TRIPLON MEUBELPALEIS AUT0LESSEK ïLECHIiCütlT a... KEUKENCENTRALE Nazarethstraat. 28, Aalst. Tel. 223.22 Optiek N. CARD0N KOENTGES TELEVISIE J Auiolessen YVONNE VAN MOLLE RADIO-HOME Werkmeisj r GRATIS GROTE REKLAME Aanvang der te AALST. AUTOSCHOOL BAETENS Rijksmiddelbare Schol Reklaam van het Jaar in de KEUKENCENTRALE GASDIENST Roobroeck E. Schollaert-De Rijck Zoon MOTORENSCHOOL TECUWEEi! Studio A. COPPENS Model Atelie rs Huisvrouwen TWEEËNTWINTIGSTE JAARGANG. Nr. 33. DO NDERDAG 18 AUGUSTUS 1955. Buiten de gratis-b post 33 fr. s jaars Reclameblad voor AALST en OMSTREKEN Uitgave van net Reclame-Bureau DE AANKONDIGER BeheerDokter De Moorstraat 6 (Nabij 't Hospitaal) AALST TeL 248 18. Handelsreg. Nr. 8942 Postcheck Nr. 4357 37. liglngstarief wordt aa kosteloos verstrekt. ALGEMEEN ONPARTIJDIG WEEKBLAD De ai moeten uiterlijk cfe, te 5 uur, op het bureofce verschijnen bui ten Orantwoordelijkheid. Wordt iedere week verspreid m de stad Aalst, Baardegem, Erembodegem, Erpe Erondegem, Haaltert, Hekelgem, Herdersem, Hofstade, Mere, Meldert, Moorsel, Nleuwerkerken en Wieze. Belanghebbenden mogen de oplage controleren in onze werkhuizen iedere Dinsdag en Woensdag, tot 10 uur 's morgens sationele rijzen Een geschenk van 45 Fr. DROOGKUIS specialiieil Cfemde koelkasten «•-,0 Fr. of 174 Fr per maand. 63 o Fr. of 233 Fr. per maand BO^o Fr. of 349 Fr per maand. 12530 Fr. of 394 Fr >u«pr.) per voor Dames-Tailleur en Manskostuum amers OPENING VAN EEN NIEUWE TRIPLON-SHOP bij Mw Armand Thienpont-Roggeman St. Jobstraat. 79. AALST. Bi] deze gelegenheid gedurende de maand AUGUSTUS. Wat L A V A S E C doet doet L A V A S E C goed lavabo -warmer en 6700 Fr of per maand. Tripion dienst 110 Frank NU 65 Frank sgas 8200 Fr per maand. iengas 9300 Fr per maand. TRIPLON maakt Uwe kleren mot-vrij waterafstotend voller van greep 3 maal sterker. MILLE BRTEGEM Bewezen door Rapporten van de Rijks- taboratoria van DELFT. ST. GALLEN KOPENHAGEN Kortstraat. 60 MEN \IGTeerlijk deftig meifcog loon. kost en Afjij «De Aankon diger». TRIPLONEREN goud voor uw kleren lJIIR: goedeikalandeerde cafe's. Z wenden tot Brouwerij Gheest N.V Kalfstraalist TE KOOP PER OCCASIE electrische hermaasmaehine goede staat, bij Van Gucht Hoogstraat. 69, Hofstade FIRMA: H. LB COMPTE-CLAU.ERT ALB. LIENARTSTRAAT, 13, AALST -jl. 255 WEEFSELS BREIWERK RIBC<|oRT ONDERKLEDING HUISHOUDiNEN KOUSEN «DU PARC» Prima kwaliteiten aan de voordelig^ prijzen ZEGELS VALOIS. vermindering op enkele Zomerweien zaterdag 20/8/55, te 19 AUTOLEERGANG ingericht Zondag 21/8/5o, te 9 het Hoofdlokaal neemt de nieuwe PRACTISCHE et ideale uurwerk r aiieèn bij Welvaartstraat, 3 b|V'2Ö AALST dLT'JD J)£r IlikLflti &M/SSEI Nieuwe leerlingen worden nog aangenomen voor de aanvang der les LET OP Er zijn dus twee afzonderlijke leergangen, de Zaterdag en de Zondag Vraagt inlichtingen aan onze honderden oudleerlingen hier te Aalst, ze zullen zeggen dat het volgen der lessen in Autoschool Baetens waarlijk zeer nuttig is. Autoschool Bae tens geeft les in meer dan veertig voorname steden en gemeenten van het land, U hebt de kans ze te volgen in haar hoofdlokaal, twijfelt dus niet en volgt Zaterdag of Zondag onze lessen Te klein? Tnssenmaat? Draag dan: IMÏiiiik Ministerie van Openbaar Onderwij: STAD AALST SCHOOLJAAR 1955-1956 De ganse collectie van de PETER PAN» bustcnhouders en van VOOR MEISJES DRIE AFDELINGEN de «PETER PAN» GAINEN EGYPTIAN QUEEN 19. KORTE