BOUWGRONDEN WOONHUIZEN TWEE BUIZEN DANSZAAL Groot GEBOUW 2 perceelen Land HANDELSHUIS 1 Paard, 4 Koeien schoon en goed RAPHOV1 BEHUISDE HOFSTEDE ÏJIT TER H XI> TE KOOP OPENBARE VERKOOPING van EN LANDEN TE AALST-MIJLBEKE EN EREMBODEGEM. De Notaris DE PAUW te Aalst, zal, ten verzoeke van wie het behoort, met gewin van palmslagen en ge- agen, openbaarlijk verkoopen Aalst-Mijlbeke Eerste Koop: 10 Woonhuizen, geslaan te Aalst- Mijlbeke, wijk Papenrode, tegen de Papenrodestraai, geteekend nummers 28, 30, 32, 54, 36, 40, 42, 44, 46, bekend ten kadaster sectie I), nummers 258a, 2o9i>, 259ii, 259e, 259c, 263e en 263e, met ecne grootte van 5 aren 10 centiaren, palende oost d'heer Serafien Pilale en de Wc Joannes Pilate, zuid de Papenrodeslraat en d'heer Jean Podevyn, west den weg en noord den vol genden koop. Deze Huizen hebben pompwater en steenput en elk een stalleken. Ingesteld frs. 1500. Verhuurd aan AlphonseVandeMeersche en anderen. Tweede Koop: Een perceel Hoveniersland, gelegen te Aalst-Mijlbeke, wijk Papenrode, achter voorschrevene woonhuizen, bekend ten kadaster sectie 1), nummer 26?met eene grootte van22aren40centiaren, palende oost Seratien Pilate en de W° Joannes Pilate, zuid koop een, west den weg en noord over den wegel Serafien Pilate. Ingesteld frs. 500. in gebruik bij de bewoners der huizen van koop een. Erembodegem. Derden Koop: Een perceel Land, gelegen te Erem bodegem, op Letterveld, of Luit, bekend ten kadaster sectie A, nummers 2068 en 2069, met eene grootte van 10 aren 60 centiaren en volgens titel vroeger geka dastreerd sectie A, nummers 2072 en 2073, groot H aren palende of gepaald hebbende oost den Armen van Aalst, zuid Minc De Schaep Iryver te Nieuwerkerken, west Alexius Van Hoef en noord den heer Verleysen te Erembodegem. - In pacht bij sieur J.-B. Verleysen. Ingesteld frs. 200. ZITDAGEN Instel Maandag H Februari ,901 Verblijf 23 Telkens om 5 ure namiddag ter estaminet «Au Ga ft Suisse bewoond bij den heer Auguste Gowie-De Mette, te Aalst, Groote Markt, achter het Stadhuis. Voor nadere inlichtingen vervoege men zich ter stu die van voornoemden Notaris DE PAUW, Keizerlijke Plaats 63, alwaar er gestadig te bekomen zijn groote en kleine kapitalen aan geringen intrest mits goed bezet. OPENBARE VERKOOPING van extra te HOFSTADE, Jachtpark. De Notaris DE PAUW te Aalst, zal ten verzoeke van wie het behoort, op Maandag 4 Maart 1901, om o uiv/i' vuorinluuag, mimenacbemeetïïe Holstade, in het Jachtpark, overgaan tot de openbare verkooping van een groot aantal koopen extra schoon en goed Raphout, aldaar liggende, dienstig voor hopstaken, erwtrijs en bakkersgerief. Er zal geen kapgeld moeten betaald worden. Op tijd van betaling mits goede borgstelling. Om uit onverdeeldheid te scheiden. OPENBARE VERKOOPING van te AALST, Sint-Jorisstraat. De Notaris DE PAUW te Aalst, zal ten verzoeke van wie het behoort, met gewin van palmslagen en gelagen, openbaarlijk verkoopen Stad Aalst. Eerste koop. Een Huis te Aalst, inde St-Jorisstraat, geteekend N° 27, gekadastreerd sectie A, nummer 1058a, komende van den ecnen kant aan d'heer Jouret