B0R8TPILLEN F. VERGAUWEN BLOEDPILLEN BOUWGRONDEN Terstond te huren HOFSTEDE en Zaailanden ÏENDITIE BEHUISDE HOFSTEDE Uit ter hand te koop. A VENDUE. VIT DE HAND TE KOOP. TEIiOOr Wilt gij een goed Uurwerk Internationale Ijzerenweg dat hGt Jong of Oud TE HUREN. Twee Stoomketels te koop. li IHIilX. laden! laden! laden! nmnuumtmtHnnunnumnnnnnmnn PRIJS1 ft. 50 sS.SïïiS" F. VERGAUWEN I "is; 8 hakkarren, 2 beirkarren, 2 groote beirstukken, groote stanne, karre- en hooireepen, karrewaag, paardsliar- nassuren, kussens, ploeg, slede, eegden, bascule en verhoogsels voor karren. C Vruchten, als: 2000 kilogrammen aardappels, on- gedorschen graan, tarwe en haver, groote hoeveelheid stroo, en verders 200 koopen' mest, groote hoeveelheid erwtrijs, lioppestaken, planken, karretremers, beir- goten, brandhout en doorn voor bezems. D 5 schoone kanadaboomen, aan een perceel land, aan de Hammestraat(Hoeksken). E Schoon merriepaard, 1 buitengewone melkkoeien waarvan eene bekalfde, 20 kiekens, haan en hond. N. B. Het paard en de Beestialen zullen ver kocht worden ten 2 uren namiddag. Gewone conditiën en tijd van betaling mits goede borgstelling. OPENBARE VERKOOPING v. n eene behuisde TE MELDERT. De Notaris DE GHEEST te Aelst, zal met gewin van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen Gemeente Meldert. Eerste koop. Eene behuisde Hofstede met Schuur, Stallingen, Hopharst en Bakoven, gestaan en gelegen gehucht Parijs, groot 5 aren 80 centiaren. Laatst bewoond geweest door Juffrouw Isabella Willems. Tweede koop. Een perceel Land, gelegen op het Parijsveld, geka dastreerd wijk B, nummer 318, met eene grootte van 23 aren 50 centiaren. Derde koop. Een perceel Land, groot 8 aren 15 centiaren, gelegen op het Hauweelsveld. Vierde koop. Een perceel Land, groot volgens meting 15 aren 63 centiaren, gelegen op het Goosenbroek, wijk B, num mer 223r, met eene grootte van 14 aren. Vijlde koop. Een perceel Land, groot 9 aren 40 centiaren, op hel Hauweelsveld, gekadastreerd wijk B, nummer 543e, met eene grootte van 9 aren. Zesde koop. Een perceel Land, groot omtrent 6 aren, gelegen op het Parijsveld, gekadastreerd wijk B, nummer 379e, met eene grootte van 5 aren. ZITDAGEN: Instel, Woensdag 27 Februari i9Ql Verblijf', Woensdag 13 Maart Ten 2 uren namiddag, ter herberg genaamd U 't Stadhuis bij de kinderen Fieremans, te Meldert, gehucht Parijs. Voornoemden Notaris DE GHEEST zal op Woens dag 27 Februari 1901, ten 12 uren te middag, ten voorschreven hotstede onder den eersten koop, over gaan tot de openbare vcrkooping van de Huismeubelen, Landbouwersalem en Loof. Gereede betaling. OPENBARE VERKOOPING van eene en eene goede partij LAND TE GYSEGE M EN LEDE. De Notaris DE GHEEST tc Aelst, zal ten aanzoeke van wien hel behoort, op de hierna gestelde zitdagen, met gewin van palmslagen en gelagen, in het openbaar te koop aanbieden Eerste koop. Eene schoone, beplante en bebouwde Hoftsede, ge staan en gelegen te Gysegem. Kleinen Hoek, bekend ten kadaster sectie B, nummer 464a en nummer 462, groot 19 aren 90 centiaren, palende oost Jan-Baptist en Constant Rombaut, zuid de kalseide, west