HEERENHUIS Meubel-Venditie WEYMENIER HOFSTEDE ZAAILANDEN dvhietjibiexjS WOONHUIZEN TE KOOI» Een schoon en gerieflijk Woon- huis te midden der stad, begrij pende op hel gelijkvloers vijf benedenplaaatsen, koer, glazendak en ruim magazijn. 7 aren, palende noord Mijnheer August Roman, en Mijnheer Karei Boterberg-Van der Sanden, oost de weg, zuid jufvrouwen; Marie en Emma Wellekcns, west Mijnheer Vincent De Cuyper-Van Kerchove en kinderen. Gemeente Smetlede. Een perceel meersch, gelegen op de wijk genaamd Derekens gekend bij kadaster onder sectie A. num mer, 108a, groot 36 aren 40 centiaren, palende noord Mijnheer Orner Smetryns, oost Francies Van Kerchove- Veirman en de kinderen Achiel-Justien De Schaapmee- ster, Mijnheer Alfred Van der Cammen-De Glercq, west Cumont-De Craecker Alexander, de weduwe en kinderen jufvrouw Clement Galmart en Mijnheer Georges-Kare' Marie Cumont. ENKELE ZITDAG Zaterdag 25 October 1913, om' 2 ure van den namiddag, ter zittingszaal van den heer Vrederechter te Aalst. Bij uilscheiding van bedrijf. OPENBARE VERKOOPING van een zeer schoon dienstig voor een buitengoed BOSCH en MEERSCII te ERPE De Notaris MEERT te Erpe, zal namens wien het behoort, met gewin van palmslagen en gelagen, in het openbaar verkoopen Gemeente Erpe, Eerste koop. Een zeer schoon heerenhuis, met koer, hof. boomgaard en de gebouwen, thans dienende voor inotoormalderij, gestaan en gelegen nabij het dorp, aan «Ie Audenaerdsche kalseide, bekend bij kadaster wijk C. nummer 260a, groot aldaar 29 aren 50 centiaren, pa lende ten ooste den heer Michel De Smet, ten zuide de liaan, ten weste, den heer Burgemeester Jan-Baptiste Meuleman en ten noorde de kalseide. Bewoond en gebruikt door den eigenaar Hector Ilos- selaer. Tweede koop. Een perceel land, gelegen op Erpe- kauler, gekadastreerd wijk C, helft ten weste van num- 274, groot deze helft, 71 aren 05 centiaren, palende ten noorde den lieer Charles Van der Gucht, ten ooste de Zadelweg, ten zuide den heer Joseph De Ridder en ten weste aan de Audenaerdsche kalseide. Gebruikt door den heer Cyriel Fouquaert en andere. Dit perceel zal in twee deelen opgeroepen worden. Derde koop. Een perceel bosch gelegen in het Zu- renbosch, gekadastreerd wijk C, nummer 9b, groot 41 aren 30 centiaren, palende ten noorde den heer Eugeen Verbruggen, oost den heer Leon De Saedeleer, zuid de Molenbeek en west de kinderen Van der Gucht en de Mo lenbeek. Boomprijs 1300 frs. Gebruiktdoor den eigenaar heer Mosselaer, voornoemd. Vierde koop. Een perceel meersch, beplant met hoornen, in de Koeibrugmèerschen, gekadastreerd wijk D, nummer 313n, groot 16 aren 80 centiaren, palende len'noorde den'heer Jules Hosselaer, ten ooste de Molen boek, ten zuide dame weduwe Jean Coppens en kinderen, ten weste den heer Jules Verbruggen. Boomprijs 1350 frs. Gebruikt door de heeren kinderen Ilosselaer. ZITDAGEN: Instel, Dijnsdag 30 September ,(),o Verblijf, Dijnsdag 14 October Telkens om 3 uren van den avond, ter herberg van den heer Edgard Noël, te Erpe, Dorp. De Notaris MEERT te Erpe, voornoemd, zal op Donderdag 16 October 1913, om 9 uren voormiddag, ten huize beschreven bij koop een hiervoren, op aanzoek van den heer Hector Ilosselaer, meergenoemd, open baarlijk verkoopen Graanmolen met moteur (20 paardenkracht), vier werkende molensteenen, 2 niet werkende zwijnaerd- sleenen, 2 basculs met gewichten, 4 meelbakken, slijp steen, 12 scherphamers, twee zakwagenljes, vat olie, graanschuppen, elevateur en meer andere loebehoorten, noodig voor de maalderij met moteur. Verders nog eene ressortkarre, treemkarre, paard met harnassuren, eene hoeveelheid booi en rogge. De verkooping zal geschieden op gewone voorwaarden mils het gehoon ongeld en met gereede gelden. N. B. De kooper van liet huis onder koop een hier voren, zal het recht hebben van over te nemen den graanmolen met moteur en al de daartoe noodige tuigen, aan den prijs die zal bekend gemaakt worden op den dag der toewijzing. Ten voormelde studie van denNotaris MEERT te Erpe, kan men altijd groole en