HOFSTEDE MEUBELS RUINPAARD KOEIMEST HOFSTEDE EEN HUIS V Huismeubele 4000 HoUandsehe Hopstaken Veldvruchten 0000 HOPSTAKEN Renteniershuis en een perceel Hoveniers land VIER WERKMANSHUIZEV en Zaailanden HEUBELAIRE VENDITIE KAMERS TE illREA Bij uitscheiding van bedrijf. OPENBARE VERKOOPING van LandbouwershalamHooi, Strooi, Mest. Brandhout, Beestialen en Loof te velde te GYSEGEM, Kleinen Hoek Jozef MOENS te Lede, zal door het ambt van Deurwaarder Jozef DE VOS te Aelst, ten verzoeke en ten hove van de Weduwe Jozef Van der Cruyssen Kieekens te Gysegem, Kleinen Hoek, op Maandag 25 Februari 1901, om 9 ure voormiddag, in het openhaar verkoo- pen Huismeubelen: Sloof met tocbehoorten, kassen, kleerkas, tafels, stoelen, bedkoeis, koperen moor en koffijpot,koffers, horlogie, spiegelen lijsten, marmitten, bakers, keern, tobbensenteelen, een goed naaimachien, een kachelvuur enz. Landbouwershalam: Raapmolen, wanmolen, hand- wan, schuppen, braken, rieken, kortewagen, aalkuip, zeissens, pikken, dorschvlegels, bakken en kuipen, hooi, strooi, beeten, aardappels, hout, mest. schelf houten, gedorsehen tarwe en masteluin, 2 melkkuipen, kannen,gedorschen klaver-ajuiu-en betteravenzaad enz. Beestialen 2 schoone Runders. De koopen tot en met 10 franken comptant te beta len, verders op lijd van betaling mits borgstelling. VERKOOPING VAN TE MOOBSEL, STA TIE. De Secretaris COOREMAN te Wieze, zal door be voegd ambt van Deurwaarder D'Hondt te Dendennonde, op Maandag 25 Februari 1901. om 2 ure namiddag, aan de statie te Moorsel, openbaarlijk verkoopen 4000 llollandsche Hopstaken. Gewone conditiën en tijd van betaling mits borgstel ling en comptant het ongeld te betalen. Bij comptante betaling der koopsom wint de kooper 2 0/„. OPENBARE VERKOQPIIVG van EN HOUT TE WIEZE. De Secretaris COOREMAN te Wieze, zal, door be voegd ambt van Deurwaarder D Homit, op Woensdag 20 Februari 1901, (Asschen Woensdag) om 9 ure voormiddag, openbaarlijk verkoopen: 1. Namens Frans Van Hymbeeck, ingelegd loof; 2. Namens Louis Van den Meerssche, 10 aren looi; 3. Na mens Jan Cooreman, Bisstraat, 2 koopen ingelegd loot; 4. Namens Frans De Waegeneer, loof en betteraven in l>el. ürocK cn .-«trooi ten nijucn l>ui»o S. Som;,,, I'iaua Heyvaerl, 2 eiken balken, planken van alle dikte 0. Namens de W'-Slagmolen, schaarhout; 7. Namens Louis Coen, loof op Garenvekl en in't Broek; 8. Namens Charles Troch, lOaren ingelegd loof in het Molenbroek. Op gewone voorwaarden en tijd van betaling voorde koopen boven de 10 franken, mits comptant het ongeld te betalen. De koopen van mindere prijzen comptant te betalen. VK.liDITIE VA\' en 500 Kepers TE MOORSEL, STATIE. De Secretaris REYNTENS te Moorsel, zal door be voegd ambt, op Donderdag 23 Februari 1901, om 2 uren namiddag, aa.i de statie te Moorsel, open baar lijk verkoopen 6000 Hopstaken en 500 Kepers. Gewone conditiën en tijd van betaling mits borgstel ling en comptant het ongeld te betalen. Bij comptante betaling der koopsom wint de kooper 2°/0. HM OPENBARE VERKOOPING van een zeer welgelegen een gerieflijk Woonhuis TE AALST A Ibert Liénartstraat, Ledeueg eu A juinveld. I)e Notaris DE windt te Aalst, zal ten verzoeke van wie het behoort, met gewin van palmslagen en gelagen, openbaarlijk verkoopen, de volgende onroe rende goederen, te weten Stad Aalst. Eei ste koop. Een zeer gerieflijk en sterk gebouwen Rcnteniers- Jhuis, gestaan en gelegen te Aatst, Albert Liénartstraat N° 2>, nabij de static, bij kadaster bekend sectie a' nummer 366p4 nis, met eeoe grootte van80 centiaren houdende van de eene zyde of zuidwaarts aan dame \V° De Wolf-Coevoet en van de andere zyde aan Mr Van Overstraelen. Bewoond door d'heer Cli. Clavier. Dit.huis heeft 3 benedeplaatsen, ruime kelderkeu kens, 4 bovenplaatsen en 2 mansarden,verders pomp en regenwater, liet is bovendie in zeer goeden slaat van onderhoud. Verhoogd frs. 81 PO. Tweede koop. Een gerieflijk Woonhuis, gelegen alsvoren, Lede- weg, N° 12, (nabij den Turk), bij kadaster bekeud sec- De