VIICKNTIÜSII 'PAULA van liet Land van Jaar 1913. (3226) Zondag 12 October. TE KOOP Alle insertion moeien ons ten uiterste den Vrijdag voor den N1IDDAG toegekomen zijn. ZOND AG RUST lilltt.lHli.lklX STA MD A C A DEMIE Twee Praelilo|tvoei'iiigen van in 't groot en in 't klein MOBILAIRE VOORWERPEN GOEDEREN Huis Bouwgrond Land Meersch AANKONDIGER Abonnementsprijs frs. 2 's Jaars. Inserti'én 15 centiemen den drukregel. Uitgever Spitaels-Schuermans, Nieuwstraat, N° 12-14. Apothekersbond Zondag 12 October, zal de dienstdoende Apotheek Bonner Bisschopstraat, ALLEEN open blijven, te beginnen van 12 uren tot 's middernachts. van den 3 tot den 10 October. GEBOORTEN. Mannelijk 11 j 2Q 7 Vrouwelijk 9 HUWELIJKEN E. Verra.es, koperslager, metM. Wouters, z. b., T. I)e Brabander, hairkapper, met M. Meganck, z. b. P. Pelit, twijnder, met P. Meganck, twijnster. C. Hofman, treinwachter, met A. Spaens, kleermaakster. G. Reünis, werkman, met A. Van Cauter, twijnster. OVERLIJDENS. M. Ardyns, naaister, Gij., Gasthuisstraat. S. Rom- baul, z. b., 60 j-, Kloosterstraat. J. Schollaert, m. Janssens, tabakbewerker, 35j.Ledebaan. J. Molen, m. Jacob, gladslijper, 58 j., St. Camieistraat. E. De Brucker, m. Van Canteren, twijnder 33 j., Koolstraat. L. Saey wc Van de Meerssche, rentenier, 08 j., Dirk Martenstraat. J. Van Audenhove, breister, 28 j., St Camieistraat. A. De Moor, m. Van de Meersche, z. b., 50 j., Ouden Dendermondschen Steenweg. 2 kinderen onder de 7 jaren. STAD AELST VAN SCHOONE KUNSTEN De besturende Commio der Academie maakt bekend dat de leergangen van het schooljaar 1913-1911, zullen aanvangen den Maandag 13 October 1913, omG uren 's avonds. Te beginnen van Zondag 19 October zullen de Zon- dagleergaagen gegeven worden. Nieuwe leerlingen worden toegelaten naarvolgens de beschikbare plaatsen deze alleen zijn verplicht zich te laten inschrijven ter Academie, op Maandag 6 Octo ber aanstaande van 2 tot 4 uren 's namiddags, zij moe ten bewijzen dat zij den ouderdom van 10 jaren hebben bereikt, behoorlijk kunnen lezen en schrijven en do grondregels der rekenkunde machtig zijn. Do nieuwe leerlingon tot de lessen toegelaten, zullen de'aannemingskaart ten huize bekomen. Do Besturende Commissie brengt ook ter kennis van eenieder, dat alle werkdagen van 1 tot 4 uren namiddag- een leergang van schilderen naar de natuur (trobeën), fruit, bloemen,doode natuur en plaastermodellen, koper, enz., alsook van schilderen naar het levend figuur zal gegeven worden ter Academie. Om tot dezen leergang toegelaten te wezen moet men genoegzaam kunnen teekenen en kennis bezitten van doorzichtkunde en ontleedkunde. De prachtische lessen van schildering van letters, hout en marmer, zullen gegeven worden op alle Zondagen (uitgezonderd de feestdagen) van 9 tot 11 uren voormid dag. De inschrijvingen voor deze bijzondere leergangen worden ontvangen door den Leeraar. Aalst, 22 September 1913. De Secretaris, De Voorzitter, Oscar REYNTENS. F. DE HERT. CARREL.AGES 5000 m2 beaux revètements faience de tous genres, provenant liquidations, a solder. J. Collette, 181, avenue de la Couronne, Tél. 5524. SCHOUWBURG VAN AALST Koninklijk Zang- Tooneel- en Letterkundig Gezelschap 'T LAND VAN RIEM Ter gelegenheid van Fredkrik OZANAM'S eeuwfeest, Stichter der St Vincenlidsgenootschappen ZONDAGEN 19 en 26 OCTOBER 1913, te 17 uur beroemd drama in 5 bedrijven (8 Tafereelen) naar het Fransch van A. Bougeois M. Masson Verleenen hunne kunstvolle medewerking Mevr. DE SOMME, COJ'PENS, URBAIN A Mejuff. J. DE COEN, Mina V.