M E E R S C H ZAAILANDEN Nagras Beeten en 4 Woonhuisjes ZAAILANDEN WOONHUIS Perceel BOSCH perceel LAND WOONHUIS en LAAD A VENDRE. Bekendmaking. In ao, /t-vDAQEN tuxn s'-Vincentius p perceelèn Land OPEISBARE VERKOOPING van een goed perceel te Wichelen te Denderleeuw-Leeuwbrugge. De Notaris DE PAUW ie Aalst, zal ten verzoeke van die het behoort met gewin van palmslagen en gela gen, openbaarlijk verkoopen Gemeente Wichelen. Eerste koop. Ken goed perceel Vloeimeersch, ge legen te Wichelen, in de Herreweghemeersschen, geka dastreerd sectie A, nummer 120bis, met eene grootte van 13 aren 70 centiaren, palende noord Mijnheer Moens te Lede, west de Schelde, oost de Beek geseheid met Berlaere en zuid Charles-Louis Van Wesemael. In regie. Gemeente Denderleeuw. Tweede koop. Een perceel Land, gelegen te Den derleeuw, Leeuwbrugge of Sijpenkauler, gecadaslreerd sectie A, nummer 491, groot volgens titel 19 aren 35 centiaren en volgens 'i kadaster 18 aren, palende noord d'heeren Constant en Domien Van der Burght te Welle, oost d'heer August Raespoel te Welle, zuid d'heer Jan-Josef Vaerman, handelaar te Denderleeuw en west den weg van Aalst op Ninove. In gebruik bij Frans Verleysen-De Gols, te Welle. ZITDAGEN: Instel, Dijnsdag 25 September .nAA Verblijf, Dijnsdag 9 October 1JUU- Telkens om 2 uren namiddag, ter herberg De vier Winden bij d'heer Ernest Ladeuze, te Aalst, Keizer lijke Plaats. Bij Licitatie. OPENBARE VERKOOPING van GELEGEN TE Meldert en Baardegem. De Notaris BRECKPOT te Aalst, daartoe in rechte benoemd, zal ten overstaan van den heer Vrederechter des kantons Aalst, openbaarlijk verkoopen: Eerste koop. 12 aren76centiaren Land, gelegen te Meldert, op het Slevensveld, gekend bij kadaster sectie B, deel van num mer 198e, palende aan de Mutsereelstraat, aan de kin deren Meert en aan de echtgenoten Van den Brocck- Van den Bossche, In gebruik met den volgenden koop bij Joseph Van den Broeck te .Meldert, aan 46, 50 franks 's jaars. Tweede koop. Een perceel Land, gelegen te .Meldert, op hel Parijs- veld, groot 11 aren ,37 centiaren, gekend bij kadaster sectie B, nummers 363 en 564. met eene grootte van 10 aren 50 centiaren, palende oost Joannes De Bisschop en Franciscus Van den Broeck, znidd'erven Raes, west Franciscus Van de Wyngaert en noord de kalseide' naar Baardegem. In gebruik bij genoemden Joseph Van den Broeck. Derde en laatste koop. 28 aren 30 centiaren Land, gelegen (e Baardegem, op den Meysberg, deel ten noorden van meerdere partij in het geheel gekend bij kadaster bekend sectie E, num mers 289c en 290c, met eene grootte van 76 aren en palende in het geheel, oost den Dreef van den heer 't Kint, zuid de Meysbergstraat, west den Armen van Baardegem en den heer Jean Bosleels, noord genoem den heer 't Kint. In gebruik bij Jean De Meersman, aan 27 frs.'s jaars. EENIGE ZITDAG: Zaterdag 6 Oktober 1900. Om 2 uren namiddag, ter Zittingzaal van den heer Vrederechter te Aalst, Grooic Markt. VENDITIE VAN TE NIEUWERKEBKEN ten Kasteele van Regelsbrugge. De Notaris BRECKPOT te Aalst, zal ten verzoeke van Mijnheer Charles Liénart, grondeigenaar te Brus sel, op Maandag 17 September 1900, om 2 uren namiddag, te Nieu werker ken, St-Job, in het beluik van het Kasteel van Regelsbrugge, openbaarlijk verkoopen 45 aren schoone Beeten en 1 heclaar 50 aren schoon Nagras, verdeeld in koopen. De verkooping zal geschieden op gewone voorwaar den en tijd van betaling, mits borgstelling en betalende komptant hel ongeld. Belle maison do campagne, avec jardin d'agrément emmuré et grand verger en