HOFSTEDE Perceel LAND WINKELHUIS WOONHUIS WOONHUIZEN MEEBSGH BOU WGRON DEN Bouwgronden Derde koop. Een woonhuis mei tuin, Pieter Coeckc- siraai, nummer 21, gecadastreerd sectie C, nummer 1007l2, en ex nummer 1007s2. Ingesteld 4000 frs. Vierde koop. Een woonhuis met tuin, Pieter Coeckc- straat, nummer 23, gecadastreerd sectie C, nummer 1700k2 en ex nummer 1007s2. Ingesteld 3000 frs. Vijfde koop. Een woonhuis met tuin, Pieter Coccke- straat, nummer 25, gecadastreerd sectie C, nummer 1007i2 en ex nummer 1007s2 Ingesteld 3600 frs. Zesde koop. Een woonhuis met magazijn, en bijzonde ren ingang voor dit laatste, Pieter Coeckcstraat, nummer 27 en 29, gecadastreerd sectic D, nummer I007r2 en ex nummer 1007s2. iDgesteld 4200 frs. Zevende koop. Een woonhuis met tuin, Pieter Coecke- straat, nummer 31, gecadastreerd sectie D, nummer 1007u2 en ex nummer 1007s2. Ingesteld 3500 frs. Achtste koop. Een woonhuis met tuin, Pieter Coeckc straat, nummer 33, gecadastreerd sectie D, nummer 1007v2 en ex nummer 1007s2. Ingesteld 4500 frs. Negende koop. Een woonhuis met tuin, Pieter Coecke- straat, nummer 35, gekadastreerd sectie D, nummer 1007w2 en ex nummer 1007s2. Ingesteld 4000 frs. Tiende koop. Een woonhuis met groote ingangpoort, magazijn,' koer en tuin, Dcndermondschen Steenweg, num mer 60bis, gecadastreerd sectie C, deelen van nummers 1007s2 en 1007t2. Ingesteld 7100 frs. Elfde koop. Een woonhuis met koer, Dcndermondschen Steenweg, nummer 58, gecadastreerd sectie C, nummer 1007i'2 en ex nummer 1007t2. Ingesteld 3000 frs. Twaalfde koop. Een woonhuis met koer, Dcndermond schen steenweg, nummer 60, gecadastreerd sectie C, num mer 1007o2. Ingesteld 4000 frs Dertienden koop. Een woonhuis met koer, Dcnder mondschen Steenweg, nummer 62, gecadastreerd sectie C, nummer 1007w. Ingesteld 4150 frs. Veertiende koop. Een woonhuis met koer, Dendcr- mondschen Steenweg, nummer 64, gecadastreerd, sectie C, nummer 1007x. Ingesteld 5000fis. Vijftiende en laatste koop. Een woonhuis met koer, Dcndermondschen Steenweg, nummer 66 gekadastreerd sectie C. nummer 1007\. Ingesteld 3500 frs. TWEEDE EN LAATSTE ZITDAG Zaterdag 25 October 1913, om 2 uren nanoen, ter zittingszaal van het Vredegerecht, te Aalst, Groote Markt. Voor medcdccling te nemen van het kohier van lasten en voor alle inlichtingen, wende men zich bij den Notaris DE WINDT. OPENBARE VERKOOPING van een parceel te Burst, op Stuiversveld De Notaris Oscar TIBBAUT te Aalst, zal namens wien het behoort, openbaarlijk verkoopen Gemeente Burst. Een goed parceel Meersch, gelegen te Burst, op Stui versveld, of Kerkeveld, bekend bij kadaster sectie A, nummer 439, groot 20 aren 30 centiaren, palende ten noorden aan den heer Theodoor De Bie-De Smet. te Burst en jufvrouw Nathalie Coppens te Borsbeke, ten oosten en ten zuiden aan den heer Pius De la Croix-Van Buggenhout, te Burst en ten westen aan het bureel van weldadigheid van Burst. Gebruikt door den heer Charles Vermeulen, te Burst, tol Kerstavond aanstaande. Boomprijs 300 frs. Ingesteld frs. 900. TWEEDE EN LAATSTE ZITDAG Dijnsdag 14 October 1913, om 2 uren namiddag, ter herberg bewoond door den heer Petrus D'Haens, aan de Statie, te Erpe-Meire. OPENBARE VERKOOPING van eene BOUWGRONDEN en ZAAILANDEN te WICHELEN. De Notarissen Oscar TIBBAUT en Charles DE VIS beiden te Aalst, zullen ingevolge een vonnis ver leend door de Burgerlijke Rechtbank van eersten aanleg zetelende te Dendermonde, in date 3 October 1913, met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, ter tusschen- komst van den beer Vrederechter des kantons Aalst, in het openbaar verkoopen Gemeente Wichelen. Eerste koop. Een woonhuis met schuur, stal, erve, tuin en boomgaard, gestaan en gelegen te Wichelen, wijk Hulst, bekend bij kadaster sectie B, nummers 1796c, 179ÖD en 1799F, groot te zamen