Benoit Van llumbeeck en noord de beek en daarover Mijnheer de baron de Broqucville. Boomprijs frs. 500. Tweede koop. Eene schoone partij Land, tc Lede, op het Houw- ken, hekend sectie B, nummer 579, groot 36 aren 30 centiaren, palende oost August De Swaef en andere, zuid de erven De Spiegeieer, west den armen van Hof- stade en noord Mr Saerens. Gebruikt door de-W" Singelyn. ZITDAGEN Instel Maandag 25 Februari Verblijf 4 Maart Telkens om 2 ure namiddag, ter herderg De Kroon te Gysegem, Kleinen Hoek. bewoond door d'lieer Constant Rombaut. OPENBARE VERKOOPING van welgelegen te AELST, aan de Kattestraatpoort. De Notaris DE GHEEST te Aelst, zal, met gewin van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen STAD AELST, Steenweg naar Dendermonde. Eenen schoonen Lusthof met Paviljoen, allerbest beplant met schoone Fruitboomen van de fijnste soor ten en in vollen opbrengst, gelegen te Aelst, buiten de Leopoldstraat, voortijds geweest Kattestraat, nabij den overgang van den ijzerenweg, aan den steenweg naar Dendermonde, groot volgens meting 26 aren 4S centlaren, gekadastreerd wijk G, nummers 926b, 927b en 928b, palende ten ooste aan den steenweg, ten zuide aan grond behoorendo aan St. Josephskerk, ten weste aan den ijzerenweg, ten noörde aan een buiten goed van Madame Liénart, bewoond door den heer Ontvanger Beaucourt. Onmiddelijk in gebruik tred in g. Verdeeld in 21 loten BOUWGRONDEN, plan aange duid op bijzondere plakbrieven. ZITDAGEN Instel Dijnsdag 26 Februari ,q()1 Verblijf 12 Maart Ten 4 uren namiddag, ter Estaminet genaamd De Casino bij den beer Theodore Renders te Aelst. Nienwstraat. Een schoon en groot welgelegen Renteniershuis met Hof en achterpoort, geslaan inde Vooruitgangstraal ]Y° 13. Zich te bevragen bij de eigenares Madame DE MEETER. Belle maison de campagne, avec jardin d'agrémenl emmuré et grand verger en plein rappor!, Ie loutcoin- prenant environ 50 ares. Situation trés sainedistant de trois quarts d'heure de la ville et a 10 minutes du ckemin de fer, avec correspondances tres faciles. S'adresser pour la visite de la propriélé et pour les conditions de vente chez le Notaire de windt, (t Alost. Eene Behuisde, Bcschuurde en Bestal de Hofstede, met medegaandc Locliting, Boomgaard en Land, ge staan en gelegen te SMETLEDE, Schildekensstraat, bii kadaster bekend sectie A, nummers 587, 587isis, 583589b en 583, groot in 't geheel 69 aren 87 centiaren. Bewoond door den eigenaar A. Van der Vurst- Claessens, te Smetlede. Voor de conditiën zich te wenden bij den Notaris de windt te Aalst. Studie van den Notaris DE PAUW 1° Een HUIS, te Aalst, Gentschèsleenweg N° 29, bewoond door Albien Claes, aan 25 frs. per maand. 2' Een schoon WOONHUIS, te Aalst, Gentschë- steenweg hebbende ruime Maga/ijnen en Hol, inliet geheel groot met nog 3 aanhangende Huizen, 46 aren. Dienstig voor alle bedrijven of nijverheden. 3° Verscheidene BOUWGRONDEN, aan Binnen straat, (hofstede Abbeloos). 