en van den an deren kant aan den volgenden koop en van achter aan d'heer Camiel Eeman-Callebaut. Bewoond door d'heer Alph. Meganck, mits 25 frs. per maand. Tweede koop. Een Huis, te Aalst, in de St-Jorisstraat, geteekend N° 29, gekadastreerd sectie A, nummer 995a, komende van den eeneu kant aan den voorgaanden koop en van den anderen kant aan den eigendom der heeren Ge broeders Van der Schuercn en van achter aan den heer Camiel Eeman-Callebaut. Bewoond door juffrouwen Anna en Marceline Roosen 5 10 frs. per maand. Samen gebracht op frs. 6000. DERDEN ZITDAG Vrijdag 22 Februari 1901. Telkensom 3 uren namiddag, ter estaminet Aux quatre Vents bewoond door d'heer Ernest Ladeuze, te Aalst, Keizerlijke Plaats. Voor nadere inlichtingen vervoege men zich ten kantore van voornoemden Notaris DE PAUW, alwaar er gestadig groot en kleine kapitalen te bekomen zijn aan geringen intrest mits goed bezet. OPENBARE VERKOOPING van eene schoone en welgelegene TE AALST, HOUTMARKT. De Notarissen BRECKPOT en DE WINDT beide te Aalst, zullen ten verzoeke van die het behoort, met gewin van palmslag en gelagen, openbaarlijk verkoopen: Eenrgen koop. Eene schoone, groote en welgelegene Danszaal, me aohtergebouwen, gestaan en gelegen te Aalst, aan de Houtmarkt, geteekend nummer 23 en gekend bij kada ster sectie A, nummer 1726a, groot 1 aar 20 centiaren, komende van voren aan de Houtmaikt, van d'eene zijde aan de gezusters Liebaut, van d'andere zijde aan den heer Van der Schuercn en van achter aan d'heer Theo dore De Brauvv. Bewoond en gebruikt door d'heer Leon Petit tot 1 Maart 1901. Zichtbaar alle dagen van 9 tot 12 uren te middag. ZITDAGEN Instel Vrijdag 22 Februari) ,{)01 Verblijf 1 Maart Telkens om 3 uren namiddag, ten lokale AuComle d'Egmontbij Mr Van Branteghem, te Aalst, Groote Markt. V E N I) I T I E van een VOOR AFBRAAK alsmede van Deuren, Vensterramen Weversgerief en Brandhout te AALST, Groote Markt. De Notaris BRECKPOT te Aalst, zal, ten verzoeke der heeren Gebroeders Franckx, Wisselagenten te Aalst, Groote Markt, op Donderdag 21 Februari 1901, om I ure stipt namiddag, openbaarlijk ver koopen A. Eene hoeveelheid deuren, vensterramen, wevers- gerief, zooals: t tamboerwiel om ketingen op te hoo rnen, bobiuimolen, laden, tandwielen; lessenaar, stoelen, schraven, balken, groot wiel (monte-charge) en brand hout ten huize van voornoemde heeren Franckx. B. Een groot Gebouw om afgebroken te worden, zijnde de oude weverij van genoemde heeren Franckx staande op hunnen koer, hebbende eene lengte van 47 meters en eene breedte van circa 7 meters, gelijkvloers met planchet' en roostering, eerste verdiep ook plan- clier en roostering. bit gebouw zal in twee deelen opgeroepen worden met recht van samenvoeging, ter Estaminet Cafe Central bij Mmo W' Rajon. te Aalst, Groote Markt. Zichtbaar alle dagen der week van 12 tot 2 uren na middag, uitgenomen den Zaterdag en Zondag. Voor de konditiën zich te bevragen bij genoemden Notaris BRECKPOT, te Aalst, Graanmarkt. Verders geschiedt de verkooping op gewone voor waarden en tijd van betaling, mits stellende goede en gekende