volgens meting 9 aren 40 centiaren. Boomprijs 140 lrs. Tweede koop. Een perceel tuingrond en hooiland, gelegen alsvoren, nevens voorgaande koop, bekend ten kadaster sectie B, nummers 1799e en deel van 1794b, groot te zamen volgens meting 20 aren 45 centiaren. Boomprijs 60 frs. Derde koop. hen perceel zaailand, zeer goed ge schikt voor bouwgrond, gelegen alsvoren, op Helsrot, bekend ten kadaster sectie B, nummer 1785Ebis, groot volgens kadaster 16 aren 10 centiaren. Vierdo koop. Een perceel zaailand, gelegen alsvo ren, op hot Knapeveld, bekend ten kadaster sectie B, nummer 1703b. groot 18 aren. Vijfde koop. Een perceel zaailand, doorsneden met de beek, gelegen alsvoren, op hot Boschveld, of Hulst, bekend ten kadaster sectie B. nummers 741c en 741a, groot te zamen 35 aren 90 centiaren. Boomprijs 50 frs. Zesde koop. Een perceel zaailand, gelegen alsvo ren, op den Bogaerl, bekend ten kadaster sectie B, num mer 859, groot 25 aren 30 centiaren. Zevendeen laatste koop. Een perceel zaailand, ge legen alsvoren, op Smalis, aan de Boschbeek, bekend ten kadaster sectie B, nummer 725o, groot 32 aren 70 centiaren. Boomprijs 100 frs. EENIGE ZITDAG Zaterdag 8 November 1913, ten 2 uren namiddag, ter zittingzaal van het Vredege recht, te Aalst, in hel Stadhuis. N. B. De verkooping zal beginnen om 3 uren zeer stipt, na hel aankomen der treinen uit Wichelen. OPENBARE VERKOOPING van een goed te BAERDEGEM. De Notaris Paul EEMAN te Moorsel, zal namens wien hel behoort, met gewin van palmslag en gelagen, openbaarlijk verkoopen Gemeente Baerdegem. Een goed perceel Zaailand, gelegen, op Baerdegem- kautcr, gekend ten kadaster sectie A, nummer 53f, met eene grootte van 81 aren 50 centiaren, en volgens me ling groot 79 aren 92 centiaren, palende oost aan Mijn heer Louis Fiers-Moens, zuid aan d'heeren F. Verstraeten, B. Van Langenhove, d'erven Verhasselt, en andere, west aan d'heer P. De Wolf en noord Fr. Bosmans, d'c-rven Verhasselt en Van der Straeten. Verdeeld in drie deelen Eerste koop 26 aren 61 centiaren, west, palende aan Mijnheer Petr. De Wolf. Tweedo koop 26 aren 61 centiaren, in het midden. Derde koop 26 aren 64 centiaren, oost, palende aan Mijnheer Louis Fiers. Gebruikt door d'heeren Joseph en Louis Moens en Louis Fiers, mits 117,50 fr. 's jaars. Ingesteld fr. 4000. LAATSTE ZITDAG Dijnsdag 14 October 1913. Om 4 ure namiddag, ter herberg In De Jager ge houden door d'heer Gustaaf Wauters, te Moorsel, Ter- haegen. Geld te bekomen bij voornoemden Notaris EEMAN. OPENBARE VERKOOPING van een te AALST, Lange Zoutstraat, N° 31. De Notaris Paul EEMAN te Moorsel, zal namens wien het behoort, met gewin van palmslagen en ge lagen, openbaarlijk verkoopen Eenige koop. Een zeer gerieflijk Winkelhuis, met aanhoorigheden en koer, gestaan en gelegen te Aalst, Lange Zoutstraat, N° 31, gekend ten kadaster sectie A, nummer U6611, met eene grootte van 90 centiaren, palende langs voren aan de Lange Zoutstraat, langs d'eene zijde aan Mijnheer Camie Boeykens te Aalst, van d'andero zijde en langs achter aan Mijnheer Louis Van Branteghem, te Aalst. Gebruikt door Mijnheer L. Gosseye-De Wolf, mits 850 frs. per jaar. ZITDAGEN: Instel, Donderdag 6 November Verblijf, Donderdag 20 November Telkens om 3 ure namiddag, ter herberg Het Beiersch Hof gehouden door Mynheer Felix Van Landuyt, te Aalst, Groote Markt. Geld te bekomen bij voornoemden Notaris EEMAN. OPENBARE VERKOOPING van een te SMETLEDE. De NotarisMOYERSOEN te Lede, daartoe benoemd, bij bevelschrift van den heer Voorzitter der Rechtbank vaneerslen aanleg, te Dendermonde, van date 19 Augusti 1913, zal met nalezing van de schikkingen, der wet van den 15 Augusti 1851, op, Dijnsdag 14 October 1913, om 2 ure namiddag, ter herberg van Romy De Groote-Meuleman, te Oordegem, dorp, openbaarlijk ver koopen Een Woonhuis, met