SCHOON HUIS ZAAILANDEN Schoon HUIS WINKELHUIS PARTIJ LAND HOFSTEDEN ZAAILANDEN en 9 W erkmanswoningen RALSEISTEENEN BOUWGRONDEN Zaailanden en Meerssehen OPENBARE VERKOOPING van zeer goede gelegen te AELST-MIJLBEEK. De Notaris DE GHEEST te Aelst. zal, met gewin van palmslagen gelagen, in liet openbaar verkoopen, de volgende goede Landen, gelegen te Aelst-Mijlbeek, te weten Eerste koop. 30 aren 70 centiaren, op den Molen- kauter, gekadastreerd wijk E, nummer 385a. Gebruiker Louis Meert. Tweede koop. 31 aren 40 centiaren, ook op den Mo- lenkauter, gekadastreerd wijk E. nummer 388f en 388o. Gebruiker Seraphien De Bruyn. Derde koop. 45 aren 90 centiaren, op het Spitsveld, gekadastreerd wijk F, nummer 175. Gebruikster Weduwe Egidius De Witte. Vierde koop. 30 aren 80 centiaren, op den Bergen kauter, gekadastreerd wijk F, nummer 654b. Gebruiker Seraphien De Bruyn. Vijfde koop. Een hectaar 22 aren 90 centiaren, op de Beek, gekadastreerd wijk F, nummers 871r, 872b, 872a. Gebruikers Ch. Van Laethem, Petrus Ledegen, Edmond Steenhout, Seraphien De Bruyn, Charles De Cuyper en Louis Meert. Verdeeld in 4 deelen als volgt 1° 30 aren 70 centiaren ten ooste nevens den heer Eduard Muylaert. 2° 30 aren 70 centiaren tusschen 't voorgaande en 't volgende. 3° 30 aren 70 centiaren tusschen 't voorgaande en 't volgende. 4° 30 aren 80 centiaren ten weste neven de kinde ren Muylaert. Z I T D AG E N Instel Donderdag 20 September .qqq Verblijf Donderdag 4 October Ten 3 uren namiddag, ter herberg genaamd Het Land van Riem, bij den heer Victor Keppens, te Aelst, Nieuwstraat, nabij degroote Markt. Door verandering van woonst. OPENBARE VERKOOPING van een te Hofstade nabij het Dorp. De Notaris DE GHEEST te Aelst, zal, met gewin van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen Gemeente Hofstade Een schoon en gerieflijk Huis, zijnde de welgekalan- deerde herberg en winkel De diuj Koningen», met Schuur, stalling en wel beplanten Boomgaard en Hof, groot volgens meting 12 aren 4 centiaren. Bewoond door den eigenaar lieer Theodoor Matthys. ZIT D AGE N Instel Dijnsdag 18 September 19qa Verblijf 25 Ten 4 ure namiddag, ter herberg De drij Koningen te Hofstade, aan den steenweg van Aelst naar Dender- monde. OPENBARE VERKOOPING van een aan de Groote Markt aan de Zoutstraatpoort TE AELST. De Notaris DE GHEEST te Aelst, zal, met gewin van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen Stad Aelst. Eerste koop: Een Winkelhuis, aan de Groote Markt, geteekend N°20 en gekadastreerd wijk A, nummer 1015a, meteene grootte van 90 centiaren. Bewoond door den heer Jean De Clercq, aan frs, 500's jaars. Tweede koop: Een Gebouw, uitmakende4Werkmans woningen, Schuur enStalling, inde Geeraardsbergsche- straat, geteekend N°* 115, 117, 119 en 121, gekada streerd wijk B, nummers 379b, 579c, 379d en 379e, met eene grootte van 4 aren 40 centiaren. Gebruikt door verscheidene aan frs. 6,60 per week. Derde koop: Een Gebouw, uitmakende o Werkmans woningen, ook in de Geeraardsbergschestraat, getee kend N°* 123,125, 127,129 en 131 en gekadastreerd wijk B, nummers 380a, 380b, 381a, 382a en 385a, met eene grootte van 4 aren 20 centiaren. Gebruikt door verscheidene aan frs. 7,30 per week. ZITDAGEN: Instel Vrijdag 21 September ,qnft Verblijf 5 October iyuu' Ten 3 uren namiddag, ter herberg van den heer Frans Bomon, te Aelst, in de Kerkstraat. Te bekomen bij Hippolyte Meganck, merhouwer, Keizerlijkeplaats, Aelst. 