plein rapport, Ie lout com- prenant environ 30 ares. Situation trés saine; distant de trois quarts d'heure de la ville et 10 minutes du chemin de fer, avec correspondances trés faciles. S'adresser pour la visited.1 la propriétó et pour les conditions d<? veule chez le Notaire de windt, ii Alost. OPENBARE VERKOOPING van EN TUIN TE AALST MIJLBEKE. De Notaris bregkpot ie Aalst, zal ten verzoeke van die het behoort, met gewin van palmslagen en ge lagen, openbaarlijk verkoopen: Eerste koop. Twee Woonhuisjes met grond, le Aalst-Mijlbeke, in het begin der Langestraat, tegen de Moorselschebaan, groot in gronde bij meting 79 centiaren. Tweede koop. Twee Woonhuisjes met grond, te Aalst-Mijlbeke, alsvoren, groot in gronde bij meting I aar 84 centiaren. Derde en laatste koop. En eenen Tuin, gelegen te Aalst-Mijlbeke, achter de voorschrevene woonhuisjes, groot bij meling 15 aren 63 centiaren. Alles breeder aangeduid op de gedrukte aanplakbric- ven met plan en aanwijzend tafereel. ZITDAGEN Instel Dijnsdag 2 October ,QAA Verblijf 9 1J0°- Telkens om 4 ure namiddag, ter estaminet «Au Café nu Centiie» bij d'heer De Bock, hoek der Kapelle- en Molenstraat. In den loop der maand Februari 1901, zal er publiek verkocht worden voor afbraak, een groot gebouw van 47 meters lengte op 8 meters breed, gediend hebbende voor lijnwaadfabrick, le Aalst,GrooteMarkt. Dit gebouw beslaat in gelijkvloers en in 2 verdiepen, allen gelegd met goeden plancher, onlangs nieuwe. OPENBARE VERKOOPING van goede gelegen te BAERDEGEM. De Notaris LIMPENS te Aalst, zal namens wien het behoort, met gewin van palmslagen en gelagen, iu het openbaar verkoopen Een te koop. Een goed perceel Zaailand, gelegen te Baerdegem, wijk Steenland, gekadastreerd sektie C, nummer 66, met eene grootte van 27 aren 50 centiaren, palende oost den heer Hauwere, zuid de heer Plas, west de volgende koop en noord de straat. Tweede en laatste koop. Een goed perceel Zaailand, gelegen te Baerdegem, wijk Steenland, gekadastreerd sektie C, nummer 67, met eeue grootte van 27 aren 30 centiaren, palende oost voorgaande koop, jtuid de lieeren Plas en De Meeste,r-De Roovere, west den Armen van Baerdegem en d'heer Petrus Van Langen hove en noord de straat. Gebruikt door den heer Seraphien Van Langenhove, te Baerdegem. ZITDAGEN Instel Woensdag 26 September) ,QAA Verblijf Woensdag 3 October Telkens om 3 ure nanoen, ter herberg genaamd In de Sterre, gehoudep door den heer Joannes De Meersman, te Baerdegem^ Dorp. O P E N B A R E V E R K O 0 P I N G van een onlangs nieuw gebouwd te GYSEGEM, nabij bet Dorp. De Notaris LIMPENS te Aalst, zal, namens wien hel behoort, met gewin van palmslag en gelagen, in bet openbaar verkoopen E enige koop. Een onlangs nieuw gebouwd Woonhuis met Erve, gestaan en gelegen le Gysegem, nabij bet Dorp, groot 2 aren65 centiaren, palende tenooste de steenweg naar Uendermonde, ten zuide de heer Gouzales-Blendeman, ten weste de straat naar de statie en ten noorde de heer Karei Lodewyk Rombaut. Bewoond door dei: heer Aimé Cochcz te Gysegem. Zitdagen Instel Maandag 24 September ,nAA Verblijf "10 October 190°- Telkens urn 3 uren nanoen, ter herberg genaamd I.\ de Vlasbi.of.ji gehouden door den lieer Frans Van Landuyt, te Gysegem, Dries. VOLLEDIGE GENEZING JUwi w Eenlq bijzonder veroorloofd middel. dt ZUSTERS Tan LIEFDE. 