afhangen, schuur, stalling en medegaanden grond, geslaan en gelegen te Smetlede, Briel, bekend ten kadaster sectie |A, nummer 402 en 403, bij titel groot 4 aren 61 centiaren. OPENBARE VERKOOPING van twee nieuw gebouwde te AALST. Do Notaris MOYERSOEN te Lede, zal ten verzoeke van wie het behoort, met gewin van palmslagen en ge lagen, openbaarlijk verkoopen Eerste koop. Een onlangs nieuw gebouwd woon huis metsehoone beneden- en bovenplaatsen, gestaan en gelegen le Aalst,in de De Gheestr., thans dienende voor winkel mei twee vitrienen, geteekend nummer 20, groot 3 aren. Verhoogd tot frs. 8100. Tweede koop. Een woonhuis onlangs nieuw ge bouwd gestaan cn gelegenie Aalst, in de DeGheestraat, geteekend nummer 22, nevens het voorgaande, groot bij meting 40 centiaren. Ingesteld frs. 3500. DERDEN ZITDAG Woensdag 15 October 1913. Telkens om 11. namiddag, ter herberg Het Paviljoen bij den heer Emile Van de Maele, te Aalst, Groote Markt. Om uit onverdeeldheid te scheiden OPENBARE VERKOOPING van en ZAAILAND te AALST, Langestraat. De Notaris DE VIS te Aalst, zal met gewin van palm slagen en gelagen, openbaar verkoopen Stad Aalst. Eerste koop. Een perceel zaailand, gelegen le Aalst-Mijlbeke, bekend ten kadaster sectie F, nummer 708b, groot 33 aren, en volgens meting 31 aren 13 cen tiaren. Tweede koop. Een perceel bouwgrond, gelegen te Aalst, aan de Langestraat, bekend ten kadaster sectie F, deel van nummer 5S9 en 590, groot volgens meting 4 aren 40 centiaren. Derde koop. Een perceel bouwgrond, gelegen le Aalst, aan de Langestraat, bekend ton kadaster sectie F, deel van nummer 589 en 590, groot volgens meting 4 aren 40 centiaren. Vierde koop. Een perceel bouwgrond, gelegen te Aalst, aan de Langestraat, bekend ten kadaster sectie F, deel van nummers 589, 590, 582, 588b, 581b en 587a, groot volgens meting 1 aar 31 centiaren. Vijfde koop. Een perceel bouwgrond, gelegen te Aalst, aan de Langestraat, bekend ten kadaster sectie F, deel van nummers 589, 590, 582, 588b, 581b en 587a, groot volgens meting 1 aar 31 centiaren. Zesde koop. Een- perceel bouwgrond, gelegen le Aalst, aan de LaDgestraat, bekend ten kadaster sectie F, deel van nummers 589, 590, 582, 588b, 581b en 5S7a, groot volgens meting 1 aar 29 centiaren. Zevende koop. Een perceel bouwgrond, gelegen te Aalst, aan de Langestraat, bekend ten kadaster sectie F, deel van nummers 589, 590, 582, 588b, 581b en 587a, groot volgens meting 1 aar 28 centiaren. Achtste koop. Een perceel bouwgrond, gelegen le Aalst, aan de Langestraat, bekend ten kadaster sectie F, doel van nummers 589, 590, 582, 588b, 581b en 587a, groot volgens meting 96 centiaren. Negende koop. Een porceel bouwgrond, gelegen leAalsl, aan de Langestraat, bekend ten kadaster sectio F, deel van nummers 589, 590, 582, 588b, 581b en 587a, groot volgens meting 94 centiaren. Tiende koop. Een perceel bouwgrond, gelegen le Aalst, aan de Langestraat, bekend ten kadaster sectie F, deel van nummers 589, 590, 582, 588b, 581b en 587a, groot volgens meting 92 centiaren. Elfde koop. Een perceel bouwgrond, gelegen te Aalst, aan de Langestraat, bekend ten kadaster sectie F, deel van nummers 589, 590, 582, 5S8b, 581b en 587a, groot volgens meling 91 centiaren. ZITDAGEN: Instel, Maandag 29 September .ol« Verblijf, Maandag 13 October iyid* Telkens om 2 uur namiddag, ter herberg In den vrijen Ingang bij den heer Philemon Temmerman, le Aalst, Langestraat. OPENBARE VERKOOPING van en allerbeste ZAAILANDEN TE MOORSEL. Do Notaris DE VIS te Aalst, zal met gewin van palmslagen en gelagen, openbaar vorkoopen Gemeente Moorsel. Eerste koop. Een perceel zaailand, ook dienstig voor bouwgrond, gelegen te Moorsel, aan de Rijgcr- straal, bekend bij kadaster seclie D, deel van nummer 371a.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1913 | | pagina 3