DIAMANT ALCSTA ALMA Em. Bogaert-Van Heddeghem Edm. VAN DRIESSCHE MERCERIE NOVITA HUBERT AMANT ALF0HS B0GAERT - CONFISERIE - CHOCOLATERIE Parklaan, 50-185, Aalst SINT MAARTEN Wolwasscherij - Matrassenmakerij Alfred KELDERS-MEGANCK Zoon Alfred Kelders-Meganck Zoon «RICHES MODES» CHOCOLADE- EN SUIKERWARENFABRIEK BAUDEWIJNKAAI, 9, AALST Maurits VAN H0VER-LIEVENS CONFISERIE RADIO-KONTROOL DAMKAAi 5 AALST Moorselbaan, 1286 AALST Voor al uw Verzekeringen Vragenbus Voor het aanleggen van uw tuinen, hoven en bloemperken Grossisten-Winkeliers, ELFDE JAARGANG Nr. 3. DONDERDAG 28 SEPTEMBER 1944. Buiten de gratis-bedeelingpèr post. 2 HE MMCI1DIGER Uitgave van het Reclame-Bureau i «DE AANKONDIGER» BeheerDokter De Moorstraat 4 (Nabij 't Hospitaal) AALST. Tel. 818. Handelsreg. Nr 3942. Postcheck Nr. 4357.37. Reclameblad voor AALST en OMSTREKEN ALGEMEEN ONPARTIJDIG WEEKBLAD Iedere week gratis verspreid in de stad Aalst. Lede, Erembodegem, Erpe, Haaltert. Moorsel, Hofstade. Herdersem en Nieuwerkerken. Het aankondigingstarief wordt op aanvraag kosteloos verstrekt. De annoncen moeten uiterlijk I Dinsdagavond, te 5 uur, op het I bureel zijn. Ze verschijnen bui- ten onze verantwoordelijkheid. Gezien de voorwaarden in dewelke wij zouden hebben moeten werken tijdens de bezetting. hadden wij beslist ons bedrijf totaal stil te leggen. Nu hervatten wij onze bedrijvigheid en bevelen ons vooral aan voor HET KUISCHEN - ONTSMETTEN EN HERWASSCHEN VAN WOL - HET HEROPMAKEN VAN MATRASSEN EN BEREIDEN VAN SCHAAPVELLEN. Zoodra de toestand het ons toelaat hernemen wij den HANDEL IN WOL PEERSHAAR MATRASGOED WOLLEN SARGIEN EN SCHA APVELLEN. BEDIENING IN VOLLE VERTROUWEN. BureelKattestraat, 23. Fabriek: Van Wambekekaai, 27, Aalst. Telefoon107. Telefoon104. BEKENDMAKING. Aan mijn geachte klienteele breng ik ter kennis dat het modehuis MADELEINE overgebracht is naar de Kattestraat 70, AALST. Thans VERLOREN in de zaal Made- Ion Zaterdag-avondzilveren ovalen broche. Terug te bezor gen tegen goede belooning. Dirk Martensstraat. 70, Aalst. GEVRAAGD leerjongen om den kleermakersstiel aan te lee- ren. Zich wenden tot Kamiel Ganzeman, De Gheeststraat. 8. Aalst. De Moderne Ververij en Nieuwwasscherij 18, Lange Zoutstraat, Aalst. Tel. i H. A. 3671. alle stukken bericht met deze dat ze zooals voorheer aanvaardt om te KUISCHEN - VERVEN - NIEUWWASSCHEN - STOPPEN Zilverwitwasschen van cols en hemden. ROUW IN 12 UUR. Goede en stipte bediening VERKLARING. De ondergeteekende, Vidts Mariette, Nazarethstraat 22, ver klaart hiermede dat zij valsch en laffelijk beschuldigd werd door een onbekende, dewelke zij uitdaagt tot confrontatie. VIDTS MARIETTE. De jonge juffec die verleden week een dan-.esrtgenscherm in 't café Land van Riem. Groote Markt, heeft komen halen, wordt vriendelijk verzocht hem terug ta brengen naar het zelfde café. daar het bij vergissing haar eigendom niet is. Dank. ZEER BELANGRIJK. Handelaars, landbouwers, eige naars. werklieden, wordt abon- nent van «Troost in Nood». Ver- eeniging van Hulpbetoon en Raadgevingen. Vraagt inlichtin gen en voorwaarden aan «Ju dex». 59. P. Couckestr.. Aalst. RECLAMESCHILDERING op auto's, vitrienen. ge vels. spandoeken, plakka ten. kartons, enz. Frans Peereboom specialist letterschilder Osbroekstraat 25 AALST. MODES. Maat- en journalwerk. Specia liteit in veranderingen. Prijzen buiten alle concurrentie. Korte Nieuwstraat 6. MEVROUW, Brengt U steeds het nieuwste Knoopen - kraagjes - ceinturen - tiretten - fantasiën - brochen - galons - garnituren, enz. Groote keus in «Swmg»-artiekelen en oorklipsen - swingceinturen, enz. Alle naaistersbenoodigdheden voor kleedjes en mantels. Men maakt