TOT WEERZIENS M' CHIPS De Overwinnaars Victor LIBAIRT L Y R I S Belangrijk Bericht aan de Bevolking BELGEN PALACE Aalst met ROBERT DONAT GREER GARSON. Frans Van Gijsegem-Beerens Moyersoen Cinema R I O Tony, de Yisschersjongen Bobby Breen. 9 Voor al Uwe verzekeringen Chateau de Bersac '12 FEESTPALEIS tel.48. Errol Flynn en Olivia de Havilland in 5) Octave MERTENS Koolstraat, 6 AALST Tel. 1315 Schetsen uil de Geschiedenis van de Slad en het Land van Aalst VOOR VRIJDAG 29 SEPTEMBER TOT DONDERDAG 5 OCTOBER 194J. Alle weekdagen doorloopsnd vanaf 4 u.; laatste vertooning te 8 u. Zon- en feestdagen doorloopend vanaf 1.30 u.; laatste vertooning te 8.15 u. Opvoering van de/i wereldberoemden Metrofilm: (GOODBIJE Mr. CHIPS) Het verhaal van het eenvoudig, edel en ontroerend leven van een man die, geleid door de liefde van een vrouw, de tweede vader werd voor duizenden jongens wier karakter hij hielp vormen en leiden. Voor al Uw vervoer en verhuizingen wendt U in vertrouwen tot het van oud's bekend huis Dokter De Moorstraat, 70 Aalst TELEFOON 1197 VLUGGE BEDIENING. MATIGE PRIJZEN. Familieberichten t Mevrouw Henri-Louis Possé. ge boren Mathilde Seminck; Mijnheer Jan Possé; Mijnheer en Mevrouw Valerie Gids-Possé en hun zoon Al- bert; Mijnhter en Mevrouw Gustaaf Roelandt-Possé; De Familiën Possé en Seminck. melden U met diepe droefheid, doch met christene gelaten heid. het smartelijk verlies dat hen treft door het afsterven van hunnen teerbeminden Echtgenoot. Vader. Schoonva der. Grootvader. Broeder. Schoonbroeder. O01V1 en Bloed verwant Mijnheer HENRI-LOUIS POSSE echtgenoot van Mevrouw Mathilde Seminck Ondervoorzitter der Koninklijke Fanfaren «Kunst en Vermaak» (Groen Kruis) Bestuurslid van het Syndikaat der Kristene Textielarbeiders - Lid van Mged en Zelfopoffering Vereerd met de Medalie 2e en 3e klas van Beroepsvereenigingen. geboren te Aalst, den 6 Juli 1879 en aldaar in den Heer ontslapen. den 26 September 1944. Versterkt door de Genademidde len onzer Moeder de H Kerk. De Plechtige Lijkdienst, ge volgd van de Teraardebestelling, tot dewelke Ued beleefd uitge- noodigd wordt, zal plaats heb ben Vrijdag 29 September 1944, te 9 uur, in de Sint Martinus- kerk te Aalst. De Vrouwmis onder den Dienst. Men vergadere ten sterfhuize. Nieuwbeekstraat. 91. te 8.30 u. Dienst van Barmhartigheid. Zaterdag 30 September 1944. te 8 u. in dezelfde kerk De vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen doodsbe richt ontvingen, gelieven dit als dusdanig te aanzien. Aalst, den 27 September 1944. Begrafenissen - Onderneming Petrus Arys, Nazarethstraat 17, Aalst. DANKBETUIGING. De familiën De Pril en Ver- beecken danken langs dezen weg de vele vrienden en bekenden voor de blijken van welgemeen de deelneming hun betoond bij het afsterven van hun teergelief de echtgenoote. moeder, schoon moeder. grootmoeder, overgroot moeder. zuster* nicht en bloed verwante Mevrouw Maria-Leonie DE PRIL echtgenoote van Mijnheer Jan-Baptist VERBEECKEN. St. Jobstraat. 