CZARDASVORSTIN AFSLAG Jtag-vt Mjotz KARNAVAL 1954 ROBAN Vraagt overal AH0 WINTERPANTOFFELS jd% SO MX, De Bisschop ALOSTA" Zatcde ILitaetfioop Brandstoffen Meer modern comfort donk zij J^OMX De beste Mazoutvuren Sleek ecu Bezoek onze Kachel- en Vuurhaardentoonzalen Gentsestraat - AALST - Esplanade 62 ZEER BELANGRIJK SCHOENEN en PANTOFFELS MOLENSTRAAT, 62, AALST. 10 tot 50°/o vermindering de fijne speciale waarvan al de bieren gebrouwd zijn met de ALLERBESTE GRONDSTOFFEN dus gewaarborgd gezond en zuiver FFFi I7FF1 FTPi KE H® m irn plpi fw\ mr-rnssEOTE Het grootste assortiment PETROOLVUREN [De Bisschop Gentsestraat, 35 AALST, Esplanade, 4 Huis Riches-Modes HUISMOEDERS! CORDON ROUGE Firma Ant. Meert Amand De Kegel&Zoon NEEM EEN omy DOET DE REST I De SOMY maiout-haard kent in het gehele land een groot succes. Meer en tneer verkiezen de huis vrouwen deze eenvoudige, ge makkelijke en economische verwarmingsmethode. Geen stof en geen last meer en bovenal zuinig 1 SOMT ichlig in werking bij i ..'s Avonds ben tk een voor mijn man thuis'" :o schrijft o..- Mme Maufroy ..Een lucifer volstaat om mijn ..Somv mazout-haard aan te steken en enkele ogenblikken daarna heerst in mijn vertrekkeo een behaaglijke warmte Onze „Somy" heeft van de lastige verwarmingskarwei een uiterst gemakke- li|k werkje gemaakt!'1 Ook U heeft een „Somy" nodig I Geen stof en geen last meer en bovenal zuinig! Masout-haarf werking bij t Depothouder voor Aalst en omstreken P.V.B.A. IJZERWAREN MATRASSEN FABRIEK M. VAN HOVER Hoveniersstraat, Aalst - Tel. 246.92 levert u alle soorten Staalveermatrassen ge vuld met echte inlandse schapenwol en de mooiste Grote keus in ijzeren bedden, alle maten voor radig. Komt zien naar onze modellen van zetels, clubs, divan-bedden, aan onklop- bare prijzen. 5 vermindering aan alle erkende bonden. Contant. Crediet. GOEDE WERKMAN (alle verk). 40 j. oud. verlangt 3 a dagen of 6 halve dagen per week te werken. Schrijven aan P.H. «De Aankondiger». DOOR REDEN VAN VERHUI ZING wasmachine «Hoover koop. Adres bij «De Aankondi ger». De aangekondigde opvoeringen van de prachtige operette door het Koninklijk Toneelgezelschap M 'T LAND VAN PIEM kennen zulkdanige bijval, dat er GEEN PLAATSEN MEER BESCHIKBAAR ZIJN voor de verto ning van ZONDAG 6 DEC. Voor de opvoeringen van Maandag 7. Zondag 13 er. Maandag 14 Dec. zijn nog slechts enkele plaatsen vrij. Wij raden de toneelliefhebbers aan zich dadelijk kaarten aan te schaffen voor de bijgevoegde vertoning van DONDERDAG 10 DEC., te 19 1/2 u. Gezien de zaal niet vrij is kan geen ZESDE vertoning gegeven worden. DE GROTE VEDETTE UIT WENERWALSEN van de FOLIES-BERGERE te Brussel. Mej. CHR. NACHTERGAEL", en de vocale artist-operettezanger S. ADRIAENSENS, verlenen hun artistieke medewerking. Regie Staf BRUGGEN. Prachtige décors belichting kostumes meeslepende muziek zang. Kaarten ten lokale 't Land van RiemGrote Markt. Hj spreekt de heer FEESTZAAL STADHUIS Grore Markt. Donderdag 10 December Belgisch afgevaardigde bij de Raad van Europa en Belgisch afgevaardigde bij de Europese Raad voor kolen en staal. Onderwerp De Europese Defensie Gemeenschap. Begin te 20 uur. Zeer