ZOUTSTRAAT AALST A M O R brillen goede brillen licht fijn sohokwerend geplaatste glazen. A M O R de bril van PARIJS te verkrijgen in het gespecialiseerd huis met ge diplomeerd optieker Kapellestraat, 15, Aalst (rechtover de Rechtbank) Tel. 253.29. Bijna een eeuw ondervinding, Moderne organisatie, Zorgvuldige behandeling, Correkte kontrool. Volledige waarborg, vindt U alleen in de VERVERIJ DROOGKUISERIJ KERKSTRAAT, 16, AALST Tel. 231.47. Aflevering in 2 a 3 dagen. -i-I Prachtig tafelservies in Bavariaporselein, de cor met rozen, 42 stuks 1250 Yv» KOFFIESERVIES in dezelfde decor voor 12 personen GRATIS» Voor deze prijs 1) bekomt U 69 stuks fijne porselein; 2) wordt het bij U thuis besteld: 3) waarborgen we alle aanvullingen voor latere breuk; 4) krijgt U tevens 250 YALOIS-ZEGELS. Dit servies wordt bestendig tentoongesteld in de grote étalage van de CENTRALE BEROEPSSCHOOL VOOR NAAI- en SNIJKUNDE Bauwensplein, 5, Aalst. OPENING DER SCHOOL OP 5 SEPTEMBER. 5 Daar er uitsluitend Snij- en Naailessen gegeven looiden, krijgen de 11. grondig kennis van Patro- Infën maken, snijden, aanpassen, borduren op zig- lzag machines, en volledige afwerking van alle IHledingstukken (ook mansbroeken). |j Onze school alléén heeft machtiging verkregen lom het zo perfecte coupe système BUVERCLER gin de stad Aalst te onderwijzen. DIPLOMAkan bekomen worden na een jaar Itudie. Kindervergoeding tot 21 jaar. DAGLESSEN beginnen op 5 Sept., te 8.30 u. AVONDLESSEN Cs Dinsdags en 's Woensdags) 6 Sept., te 18 u. Hechtingen-Inschrijvingen alle dagen vanaf 3 "Oogst, van 9 tot 16 u., 's Zaterdags van 9 tot VERDAL U zult tevreden en gerust zijn als U uw meubels koopt in het Nieuwstraat, 56, Aalst. Daar koopt U rechtstreeks in de fabriek en hebt U een rijke keus in eet plaatsen, slaapkamers, keukens, bureaux, lampadaires, lusters, rookstaanders, colonnen enz enz., dat alles tegen onklopbare prijzen. Een bezoek van U verplicht U tot niets. 5 Kroostrijke Gezinnen. Trouwers, maakt gebruik van uw checkboekje. FAZANTENKWEKERS Te koopelectrische broeikast, 85 fazanteneieren, zo goed als nieuw. Koolstraat, 11, Aalst. TE KOOP PER OCCASIE luidspreker, volledig, onlangs nieuw. St. Annalaan, 23, Aalst. TE KOOP tigenmachine met motor en licht, in goede staat. Slotstraat. 43, Aalst HEER alleen verlangt 2 ka mers of appartement te huren. Schrijven aan M.O.T. «De Aan kondiger». TE HUUR welgelegen bemeu belde café. aan de grote baan Gent-Aalst, te Erpe. nabij «De Ster». Vrij van openingstaks Te bevragen bij René De Saedeleer. Bieruitzetter, Bossestraat. Erpe of bij de Brouwerij Haecht, Brussel. Wegens betaald verlof zullen de burelen van de gesloten zijn vanaf 20 Augustus tot en met 29 Augus tus. Voor dringende gevallen kunt U zich wenden TRAGEL, nr 8, te AALST - Tel. 240.55. 1) Een Voorbereidende Afdeling 1"®, 2», 3®, 4®. 5" en 6® Studiejaar. 2) Een Middelbare Afdeling Voor algemeen vormend onderwijs (met ÊENO- DACTYLO). l«t« 2® en 3® Studiejaar. 3) Een Familiale Afdeling Voor meisjes die wensen opgeleid te word in de HUISHOUDKUNDE, SNIT en NAAD (ook (jemene vakken). J 1"®. 2®. 3® Studiejaar en eventueel 4® Studiej.-. 4) Avondlessen Snit en Naad (Confectie). INSCHRIJVING: aUe Zaterdagen van 10 tot l*ur, op school, Pontstraat, 51. Aalst. 30 en 31 Augustus, van 18 uur tot 20 uur. EXAMENS op Donderdag 1 September 1955, te U. 30. HERVATTEN DER I.ESSEN 1) op Donderdag 1 September 1955 voor c voorbe reidende afdeling. 