van het Land van Aalst. LET WELJPJUMMERl Jaar 1901. (2565) Zondag 17 Februari. Zondagrust BURGERLIJKEN STAND Maten Gewichten KEDRINGr IN 1901. BERICHT aan de Vastenavondzotten Politie Verordeningen VASTENAVONDDAGEN HUIS TE HUREN. Verandering van woonst Een Agent Behuisde Hofstede EN landen, Huismeubels, Goed geteerd k O EI MEST AANKONDIG E R Abonnementsprijs frs. 2 's Jaars. - Insertiën 15 centiemen den drukregel. - Bureel Nieuwstraat N° 14 Men is verzocht de insertiën ten laatsten den Vrijdag avond te zenden. Les annonces de la Belgique et de l'Étrariger sont recues par l'Agence Havas Publicity 52, rue de la Madeleine, ii Bruxelles, et chez ses correspondants l'Étranger Pour la France: k l'Agence Havas, 8, Place de Ia Bourse-Paris. Pour rAIlem%gQe, l'Austro-Hongrie et la Suisse* chez Rudolf Moss, Annoncen-Expedition Cologne, Berlin, Francfort, Strasbourg, Munich, Hambourg, Leipzig, Stuttgard, Vienne et Jurich. Peur la Grande-Brelagne et l'Irlande: chez Géo Street et C°, 30, Gornhill E G et 5, Serie Street W G, Londres. Pour la Qollande 'chez Nijgh et Van üitmar, Rotterdam. Pour 1'Amériquechez Pethingill et Cn, 38, Park Row-New-York. Van 's middags tot 's middernachts. ZONDAG 17 FEBRUARI, Mr Ghysselinckx, Apotheker, Molenstraat. van den 8 tot den 15 Februari GEBOORTEN Mannelijk 14 i Vrouwelijk 14 HUWELIJKEN. A. Saey, z. b. met E. Mouton, wink. P. Remory, steenbakkersbaas, met M. Seminck, kleerm. E. Van den Borre, tw. met P. Triaen, tw.—J. Tack, schoenm. met C. Gils, z. b. J. Dierick, gladslijper, met P. Meu- leman, br. C. De Groodt, magaz. met M. Triest, tw. N. Boone, tw. met A. Van Cauler, tw. P. Tolleneer, landb. met M. De Waele, landb. A. Van de Meersscbe, z. b. met M. Van den Bossche, herb. J. Verbestel, wever, met H. Vanpoecke, dienstmeid. OVERLIJDENS *i. Mn-todoj rr. renrocven, z. u. öo j., repersiraat. 9 kinderen onder de 7 jaren. BERICHT. Gedurende de Vastenavonddagen zullen de Bureelen van den Burgerlijken Stand open zijn. Maandag, Dijnsdag en Woensdag, van 91/2 tot 101/2 uren 's morgends. STAD AELST. Do Burgemeester en Scheponon, bbrongen ter konnis van do belanghebbenden, dat de zittiugen tot de keuring der Maten en Gewichten in 1901, voorschreven bij hot besluit der Bestendige Deputatie van den Provincialen Raad van Oost-Vlaanderen, in date 15 December 1900, zullen plaais hebben, aan de Stadswaag, Hopmarkt, op de hierna volgende dagen: Maandag 4 Februari van 7 l/2u. tol'smid.en van 1 tot 5n.nam. Dijnsdag 5 Woensdag 6 Donderdag 7 Vrijdag 8 Maandag 11 Dijnsdag 12 Woensd. 13 Donderd. 14 Vrijdag 15 Woensd. 20 van 10 u. tot 's middga Donderd. 21 van 7 1/2- Vrijdag 22 Zaterdag 23 De ondorworpeno Fabrikanten, Handelaars, Winkeliers, Kooplieden, Herbergiers en Drankverkoopers, zijn uerplicht al de Gewichten en Maten, waarvan zij in bunnen handel gebruik maken, aan de Keuring te onderwerpen, zooals: 1. De weegschalen (balans) dragende het merk boneden N*31. 2. De wid wagen (bascules) N°33. 3 De weegbruggen en wipwagen om bet vee te wegen N°35. en al de weegtuigon waarvan het merk onleesbaar is geworden. Zij zijn insgelijks verplicht aan den heer Verificateur, het bulletin hun door hot Plaatselijk Bestuur bezorgd, bij de Kou- ring te toonen en hetzelve bulletin te bewaren tot de tookoraende Keuring, ten einde hetzelve het gevai zich voordoende, op eerste verzoek aan de agenten gelast met het onderzoek, te kunnen voorbrengen. Gedaan en afgekondigd te Aalst, den 12 Januari 1901. De Burgemeester, M.