56. Aalst, den 28 September 1944. STUDIE VAN NOTARIS TE AALST, STATIESTRAAT 23. OPENBARE VEILING Huismeubelen TE AALST, NESTOR DE TIERESTRAAT 21. De notaris MOYERSOEN te Aalst zal namens wie het be hoort openbaar verkoopen Huismeubelen als 2 eiken keukenkassen, tafels, stoelen, porte-manteau, schutsel, spie gels. ijzeren bed en houten bed met matrassen, nachttafel, zin ken zitbad, bassins, emmers, schouwgarnituur, vazen. Heili genbeelden. posturen, kaders, tellooren. tassen, allerhande keu- kengerief. enz. Op Maandag 2 Oktober 1944 1.30 u. stipt namiddag, ten huize van den heer Charles Van Aerschot. te Aalst. Nestor De Tièrestraat Nr. 21. Gewone voorwaarden. Gereede betaling. K.B.V.B. WHITE STAR AALST. TerreinBergemeerschenstraat. ZONDAG 1 OKTOBER te 14 u. stipt GROOTE OEPENMATCH WHITE STAR AALST tegen SCHROEVERS MOORSEL. Voetballiefhebbers, allen op post TE KOOPVlaamsche eet plaats. bestaande uit een buffet, een tafel en zes stoelen. Zeer voordeelige prijs. Eugeen Bos- teelsstraat. 17. Aalst. Zichtbaar alle dagen na 5 u. 's namiddags. GEZIN VAN TWEE PERSO NEN vraagt kristelijke en alleen staande meid. voor licht werk. Schrijven aan P.J. «De Aankon diger». MEN VRAAGT eene bekwame werkvrouw. Kerkstraat, Aalst. JONG MEISJE vraagt plaats als winkeljuffer. Adres bij «De Aankondiger». MEN VRAAGT bekwaam meisje voor «smockwerk». Adres bij «De Aankondiger». GEVRAAGDhelpster-kleer maakster. 16 jaar. reeds op stiel geweest zijnde. Schrijven A.Z. «De Aankondiger». GEVRAAGD deftige meid voor alle werk. Goed loon. Zich wenden Schoolstraat. 4. Aalst. VOOR AL UWE BOUW- EN GEWAPEND BETONWERKEN, herstellingen van oorlogsschade, wendt U tot de gekende Firma Frans DaeSeman en Zoons MOORSELBAAN 204 AALST. VERZORGD WERK. GOED WERK. DUIVEN- RUBRIEK DUI VENMAATSCHAPPIJEN LE FAUBOURG D'ALOST en de SCHAARBEEKSCHE LIEFHEBBERS. ZONDAG 1 OKTOBER 1944 VLUCHT UIT IDEGEM bij J. Ceymeulen. Gentsche- straat. Aalst. Inbrengst Zondag morgend. in 9 tot 11 uur. Los te 13 uur. Jong en oud afzonderlijk. Zaterdag opleering op Kerks- ken bij Ceymeulen Jan en De Smet Philemon. Inbrengst Za terdag tot 13 uur Verdere in lichtingen ten lokale. Gewone voorwaarden. ZONDAG 1 OCTOBER verga dering voor de leden der ,dui- enmaatschappij. te 5 uur. bij Jan Ceymeulen DAGORDE Maandelijksche bijdrage. Dit bericht dient als uitnoodi- ging- Men aanvaardt ook den. Koninklijke Duivenliefhebbersmaatschappij «HET LAND VAN AALST» bij P. Kieckens, Brusselstraat 74, Aalst. ZONDAG 1 OKTOBER 1944 VLUCHT UIT LESSEN. Inbrengst Zondag morgend van 8 tot 9.30 u stipt. Lossen rond 12 uur. HET BESTUUR. VRIJDAG 29 SEPTEMBER TOT MAANDAG 2 OCTOBER EN DONDERDAG 5 OCTOBER 1944. Een heerlijke film met een jeugdigen ténor BRAND DIEFSTAL LEVEN AUTO MOTO ONGEVALLEN VAN ALLEN AARD wend U in volle vertrouwen tot Asscherendries 48 AALST. Tarieven en inlichtingen op aanvraag. TE HUREN TERSTOND: Schoon en groot magazijn, dienstig voor allen handel en bedrijven, gelegen langsheen den Dender te Aalst, op 15 me ter voor het lossen van sche ien, op 10 meter van den buurtspoorweg en op 60 meter van verbinding ijzerenweg. Te bevragen Boudewijnkaai 29, te Aalst. TE KOOPkindervelo, kin derstoel. kinderpark. Vilain- straat. 