knoopen! SPOEDIGE EN BELEEFDE BEDIENING. NOVITA, LANGE ZOUTSTRAAT, 30, AALST. Bezoek regelmatig onze uitstallingen!!! A. LAMPERS Cie Ter gelegenheid bekomt U in ruil van 1 KILO suiker 1,050 KILO gegarnierde SINT MAARTENSFIGUREN eener kwaliteit fondant welke zelfs vóór den oorlog in Aalst onbekend was, tegen officieel vastgestelde prijzen. WIJ LEVEREN U Gegarnierde Sint Maartensdoos 1 Kgr. Gegarnierde Sint Maartensdoos 1/2 Kgr. Kleine stukken Sint Maartensfiguren. VerderDropsen, Fondants, Crème pralines, Bouchées Mica, Bouchées Liqueur, Boules Liqueur, Bouchées Diables. Kattetongen in Zilver, Bouchées Massepain. Bouchee^ Zilver. Muntblokjes, Babbelaars. Zuurstokken, Muntstokken. Caramels, Gommes parisienne. Nou gats, enz. Alles aan vastgestelde prijzen! Deze artikelen worden ook geleverd tegen ZEGELS No RUIL UW SUIKER BIJ ONZE DEPOTHOUDERS. BEZOEK ONZE UITSTALLINGEN 12. NAAD EN SNIJKUNDE BEROEPSCHOOL VAN Het oud gekend adres EN GARNIERWERK VOOR AL UW BEHANG wendt U tot het bekend huis AALST Korte Zoutstraat BEH AN GER-GARNIERDER AALST. Hovenierstraat, 66 heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat de school weder aanvang genomen heeft, zooals voor Groote keus van meubelpapier en gewoon behangpapier. Bijzondere keus van Rouwkapellen Plaatsen van marquizen en leggen van tapijten voor huwelijken en feesten Opmaken van matrassen en ressorts. Vraagt inlichtingen lED El het maken van HET BESTUUR Nieuwe leerlingen worden voortdurend aangenomen Het stelt zich ook ten dienste patronen op eigen maat HUIS MILSAC FABRIKANT VAN LUXE-LEDERWAREN. E. De Waegeneer 54, Lange Zoutstraat Aalst. In gansch de stad bekend voor smaakvolle en degelijke afwerking van sacochen, brieventasschen geldbeurzen ALLE HERSTELLINGEN. EIGEN WERK. HALLO HALLO Voor Openbare Plechtigheden Bals. Music Hall Velokoersen, Vergaderingen. Huwelijken, enz., enz erhuurt R. VANDERGUCHT 53 Kattestraat 53, Aalst (gedeponeerd merk) ersterkers. luidsprekers en microphonen die U zoekt. Geluidsterkte van 4 tot 36 watt C.A.V.Bosch - LUCAS - LONDON LAVALETTE BOSCH - PARIS AMERICAN BOSCH - U.S.A. ALLE TOEPASSINGEN VOOR AUTO - ELECTRICITEIT Telefoon 807. HERSTELLEN VAN MAGNETOS, DYNAMO'S, DEMARREUKS, PHAREN ACCU'S: TUDOR FULMEN. ERKENTELIJKHEID (GEHEIME OORLOGSORGANISATIE.) Nijveraars. particulieren, grooten en kleinen, welke nog verlangen in te schrijven op onze eerelijsten ten bate van een eerezerk voor onze gesneuvelden, kunnen dit nog doen op volgende adressen Mevrouw De Boe. Nieuwstraat 58. Mevrouw Ghijs A., Kattestraat 64. Mevrouw Loly, Kerkhoflaan 19. Mevrouw Panné. Nestor De Tièrestraat 11. Mevrouw Penncman. St. Annalaan 85. Mevrouw Quintelier, Moorselbaan 45. Mejuffer Schepens, Acaciastraat 30. Mejuffer Sierens. Albert Liénartstraat 10. Niemand wachtte, 't Is een heilige plicht. Personen welke photos genomen hebben van onze rouwstoet, worden beleefd verzocht zich kenbaar te ma ken bij M. V. d. Bonne, St. Jorisstraat. 17. H.R.16.137. Tel.: 1284. ST. MAARTEN IS IN AANTOCHT! Ga hem tijdig vinden en vraag hem voor Uwe kinderen een onzer prachtige gegar nierde St. Maartensdoozen. Groote doozen in ruil voor 1 kg. suiker25, Fr. □oozen in ruil van 1/2 kgr. suiker: 13,50 Fr. DOOS INBEGREPEN. Bovendien groote keus van: Bouchées mica. bouchées zilver, bouchées massepain. bouchées Sweep, bouchées vanille, diable tonnekens, nougat, reghsse gommes Parisiennes. fondants, dragees, fondants garnis. pate de fruits, toffees, muntblokjes. guimauve. Deze artikelen zijn ook te bekomen tegen zegels Nr. 12. RUIL UW SUIKER EN ZEGELS BIJ ONZE WINKELIERS. ONDERWIJZERES (Fr. en VI. diploma), verlang Vlaamsche en Fransche privaatlessen tc geven. Adres bij «De Aankondiger». VERLANG TE KOOPEN witten-naad machien ep oppin- machien voor schoenmakerij. Adres bij «De Aankondiger». GEVRAAGD VOOR SCHOEN FABRIEK Eerste Bediende. Schrijven met volledige per soonlijke inlichtingen en vroe gere betrekkingen aan A.B.C. «De Aankondiger». GEVRAAGDdeftige werk vrouw voor iedere Donderdag, der week. Zich wenden Korte Zoutstraat. 