Stijlmeubelen Kunstvoorwerpen Coleman-Home, LIKWIDATIE 1 ratex MEUBELHUIS «DE STER» J. Cochez COLEMAN, COLEMAN, MEUBELPALEIS Bobbejaan Schoepen Radio-Distributie u E. Schollaert-De Rijck Zoon Roobroeck RADIO DISTRIBUTIE welk toestel gaat U( kieken f ('Super Magnetisch -iiiru-uTju 1 DIRK MARTENS Spoil Speelgoed pil FEESTPALEIS AALST Te|. 240.48 gcedy wordt nagemaakt, nooit geëvenaard. is enig en 't grootste wereldmerk. Nieuwstraat, 32, Aalst. Tel. 249.16 - -i~»wv¥)ntuum DAMES-, HEREN- en KINDERKLEDING FABRIEK Gaston De Schepperstr. Erembodegem (Dorp) Sieücht aan de Winketieii l Nyloe Pare J. DE MIL-VAN CUTSEM TWINTIGSTE JAARGANG, - Nr. 49. DONDERDAG 3 DECEMBER 1953. Buiten de gratis-bedeling per post 33 Ir. 's jaars. - ««vaiug - per posi Jd lr. s jaa DEJUUIKOINHGEft Uitgavs van het Raolama-Buraau DE AANKONDIGER Beheer Dokter De Mooritraat g (Nabij 't Hospitaal) AALST. Tel. 348.18. Handelsreg. Nr. 3943 Postcheck Nr. 4357.37. R»clom«blad Toor AALST »n OMSTHEKEK A L G E M EËË ONPARTIJDIG W E E K B L A~D Belanghebbenden mogen de oplage controleren ln onze werkhuizen iedere nin.dno en Woensdag, tot 10 uur 's morgens. - - IL. Belanghebbenden mogen de oplage controleren ln onz< iedere Dinsdag en Woensdag, tot 10 uur 's mor Ij N«4 aankondlglngstarlaf WOroi t-| «e aanvraag k catsloot voratrskt j De annoncen moeten uiterlijk I I Dinsdagavond, te 5 uur. op het bureel zijn. Ze verschijnen bul- verantwoordelijk Waarom heel! de zo een groot succes Door haar 3 grote voordelen 1 MUZIEK ZONDER STORING. 2. GROTE VARIËTEIT VAN PROGRAMMA'S. 3. UITERMATE GEMAKKELIJKE BEDIENING EN NOG ANDERE VOORDELEN I Een installatie die no oudert. Klankzuiverheid zonder weerga. Elke avond onze EIGEN UITZENDING van fonoplaten .tüoi"""'"""11""1' meerl Gee" onderhoudskosten I Santo, snvP't S8 UUB ononderUroken oiizendlng. Een woord aan de herbergiers Geeft gratis aan Uw verbruikers gelegenheid de schoonste platen te beluisteren Voor h. fonoplaten. maand. meei dan duizend nieuwe Hoeveel kost een aansluiting bij de Radlo-distributie U te'aaM een enkele maal 240 Ir. MOGELIJK KAN UW OUDE LUIDSPREKER D1ENFN OnTSeïSS™,: COM™"-T^ans,uit|„e met m„M ft Met «korting s maand Met «korting 7 maand |9nimmil8MM9mi9Mlimilllim8MllluillMllllll>L Koop bij gediplomeerd vakman. ZrTELS CLUBS DIVANS BED-DIVANS. Meer dan 100 afgewerkte zetels in magazijn. VLAANOERENSTRAAT, 10, AALST - Tel. 211.45. TAPIJTEN - BEDSPREIEN - MATRASSEN. 100 MODELLEN WESTMINSTERS EN KOEKOEKEN. Alléén bij ZESHOEK, MOLENSTR., 76. LAALST. Een nieuwe echte Westminster, massief koperen werk. beiaard alle kwar tieren met uurslag. 71 cm. lengte, luxe-lunette, voor 1 100 FR De laagste prijzen en vooral de beste waarborg, want 'alles wordt in eigen ateliers hersteld. 5 0F MOO, GESCHENK KOOP AL UW MEUBELEN IN HET GEKENDE HOEK KOOLSTRAAT-VERASTÉNSTRAAT, AALST. 