstade. .4. 13 aren 56 centiaren Land, op de Zevendagwand, sectie C, nummer 740a. B. 16 aren 13 centiaren idem, op Steenberg, sectie G, nummer 216e. En C. 19 aren 59 centiaren idem, op Strangersveld, Sectie C, nummer 626». Gemeente Gijsegem. 30 aren 89centiaren Land, op den Bieselinck, sectie C, nummer 162. Boomprijs frs. 125 00. Gemeente Buggenhout. A. 25 aren 62 centiaren Zaailand, op het Hofkwar- tier, sectie D, nummer 536. Boomprijs frs. 250-00. B. 23 aren 02 centiaren idem, sectie D, nummer 536. Boomprijs frs. 120-00. C. 31 aren 76 centiaren idem, aan do Broeckstraat, sectio G, nummer 626. Boomprijs frs. 325-00. D. 56 aren 33 centiaren Zaailand, aan dezelfde Broeckstraat, sectie C, nummer 628. E. 42 aren 85 centiaren idem, op den Kalkhoven, sectie C, nummer 33. F. 58 aren 70 centiaren idem, op den Doorn, sectie D, nummer 484. G. 60 aren 48 centiaren Zaailand, aan de Molen- straal, sectie K, nummer 58. Verdeeld in twee koopen. Voor nadere inlichtingen wende men zich ter studie van den Notaris MOENS, te Lede. GEMEENTE MELDERT (WIJK KLAARHAAG). voor Zangmaatschappijen gegeven door de Zangmaatsehiipinj De Verbroedering ter gelegenheid van Klaar haag-Kermis OP ZONDAG 30 SEPTEMBER 1900. Om 5 uren, afhaling van de deelnemende Maatschap pijen en vorming van den Stoel. Onmiddelijk na het Festival, uitreiking der 40 frs. premiün in het Lokaal dor Maatschappij den Destel Namens het Bestuur der Zangmaatschappij De Secretaris, De Voorzitter, J. Goeman. J- Permentier. Gezien en goedgekeurd door hel College van Burge meester en Schepenen der Gemeente Meldert, den 5 September 1900. De Secretaris, De Burgemeester, Th. Vastenavondt. C. Goossens. Een schoon Huis met groot Werkhuis, le AALST; Sint Janstraat N° 1213, bewoond door d'heer Stanislas Geeroms. Zich te bevragen bij d'heer Gyrili.e DE MEETER, Schoolstraat V 10

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1900 | | pagina 1