25. Aalst. VERLANG TE HUREN: woon huis met werkhuis. Adres bij «De Aankondiger». BEN KOOPER aan den hoog- sten prijs van oude grafzerken en kruisen welke op het stede lijk kerkhof moeten verwijderd worden. E. WAUTERS, Zonne- straat 39, AalsL SCHOONE WOL voor een ma- :ras en kleine lavabo te koop. Adres bij «De Aankondiger» VERLANG TE KOOPEN Bü- reauminister. alsook een vloer tapijt, alles in goeden staaL Schrijven aan S.W. «De Aankon diger». DEFTIGE WERKVROUW vraagt plaats voor 3. 4 of meer dagen in de week. Adres bij «De Aankondiger». OPVOERING VAN IN OCTOBER, TE AALST. MODEN. Gevraagdgoede modisten en leermeisjes. Nieuwstraat, 60, ONDERNEMING VAN BOUWWERKEN. Voor het herstellen of bouwen Uwer woning, wendt U tot VINCK PHILEMON Posthoornstraat 37 Aalst Private en openbare werkan. Alles wat den stiel betreft. Alle herstellingen. Zeer verzorgd werk. H.R. 3713. MEN VRAAGT: Huishouden; vrouw goede keukenmeid, man huisknecht-chauffeur. Onnoodig aanbiedingen te doen indien geen grondige kennis van auto. Schrijven met volledige inlich tingen F C. «De Aankondiger». sa HEROPENING van het HUIS r het VERVEN en DROOGKUISCHEN van alle soorten kleederen en stoffen. WASSCHEN en STRIJKEN van hemden en cols. VERVEN, DROOGKUISCHEN en HERVORMEN van heerenhoeden. HERMAZEN van kousen. STOPPEN van kleederen. Hel huis LYRIS Molenstraat, 5, Aalst Registratie-BEDIENDE ge vraagd. Nieuwstraat 10. Aalst- Volledige humaniora TE HUURschoon apparte ment. gelegen Albert Liénart- straat 3. Voorzien van water en licht Aldaar te bevragen. BIJ UITSCHEIDING VAN BEDRIJFte koop. nieuw per manenttoestel met alle toebe- hoorten. Zich wenden tot Mr. Wuytens-Peerlinck, Vakschool straat, 37, Aalst. GEVRAAGD leerjongen voor Steen- en Marmerhouwerij Ho venierstraat. 42. Aalst. WORDT GEVRAAGD: Heer om in handel te helpen, goed voorkomen, spraakzaam en eer lijk, 25 30 jaar, goede omgang met klienteel; vaste positie wan neer voldoening geeft; liefst reeds gewerkt in groothandel. Schrijven aan Nr. 500 «De Aan kondiger». met uitleg en ver langd loon. TE KOOP PER OCCASIE Eetplaats. Vl3amsche stijl, in massieven eik; bestaande uit 2 buffetten. 1 tafel en zes stoelen met biezen. Nazarethstraat Aalst. C.O.O. AALST AFDEELING STEUNFONDS Korte Zoutstraat, 24. (Te bewaren door de gezinnen die het kan aanbelangen.) UURTABEL DER UITBETALINGEN. DINSDAG Van 9 tot 10 10 tot 11 11 tot 11 3/4 MAANDAG Voormiddag 2001 - 2400 2401 - -2800 2801 - 3200 4001 - 4400 4401 - 4800 4801 - 5200 uitbetaling linkeroever Dender (stad) Kas 1 uitbetaling rechteroever Dender (Mijlbeek) Kas 2. NIEUWE STEUNAANVRAGEN Uren 2 tot 4 1/2 kunnen geschieden op r MAANDAG i van het gezinshoofd op volgende DINSDAG dagen en uren WOENSDAG Het publiek wordt VRIENDELIJK doch DRINGEND verzocht STIPT deze uurregeling te volgen, en de lokalen enkel te be treden op het AANGEDUIDE UUR. Hiermede zal veel tijd bespaard worden ven vermeden worden. i het personeel: een vlugger bediening zal verzekerd zijn. en lang aanschui- Het bestuur rekent op de VOLLEDIGE MEDEWERKING der bevolking. De C.O.O. - AAL8T. MEN VRAAGT een bekwame meid. Zich wenden Korte Zout straat. 3. AalsL GEVRAAGDgoede werk vrouw, twee dagen in de week Vrijdag en Zaterdag. Capucie- nenlaan. 