\NIELS en E. V. M. NIEUWE PRACHTIGE DECC RS EN COSTUMEN Benedenplaalsen 2,50 - 2,00 - 1,50 Bovenplaalsen 1,50 - 1,00 - 0,50 Kaarten zijn verkrijgbaar ten lokale 'T Land Van- Riem Groote Markt, alwaar voorbehouden plaatsbe wijzen zullen genummerd worden. Zondagen 12 en 19 October, van af 9 uur 's vóór middags, telkens voor de verlooning van den volgenden Zondag. ongeveer VAN TWEE JAREN GEWAS De Wijmen van 4, 6, 8, 10 en 12 centimeters omtrek, aan o,25 m. van den voet gemeten, zullen uiteen geraapt en per honderd verkocht worden. Deze Wijmen zijn van eenen schoonen was en van goede hoedanigheid en hebben eene middelbare lengte van 2,25 m. onder de eerste knoopen. De overige Wijmen zullen per schoof van 1 m. verkocht worden. Zich te bevragen bij Mijnheer FRANS ABBELOOS, nabij de Brug en Statie, Schoonaarde, bij Dendermonde. Den 10 Oktober igi3. OPENBARE VERKOOPING van Landbouwalm, drij Geiten, Kiekens, enz. te Erembodegem, Hoek. De Deurwaarder Camiel VAN DEN BERGHE te Herzele, zal ten hove van Mevrouw Marie Josepha Van Malderen, weduwe van Charles Louis Brys, te Erembo degem, Hoek, op Vrijdag 17 October 1913, om 8 1/2 uren voormiddag, openbaarlijk verkoopen Allerlei mobilaire voorwerpen, zooals tafels, stoelen, kassen, schouwgarniturcn, ledekanten, matrassen, kus sens, étagère, enz. Hoeveelheid mest, koornslrooi, 200 hopstaken. Drij geiten, waaronder twee zeer goede melkgeiten. Kiekens. De verkooping zal geschieden op gewone voorwaar den De koopen tot on met vijf franks, zullen komptant moeten belaald worden, alsook het ongeld voor de koo pen boven de 5 franks. Tijd van betaling tot 1 Januari 1914, mits goede en gekende borg. Kerkfabriek van Moorsel OPENBARE VERPACHTING van te Moorsel, Meldert, Baerdegem, Aelsten Wieze. De Kerkfabriek van Moorsel, zal op Maandag 27 October 1913, om 9 ure 's morgens, ter herberg van Jean Bosnians, te Moorsel, Statie, openbaarlijk ver pachten, voor eenen termijn van negen jaren, de onroe rende goederen aangeduid op bijzondere plakbrieven en hetjachtreehtop zelfde goederen. Het gewoon ongeld (20 per honnerd van een jaar pacht) zal door de pachters onmiddelijk in handen van den ontvanger der Kerkfabriek moeten belaald worden. Alle pachters zullen cene goede en tegenwoordig zijnde borg moeten stellen. De Secretaris, De Voorzitter, L. MOENS. P. BEECKMAN. OPENBARE VERKOOPING van een te EREMBODEGEM, aan den ouden Brusselschen Aardeweg. De Notaris BRECKPOT te Aalst, zal met gewin van palmslagen en gelagen, openbaarlijk verkoopen Eerste koop. Een huis met erve en tuin, gelegen te Erembodegem, op den Heuvel, gekadastreerd sectio A, deel van nummers lln, 13e en 13f, groot volgens me ting 2 aren 23 centiaren, palende oost den ouden Brus selschen Aardeweg, zuid koop 2, west en noord Gustave Van Geit. Tweede koop. Eenen bouwgrond, gelegen nevens koop 1. gekadastreerd ook sectie A, deel van nummers Un,.13E_en 13k, groot 1 aar 55 centiaren, met eene breedte van 10 meters, aan de straat, palende oost den ouden Brusselschen Aardeweg, zuid Adhemar De Kim- pe, west Gustave Van Geit en noord den eersten koop. Beide koopon in gebruik bij sieur Edmond Van Dunne. ENKELE ZITDAG Maandag 20 October 1913. om 3 uren namiddag, ter ostaminet In de Pendule bij d'heer Petrus De Smcdt, te Aalst-Mijlbeke, Brussel- schénsteenwcg. Licitalie. OPENBARE VERKOOPING van ecno partij gelegen te Impe en Smetlede. De Notaris MEERT verblijvende te Erpe, daartoe benoemd door de rechtbank van eersten aanleg, te Den- monde, bij vonnis van 20 September 1913, zal met in acht neming der wet van 12 Juni 1816, ópenbaarlijk verkoopen Gemeente Impe. Een perceel land, gelegen aan 't dorp, gekend bij ka daster sectie B, nummer 200i>bis, met eene grootte van

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1913 | | pagina 1