C, nummer i0-l7v2, met eene grootte van 70 cen- liaren, palende ter eendere aan d'heer Einiel Druck en ter andere aan d'hr er Leo De Backer-Godyns. Bewoond door Bernard Van Hoeck, aan 18 frs. per maand ./VtJWt Jjuis 2 groote benedenplaatsen en z ruime; bovenkamers, filkvater verders ook Ing. frs 3120. kleine pomp- raMJBfcJtikvater. j Ing. frs. Heme koop. Een allerbest perceel kand, gelegen te Aalst, op den Ajuinkauter, aan de Scherrestraat, bij kadaster bekend sectie B, nummers 48öc on 186c, met eene totale grootte van 71 aren 70 centiaren, palende ten oosten Leopold Strickx, ten zuiden de Osbroeken, ten westen d lieer Jelie en ten noordon do Scherrestraat. In gedruik bij d'heer J.-B. Coen, Scherrestraat, mits 125 frs. sjaars. Verdeeld in oost- en wresthelft. Ing. frs. 1700. DERDEN ZITDAG TOT VERBLIJF: Donderdag 28 Februari 1901. Telkens om 2 uren namiddag, in het llótel des Arcadesbij den heer Camiel Van den Broeck, te Aalst, Statieplein. Voor alle inlichtingen wende men zich bij voor noemden Notarh DE WINDT, bij wien gedurig groote en kleiDe kapitalen te bekomen zijn mits "oed bezet. OPENBARE VERKOOPING van met Magazijn en Tuin XE AALST, KOHTB St. JAAiSTIlAAT. De Notaris DE WINDT te Aalst, zal, ten verzoeke van wien het behoort, met gewin van palmslag en ge lagen, openbaarlijk verkoopen, het volgende goed, te weten Eenen eigendom, gestaan en gelegen te Aalst, Korte St. Janstraat N° 4, uitmakende 4 Werkmanswoningen, met er achter gelegen hof en magazijn, bij kadaster be kend sectie B. nummers 428 en 428.\4, met eene grootlo van 2 aren 50 centiaren, palende ten voorhoofde aan genoemde straat, van de eene zijde aan de huizon van dame wed. Mahieu-De Backer, van de andere zijde aan huizen van den heer Peineboom en van achteraan den eigendom van den heer Franck. Zeiven eigendom is in zeer goeden staat van onder houd de huisjes zijn zeer gerieflijk geschikt en hebben pomp- en regenwater. Verhuurd aan verscheidene, mits 7,50 fr. per week. Onmiddelijk in genottreding. ZITDAGEN Instel Woensdag 27 Februari ,0AI Verblijf Woensdag 13 Maart Telkens om 2uren nanoen, ter herberg Café Relge te Aalst, Groote Marki, hij d'heer August De Vylder. Voor verdere inlichtingen zich te wenden hij voor noemden Notaris DE WINDT, bij wien ook gestadig te bekomen zijn groote en kleine kapitalen aan gemaligen intrest, mits goed bezet. Bij Ster/geval. OPENBARE VERKOOPING van eene behuisde TE AALST-MIJLBEEK aan den Ouden Dendermondschensteenweg. De Notaris DE WINDT te Aalst, zal ten verzoeke van wien het behoort, met gewin van palmslag en ge lagen, openbaarlijk verkoopen, bet volgende onroerend goed, te weten: Eene behuisde, beschuurdeen bestalde Hofstede me voorhof en medegaande uitgehaagden tuin, gestaan en gelegen te Aalst-.Mylbeek, langs den Dendermond schensteenweg, tegen de Ilammestraat, bij kadaster bekend sectie I"), deel van nummers 151, 152,153 en 154, met eene grootte volgens meting van 10 aren 25 centiaren, palende oost aan den steenweg, zuid aan Jacobus Schuddinck pn de verkoop-ter Antonia Maes, west en noord aan zelve verkoopster. Op te leggen prijs voor landsvervoetheden, hagen hekkens en boomen frs. 50. Onmiddelijk in gebruiktreding. Zitdagen Instel, Maandag 4 Maart ,OAl Verblijf, li j Telkens om 2 uren namiddag, ter herberg «In den pi.aisvntkn IIoek-', by Renë Matthys, te Aalst, aan den Ouden Dendermondschonsteenweg, hoek der Hammestraat. Voor alle verdere inlichtingen wende men zich bij voornoemden Notaris DE WINDT. Bij Woonstverandering. VENDITIE VAN ZEER SCHOONE te AALST, Albert Liénartstraat. De Notaris DE WINDT te Aalst, zal ten verzoeke van wien het behoort, op Dijnsdag 26 Februari 1901, te beginnen om 1 uur nanoen, ten huize van dame W8 Gehot te Aalst, Albert Liénartstraat, open baarlijk verkoopen, de volgende meubilaire voorwer pen, te weten Bed in acajou met ressort, idem lavabo, nachttafel, werktafel en 6 stoelen, bed in kerselaar met ressort' matras en huppeling, lavabo en nachttafel, 2 bedhe mels