1 maand 2e maand 3e maand 4e maand maand 300 fr. 200 fr. 200 fr. 200 fr. 150 fr. 1050 fr. (Hier afscheuren) le maand 2e maand ie maand 4e maand 5e maand 6e maand 7e maand 150 fr' or overgrote bijval gedurende 150 fr de maand November kunnen wij ïsn fr - n°8maals aan dezen die aanslui- iSfri itenbjjde 150 fr. I 150 fr. 1100 fr. AANVRAAG TOT AANSLUITING Ik, ondergetekende vVonende te straat. Nr rlang te worden aangesloten. Comptant Met afk. 5 maand met afk. Aalst, de jg Handtekening. fif*erlijke Plaats, 34 - Tel. 2HM>« I (1) Doorhalen wat niet past. gedurende de maand December, een maand gratis muziek aanbie- den. Eveneens kunnen de aange- slotenen die een nieuwe klant bij- brengen van een maand gratis ee muziek genieten. Me" neemt oude Radiotoestellen over, volgens akkoord, nog ge- durende de maand December. H DE BELANGRIJKSTE meubelzaak DER STREEK Een'wT prachtm°bil!eren staan in onze ruime toonzalen en fabriek uitgestald Een nooit geevenaarde keuze in slaapkamers en eetkamers een nroeirt „ft salons met dag en nacht salons Lt7,1" eetkamers, een pracht-collectie salons, waaronder scheidenheid van salontafelen- e pf'.salons met eosy-corners en clubsalons, enorme ver- worpen W.C.V,", vot"'o^e'S "S" - en St0eIen' ma,rassen' kastjes, «tplaats.afejs, kleerkasteit, enz. Onthoudt vooral GEVRAAGD deftige meid. boven de 20 jaar. zelfstandig kunnende wer ken. voor handel en huis houden van twee perso- Zich aanbieden W« -.„.is De Cock-Vermeir. Statieplein. 12. te Dender - monde - Tel. 212.61. TE KOOP PER OCCA SIE Leuvense stoof met oven. zo goed als nieuw. Zich wenden nieuw ont worpen laan aan hel Kas teel Terlinden (nieuw huis). Aalst. GEZIN zonder kinderen enst welgelegen burgers huis se huren. Schrijven aan J.J.B. «De Aankondi ger». turnt? maSSiel e'ke" "vh>onkamer voor dagelijks gebruik, "nd9™00 tr"!6" Slaapkamer' mel klee<kast 2 2» eu overtrokken ressort fa,euie™;6.850,O,n,: °P "EPed"- - 2 a<"ba g Een meubel koopt U in volle vertrouwen, in de grootste meubelzaak der streek AANDACHT.' Ben ko e-er van glazen bokaals (ovale) om heiligenbeel den onder te plaatsen, alsook allerhande koets lantaarns. Walgraef Al- fons, rue de l'Economie. 47. Brussel. Wie stelt belang i volgend aanbod TE KOOP geriefelijk huis met inrijpoort, dien stig tot alle bedrijf, gele gen in het midden der stad. Onmiddellijk be schikbaar. Adres bij «De Aankondiger». SCHOENEN. Ern reiz m. uitgebr. kliënt.. in Limburg, wenst cont. m. fabr, van Mann. en Jong. art. Schr. aan C.F E «De Aankondiger». VERLANG TE HUREN poort, kunnende dienen als garage. Schrijven a; H.H. «De Aankondiger». onder de 24 modellen (van 1.500 tot 27.500 fr.) van de nieuwe reeks Revolutionnaire nieuwigheden var verzekeren U een volmaakt luistergenot zonder antenne noch aard] ei ding PHILIPS, - sensationele vermindering van de storingen catalogus tn demonstratie bij 1 GROOTHANDEL DE ELECTRISCHE ENERGIE S.V. Val. de Saedeleerstr., 95-97, Aalst - Tel. 241.61 w; uoornaien wat niet past. «fc tflir, cm, a a - "umuHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiifs MEUBELHUIS DE STER» "op'afSiS r mIT de 'aa6S,e "rii* an Slaads "»"8a'a ALLE DAGEN OPEN TOT 21.30 he' 'aad' niets overtreft uw keuze in het bekende Nieuwstraat, 56, Aalst, waar U altijd iets nieuws te zien krijgt. Deze week kunt U in ons uitstalraam komen bewonderen EEN EETPLAATS TUD OR, bestaande uit1-dressoir van 2 m„ wonderlijk dubbel hl' J0"™" ewerkt ™et snijtferk, 1 zilverkast, sierlijk van lijn. 1 tafel d"t alte aan d kl 4 St°0'en C° 2 Z8tels belesd met «WIHKltr, dit alles aan de onklopbare prijs van 18,500 fr. en U moet ze komen nazien ke„,Ierde,rS heabe° e™ 8rote keuze in slaapkamers, eetplaatsen, salons keukens, lampadaires. zetels, salontafels, bureaux, kleerkasten, vanaf 