belangrijk. De Heer MOTZ zal spreken in de Frar.se taal. Toegang vrij voor iedereen. GUSTAAF DE STOBBELEIR. vroeger 4 C C- vroeger OA C- No 20/29 23 Fr., nu 13 No 30/41 30 Fr. nu rr* OArt C_ KINDERSCHOENEN CO C_ JLHU rr. OCCASIES, vanaf 5" SCHOENEN met RUBBERZOLEN No 40/46 (Rechtstreekse verkoop van Fabriek aan verbruiker.) PDNTR STAD AALST. Het Feestkomitee der stad Aalst deelt mede dat de 26ste kar- navalstoet zal uitgaan op ZONDAG 28 FEBRUARI 1954. Aangemoedigd door het grote succes die de Komische-Aalsterse groepen in 1953 kenden, heeft het feestkomitee besloten, dit jaar de subsidie, aan deze groepen voorbehouden, nog te verhogen. De maatschappijen of groeperingen welke wensen deel te ne men aan de karnavalstoet kunnen zich wenden tot het Secretariaat van het komiree. Bureel 14, ten stadhuize, alwaar ze tevens alle gewenste inlichtingen kunnen bekomen. Er dient opgemerkt dat er rekening zal gehouden worden met de zedelijké, folkloristische en komische waarde der voorgenomen ontwerpen. Alléén de groepen die een inschrijvingsnummer gekregen heb ben zullen in de stoet toegelaten worden en alléén die groepen ko men in aanmerking voor het toekennen van een vergoeding. HET FEESTKOMITEE. WEGENS VERANDERINGEN. op al onze artikelen, dus geen solden; alsook een partij nieuwe stoffen, zijden, sansplis en albène per meter, minder dan factuurprijs. Profiteer van deze enige gelegenheid. COUTURE CONFECTIE 76, Kattestraat, Aalst - Tel. 214.18. Senile Sin Sbe Brusselsesteenweg (Muisken) AALST. Ejj Mijnheer, Het mooie seizoen is voorbij en de wintertijd staat weer vóór de deur. EEE Uw wagen zal het weer eens hard te verduren hebben en U moet, meer dan ooit. er zeker van zijn dat z'n mechaniek onberispelijk in orde is. Om U die verzekering te bezorgen, organiseren wij, met medewer- EE =E= kir.g van de EE H Technische Dienst van BELGIAN SHELL COMPANY, j= bijzondere onderhoudsdagen voor wagens op 30 November, 1, l 3 en 4 December 1953. Te dezer gelegenheid zal het smeren, oliewissslen, enz. geschieden EE jn het bijzijn van een technicus die zal nazien of de meest belangrijke me- chanische onderdelen van uw wagen in orde zijn; hij zal trouwens met groot ES genoegen al uw vragen beantwoorden. Bij deze gelegenheid zullen wij graag, voor de verbruikers van SHELL EE oliën, gratis de motorcarter spoelen. Kersi-Ale Zeeberg de automatische huishoud- pomp. voor slechts 1.650 Fr., bij Ets. Camilla Branteaera Korte Zoutstraat, 50, Aalst - Tel. 242.71. Te bezichtigen in toonzaal, volledig geplaatst en in werking. VRIJE TOEGANG. De de c Wij rekenen op uw bezoek. Hoogachtend. dc brede gestroomlijnde spat- schermen geven de berijder vol- ledige-bescherming legen opspat tende modder. Is gemonteerd met electrische verlichting, bat terij. claxon. kilometerteller, voor- en achtervering, dubbele zadel, prachtige luxe lak. Het is een produkt van het oudste Bel gische merk met meer dan 53 jaar ondervinding op motorrijwielge- bied. De bewijzen zijn deze van de duizenden berijders van Saro- lêa. Konnt in vertrouwen en aan onmogelijke concurrentieprijzen. Vraagt onze verkoopvoorwaar den en demonstratie. Groot ge mak van