Wzkvtm B O O M E N BERICHT Terstond te huren Kunsttanden. Zekerheid HERBERGEN, WOONHUIZEN Te Koop T Standaert en Felix Redant, zuid den lieer burgemeester Van den Eeckhout en west de kinderen D'Hoey. Gebruikers kinderen Standaert. Op te leggen boom prijs 15 Irs. ZITDAGEN Instel 18 September IQn.. Verblijf 25 - iyuu- Telkens eenen DIJNSDAG, om 2 uren nanoen, ter herberg «In den Wijngaard», bij Eloot-Vermassen, te Erondegem, Genlschesteenweg. Voor alle inlichtingen wende men zich bij voor noemde Notarissen. Bij Licitalie. OPENBARE VERKOOPINC. van twee Bouwgronden en Landen te AALST, St. Jobstraat, Kalf- en Scherrestraat. De Notaris DE WINDT te Aalst, daartoe benoemd bij vonnis der rechtbank van eersten aanleg, zitting houdende te Dendermonde, zal met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816 en ter tusschenkomst van den heer Vrederechter des kantons Aalst, openbaarlijk verkoopen, de volgende onroerende goederen te weten Stad Aalst. Eenen Eigendom, gestaan en gelegen te Aalst, in de St. Job- en Kalfstraten, bij kadaster bekend sectie A, nummers 2177t, 2177s, 2177r, 2177u, 2177q, 2177k en 21770, met eene gezamentlijke grootte volgens me ting van li aren 30 centiaren. Verdeeld volgens meling en plan opgemaakt door den gezworen landmeter heer Bernard Goethals, te Aalst, in 12 koopen, zoo volgt Koop 1 Een perceel Bouwgrond, komende ten voor hoofde in de Kall'straat, met eene breedte van -1,03 meters, deel van nummer 2177t van 't cadaster en met eene grootte volgens meting van 52 centiaren, deze koop palende op zichzelven ter eendere den ei gendom van d'heer August Meganck en ter andere koop 2 hierachter. Koop 2Een idem. neven voorgaande koop, ook met eene breedte van 4,63 m. en deel van nummer 2177t van 't cadaster, met eene grootte volgens meting van 52 centiaren. Koop 3 Een idem, neven voorgaande koop, ook met eene breedte ter straat van 4.63 m. deel van num mer 2177t van 'I cadaster en groot 52 centiaren. Koop 4 Een idem, neven voorgaande koop, ook met eene breedte ter straat van 4.63 m. deel van uuui mer 2177T van 't cadaster en groot 52 centiaren. Koop 5: Een idem, neven voorgaande, ook met eene breedte ter straat van 4,63 m. deel van nummer 2177t van 't cadaster en groot 52 centiaren Koop 6 Een Woonhuis en afhangen, gelegen in de Kalfstraat, neven koop 5, alwaar het geteekend is nummer 28, bij cadaster bekend sectie A, nummer 2177s, met eene grootte van 50 centiaren. Bewoond door Victor Schelck, mits 2,50 frs_ j?er week. Koop 7 Een Woonhuis gelegeu neven voorgaande, geteekend nummer 26, bekend bij cadaster sectie A nummer 2177r, met eene grootte van 50 centiaren. - Bewoond door Arthur Van Herzele, mits 2,50 frs per week Koop 8 Een Woonhuis met grond, zijnde de herberg Het Reiershoj uitmakende den hoek der St. Job- en Kalfstraten. geteekend nummer 23, bij kadaster be kend sectie A. nummer 2177u. met eene grootte van 44'cenliaren, palende voornoemde stralen en d'heer J. Limpens. Bewoond door de medeeigenaars kinderen Verhulst. Koop 9: Een Woonhuis met grond en afhangen, zijnde de herberg - Au Faubourg St. Job -. gestaan en gelegen in de St. Jobstraat, nummer 17, bij cadaster bekend sectie A, deel van nummer 2177q, met eene grootte volgens meting van 55 centiaren, t Koop 10 Eenen Eigendom, gelegen achter voor schreven koopen en begrijpende breede uitgangspoort, komende in de St-Jobstraat mot de erboven!iggende zolders, grooten koer en achtergebouwen, zooals