-L. GHEERAERDTS.' Gedurende de VASTENAVONDAGEN zullen er in de volgende Herbergen hoegenaamd gecne verkleedde personen toegelaten zijn A la Bom se d' Amsterdam bij Cornelius Van den Bossche, Groote Markt. «Au Matelot», bij Valery De Vylder, Nieuwstraat. STAD AELST. OP DK DE GEMEENTERAAD Gezien de Wet van 16 cn 24 Augusti 1790, t XI, Art. 3 en Art. 78 van de Gemeentewet, en de be staande politiereglementen. BESLUIT ART. 1. Het is toegelaten langs de straten der stad ver kleed en gemaskerd zich te vertoonen des Zondags, 's Maan dags en 's Dijnsdags der Vastenavonddagen, alsook den er op volgende Zondag, telkens tot 's middernachts- ART. 2. Het is verboden aan de gemaskorden Te dragen, vuurroeron, pistolen, sabels, dogons. stokken, bla zen, spruiten, poeder of zomelzakkon of elk ander wapen of getuig, waardoor zij iemand zouden kunnen hinderen of bo zeeren; vermomingen te gebruiken die de /.eden of godsdien stige overtuigingen zouden krenken, militaire of geestelijke kleederen aan te trekken, gesprekken te houden, liederen te zingen of druksels uit te deelen dewelke iemands eer of de goede zoden zouden kunnen kwetsen anderen aan te randen of tegen verzet in de huizen te dringen. ART. 3. liet is insgelijks verboden de gomaskerden te tergen, te beleedigen of te mishandelen. ART. 4 Het is sirene verjviden nnar '!SLaar.o«i<*ht icm.md te werpen raetiuw nom Ivan ueren of vuil maken. Geene CONFETTI mogen geworpen worden in open bare gestichten of lokalen, tenzij na de toestemming bekomen te hebben van de houders of van degenen aan wier waak zaamheid dezo gestichten toevertrouwd zijn. De Confetti mogen langs den oponbaren weg niet opgeraapt worden. ART. 5. Alle gemaskerde of verkleedde porsoon zal, op het eerste verzoek van eenen politiebediendo, dezen moeten vergezellen naar het poliliebureel om zich aldaar te laten kennen en de inlichtingen le geven die hem zullen gevraagd worden. ART. 6. liet Im uitdrukkelijk verboden nnn eenieder, zedonschenilende of ontuchtige liederen te zingen. ART. 7. De overtreders van de huidige verordeningen zullen aangehouden on geleid worden naar hot burgerlijk arresthuis, al waar ten hunnen opzichte zulke maatregelen zullen genomen worden als het behooren zal, onder voor behoud van alle rechterlijke vervolgingen, zoowol tegen hun als tegen de ouders of personen wettelijk verantwoordelijk, krachtens de bestaande politiewetten en reglementen. ART. S. De overtredors aan het tegenwoordig politie- reglement zullen gestraft worden mot de straffen van enkele politie, aangeduid door het strafwetboek. ART. 9. Do aftocktsblok zal op do Vastenavonddagen niet geluid worden. ART. 10. Do commissarissen en agenten van politie zijn gelast met de uitvoering van het tcgonwoordig reglement dat zal afgekondigd worden op de gewone wijze der bekend makingen. Aldus vastgesteld door den Gemoonteraad, in zitting van 26 Januari 1901. De Secretaiis, De Burgemeester-Voorzitter, Oscar Reyntens. M.