Banpe Centrale de la Dendre KOLENHANDEL Banque Centrale de la Dendre Prosper Goethals H UISMEUBELEN HOFSTEDE Agentschap tier Sociélé Générale de Kclgique 9- Groole keus van Sigaren in Liciite Sumatra waaronder bijzonder warm aanbevolen Comtè Edward (in Sumatra en Mexiqne) UIT TEIi HAND TE KOOT Hcuri De Clercq-Le Clercq Tweede koop. lien perceel zaailand, ook dienstig voor bouwgrond, gelegen te Moorsel, aan de Rijgers- straal, bekend ten kadaster sectie 1), deel van nummer 371a. Derde koop. Een perceel zaailand, ook dipnstig voor bouwgrond, gelegen te Moorsel, aan de Rijger- straat, bekend ten kadaster sectie D, deel van nummer 371a. Vierde koop. Een perceel zaailand, ook dienstig voor bouwgrond, gelegen te Moorsel, aan de Rijger- straat, bekend ten kadaster sectie D, deel van nummer 371a, Vijfde koop. Een perceel zaailand, gelegen te Moor sel,, nabij den Heuvel, bekend ten kadaster sectie 1), deel van nummer 112. Zesde koop. Een perceel zaailand, gelegen te Moor sel, nabij den Heuvel, bekend ten kadaster sectie D, doel van nummer 112. Zevenden koop. Een perceel zaailand, gelegen te Moorsel, nabij den Heuvel, bekend ten kadaster sectie D, deel van nummer 394. Achtste koop. Een perceel zaailand, gelegen te Moorsel, nabij den Heuvel, bekend ten kadaster sectie D, deel van nummer 394. Negenden koop. Een perceel zaailand, gelegen 1c Moorsel, nabij den Heuvel, bekend ten kadaster sectie D, deel van nummer 376. Tiende koop/Een perceel zaailand, gelegen te Moor sel, nabij den Heuvel, bekend ten kadaster sectie 1), deel van nummer 376. Elfde koop. Een perceel zaailand, gelegen te Moor sel, op Terrallligem, tusschen de wijken Kattebroeck en Hoeksken, bekend ten kadaster sectie D, deel van num mers 232 en 233. Twaalfde koop. Een perceel zaailand, gelegen te Moorsel op Terrallligem, tusschen de wijken Katte broeck e» Hoeksken, bekend ten kadaster sectie D, deel van nummers 232 en 233. Dertiende koop. Een perceel zaailand, gelegen te Moorsel, op Teratfligem, tusschen de wijken Kattebroeck en Hoeksken, bekend ten kadaster sectie I>, deel van nummers 232 en 233. ZITDAGEN: Instel, Donderdag 6 November Verblijf, Donderdag 20 November Telkensom 2 uur namiddag, ter herberg In SI. Ce cilia bij den heer Louis De Backer, te Moorsel, aan de Statie. Bij uitscheiding van bedrijf. OPENBARE VERKÜOPING van LANDBOUWALEM en VRUCHTEN Te AALST, Breedestraat De Notaris DE VIS te Aalst, zal ten verzoeke en ten hove van den heer Joseph Van Neck, te Aalsl-Mijlbeek, Breedestraat, op Maandag 3 November 1913, om 12 ure stipt 's middags, openbaar verkoopen Huisraad, zooals Tafels, stoelen, stoof, pollen, pannen, oude linnen lellooren, printen, 2 kassen en verdere voor werpen. Landbouwaiem, een beirstuk, eene beirslanne, wan molen, raapmolen, hondenkar op ressort, 2 kortewa- gens, rieken, gallels, bijl, houweel. Vruchten, 000 bussels rogge- en tarwe strooi, 300 kilo goed hooi, 400 kilos betteraven, 1000 kilos aardap pelen, hel alles verdeeld in koopen '1 elks gerief. Verders 1 eiken planken dienstig voor karrelremers, 6 koopen kanadaberd en 6 koopen kaaadaplankcn. Gewone voorwaarden. OPENBARE VERKOOPING van eene ZAAILANDEN en MEERSCH te Wichelen De Notaris DE VIS te Aalst,'zal met gewin van palmslagen en gelagen, openbaar verkoopen Gemeente Wichelen. Eerste koop. Eene behuisde beschuurde en bestal- de hofstede, met boomgaard, tuin en hooiland, te Wi chelen, aan den Steenw naar Lede, bekend ten kadaster sectie B, nummers 1737a, 1792b en deel van nummer 1791b Tweede koop. Een perceel zaailand, te Wichelen, nabij voorschreven bolstede, bekend ten kadaster sectie B, nummer 149. Derde koop. Een perceel zaailand, te Wichelen, in de Colckte, bekend ten kadaster sectie A, quminer 795b. Vierde koop. Eene partij meersch, te Wichelen, aan de Schelde, bekend ten kadaster sectie A, nummer 935i". ZITDAGEN Instel, Maandag 27 October ,g.o Verblijf, Maandag 10 November Telkens om 2 uur namiddag, ter herberg De Wacht zaal bij Mijnheer Alois Van den Bogaert, te Wichelen, Statie. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP SUCCURSAAL VAN AALST 20, NIEDWSTRAAT Telefoon 113. Dépots van geld aan 3 en 4 Disconto en invordering van wissels. Voorschotten op titels. Aan- en verkoop van cheks, vreemde bankbiljetten en munten. Beursorders. Uitbetaling van koepons. Inbevvaarneming van waarden. VERHURINGSTARIEF DER BRANDKOFFERS BRANDKOFFERS AFMETINGEN BINNENWAARTS PRIJS DER VERHURING hoogte breedte diepte Per maand Per 3 maand Per 6 maand PER JAAR METER METER METER FRANK FRANK FRANK FRANK MODEL A 0.12 0.30 0.55 2— 5— 9— 16— B 0.20 0.30 0.55 3— 8— 15. 25— c 0.50 -0.30 0.55 5— 12— 20— 35 D 0.50 0.62 0.55 8.— 20— 30. 60— E 0.53 0.62 0.55 2— 35. 60— De zaal der brandkoffers is toegankelijk voor het publiek alle werkdagen van 9 tot 4 uur ('s Zaterdags van 9 tot 2 uur). Traitement ot l Anemie, di u Chlorose. oe u Neurasthenie PAR LES EAUX MINÈRALES FERRUGINEUSES FORTES f"*j u CA1SSE-CURE, u CURE DE SPA domicile EN 21 JOURS AU MOVEN DïAU TOUJOURS FRAICHE U CABSf Of 42 QUARTS 01 BOOHIllf C2 PAR IOUH). UN VtRRt CT UN TUK I CaISSES él COUTEILLES P R/i Xu 16 Fl". r£oxp4dlèa« franco Spa »onl reprises tr. S.00 yCAISSE OUWE. V (MIME HffllKKK DESEAUX l)E SPA OIHJSOEZ PARTOUT LES EAUX SPI KOÜOPOIE, DISOUE JAUNE" FERRUGINEUSE DISQUE LI.I NATURELLE CAZEUSE DISOUf. I« .GE NON GAZEUSF. AALST ANTWERPEN Bus 404 —o UITVOER Rechtstreeksche invoer van Havana en BEREIDEN VAN FIJNE SIGAREN o Praëtor (Oud mark EL SOL Lultpold La Rosa de Casa, enz. Bijzonder Larie! voor uitvoer. Naamloozb Vennootschap Nieuwstraat AALST Agentschap der Société Générale de Belgique Nederlegging van Geld Opening van Rekeningen-courant Disconto (Escompte) en Invordering van Wissels Kredietopeningen o Uitgifte, Aan-cn Verkoop van Cheks op den Vreemde Kredietbrieven op alle Landen Financiële Dienst voor Rekening van Maatschappijen Beursorders (Aan- en Verkoop van Actiën en Obligatiën) lnkasseering van Interestcoupons en van Uilkeerbare Titels —o Leening op Titels Bewaring op Titels Dienst van Agentschap der Société Générale de Belgique en der Spaarkas van deze Maatschappij N. B. De Rekeningen-courant van Dépot, door de Banque Centrale de la Dendre geopend, brengen een interest op van 3 per jaar, voor de dépots terugbetaal baar op zicht. 4 °/0 per jaar, voorde dépots terugbetaalbaar mits voorafgaande verwittiging van io dagen. Eene schoone HOFSTEDE, gelegen te Moorsel, wijk Kattenstraatje, gekend bij kadaster sectie C, nummers 101a, 103b en iOlAbis, met eene grootte van 18 aren 20 centiaren en bij meting groot 18 aren 84 centiaren. Bewoond door den eigenaar d'heer Alfons Vereecken. Zich te bevragen bij den Notaris BRECKPOT te Aalst, Graanmarkt of bij Jen eigenaar. OW DESIRE ACHETER D OCCASION Bonno MACHINE A ÉCRIRE, (d écriture visible) l'rière d'adresser les o:Tres, (marque et prix), au bu reau du Journal. in 't grooten in 't klein. Bureelen en Magazijnen Katlestraat, N° 20. Ik heb de eer U te berichten dat te rekenen van het den, mijne magazijnen voouzien zijn buiten de verschil- lige soorten van huiskolen, zooals den vollen Criblé spécial, alle soorten van gewasschen Noten en Anthra- citen, Briketten Union, enz. van den besten en profijtig st ongezuiverde GAZ COKE aan frs. 1,20 don Hectoliter ten huize besteld. Beleefde groeten, Henri De Clercq-Le Cleroq.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1913 | | pagina 4