ruime schuur, paardenstal, koeistal en voederkot, be kend bij cadaster sectie Adeel van nummer 2177q, met eene grootte volgens meting van 5 aren 23 centi aren. Koopen 9 en 10 zijn bewoond en in gebruik bij den medeverkooper Michel Verhulst. Koop 11 Een Woonhuis met grond, gelegen in de St. Jobstraat, nummer 15, bij cadaster bekend sectie A, nummer 2177f, met eene grootte volgens meting van 54 centiaren. Bewoond door Charles De Smedt, mits 3 frs. per week. Koop 12 Een Huis met grond, gestaan- en gelegen neven voorgaande, geteekend nummer 13, bij cadaster bekend sectie A, nummer 2177o, met eene grootte volgens meting van 94 centiaren. Dit huis heeft eenen bakkersoven en diende eertijds lot bakkerswinkel, bewoond geweest door Mad. We duwe Verhulst, (overleden). Koop 13Een perceel Land, te Aalst, St. Job, nabij de kapel, Lij kadaster bekend sectie B, nummer 133, groot 6 aren 80 centiaren. Koop 14Een idem nevens voorgaande, sectie B, nummer 128, groot 8 aren. De goederen onder de koopen 13 en 14 maken eenen blok uit met eene gezamentlijke grootte van 14 aren 80 centiaren en palende ten westen aan do Beek. ten noorden d'heer Notaris Schelfhout en d'heer Judocus Duwez, ten oosten zeiven heer Duwez en ten zuiden Judocus D'Haesoleer en Jozef Van der Biest. In gebruik bij Joannes Van Boven te Nicuwerker- ken. mits 35 frs. 'sjaars. Koop 15: Een perceel Land. te Aalst, Scherrestraat, bij kadaster bekend sectie B, nummer482, groot 7aren 40 centiaren, palende oost d'heer J.-B. Van de Putte, zuid de erven De Waegeneer, west de Osbroeken en noord het Hospitaal van Aalst en de Scherrestraat. In gebruik bij G. Van de Meersche, mits 20 franks 'sjaars. ENKELE ZITDAG Zaterdag 20 Oktober 1900. Om 2 uren nanoen, in de Zittingzaal van het Vrede gerecht te Aalst, Stadhuis. Voor alle inlichtingen wende men zich bij boven- genoemden Notaris DE WINDT, alsook bij den Notaris DE GHEEST te Aalst. MERK WAARDIGE VERKOOPING van Kanada en Eiken te VLIERZELE, Strijmeerseh. De Notaris DE WINDT ie Aalst, zal op Maandag 22 üktolnr I9l)0, te beginnen om 8 uren 's morgends, binnen Vlferzele, Strijmeerseh, openbaarlijk verkoopen A. Op en rond den eigendom van hel Hol'-te-Strij- meersch 200 koopen Kanada en Eiken Boomen. i>. En in eenen meersch daarneveii, toebehooreride aan de weduwe Lieveus, tc Vlierzele, Strijmeerseh 22 koopen Kanadaboomen. Vdeu dier hoornen melen van 1 m. 50 lol 2 m. dikie; er zijn er bij tot 2 m. 50. Allen zijn van zeer zuiveren opwas en zijn goed geschikt voor bouw- en klopper- makersgerief. Heel gemakkelijk vervoer. De vendilic gebeurt onder de gewone voorwaarden met tijd van betaling, mils borg le stellen door iedereen, zonder onderscheid. Afzonderlijk of in blok, een groolc EIGEMDOM, bevattende 2 schoone en ruime Woonhuizen en aanhangende Fabriek met uilgestrekton Hof. gelegen te AALST, ESP LAN ADEP LEI N, hebbende eene totale oppervlakte van 37 aren 30 centiaren. De Huizen zijn bewoond door de heeren Isidore Leclercq en l)r Knoch en hot Fabriek is in gebruik bij M' Van Stappen. Groot gemak van betaling. Voor de conditiën zich te wenden bij den Notaris DE WINDT te Aalst. Studie van den Notaris DE PAUW TE KOOP 1° Een HUIS, te Aalst Genlschesteenweg N° 29, bewoond doorAlbien Clae^, aan 25 frs. per maand. 21 Een schoon WOONHUIS, le Aalst, Genlsche steenweg, hebbende ruime Maga/ijnen en Hof, in het geheel groot met nog 3 aanhangende Huizen, 46 aren. Dienstig voor alle bedrijven of nijverheden. 