64. Aalst. VERLANG TE HUREN Wel gelegen winkelhuis. Adres bij «De Aankondiger». HUISVADERS t werkt U op door het Landl Bouwt of verbetert: een kleine landeigendom op een grond vah minstens 1000 M2. Koopt: een landbouwgrond, een buitenhuis of een kleine hoeve. De Nationale Maatschappij voor den «KLEINEN LANDEIGENDOM» helpt U hierin. Leeningen op langen termijn; 2 1/2 Te bevragen bij GUILLAUME DE VOS Dorp Denderhoutem. VERLANG TE HUREN: schoon burgershuis. Adres bij «De Aankondiger». LEER A AR IN GERMAAN- SCHE TALEN geeft privaat lessen Engelsch. Duitsch. Ne- derlandsch. Zich persoonlijk aanbieden of schrijven aan Boemans Augustin. Gasthuis straat 9. Aalst TE KOOP motor van 8 cylin der in V. Zich wenden Brussel- schen Steenweg. 28. Aalst. VERKLARING. Ik ondergeteekende. Philemon Ruysbergh. Dompelstraat. 17. Aalst, verklaar bij deze. dat ik van heden af. geen schulden meer erken, die mijne echtge noote Francoise Van Schuylen- bergh zou maken of gemaakt heeft, aangezien zij het echtelijk dak verlaten heeft sedert 20-9-44. Aalst, den 25 September 1944. (Get.) RUYSBERGH Philemon. MEN VRAAGTdeftige huis houdster. 50 a 60 jaren. Adres bij «De Aankondiger». BREIFABRIEK VAN ONDER GOED. te AALST, vraagt be kwame en ernstige gast, op de hoogte van ronde machienen. Int.. A cóte. Mailleuses. Vaste betrekking met toekomst. Schrijven met referenties aan «De Aankondiger» onder nr 121. BURGERLIJKE STAND GEBOORTEN. OVERLIJDENS. Van 20 tot 26 September 1944. Petrus Josephus Callebaut, echtg. Maria Van Geit. Iandb 79 j.. Langestr. 167 Leo Desiré Rummens, echtg. Maria Welle- man. z.b.. 74 j.. Nestor De Tière- str. 14. Victor Putteman, Wed. Maria Putteman, landb.. 77 j., Ouden Dendcrm Steenweg. 300. Maria Catharina J. Van der Cammen, echtg. Theophilus Van Nuffel, z.b.. 73 j.. Groenstr. 152. Gabriella Joanna Van Aer schot. echtg Adolf Francois, winkel49 j.. Gentschestr. 106. Camillus Van Cakenbergh. echtg. Maria De Braekeleir. z.b.. 69 j. Breedestr 189. Henri Louis Possé. echtg. Mathilde Se minck, z.b.. 65 j.. Nieuwbeek straat, 91. HUWELIJKEN. Van 21 tot 27 September 1944. Prosper Van Holsbeeck. apoth. won. te Erembodegem. met Elia Louies, z.b.. won. te Aalst, Nieuwstr. 36. Albert Dervaes. tuinarch.. won. te Wetteren met Yvonna Kiekens, z.b., won. te Aalst. Bruss. Steenweg, 65. Frans Meert, stoker a. sp., won te Aalst. Moorselbaan. 173 met Joseph ina Gyssens. z.b.. won. te Aalst. Moorselbaan, 168. VRIJDAG 29 SEPTEMBER TOT DONDERDAG 5 OKTOBER 1944. Het schoonste liefdespaar van de cinematografie (LES CONQUERANTS) Een super-avonturenfilm gansch in kleuren (Technicolor). Alle dagen der week te 4 - 6 en 8 uur. Op Zondag te 1.30 - 3.45 - 6 en 8 uur. DEED VOOR DE DUITSCHERS GEEN KLOP U weet het goede adres VOOR AL UWE HERSTELLINGEN, VERNIEUWINGEN, PLAATSEN VAN NIEUWE LEIDINGEN, ACCU'S, GENERATRICEN, DEMARREURS, ENZ... wendt U tot O. MERTENS, Koolstraat 6, AALST den specialist der AUTO-ELECTRICITEIT. Allerlei Mededeelingen BERICHT AAN PATROONS EN WERKLIEDEN. De Nationale Dienst voor Ar beidsbemiddeling en Werkloos heid (officieele Werkbeurs) werkt terug normaal. Kostelooze plaatsingen voor werklieden en bedienden. Plaatsaanvragen en aanbiedin gen. AdresKattestraat, 11, Aalst. Tel. 20 254. E WERVING VAN HET LANDLEGER. 