-L. Gheeraerdts. Een Huis met Hof, in de Schoolstraat, to Aalst. Zich te bevragen ten bureele dezer. Het oud huis Boin-Van Branteghem, goud- zil versmid en horlogiemaker, heeft liet geëerd publiek kenbaar te maken, dat het zich komt te vestigen in dezelfde straat, N°7, Kerkstraat. Alle de koopwaren zijn verzekerd van goeden titel. Reparation van gouden en zilveren juweelen worden met goud en zilver vermaakt. Aankoop van goud, zilver en diamanten. Sedert jaren gevestigd, voorzien van een paar prima agenturen, zag zich daarbij gaarne voorzien van een solied huis in dweilen (torchons) hoofdzakelijk voor 't noorden van Nederland. Goed gcintnoduceerd bij de grootste verbruikers in dit artikel. Solide information ten dienste. Adres, met franco brieven onder N° 125 bij de boekhandelaren IF. EEKUOEE en Zoon Leeuwarden. Om uit onvprdeelheid te scheiden. OPENBARE VERK00P1NG van eene welgelegene en van Mobilaire Voorwerpen, te ERPE, aan den Gentschensteenweg. De Notaris MOENS, te Lede, zal ten verzoeke van de erven Van Wesemael, teErpe, openbaarlijk verkoo- pen, met gewin van 1/2 °/0 instelpremie. GEMEENTE ERPE. Koop een. Eene welgelegene behuisde Hofstede, met schuur en medegaande grond, gestaan en gelegen te Erpe, aan de Gentschensteenweg, ten kadaster bekend sectie A. nummers 666a-669, met eene grootte van 8 aren 40 centiaren, palende oost Mijnheer Baron Bcthuue, zuid de steenweg van Gent, west Joannes Bosman en noord HonoréScbellaerl. Lochtingprijs 20 frs. Bewoond en gebruikt door de erven Charles-Louis Van W.esemael. Koon twee Een perceel Zaailand, gelegen te Erpe. np den hoo ker, ten kadaster bekend sectie D, nummer 214c, met eene grootte van 7 ami 70 centiaren, palende oost Jo seph De Swaef, zuid Frans De Meerleer, west en noord de erven De Clippele, te Aalst. Land prijs 30 frs. Koop drij. Een perceel Zaailand,gelegen teErpe, op den Bosch- kauter, ten kadaster bekend sectie A, nummer 255o, met eene grootte van 8 aren 10 centiaren, palende oost Jan-Bapliste Baeyens, zuid Jan Van de Velde, west de erven De Meerleer en noord de erven Nooy. Landprijs 55 frs. ZITDAGEN: Instel Maandag 23 Februari .qf.. Verblijf Maandag 4 Maart Telkens om 2 uren namiddag, ter herberg DE PALING bewoond door Alphonse Dumont, te Erpe, Gendschensteenweg. Landbouwershalam, Mest en eene Geit, 2 jaar oud. Op MAANDAG 4 MAART 1901, om een uur namid dag, ten slerfhuize van wijlen Charles-Louis Van Wesemael, le Erpe, Gentschensteenweg, aan de Sterre, zal er openbaarlijk verkocht worden Huismeubelen 2 tafels, stoof, waschkuip, com- modekas, 2 quinquets, eene borlogie en verders nog ander huisgerief. Boerenhalm Eene beirkuip, eenen kruiwagen, 2 spaden, 4 braken, 1 mesthaak en zoo voorts. Verscheidene koopen mest. Eene Geit, 2 jaren oud. Onder gewone voorwaarden. De koopen tot en met 5 franks, alsook bet ongeld komptant te betalen, ver ders tijd van betaling, mits borg te stellen zonder eenige uitzondering. OPENBARE VERKOOPING van 200 koopen Te IIOFSTA DE, Hoogstraat. Frans CRICK, Gemeentesecretaris vnn Ilofstade, zal door het ambt van Deurwaarder Jozef DE VOS te Aalst, op Maandag 25 Maart 1901, om 1 uur slipt namiddag, namens de heeren gebroeders Callebaut, brouwers te Ilofstade, openbaarlijk verkoopen: 200 koopen allerbest Koeimest, alsmede eeno hoe veelheid paarden- en lundbouwersgeriei. Men zal vergaderen ter herberg van den heer Jozef Clinckaert, le Ilofstade, alwaar er zal verborgd worden. De verknoping zal gcschi.Mlen op gewone voorwaar den en tijd van betaling, mits goede eu gekende borg stelling.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1901 | | pagina 1