4« verscheidene BOUWGRONDEN, aan den Ou den Dendermondschensteenweg, recht over liet nieuw hospitaal. Voor de conditiën, zich te bevragenten kantore van bovengenoomden Notaris DE PAUW te Aalst. KOOPT DAN I1ET ECHT Sinds ieder weet dat het, he beste is, heeft dat Uurwerk vele namaaksels gevonden. Het fabriek van het Uur werk Chemin de fer interna tional in Zwitserland geves tigd, verzoekt het publiek te eischen neerd MARK r wel op het Uurwerk staat. Het Fabriek ver- I zekert het Uurwerk onder alle opzichten. Verkrijgbaar bij de goede horlogie- makers van alle lan den. AALST, bij Mr Praet-De Witte. Hebt gij uw haar verloren ofwel valt uw haar uit? Hebt gij plekken of pellen, wordt uw haar grijs, zijn uwe baarden ofmoestachen mager of dun, schrijft of vraagt seffens aan den vermaarden haarmeester TENALF, een probeerfleschje van 1 fr. De groote fiesch 3 frs. de twee 5 frs. de vier 9 frs. Provincie 30 c. meer voor de probeerflesch en 70 c. meer voor de groote. Port en prijs moeten te samen en vooraf betaald worden met de aanvraag. Men betaald in timbers of mandaat. Men gelieve den ouderdom aan te duiden. TENALF, 6, Pl.ANTINSTRAAT 6, BRUSSEL, Zuid. Eene Hoveniers Hofstede en Landen, te Aalst, S' Jobt te zamen groot circa 2 hectaren, bewoond en gebruik, door Emiel Van Mol. Zich tc bevragen bij den Notaris breckpot te Aalst. Studie van den Notaris BRECKPOT, te Aalst. Allerschoonste Renteniershuis, te Aalst, in de Albort l.;<Sooix3oi»oul, Kr i 9 Laatst bewoond geweest door Mevrouw Aug. Lefebvre. Een van 85 paarden en een van 35, beide getim- breerd op 5 atmospheren, geheel volledig, zoo goed als nieuw. Te bezichtigen alle dagenbij d'heer Charles SCHUERMAN S, te Aalst, Oude Vischmarkt. Een schoon Huis met groot Werkhuis, te AALST, Sint Janstraat N° 1213, bewoond door d'heer Stanislas Geeroms. Zich te bevragen bij d'heer Cyrili.e DE MEETER, Schoolstraat Nr 10 Waar koopt men zijne beste Zaden bij Jozef Van der Vorst, te Aalst, aan St. Marlinus- kerk, Oude Graan- ofVlasmarkt, Nr 2, opvolger van M' 1.-B. Torfs, daar zijn te bekomen alle soorten van Graszaden, Dendermonscli, Engelsen en mengeling voor weiden, volgens den grond, echt Waasklaverzaad, ver- schillige soorten Beelzaden, Bloemenzaden en alle Ilovcnierszaden, gewaarborgd en van goede Riemkracht, aan lage prijzen. p; P r I ff CIO zeker en snel Si L, Ét: fe. ïi b werkt, zone gemakkelijk en zuiver zender de minste moeilijkheid, iaat geen enkel spoor over en doet alle poeiers, voor de maag schadelijk, uit den weg In alle apotheken, i .50 iVT;' Adopter nrUxe KEELPIJN VERSCHOT STIJVE NEK EEOkCHIET tegen Hoest, Asthma, Verkoudheid Aamborstig-Iieirt.cn alle Ziekten der luchtpijpen, De beste remedie aangeraden tegen al de borstkwalen. -o teKen Maagpijn, Maagaiutii*. Maagkrampen. Ves» ntoptlieid. («al cnLcvci'ilektcn.Zg purgccrcii ei hel bloed- - Dc Blocdpillen van F. Voreauwen zijn een toorelkefamiIie.net zijn oprecht pillen van lang leven. A.;. nni m l p» de «loos. D6p6tApotheek P. Iciaaitwcii, PUS SS! 1 IF 1f!n -'"«""'••/''ooh. [hussel Franco verzon- TT VAN scllllt Te bekomen in Aalst bij de Apothekers Callebaut. Renneboog, Van Caelenbergli. Te Soltegem Vekeman-Dossche. De Valkenter, De Waele bij V. Van der Schueren en

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1901 | | pagina 4