1) Er is geen prake van op roeping van klassen; 2) De voorkeur zal gegeven worden aan de vrijwilligers die deel hebben uitgemaakt van een weerstandsorganisatie; 3) Dienstnemingen worden van 25 dezer af principieel aan genomen ten stadhuize van de hoofdplaats van elke provincie, behoudens andersluidende on derrichtingen bekend gemaakt per aanplakbrief; 4) De kandidaten-onderluite nants der school van Namen en der Koninklijke militaire School zijn verplicht zich aan te mel den. Hetzelfde geldt voor de leerlingen der Kadettenschool die door een vrijwillige dienst neming gebonden zijn; 5) Alle kwesties, zooals uitrus ting. kleeding. bewapening, sol dij enz. zullen op gelijkvormige wijze worden opgelost als voor het Engelsche leger. NATIONALE BELGISCHE OMROEP. De uitzendingen van de Vlaamsche nieuwsberichten gaan door op volgende uren 8. 10. 12.45, 14. 17, 19, 21 en 22.45 u. Het huis 1. DRABBE-DE SMET voorheen NAZARETHSTRAAT, 57, heeft aan haar geacht klienteele kenbaar te maken dat hare woonst overgebracht is naar de St. Jorisstraat, 18, AALST Zooals voorheen de schoonste keus van bloemen, korven, gerben, gouden korven voor huwelijken, kronen, enz. OOK GROOTE KEUS IN ALLE SOORTEN BEELDEN. WIJZIGING VAN STRAATNAMEN TE AALST. Bij beslissing van het kollege van burgemeester en schepenen van 24 September, worden vol gende wijzigingen van straatna men aangenomen, op voorstel van burgemeester Nichels Parklaan wordt Leopold III- laan; Leo de Bethunelaan wordt Regent Prins Karellaan; Capu- cienenlaan wordt Churchilllaan: St. Annalaan wordt Stalinlaan; Keizerlijke Plaats wordt Roose- veltlaan. VERLANG TE KOOPEN Badkamer, volledig' in orde. Schrijven met prijsopgave aan F.S. «De Aankondiger». TE KOOP PER OCCASIE: Schoone zwarte salonpiano in goeden staat. Te bevragen Na zarethstraat 82. AalsL VOORDEELIG TE KOOP Smidsventilator voor 2 vuren; transformateur statique 130/220 volt: waschmachien met motor; electrische bakovens; electrische kooktoestellen; electrische radia toren (verwarmingstoestellen) FRANS SCHELFAUT, Den- derstraat 8, Aalst. GEVRAAGDeerlijke en spraakzame persoon (man of vrouw) in Aalst en gemeenten, als medewerker bij gekend Za kenkantoor. Schrijven met uit leg A.D.T. «De Aankondiger». VERLANG TE HUREN: woonhuis met werkhuis. Adres bij «De Aankondiger». IS ALLEEN OPEN Zondag 1 Oktober 1944 van 8 - 12 en van 13.30 - 19 u. Apotheek Heyndrickx, Boter markt. MUTU A LITE ITS APOTH EK EN. IS ALLEEN OPEN Zondag 1 Oktober 1944 Apotheek Vooruitzicht, Kerk straat 13. Aalst. TE KOOP PER OCCASIE twee keukenstoven, zoo goed als nieuw. Zich wenden tot Blan- ckaert René, Kalfstraat. 5, AalsL TE KOOPKindervoituur, modern wiegje en kinderpark in zeer goeden staat. Adres bij «De Aankondiger». 