kleine kapitalen bekomen, mits goed bezet. Zich te wenden ter studie van denNotaris I)E WINDT te Aalst. OPENBARE VERKOOPING van eene partij voortijds Meersch te LEDE, Boschstraat. De Notaris MEERT le Erpe, zal ten aanzoeke van wie het behoort, met gewin van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen Gemeente Lede. Eenigen Koop. Eenen goeden Weymenier, voortijds meersch, gele gen aan de eikelslraat, (Boschstraat), bekend ten kadas- sler sectie B, nummer 246, groot 42 aren 40 centiaren, palende oost verscheidene, zuid de straat, west d'erven Melckenbeek, noord den heer Matthys. ZITDAGEN: Instel, Donderdag 23 October .q,~ Verblijf, Donderdag 30 October Telkens om 2 uren namiddag, ter herberg In Sint Hubert bewoond door den heer Raymond Vereecken, te Lede, Statiestraat, nabij het Dorp. Door Sterfgeval. OPENBARE VERKOOPING van eene BOUWGRONDEN EN LANDEN te Moorsel, Waver. De Notaris MEERT Ie Erpe, zal namens wien het behoort, met gewin van palmslag en gelagen, openbaar verkoopen Gemeente Moorsel. Eerste koop.Een perceel land, ter wijk Waver, bekend bij kadaster sectie C, nummer 693, met eene grootte van 51 aren 60 centiaren, palende noord den heer Karei-Vincent De Block-Elskens, oost den beer Charles-Louis en Pieter-Joseph Scheerlinck en den heer Theophiel Cooreinan,zuid den heer Leon De Clercq, west de kinderen Isidoor Moens-Van den Bossche. Verdeeld in 2 loten Oost- en Westdeel. Tweede koop. Een perceel land, ter wijk Waver, bekend bij kadaster sectie C, nummers 637, 638 en 639, met eene grootte van 44 aren 70 centiaren en volgens meting 43 aren 96 centiaren, palende noord koop dry en den heer Vital Muylfiert, oost den heer Theophiel Cooreman-Duerinck, zuid de Kapillelslraal en west den heer Karel-Lodewijk Viqck. Derde koop. Eene hofstede, gelegen ter wijk Waver, bekend bij kadaster sectie C, nummer 561 en deel van 560n, met eene grootte van 32 aren 90 centiaren, palende noord de heeren Pieter Timmerman en Alfons Roegiers, oost genoemden heer Roegiers en den heer Vital Muylacrt, zuid koop twee, de heeren Karel-Lod. Vinck en Theophiel Raes, west koop. vier. Vierde koop. Een perceel land, ter wijk Waver, bekend bij kadaster sectie C, nummer 562a en deel van 560b, met eene grootte van 38 aren 51 centiaren, palende noord de kinderen Frans De Ruysscher-Vereecken, de heeren Pieter Van Brempt en Pieter Timmerman, oost .koop drij, zuid den heer Theophiel Raes-Verhoeven, de heeren Joseph De Coker-Crick en Benedikt Beeckman- De Ruysscher, west Benedikt Beeckman-De Ruysscher, voornoemd en de kinderen Frans Vereecken-De Ruys scher. Boomprijs 80 franken. Vijfde koop. Een perceel bouwgrond, ter wijk Waver, bekend bij kadaster sectie C. deel van nummer 586n, met eene grootte van 20 aren 55 centiaren, palende noord koop zes, oost de Waverstraat, zuid den heer Frans Cornelis De Block, west de weduwe en kinderen Louis Vermeir-Van Bever en den heer Edouard Van ITandenhove. Zesde koop. Een perceel bouwgrond, gelegen ter gehucht Waver, bekend bij kadaster sectie C, deel van nummer 586, met eene grootte van 20 aren 69 centiaren, palende noord den heer Louis Caudron-Van Nieuwen- borgh, oost de Waverstraat, zuid koop vijf, en west den heer Edouard Van Handenhove. Zevende koop. Een perceel land, ter gehucht Wa ver, bekend bij kadaster sectie C, nummer 698d, met eene grootte van 41 aren, palende noord de Kapittel- straat, oost den heer Karei Van Langenkove-IIutsebau', zuid de weduwe en kinderen Jan Caudron-Daelman; de heeren Pieter-Joseph en Karel-Lodewijk Scheerlinck, west den heer Karei-Vincent De Block. Verdeeld in 2 loten Oost- en Weslhelft. ZITDAGEN: Instel, Maandag 20 October ,0.., Verblijf, Maandag 3 November Telkens om 2 uren van den namiddag, ter herberg genaamd De Zwaan gehouden door Camiel Cornelis, Kapittelstraat. Ten gemelde kantore van den Notaris Meert, is er altijd GELD te bekomen, mits goed bezet, kwijtbaar op vasten tijdstip of per annuiteiten. OPENBARE VERKOOPING van goede te ERPE en ERONDEGEM. De Notaris MEERT le Erpe, zal namens wie