17. Aalst. AAN AL DE SPOORWEGARBEIDERS VAN AALST EN OMSTREKEN. Kameraden. Wil zoo goed zijn de dader op te sporen van de werkhuizen Aalst, die de lijst heeft opge maakt onzer kameraden die naar Duitschland zijn wegge stuurd, waar ik ondergeteekende ook op voorkwam en die reeds twee maanden ziek te bed lag. Indien U het adres van bedoeld persoon kent, gelief het mij te bezorgen. Aalst, den 25 September 1944. RENE SCHEERLINCK Parklaan Nr 6. Aalst. TE KOOPcaféstoof. Zonne- straat, 93, Aalst MEN VRAAGT; goede strijk ster. Onnoodig zich aan te bie den indien niet op de hoogte van den stiel. Gustaaf Papestraat, 41, Aalst. DEPOT «SARMA», Lange Zoutstraat, 10, Aalst, VRAAGT NOG VERKOOPSTERS. MEN VRAAGTgoede meid, reeds gediend hebbende, van 20 tot 30 jaar. Adres bij «De Aan kondiger». MEN VRAAGT deftige meid. WERKVROUW GEVRAAGD Keizerlijke Plaats, 52, Aalst Ledebaan, 31, Aalst. Wend U in Vertrouwen tot Arbeidstraat, 11 AALST VERZEKERINGEN tegen BRAND ONGEVALLEN OP HET LEVEN AUTO'S MOTO'S VELO'S, enz., enz. VRAAG TARIEVEN EN INLICHTINGEN M.M. Aalst. Vraag: Hoe kan ik mijn eigen dom afsluiten Antw.Door middel van grachten, groene hagen, beton platen. gevlochten draad, muren, enz. De laatste manier van af sluiten is te verkiezen. Voor af sluiten met muren kan de aan palende eigenaar verplicht wor den in de kosten tusschen te ko men. Voor betonafsluitingen nochtans niet. De afsluiting mag geplaatst worden op de scheidslijn der eigendommen. Daar er in Uw geval sprake is van een afsluitingsmuur binnen het grondgebied der stad kan uw gebuur verplicht worden zijn bijdrage in de kosten te betalen. We raden U ten stelligste af, U af te sluiten bij middel van een gracht, want daaruit kunnen la ter te veel moeilijkheden voort spruiten; ten andere, deze ma nier van afsluiten is volkomen in onbruik geraakt en brengt te veel verlies aan grond teweeg voor beide partijen, daar de gracht moet schuins afgestoken n geregeld worden volgens den waterafvoer. Wilt ge U afsluiten bij middel van een haag, dan moet ge min stens op 50 cm afstand blijven van de scheidslijn tusschen Uw eigendom en Uw gebuur. Droge hagen mogen op de scheidslijn worden gezet. Let welDe vragen voor de rubriek «Vragenbus» moeten schriftelijk worden gesteld: het bedrag voor het antwoord (10 fr.) moet er tevens worden aan toegevoegd. De vragen moeten ook in nel vervolg onder gesloten omslag op ons bureel afgegeven worden, met de melding «Vragenbus». Ze zullen beantwoord worden in «De Aankondiger». wendt U in volle vertrouwen tot het huis Kattestraat, 10 AALST ONTWERPEN OP AANVRAAG. TALRIJKE REFERENTIES IN DE STAD. GUNSTIGE VOORWAARDEN. Specialiteit van FRANSCHE TUINEN, ENGELSCHE GAZON'S, rotstuinen. NAAIMACHIENEN A. GHEYS I, Kattestraat, 64 AALST Herstellingen aller merken en modellen van machienen. Steeds te bekomennaalden, olie en alle toebehoorten. Tel. 1231. H.R. 984. BIJ UITSCHEIDING VAN BEDRIJFaannemersmateriaal te koop. Schrijven aan A.K.W. «De Aankondiger». Tel. 599 en 1777. Wilt gij uwe klienten een genoegen doen met verkoop Pon onze tl|no gesarnlerae artikels, In ruil van suiker, aan olliolaele prijzen. Het wordt U gebracht en afgehaald. Ook te verkrijgen met zegels.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1944 | | pagina 1