1. VAN VERDUN TOT BOPPARD. (843 - 1299) Geschiedenis van het Graafschap Aalst in zijn betrekkingen met de Dultsche Keizers, de Graven van Vlaanderen, Brabant en Henegouwen. door A. VAN DER HEYDEN. VERDRAG VAN VERDUN 843. Het rijk van Lodewijk de Goe dige wordt verdeeld tusschen A. Lotharis I (Keizer). De ze krijgt o.m. Oostrijk of Austrazlë, met» als Westgrens de Schelde. (Dus de Brabantgouw met het Land van Aalst inbegre pen). Als Lotharis I sterft (t 855) krijgt zijn zoon Lotha ris II het noordelijk deel met den titel van Koning. Dit deel wordt naar hem Lotharingen ge noemd. Na Lotharis II (855-869) komt Lotharingen aan Lodewijk de Diïitscher en Karei de Kale (Verdrag van Meersen in 870). In 879 komt alles aan Lodewijk de Duitscher. B. Lodewijk de Duitscher (t 879) krijgt Germanië en in 879 ook Lotharingen; hierin is begrepen de Brabantgouw met het Land van AalsL Lotharingen wordt nu ver deeld in a) Het Hertogdom BrabanL b) De Graafschappen Hene gouwen - Namen - Luxemburg en Limburg. c) Het Markgraafschap Ant werpen. d) Het Prinsbisdom Luik. C. Karei de Kale (t 875) krijgt Frankrijk en Vlaanderen (Het deel ten Westen der Schel de). Karei de Kale schenkt Vlaan deren eerst in leen aan 1 De For «stier Engelram (t 858). Vervolgens aan 2. Boudewijn den IJzeren (863 -879). Deze huwt zijn dochter. 3. Boudewijn de Kale (879- 918). 4. Arnulf de Oude of Groote (918-953). Karei de Kale wordt opge volgd door Lodewijk van Over zee. Deze zou graag Lotharingen inpalmen dat nu aan Otto I de Groote. toebehoort. Maar Lode wijk moet in 941 het onderspit delven en Otto zint op wraak tegenover graaf Arnulf die Lo dewijk heeft geholpen hoewel hij ook zijn leenman is. Vandaar dat de Vlaamsche graven in geen gunstig daglicht staan bij de Duitsche Keizers en deze hen zelf moeilijkheden aa adoen. Van den anderen kant, en dit is nog erger voor de graven van Vlaan deren. zijn de Fransohe vorsten er op uit om het graafschap Vlaanderen meer or n meer af hankelijk te make n van de Fransche kroon, ja. >m het zelfs heelemaal af te scha ffen. De te genstand der graven van Vlaan deren zal dan ook je voorbode zijn van 1302... Doch. daar deze rerwikkelin- gen de algemeene geschiedenis van Vlaanderen b etreffen, en geen rechtstreeks betrek hebben met de geschiedenis van het Graafschap Aalst, eindigen we dit hoofdstuk en verwijzen naar de geschiedenis der graven van Vlaanderen. We gaan dus over tot de ver dere geschiedenis van het rijk van Lodewijk de Duitscher en zullen trachten na te gaan wat er met de Brabantgouw en het Land van Aalst verder gebeur de. OPVOLGING DER DUITSCHE KEIZERS EN KONINGEN MET HUN LEENMANNEN DIE OVER LOTHARINGEN REGEEREN. Na Lodewijk de Duitscher komt het bestuur van Germanië in handen van I Lodewijk de Vrome 876-881. II. Karei de Dikke 881-888. III. Berengarius 888-891. IV. Guido van Spoleto 891-892. V. Lambert van Spoleto 892-896. Deze doet zich Keizer kronen en maakt Karei de Eenvoudige Koning van Lotharingen (t 926). VI. Arpulf van Korinthië (896-899). Deze verslaat de Noormannen bij Leuven. Zijn zoon Zwentibold wordt Koning van Lotharingen, maar regeert slechts tot in 900. VII. Tusschenbestuur van Be rengarius. 900. VIII. Lodewijk de Blinde (901- 902. IX. Karei de Eenvoudige. (Keizer in 911). Zwentibold in Lotharingen wordt opgevolgd door Reinier Langhals. Graaf van Henegou wen, t 916; nadien komen zijn zonen Reinier II t 932 en Rei nier III of Giselbert Langhals, t 936. X. Koenraad I (Koning van Duitschland) 912 (t 918). Ct Vervolgt) Nadruk verboden.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1944 | | pagina 2