hel be hoort, met gewin van palmslag en gelagen, openbaar verkoopen Gemeente Erpe. Eerste koop. Een perceel Zaailand, gelegen nabij den Gentschensteenweg, ter wijk Half Bunder, gekend bij kadaster sectie A, nummer 172, met eene grootte van 21 aren 80 centiaren. Gebruikt door den heer Joseph Schockaert. Tweede koop. Een perceeltje Zaailand, gelegen ter wijk Grooten Boschkauter, gekend ten kadaster sectie A, nummer 244, met eene grootte van 6 aren 80 centi aren. Gebruikt door den heer Casimir D'Haese. Gemeente Erondegem. Derde koop. Een perceellje Zaailand, gelegen op den Erondegemkauter, gekend ten kadaster sectie B, nummer S2f, met eene grootte van 7 aren 40 centiaren. Gebruikt door den heer Donatus Verinassen. Vierde koop. Een perceeltje Zaailand, gelegen op den Erondegemkauter, gekend ten kadaster sectie B, nummer 82ii, met eene grootte van 6 aren 70 centiaren. Gebruiktdoor den heer Evariste Sciau. ZITDAGEN: Instel, Dijnsdag 7 October .Q,„ Verblijf, Dijnsdag 21 October Telkens om 2 uren namiddag, ter herberg van den heer Remy Rottiers, te Erondegem, Gentschensteenweg. V E N D I T I E van schoone Zilverwerk, Boeken en 1500 llesschen wijn, te AALST. De Notaris DE WINDT te Aalst, zal openbaar ver koopen, te Aalst, Molenstraat, N° 44, ter groote zaal van den heer Louis Van der Hulst-Wellekens, op Dins dag 14 October 1913 en desnoods den volgenden dag, te beginnen om S uren voormiddag, de volgende voor werpen, voortkomende van een sterfhuis, te weten Meubels zooals: salon garniture in eik, bronzen, spie gels, vazen, kaders, schouwgarnituren, stoven, bliblio- theken, bedden, lavabos en veel andere voorwerpen alsook oen heel goeden kofler-fort en eene piano merk Berden Zilverwerk lepels en fourchetten, soeplepel, koffie lepels, wijnservies, taartlepel, suikertang, snuifdoos, vischservies, saladelepel en vork, peper- en zoutvat en nog andere voorwerpen. Verder verschillige voorwerpen in vir metaal, zooals porte- carafons, bonbondoozen, koffiekan, middenstuk voor tafel met kristaal, grooten hoorn met garnituur, in wit metaal. Boekenzooals de volledige werken van Victor Hugo (9 boekdeelen), Jules Verne, (33 boekdeelen), Hendrik Conscience, (19 boekdeelen), Larousse Illüstré, (7 gansch nieuwe boekdeelen), Feuilletons IUustrés (40 boekdeelen) en vele andere. Verder de volgende rechtsboeken Marcadé (6 boek deelen), Garnier, Répertoire de l'Enregistrement 1848 tot 1908, Laurent, Principes de droit civil, (33 boekdee len), Laurent, supplément par Sivillc en meer andere boeken, handelende over rechten en registratie. Wijnen zooalswitte en roode Porto, allerbeste Bor deauxwijnen waaronder Mouton-Rotschild, Pichon- Longueville, Cheval blanc, St. Julien Castillon, St. Emi- lion, Margaux, Belle-Ormc, Pontet-Canet, Cabarus, Cantenac, Chateau Kirwan, Chateau Giscours, Haut- Brion, Pannillac, witte wijnen zooals Meursault, Mal- voisie, Sauternes, Graves en ook eenige flesschen Pom- mard en nog andere soorten. Al deze wijnen hebben 15 tot 25 jaren flesch. Voor de uitgebreide beschrijvingen alsook voor de lijst van boeken en wijnen wende men zich bij den No- toris DE WINDT. Gewone voorwaarden. Om uit onverdeeldheid te scheiden. OPENBARE VERKOOPING van WINKELHUIS MAGAZIJNEN te AALST, Dendermondschen Steenweg en Pieter Coeckestraat. De Notaris DE WINDT te Aalst, daartoe benoemd, zal met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816 en ter tus- schenkomst van den heer Vrederechter des kantons Aalst, openbaar verkoopen Stad Aalst Eenen eigendom.begrijpende.15 Woonhuizen, winkelhuis, en magazijnen, uitmakende eenen blok, afgeschetst op bij zondere plakbrieven, verdeeld als volgt Eerste koop. Een zeer gerieflijk winkelhuis met tuin, Pieter Coekestraat, nummer 17, gekadastreerd sectie C, nummer 1007c2 en deel van nummer 1007s2 Ingesteld 4100 frs. Tweede koop. Een woonhuis met tuin, Pieter Coecke straat, nummer 19, gecadastreerd sectie C, nummer 1007m2 en ex nummer 1007s2. Ingesteld 3650 frs.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1913 | | pagina 2