borg. OPENBARE VERKOOPING van TE BAARDEGl'M. UBTTöTarts bkeckpOT te Aalst, zal, met gewin van palmslag en gelagen, op de hierna bepaalde zitda gen, openbaarlijk verkoopen Eerste koor. Een partij Land, te Baardegem, op den Wolfspen- niuck, gekend bij kadaster sectie E, deel van de num mers 33 en 35bis en nummer 35, groot volgens titel 32 aren, palende oost Petrus Willems-Van Damme, zuid Petrus Crabbé, Philippus De Maeseneer en de erven van der Noot, west de weduwe Doorns en noord Amelia Van Damme en de kinderen Carlé. Gebruikt door Petrus Willems. Tweede koop. En eene partij Land, gelegen te Baardegem, op den Wolfspenninck of Meysberg, bekend bij kadaster sectie E, nummer 289d, met eene grootte van 28 aren 50 centiaren, palende oost den dreef van den heer T'Kint, zuid Joseph Van den Broeck-Van den Bossche, west den armen van Baardegem en noord genoemden heer T'Kint. Gebruikt door Jan De Meersman. Zitdagen Instel, Woensdag 27 Februari1%1 Verblijf, Woensdag 6 Maart Telkens om 3 ure namiddag, bij d'heer Marcellinus De Meersman, te Baardegem, aan de Hoogstraat, nabij de Statie. OPENBARE VERKOOPING van eene welgelegene TE MOORSEL, KOKSTRAAT. De Notaris BRECKPOT te Aalst, zal ten verzoeke van die het behoort, met gewin van palmslag en ge lagen, openbaarlijk verkoopen: Eenigen Koop. Eene schoone welgelegene behuisde Hofstede met afbangelijkheden, gestaan en gelegen te Moorsel, in de Kokstraat, groot in gronde 2 aren 42 centiaren, palende aan de straat, aan Petrus De Meyst, aan Franciscus en Cornelius Van de Meerssche. Ingesteld frs. 1750. Bewoonden gebruikt door Auguste Hendrickx, win kelier en herbergier, aan 116 Iranks's jaars hovende conlrilwrtién. LAATSTEN ZITDAG Maandag: 25 Februari 1901. Om 3 ure namiddag, ter te verkoopen herberg In den Brusseleer», te Moorsel, Kokstraat. Studie van den Notaris LIMPENS te Aalst Een perceel BOUWGROND, gelegen te AalsL-Schaar- beke, langsheen den Voelweg, uitkomende in de Kool straat, groot 17 aren 82 centiaren. Zich te bevragen ten kantoore van bovengenoemden Notaris Limpens, Vrijheidstraat. OPENBARE VERKOOPING van schoone cn welgelegene te Nieuwerkerken, nabij het Dorp, aan de Kwalestraat. De Notaris BRECKPOT te Aalst, zal ten verzoeke van hel Bureel van Weldadigheid van Nieuwerkerken, met gewin van palmslagen en gelagen, openbaarlijk verkoopen Eerste Koop. Een perceel Bouwgrond, gelegen to Nieuwerkerken, aan de Kwalestraat, nabij liet Dorp, gekend Inj kadaster sectie A, nummer 669a, met eene grootte van 15 aren 3D centiaren, en volgens meting groot 14 aren 70 centi aren, palende oost Charles Morgan, zuid de Kwale- straat, west d'heer Alfons De Punt-VanSande en noord Mijnheer Gheeraerdts. Verdeeld in 2gelijke deelen: westhelft cu oosthelft. 