1900. OPEiNBABE VERKOOPING van een allerbeste TE HERDERSEM. De Notaris DE GHEEST te Aelst, zal met gev.in van palmslag en gelagen, iu het openbaar verkoopen Ge ueento Herdersem. Eene allerbeste partij Land, gelegen op het Slokveld, groot 63 aren 94 centiaren, gekadastreerd wijk B, nummers 3 en 4c, met eene grootte van 64 aren 80 centiaren. Gebruikers Louis de Leeuw en Seraphien Pilate. Verdeeld in zuid en nooralielli. ZITDAGEN Instel 26 September Verblilf 3 October Ten 3 uren namiddag, ter herberg van den lieer Fruits De Cock, voerman te Aelst, aande Vcrkensmarkt. OPENBARE VERKOOPING van een en welgelegen TE AELST. De Notaris DE GHEEST te Aelst, zal, namens bet Stedelijk Bestuur van Aelst, ter Zittingzaal van den Gemeenteraad, op Vrijdag 28 September 1900, ten 10 uren voormiddag, overgaan tot do openbare ver- kooping van de volgende goederen STAD AALST. Nieuwstraat. Een schoon en welgelegen Huis, in de Nieuwstraat, N° 8, tegenwoordiglijk zijnde Stadsmuziekschool, ge kadastreerd wijk Anummer926u, met eene grootte van I aar 40 centiaren. Vrijheidstraat. Een welgelegen Bouwgrond, gezegd Schoolplein, tusschen de Vrijheidstraat en de Lange Ridderstraat, groot 5 aren 50 centiaren, verdeeld in 6 loten, op een grondplan met elks grootte aangewezen. Bij Sterfgeval. OPENBARE VERKOOPING van twee te AALST, LEDE, HOFSTADE eu SCHOONAARDE De Notaris DE WINDT te Aalst, zal ter tusschen- komst van zijnen ambtgenoot de Notaris VERBRUG- GHEN te Sint-Lievens-Hautem, openbaarlijk verkoo pen, met gewin van 1/2 per honderd instelpenning: Stad Aalst. Koop 1. Eene hofstede te Aalst. Lede aan, sectie C, nummers 71a en 72a, groot 31 aren 80 centiaren. In gebruik bij de weduwe Laereman en zoon, tot 24 December 1900, mits 190 frs. Gemeente Lede. Koop 2. 87 aren 10 centiaren Land te Lede, Sui kerstraat, sectie A, nummer tj02. In gebruik bij Frans D'haeseleir, Frans De Smedt en Leopoid De Winne, mits 85 frs. 's jaars. Verdeeld in 3 deelen. Boomprijs 445 frs. Koop 3.-94 aren Land ea Meersch op Sterrewal, sectie A, nummers 230, 237 eii 238. In gebruik bij Vincent De Smedt en Leo Van Over- denborger, mits 115 frs. 's jaars. Verdeeld in 2 deelen. Boomprijs 50 frs. Koop 4. 1 hectaar, 20 aren 90 centiaren Land en deelken water, op Bumst, sectie A, nummer 420, 421, 422, 423 en 421. In gebruik b|j Alois Coppens, Alois Van Hauwermeiren, en Hippolyte Triest, mits 185 frs. 's jaars. Verdeeld in 4 deelen. Boomprijs 50 frs. Koop 5. 27 aren 70 centiaren Meersch, op Hos- seleer, sectie A, nummer 281. In gebruik bij Leo Van Overdenborger, aan 30 frs. 's jaars. Boomprijs 715 frs. Koop 6—1 hectaar, 04 aren 50 centiaren Land. Vogelenzang, sectie A, nummer 340b. In gebruik bij Frans Verbeke en Frans Daelman, mitslGOfrs. 'sjaars. Verdeeld in 3 deelen. Boomprijs 280 frs. Koop 7. 30 aren Land, in de Suikerstraat, bij cadaster sectie A, nummer 45. In gebruikt bij Ch. De Winne, mits 50 frs. 's jaars. Boomprijs 30 frs. Koop 8.-2 hectaren 79 aren 80 centiaren Land en Meersch, hoek der Blik- en Vrijdagmarktstraat, bij cadaster sectie B, nummers 445, 446, 447 en 448. In gebruik bij Alois Coppens, Hipp. Triest, Frans Van Hauwermeiren, Felix Baeyens en Louis Beelaert mits 350 frs. 's jaars. Verdeeld in 10 deelen. Boomprijs 885 frs. Koop 9. 32 aren 40 centiaren Land, in de Bosch straat, sectie B, nummer 527b. In gebruik bij Alois Frausen, mits 35 frs. 's jaars. Boomprijs 570 frs. Koop 10. 47aren 40 centiaren Meersch, inde Boschstraat, sectie B, nummer 300 en 301. In ge bruik bij Alois Frauson, mits50 frs. 'sjaars. Boomprijs 70 frs. Koop 11. 34 aren 80 centiaren Land, aan deOude Wichelschestraat, sectie E, nummer 413.In gebruik bij dn wed. B. Vermeulen, initsOO frs. 'sjaars. Gemeente Hofstade. Koop 12. 31 aren 70 centiaren Land, voorste Denderland, sectie B, nummer 304. In gebruik bij Frans Lintbout, mits 50 Irs. 'sjaars. Boomprijs 180 frs. Koop 13.— 17 aren 80 centiaren Land, voorste Den derland. sectie B, nummer 311. In gebruik bij M. Posseiniers, mits 30 fi s 's jaars. Koop 14. - 21 aren 30 centiaren Land, alsvoren, seclie B, nummer 310 —In gebruik bij B. De Gussene, mits 35 frs. 