3" Verscheidene BOUWGRONDEN, aan Binnen straat, (hofstede Abbeioosh 4" -Verscheidene BOUWGRONDEN, aan den Ou den Dendermondschensteenweg, recht over hel nieuw hospitaal Voorde conditiën, zich le bevragenten kantore van bovengenoemde!) Notaris DE pauw te Aalst. Alexander VAN ASSCHE Korte Zout straal, A° 42, TE AALST. Bloemruikers, Corbelliën, Bloemen en Bloemenper ken. WHaenens Gatliier, 1-2 BRABANDSTRAAT, GENT. De beste Breimachienen overtreffende allo vreemde stelsels door bun gemak van bewerking en kloekte, zijnde in liet staal gemaakt, zijn te bekomen in deze fabriek. Het huis D'llaenens is ook voorzien van alle soorten Naaimachienen waaronder de reeds zoolang bekende en beroemde machien Veritable Elias llowe, de beste en langstdurende die er bestaat. Men vennaaktallesoorten van Naai-en Breimachienen, men verwisselt ook oude met nieuwe. Eerste kwaliteit Naalden en Olie voor Breimachienen. Studie van den Notaris DE PAUW te Aalst. Uit ter liand te koop 22 aren 14 centiaren LAND, te Wichelen, Kerkebroe- ken, sectie B, nummer 1680a, palende oost den Armen \:in Wichelen, zuid de erven Moens, west Constant Van Hauwermeiren en noord den Armen van Sclioonaerde. Zich te Wi nden hij voornoemden Notaris DE PAUW le Aalst tot 7 Juli 1900. Studie van den Nolan's BRECKPOT, te Aalst. Allerschoonste Renteniershuis, te Aalst, in de Albert Liénardstraat, Nr 13. Laatst bewoond geweest door Mevrouw Aug. Lefebvre. KREDIET j) 42. rue de l'Ascension, te Brussel 5 Uurwerken, .Inwoeien h Uurwerk,-IJzorenwogstelsol, Roskopff frs. j Zilveren uurwerk «La Reine» 33 frs. i frs. by do ontvangst on 3 frs. por maand Gouden uurwerken voor liooron van af «u frs. j Gouden uurwerken voor damen 40 frs. 10 fi s. bij de ontvangst en frs. por maand De juxocelen zijn betaalbaar volgens de keus van den koopc HOEST-BRONCHIST RHUMTISME De Dokter. Mijn beste lieer heb ik u slechts een raad te geven, gebruik voor uwe kwaal een blad Thermogène-wat, dat is beter dan al de plaasters en al de kwakzalverijen. N. B. De bijval der thermogène heeft namaak sels doen ontstaan, welke zekere weinig nauwziendc personen zoeken in de plaats te stellen. Wij wakke ren dus het publiek aan, om altijd op hel etiket den naam «Thermogène» le cischen en hel handteeken Vandenrrokck Cic. Nieuwe stelsels van gebreveteerdc kunst tanden en gebitteu opgemaakt op goud of caoutchouc, de natuur allerbest namakende en de spijzen volkomen lijk malende. Deze tanden worden geniaalst zonder de stukken wortelen uil te trekken. -HK Plombeering van holle tanden, rechlhcrstelling der tanden bij kinderen, en uittrekingder landen zonder pijn en zonder gevaar, hij middel van coca'in. Mej. Marieitie TRENTELS gediplomeerde en gebreveteerde tandmees ter, 21, Leopoldstraat, hij d'heer Gossaert, AALST. Raadpleging alle Zaterdagen, van 10 tot 12 ure 's morgens. Zilveren medaillie in de algemeene Tentoonstel ling van Parijs 1900. STRIJDENDE VOOR DE EERSTE MAAL. f» >A Gij at ten die verlangt het juiste uur tc hebben, hoopt alleen de zehcrli eidsh orlogie, neergelegd MA RK <X SURETÈ X> JUISTHEID Sierlijkheid Regeling door den fabri kant gewaarborgd matige prijs, ziedaar hare hoo danigheden. Eischt 't neer gelegd merk <X süRErt X> om de namakingente ver mijden. Te koop in de voornaamste horlogiowinkels. EENIG DEPOT te Aalst, bij Mr Praet-De Witte. Aalst, drukkerij van Spilaels-Schuermans,

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1900 | | pagina 4