1,10 m rookstaanders, krantenhouders, enz Vergeet met bij uw bezoek navraag te doen naar ons bank-bed «Merveille een droom voor het oog en uiterst praktisch. TOEGANG VRIJ. Kroostrijke Gezinnen genieten 5 Trouwers gebruikt uw checkboekje. VOOR AL UW Speelgoed, gezelschapsspelen, Sport- benodigdheden enz. wendt U in volle vertrouwen tot het oud gekend huis. VAN WILDERODE-DE NEVE, 36, LANGE ZOUTSTRAAT, 36, AALST. Vermindering aan Kroostrijke Gezinnen en "V.T.B. GROTE WASSERIJ Dr. A. Coehezstroal, 1, Denderleeuw - Tel. 4. Linnen gewassen 6 fr. het kgr. alles inbegrepen 8 fr!"heetnk|raSSen' get"°°8'1 e" 'akenS ees,,ekcn Afhalen en bestellen aan huis. WOENSDAG 9 DECEMBER, te 19 u. 30 in een nieuw internationaal nrntrramm-. in een nieuw internationaal programma ORKEST: LOU LOGIST ZANGERES LI NA CORA THE CRACK BROTHERS - DUSSY en BABA JOSE MARIO en JEAN WALTER. Locatie van Zaterdag 5 Dec. van 14 tot 18 u. Prijzen40 - l de kas van de zaal van 9 tot 12 en uw keus gaat doeii nenhuisversiersels. GIJ KIEST ALTIJD TUSSEN DE LAATSTE NIEUWIGHEDEN als ge bij m stores, gordijnen, voiles, draperieën, schouwbekleedsels t WED. H. TEMMERMAN ZOON VRIJHEIDSTRAAT, 72, AALST Tel. 220.82. 5 vermindering voor kroostrijke gezinnen-en fabriekskaarten. ONZE WINKEL IS ALTIJD OPEN, Studie van Meester ARNOLD MAHIEU Deurwaarder Molenstr., 24, Aalst Te| 211.70 Op DONDERDAG 10 DECEMBER 1953, te 2 uur zeer stipt, in de zaal DE KOORNBLOEM Nieuwstraat. 2. ie Aalst BELANGRIJKE OPENBARE VERKOPING van en R=ln l .°°le ectkamei' EmP're 111 acajou - Prachtig wsrkcabinet 3 stuks - Salongarmtuur tapijtwerk (dub) - Zetels L. XIV en Directoire - Hall-koffer m eik Prachtige ronde lafeltjes en eonsolen in brons Lange tafel in eik kandelaars Empire met 6 lichten (uitzonderlijk stuk) - Meerdere stijl- en kristalluchters - Verschillende mooie stijl- en wand- kandelaars m brons - Mooie vazen in Chinees porselein en andere in brons en cloisonnewerk - Schouwgarrutuur in brons - Belangrijke verzameling van mooie bronzen van Franse en Belgische Meesters. Zuilen (colonnes) in marmer gebeiteld, in eik en acajou - Stijlvolle kunstlampen met zijden lichtscherm. OosRlrstTtapiJteii. Kr'Stal K°PeIWerk MM'de'a maoia a" p'aak'i8a derne Meede'r's1""6'1"8 P'aC,"ig8 sohildeFiJen "an oude, romantische en mo- Tentoonstelling Op WOENSDAG 6 DECEMBER 1953, van 18 tot 12.39 uur en van 14 tot 19 uur. DONDERDAG (dag der verkoping) van 9 tot 11 uur. Voorbehouden plaatsen op aanvraag. Schatter H. GALLEZ. WASSEN ZONDER VREES de beste WAARBORG 1 1 von de PHILDAR breiwol 300 verschillende kleuren fff Laatste modetinten M ECHT KLEURVAST!ü ABSOLUUT KRIMPVRIJü! M VOOR AALSTéén enkel adresKATTESTRAAT, 12. Fabrieken in North-Wichito, Wichita, La Porte en Toronto. 52 jaar ondervinding inzake verbranden van aardolie Comfort kost zo weinig met Coleman-mazoetkochels.' Gij die bouwt of goat bouwen, vraag eerst eens inlichtingen over onze vloerfornuizen (een ware droom). Alles totaal in de vloer gewerkt, doet het U plaats en ruimte winnen. Zo iets verlangt U, wel Coleman geeft het U. Vraag inlichtingen in t Verplicht tot niets en loter zult U geen spijt moe ten hebben. Men moet mee met de tijd. Coleman Home biedt U de grootste keus der stad. OVER TE NEMEN TE GENT