'Tweede en laatste koop. Eu een perceel Bouwgrond, gelegen te Nieuwerker ken, aan de Kwalestraat, nabij liet Dorp, gekend b;j kadaster sectie B, nummer 57n, met eene grootte van 19 aren 30 centiaren, en volgens meting groot Is aren 72 centiaren, palende oost de weduwe Serapliien Cau- dron, zuid den kerkweg en daarover de weduwe Judocus Braem, west voornoemde weduwe Caudrou en noord de Kwalestraat. Verdeeld in 2 gelijke deelen: helft ten westen en helft ten oosten. ZITDAGEN: Instel, Dijnsdaj ld Febrillri 1M|. Verblijf, Dijnsdag 2b Telkens om 3 uren namiddag, ter herberg van d'heer Edouard Huylebroeck, te Nieuwerkerken, Dorp. Bij woonstverandering. OPENBARE VERKOOPING van een 4 Herbergen en Woonhuizen TE AALST. De Notarissen BRECKPOT en limpens, beide te Aalst, zullen met gewin van palmslagen en gelagen, openbaarlijk verkoopen Stad Aalst. 1° Een schoon en groot Winkelhuis met groote Ach tergebouwen in de Lange Zoutstraai, wezende de van ouds gekende winkel van Mijnheer Charles Van Lan- gendonck, groot volgens meling 2 aren 78 centiaren, sectie A, nummer 1035a en deel van nummer 1036b. Thans bewoond door Mijnheer Hippolyte Meganck. 2° Eenen Eigendom, komende met eene groote poort en nog eenen bijzouderen uitgang in de kleine St-Jorisstraat. bestaande in groot fabriek, remisie, magazijnen eu hof, groot volgens meting 9 aren 42 cen tiaren, sectie A, nummers998, 1000a, 1036c en deel van nummer 1036n. In lmur bij de Maatschappij Hageman en Cic. 5- Eene herberg genaamd Den Ooievaar in de korte St-Jorisstraat, groot 1 aar 60 centiaren, sectie A, nummer IOOIacu deel van nummer 1000a. Bewoond door Adoll De Smet. 4° Eene herberg genaamd In de visscherij in de korte St-Jorisstraat, sectie A, nummer 999, groot 70 centiaren. Bewoond door Jan-Baptiste Ruyssinck. 5° Eene herberg genaamd In de goude Ster in de korte St-Joi isstraat, groot volgens meting 70 centi aren, sectie A, nummer 997. Bewoond door Madame weduwe Francois Van Dioogenbroeck. 6 Een Huis aan de Hoogstraat, sectie Anummer 1806, groot 30 centiaren. Bewoond door Henri Van der Boi'ght. 7° Een Huis aan de Hoogstraat, nevenst voorgaande, groot 30 centiaren, sectie A, nummer 1806s3. Bewoond door Auguste Van der Poorten. 8° Eene herberg genaamd In het nieuw kegelspel hoek der Hoogstraat en der Windmolenslraat, sectie A, nummer I8ü6t3, groot 50 centiaren. Bewoond door Jan Gbyssens. 9° En een Huis in het Wind molenstraatje, sectie A, nummer 18U0i3, groot 40 centiaren. Bewoond door de weduwe Frans Van der Borglit-Ledegen. ZITDAGEN: Instel, Donderdag 28 Februari ,190.. Verblijf, Donderdag 14 Maart Telkens om 2 uren namiddag, ter te verkoopen herberg Den Ooievaar, bewoond door Mr Adoll De Smet, te Aalst, Korte St. Jorisstraat, nabij de Hop markt. Door Sterfgeval. OPENBARE VERKOOPING VAN HUISMEUBELEN LANDBOUWALEM, VRUCHTEN EN BOOMEN te Aelst-Mijlbeek, Paepenstraat. De Notaris DE GHEEST te Aelst, zal op DON DERDAGSS FEBRUARI M\, te beginnen len 8 ure 's morgends, ten stei l huize van denbeer Emmanuel Van Neck te Aelst-Mijlbeek, inde Paepenstraat, in liet openbaar verkoopen A Huismeubelen, als liassen, stoof, tafels, stoelen, allerlei keukengerief, vleeschblok, vleeschkui;-, bak- moulie en andere B Landbouwalem, als: B-dcrvaf, melkki;y wan. wanmolen, raapmolen, kruiw irkni|i<'n, braskuipen, spaden, braken, reekei, yiil'-is. /.ijssen, pikken, dorschvlegols, hondenkoten, kondenkarre, 2

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1901 | | pagina 3