'sjaars. Boomprijs 90 frs. Koop 15. 28 aren 80 centiaren Land, op Vaste- leynveldeken, sectie B, nummer 123. Gebruiker Leauder Huylebroeck, mits 52 frs. 'sjaars. Boomprijs 200 frs. Koop 16. 48 aren 60 centiaren Land, aan de Kluizestraat, bij cadaster sectie B, nummer 67. Ge bruiker Petrus Peynsaert, mits 90 frs. 's jaars. Verdeeld in twee deelen. Koop 17. Hofstede met Lochting, Biesterputten, sectie Anummers 906a, 908, 911a. en 919, groot 82 aren. Verdeeld in 2 deelen. Boomprijs 270 frs. In gebruik tot 24 December 1900 bij Xavier Latoir, mits 280 frs. 'sjaars, Koop 18 31 aren 90 centiaren Land, Gollings- bosch, sectie A. numtnor 290. In gebruik bij Leo Schuddinck, mits 70 frs. 'sjaars. Koop 19. 62 aren 30 aron Land, op 't Rot, sectie A, nummer 276. Verdeeld in 2 deelen. Boomp. 135frs. Gebruikers J-.B. De Smedt, wed. Van Sinay, kinderen Ch. Coppens en Adolf De Rybel, samen mits 120 frs. Gemeente Sclwonaarde. Koop 20. 35 aren 20 centiaren Land, aan de Driesstraat, eenige sectie, nummers 1587 en 1590. Gebruiker Godefroid Vau den Broeck, mits 60 's jaars. ZITDAGEN Instel Woensdag 19 September ,qnr Verblijf 26 - Iyuu" Telkens om 2 uren namiddag, ter herberg gehouden door d'lieer Ferdinand Vagenhende, te Lede, Statie. Voor verdere inlichtingen vervoege men zich bij genoemde Nota rissen DEWINDTenVERBRUGGHEN. OPENBARE VERKOOPING van goede en Meersch TE ERONDEGEM. De Notaris de windt te Aalst, zal, met tusscben- komst van zijnen ambtgenoot de saegher te Bottelaare, met gewin van palmslag en gelagen, open baarlijk verkoopen, de volgende onroerende goederen Gemeen te Erondegem Eerste Koop. Een perceel Meersch, gelegen aan de Kromme Kal- seide, bij kadaster bekend sectie B, nummer 504, met eene grootte van 50 aren 50 centiaren, palende oost d'lieer doktor Wibo, zuid Victor De Vlieger-Neetenr, west de Kalseide en noord den lieer burgemeester Van den Eeckbout en voornoemden beer Wibo. In gebruik bij Victor De Vliegher. Op te leggen boomprijs 700 frs. Tweede Koop. Een perceel Land, gelegen op den Kleinen Molcn- kauter, bijkadasïcr bekend seclie B, nummer 618, met eene grootte van 41 aren, palende oost Martinus De Troyer, zuid Angelus De Wint, west Domien Van Impc, als gebruiker en noord Joannes Duüaort, bet land onder koop 5 hierachter en d'lieer doktor Wibo. Derde Koop. Een perceel Land, ook op den Kleinen Molenkauter, bekend bij kadaster sectie B, nummer 678, groot 52 aren 60 centiaren, palende o^sl d'lieer doktor Wibo, zuid koop 2 hierneven, west Joannes Dullaert en noord Mad. wed. Louis Van den Steen. Koopen 2 en 5 zijn in gebruik bij de W° Dominicus De Wint. Vierde Koop. Een perceel Land, gelegen aan de Speunslraat, bij kadaster bekend sect ie Anummer 586, met eene grootte van 50 aren 40 centiaren, palende noord de Godshui zen van Aalst, oost d'lieer Van der Snickt te Geeraards- bergen, zuid de Speurtstraal en west Hieronimus Sie- naerl en Jan-Baptist Bockstael te Ottergem. In gebruik bij Constant Pietcrs te Vleckcm. Verdeeld in oost-en westhclll, onder voorbehoud van samenvoeging. Vijfde Koop. Ken perceel Land, op den Uoogkauler, bij kadaster bekend sectie A, nummer 682, met eene grootte van 36 aren 90 centiaren, palende noord over den Hoog- kauterweg d'heerburgemecstorDe Clippele te Vlcckem, oost dewed. Van Hocckc als gebruikster, zuid Frans DeLandtsheer-DcMeyereenwestdeerven J. De Meyere. Zesde en laatste Koop. Een perceel Land,op T Kruisken, bij kadaster bekend sectio A, nummer 555, mol ccue grootte van 28 aren 80 centiaren, palende noord Isidoor Hannaert als ge bruiker, oost over de Ki'ulakenstraat, de kinderen

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1900 | | pagina 3