105, *Ruo St-Domlalque Parits. GUINET, Apotektr-Cl.lmi:IPatsage Saulnlcr, Parii's AlgemeeD Depoi OH. DELACRE, Bruiellea. Tc bekomen bij M' De Valkeneer, Apotheker te Aalst, OPENBARE VERKOOPING van een en twee TE MOORSEL. De Notaris eeman te Erpe, zal, met de pleegvor men der wei van 12 Juni 1816, in het openbaar ver koopen, de volgende goederen, te weten: Eerste koop. Een perceel Bosch, gelegen te Moorsel, Willebroeken, bekend bij hel kadaster wijk Anummer 32, groot 11 aren 90 centiaren, palende tenoostedc kinderen Moens, ten zuidede wed. Vermeiren, ten weste de weduwe Cassiman en ten noorde Van Roy. Tweede koop. Eene partij Land, te Moorsel, Varentrot, bekend bij kadaster wijk A, nummer 48a, groot 27 aren 30 cen tiaren, waarvan 20 aren 90 centiaren in naakten eigen dom, hel vruchtgebruik behoorende aan M. Petrus Philemon De Nil cn0aren40 centiaren in vollen eigen dom, palende ten oosie den losweg, ten zuide Clemens De Nil, ten weste Clemens Hoynderickx en ten noorde de wed. Vermeiren. Derde koop. Een perceel Land, gelegen te Moorsel, Varentrot, bekend bij kadaster wijk A, deel van nummer 63, groot 22 aren 20 centiaren, palende ten ooste Ludovicus Huiscbaut, zuid Petrus lleynderick, west de kalseide en noord den Armen van Moorsel. ENKELE ZITDAG Zaterdag 20 October 1900. Om 2 uren namiddag, te Aalsi, ter Zittingzaal van het Vredegerecht. OI'EVBARB VEIUIOOPIAG van een TE EREMBODEGEM, Ter joden, Lungcliaag De Notaris SCHELFHOUT ie Oordegein, zal, na mens wien het behoort, in het openhaar verkoopen: Eenige Koop. Eene goede partij Land, gelegen te Erembodegem, Terjoden, Langehaag, bekend bij kadaster sectie B, nummers 1706 cu 1707, met eene grootte volgens me ting van 47 aren 10 centiaren. Verdeeld in 3 deelcn als volgt: Lot I. Een percoelLand, gelegon te Erembodegem, Terjoden, met eene grootte van 18 aren 96 centiaren, palende ten uuorde de belli der rijbaan en lol 2, ten ooste Van Mulders, ten zuide Meert enten weste Redant. Lot 2.- Een perceel Land, gelegen te Erembodegem, Terjoden, met eene grootte van 15 aren 85 centiaren, palende ten noorde de helft van 't haantje en lot I, ten ooste Van Mulders, ten zuide de helft der rijbaan en lot 1 en ten weste Redant. Lot 3. Een perceel Land, gelegen te Erembodegem, Terjodcn, met eene grootte van 14 aren 29 centiaren, palende ten noorde tien heer T' Kint, ten ooste Van Mulders; ten zuide dc helft van 't baantje en lot 2, ten weste Redant. TWEEDE EN LAATSTE ZITDAG Donderdag 20 September 1900. Om 3 uren namiddag, ter herberg «A la Place Impériale», bij den lieer Frans Van Mossevelde-Tolle- neer, Keizerlijke Plaats, le Aalst. Bij uilscheiding van bedrijf. OPENBARE VERKOOPING van een schoon en gerieflijk met eenen welgekalandeerde WrlNKEL met ruime Stallingen, Bakoven, Wasclihuis met ketel een groot en schoon GEBOUW hebbende gediend voor Fabriek TE LEDE, DREEFSTRAAT nabij het Dorp, en eenenHOF Ze LEDE, VIJVER. Dc Notaris DE GHEEST te Aelst, zal, ten aanzoeke van wien het behoort, met gewin van palmslag en ge lagen, op de hiernagestelde zitdagen, in het openbaar te koop aanbieden Eerste Koop: Een Huis en Erve, zijnde eenen wel- gekalandeerden winkel, met ruime stallingen, bakoven, waschhuis met ketel, een groot en schoon gebouw, hebbende gediend voor fabriek en magazijn, te Lede, Dreefstraat, bekend hij kadaster sectie F, nummers 899n en 899e, groot 6 aren 90 centiaren. Tweede Koop; Een perceel Holland, gelegen te Lede, op den Kerkenvijver, bekend bij kadaster sectie F, nummer 796a, groot 10 aren 80 centiaren. ZITDAGEN Instel Dijnsdag 18 September ,QAA Verblijf 25 iyuu' Telkens om 2 uren namiddag, ter Estaminet De llalve Maan te Lede, Dorp, bewoond door de kin deren Saey.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1900 | | pagina 2