betaling. Agence Saroléa* en Sparta voor Aalst en omstreken L. PODEVIJN Gentsesteenwee, 204, Aalst - Tel. 237.01. Binnen enkele dagen verwacht men de Scooter Spartakom pleet 15.950 fr. Catalogen op aan vraag. Men kan van nu af be stellen. WEVERIJ WENST TE VER KOPEN getouwen in alle breed ten. 1.40 m. tot 2.60 m.. platte, regletten. armuren: scheermolens Ryo-Catteau. bobijnmolens en spoelmolens: bomen, kammen, rieten en wisselslukken; electri sche motoren, riemen, transmis sies. Alles in goede staat. Goed kope prijzen. Adres bij «De Aan kondiger». AFBRAAK TE KOOP kepers, roosters, deuren, ramen, pou- trelles. balken, plancher. arduin, steengruis, baksteen (Klinckaert) enz. enz. MagazijnenGeldhof straat (nevens H. Ilartschool) of inlichtingenOverhamme- dreef. 8. Aalst - Tel. 244.34. TE HUUR. onmiddellijk vrij. in 't midden der stad. omgeving St. Martinuskerk groot handels huis. gunstig gelegen voor de uitbating onder andere van been houwerij - spekslagerij of pas teibakkerij. Voor adres en voor waarden schrijven aan Nr 16 «De Aankondiger». GEVRAAGD VOOR CONFEC TIE goede werkster, kunnende snijden, patronen en modellen maken, voor kinderconfectie en bloezen. Gebeurlijk voor leiding atelier. Schrijven met referenties en verlangd loon aan A.V.A. «De Aankondiger». vindt U bij de firma 8 verschillende modellen in prijzen van 635 tot 3.200 fr. Brengt een bezoek aan onze toonzalen. Waar vindt U de laatste modellen van cocktail- en balkleedjes? Zoals steeds is het HUIS RICHES-MODES alleen, dat U de grootste verscheidenheid in mo- dellen en kwaliteiten kan aanbieden. Specialiteit van Wevemtklederen en Tailleurs; alles in grote maten verkrijgbaar. Exclusiviteit van prachtbloezen in kant, geor- 1 getle. organza, guipure, enz. Op al onze mantels gedurende de maar.d Decem ber 10 vermindering. Profiteer van deze enige gelegenheid in het K ATT;STRAAT, 70, AALST Tel. 218.96. ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Vraagt aan Uw Winkelier DE ENIGE KOFFIE met de stempel van de hoge Voedingskwaliteit siSSKis V CORDON" Voor het Groot STATIESTRAAT, 27, AALST TEL. 249.30 De grootste keus. de laatste creaties van Corsetten Gainen Bustenhouders «Scandalen - «Warner's» - «Chantellë» - «Jeanine» - «Preger» - «Caprice» - «Lou» - «Nike» - «Play- tex» - Peter Pan» enz. BUIKBANDEN - BREUK BANDEN - ADERSPAT KOUSEN DR. SCIIOLL - UITERST VERZORGD MAATWERK. 5 vermindering voor kroostrijke gezinnen. Yvonne VAN MOLLE 19, Korte Zoutstraat, AALST Tel. 228.84. CAFE ((ZONNELAND» uit de GENTSESTRAAT is overgebracht naar CAFE BOTANIQUE VELDSTRAAT, 7, AALST. Alle oude klanten zullen natuurlijk volgen. En nieuwe klanten... welkomwelkom... Men schenkt er de lekkere bieren DE GHEEST KOLEN GASOIL FUELOIL voor alle in lichtingen. alsook PETROOL voor petroolradia- teurs, leveren U de firma 16, BURGEMEESTERSPLAATS Tel. 245.23. Magazijnen Van der Nootstraat (Zeebergkaai) AALST. VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ zoekt voor AALST en omgeving BEROEPSAGENT-INKASSEERDER: vast loon; sociale wetten. Schrijven aan A. 2 De Aankondiger

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1953 | | pagina 2