in kerselaar, ronde tafel in acajou, speeltafel naaimachien (Singer) zoo goed als nieuw, 12 gebron- zeerde stoelen in acajou, buffet-étagère in acajou, een secrétaire in acajou met marmeren blad, een guéridon tafel in acajou met wit marmeren blad, een sofa in acajou, de volgende meubels eener eetzaal alles in ge sneden eikenhout: 6 stoelen, een coulissetafel, een bahut (buffet) en een bureaueen schouwgarnituur met pendule, een notelaren lavabo, 5 notelaren stoelen «net riet, een vergulde pendule onder bocal, 2 postu ren idem, 1 koekoekhorlogie, een zetel, een lessenaar, S keukenstoelen, een keukenkas, een koperen douche (wegende 14 kilos), eene deur, een winkelbel (timbre), een petrolvuur, ijzere en andere kapstokken, 3 trans paranten, (raoustiquaires), groote Iijnwaadmande, een pers tot het gereedmaken van kousen, 2 groote win- keltoogen met marmeren blad, winkelbakken en koperen balans, groote volière en 12 yzeren hofstoel- kens met 3 ijzere ronde tafels. OPENBA E VERKOOPING van een goed goed geteerd Mest en Belleraven TE AELST. De Notaris EEMAN te Erpe, zal, namens en ter bierbrouwerij van Mr Max. Moens te Aelst, Molendries, in het openbaar verkoopen, op Maandag 18 Maart 1901, om 1 uur namiddag 1. Een goed ruintrekpaard 2 50 koppen goed geteerd Mest 3. 10,000 kilos Betteraven, verdeeld in koopen elks gerief. Op gewone voorwaarden en met tijd van betaling, mits te stellen goede borg. OPENBARE VERKOOPING van 160 koopen goed geteerd te Nieuwerken, Maal. irC EEMAN te Erpe, zal op Maandag 11 Maart 1901, oin 1 uur stipt nanoen, te Nieuwerker- ken, Maal, ter stokerij van Mp L. Callebaut-Verstraelen, in liet openbaar verkoopen: 160 koopen allerbest Koeimest. De verkoopiug zal geschieden op gewone voorwaar den en met tijd van betaling mits goede borgstelling. OPENBARE VERKOOPING van eene behuisde gestaan en gelegen te MEIRE en AYGEM. De Notaris limpens te Aalst, zal namens wien het behoort, openbaarlijk verkoopen: 1° Koop: Eene behuisde Hofstede, geslaan enge legen te Meire, wijk Broeck, sectie C, nummers 394 en 395. aldaar groot 9 aren 30 centiaren. Bewoond geweest door de erven De Troyer. 2" KoopEen perceel Land, gelegen te Meire, wijk 1250 en «mot 3" hoop: Een perceel Land, gelegen te Meire, wijk Langeineersch, sectie A, nummer 1291b, groot 12 aren 60 centiaren. 4-- en laatste Koop: Een perceel Land, gelegenie Aygem, wijk Vaeninck, groot ongeveer 12 aren. ENKELE ZITDAG Maandag 18 Februari 1901. Om 4 uren namiddag, ter herberg «/n St. Eloi« gehouden door den heer Edouard Lievens, te Meire, nabij het Dorp. Voornoemden Notaris LIMPENS zal op MAANDAG 18 FEBRUARI 1901, om t ure slipt nanoen, tensterf- huize van de erven De Troyer te Meire, wijk Broeck, in het openbaar verkoopen lluismeubels, als: Stoof met loebehoorten, horlogie, tafels, stoelen, polten en kannen, botermande, tobbens, moeide, kuip en kern, aarden melkkommen, vleesch- kuip en andere voorwerpen: Landbouwershalam, als: Schuppen, braken, gaffels, reeken, dorschvlegels, zeissen, pikken, aalkuipen, eegde en andere voorwerpen. Een schoon rund, 2 geiten en hoenders. Eene hoeveelheid hooi, strooi, mest en gedorschen granen. De koopen onder de 5 franken zullen moeten comp tant betaald worden eu gewone vuorwaarden. OPENBARE VERKOOPING van TE G1JSEGEM. De Notaris de pauw te Aalst, zal ten verzoeke van wien het behoort, met gewin van palmslag en ge lagen, openbaarlijk te koop bieden Een Huis met Tuin, te Gijsegem, aan den steenwog van Aalst naar Dendennonde, sectie B, nummers 111a en 111b, groot volgens meting 4 aren 58 centiaren, palende oost gemeldcn steenweg en Florent Van den Hauwc, zuid Edouard Van Gauter en zuster, west de heer Baron de Broqueville en noord Léonard De Meydts en Remi De Block. Bewoond door Frans Geeraert. EENIGE ZITDAG Maandag 4 Maart 1901. Om 3 uren namiddag, ter herberg De Groen Poort, bij Petrus Rombaut, te Gijsegem. Zich te wenden in de Stoofstraat N° 4, Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1901 | | pagina 2