zeer goed gelegen CAFE met discophoon en zetel van teerlingmaat- schappij. Verplicht aan brouwerij Meiresonne. Wie een goede CAFE zoekt heeft hier een kans. Zich wenden: Agence Claeys, Kortrijksesteen- weg, 16, te Gent. OVER TE NEMEN TE GENT: KRUIDENIERS ZAAK en CONFISERIE, bestaat reeds 30 j. Slechts 60.000 fr. overname voor volledige Inrichting met koffiemolen, rekenmachi ne, ijskast, automatische balans, zonnescherm inbe grepen. Ontvangst gemid deld 1500 fr. per dag. Wie deze zaak neemt heeft een broodwinning. Zich wenden: Agence Claeys, Kortrijksesteen- weg, 16, te Gent. BOUWWERKEN! Wij geven prijs voor alle bouwwerken. Schrijven aan Postbus 39 Aalst. TE KOOP PER OCCASIE: compresseur met motor 4 H.P. 20 m3, reservoir 200 liters, in nieuwe staat. Adres bij «De Aan kondiger». VOOR IEDEREEN Ook voor U hebben we DE oplossing 1) LENINGEN op 5 - 10 - 15 - 20 jaar aan uitzonderlijk lage intrest. Voor Nieuwbouw of aankoop van huis Uitbreiding van zaken Diverse doeleinden. Geen verplichte levens verzekering. Geen de minste bijkomende kosten, 2) Erfenisaangelegenhe den (successierech ten). Breng ons een bezoek... Schrijf ons. GUSTAAF BUYL Van Langenhovestraat, 1, Aalst. Vlugge afhandeling. Strikte geheimhouding. van voHedige Stock eigengefabriceerde Peigné en Cardéweefsels in zuivere Wol voor Gabardine Serge Vigoureux I Fil i fi| Flanelle enz. Dubbele weefsels voor mantels Weefsels voor demi-saisons Weefsels voor sportmantels Weefsels voor sportkostumen Weefsels voor sportcomplets enz. Granité Gazo Damiet Pied de poule Ottoman enz. AANKOOP van alle oud pa pier, cementzakken. archieven, boeken, gazetten en alle oude metalen. Etbl, A. De Muynck. De Burtinstraat, 27, Strombeek Tel. 78.72.16 Brussel. Splinternieuw geweven stoffen aan SOLDEPRIJZEN. NEEMT deze UITZONDERLIJKE GELEGENHEID te BAAT. Op 100 Meter van Statie (bij AALST.) ER IS ALTIJD WERK m over vloed voor iemand die werkelijk wil werken. Mevrouw. Mejuffer. wilt U werk Schoon werk met mooie verdiensten Schrijf dan in volle vertrouwen aan K.B.L.A. «De Aankondiger». VAN AFBRAAK TE KOOP- roosters, plancher en brandhout. Windmolenstraat, 39. Aalst. VERLOREN in Cinema Palace ..ivondvertoning) 1 paar beige handschoenen. Terugbezorgen tegen beloning aan het winket an Cinema Palace. TE KOOP lijmopdroogmachi- -e. vierzijdige schaafmachine (quatre face) en trommelschuur- machine. Dr. André Goffaerts- 2. Aalst. IK KOOP GOUD en ZILVER, tegen de hoogste prijs zilver stukken 5, 2, 1. 0,50 fr. Schrijven aan H. 101 «De Aankondiger». Vaat al uw -Ceainyen.... SleohU één adret I N.V. Leen- en Hypotheekkas Algemeen Agentschap voor AALST De». De Wolfttraat. 7 (Park). Tel. 236.20. Bureelvan 10 tot 21 a TE KOOP - 1klopper-menge- laar. 2) werkbank. 3) motor 250, 4> motor 750. Al'es m zeer goede staal. Zich Wenden bij Remv Roeykens. Statiestraat. 10. Ilaaf- tert. TE KOOP PER OCCASIE: Motorette «The Flv». 98 c.c.. mo del Scooter Blinde. Te bevragen O.L. Vrouwplaats. 17. Aalst. 5) in 15 en 30 deniers, vervaardigd in allereerste kwaliteit draad. De enige kous die niet haakt die elastischer is die steviger is die het best zit is te verkrijgen in het gekende huis GROOTHANDEL IN BREIGOEDEREN 51, Lange Zoutstraat, te Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1953 | | pagina 1