2) op Zaterdag 3 September 1955 voor de rldelbare en familiale afdeling. Het Godsdienstonderwijs wordt gGgevcn 1. door E H. Van Bogaert, directeur van het egijnhof. 2 door E 11. Wuytack, onderpastoor St. Mar jus. 3. door Mevrouw Couvreur (Evangelische gif dienst). De Voorzitter van de Schoolraad De Heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaararen. De OndervoorzitterDe Heer R. Moreels, Adxaat. De Directrice, M. jBuekens Zeshoek Molenstraat, 76 AALST. PLASTIEK. Gordijnen Draperieën doorschijnend plastiek geplastikeerd doek plastiek per meter. Grote keus Tafeltapijten in plastiek. Anti motzakken Regenkappen enz. VLAANDERENSTRAAT, 10, AALST Tel. 211.45. Gordijnen, Stores, Draperieën, Tafel-, Salon-, Bed- en Traptapijten. Behangpapier, Balatum, Bedspreien. IJzeren bedden. Matrassen. Zetels. Clubs, Divans, Bed-divans. Benzine- en Dieselmotoren Depannage Auto-elektriciteit - Landbouwtraktoren - Rijlessen. INSCHRIJVING Zondag 21 Augustus 1955, van 9 u. tot 11 -u Ir-, in de zaal CENTRAL Hoek Vlaanderenstraat en Arbeidstraat, AALST, alwaar de lessen gegeven worden. THEORIE - FILM - PRAKTIJK. Duur van de leergang 6 maanden. De Leerlingen moeten werken aan Motoren en onderdelen. Let goed op de naam GENT-AUTOMOBIELSCHOOL.x Bestuur Rooigemlaan 175, Gent. Wilt U werkelijk iets goeds, laat dan uJ FOTO maken in WIJ LEVEREN ALLEEN KWALITEIIjWERK. I ALBERT LIENARTSTRAAT, 18, AALST. Woonstverandering Kamiel De Vijlder 38, BINNENSTRAAT, AALST (vroeger Hoveniersstraat, 23 GROTERE KEUS IN KOOKHAARDEN - CON TINUS - BUFFETTEN - MAZOUTVUREN - GAS- VUREN. Ter gelegenheid der her opening speciale prijzen. KOOP IN VERTROUWEN. HET KWALITEITS- TOESTEL. Vraag Inlichtingen aan uw electrieker. Alle herstellingen binst de 24 uur ge waarborgd door het huis R A O I O H O M E. HOOFDVERDELER VOOR AALST EN OMLIGGENDE Regelsbruggestraat, 116, Aalst Tel. 218.28. In hare Werk van fijne handighéid, interessant en goed betaald. Verzekerde vorming in montage scholen. BIEDT U AAN MODERNE VERF- EN NIEUWWASSERIJ LANGE ZOUTITRAAT, II. AALST. Het ralnis,n a«n uw kl.Sartn m,t b.iuln, a la ia anlsa goods baw»rklni. Wacht U voor alle behandeling die zijn proeven niet ge geven heeft. Bij ons zijn uwe klederen zowel van binnen als van bul ten gereinigd en gewaarborgd zonder reuk. Beproef het op ouze kosten dank zij de verminderingen door ons van heden af toegestaan. Vroeger 110 fr. 110 fr 65 fr. Kostuum 3 stuks Mantal Kiood Trsnelt gekuist en waterdicht Hoed gekuist en gevormd Onzichtbaar atópnen. Rouw In M uur itvurborvL Hermazen van kousen Specialiteit van zilverwitte hemden en cols Ir MEN' VRAAGT, jonge meis jes die verlangen goede stiel van handschoennaaister weefsels-n> - Ion aan te leren. Zich aanbieden Schuerm.ms. 7. rue de Rosee. Brussel-Zuid- TE KOOP ten gevolge van ver bouwing firote mazoutkachel (nieuw), wasmachine voor scno- tels, kleine stoomketel. 2 zware mazoutbranders. 2 circulatie- pompen Storck. Sint Jozefscol lege. Pontstraat, 13. Aalst. UIT DE HAND TE KOOP welgelegen bouwgrond. Pieter Daensstraat. Aalst, palende van achter aan de ontworpen Poli tieke Gevangenenstraat; gevel breedte 8.20 m., oppervlakte 7 aren 27 ca. Te bevragen bij Strickx-Van Haudenhove, Gent sesteenweg. 173, Aalst. TE KOOI' mototandem Sachs, in zeer goede staat. Noordstr.. 3. Aalst. Te bezichtigen van 18 tot Gaat niet in staking!! Maar volgt de raad van uw Amerikaanse collega's en gebruikt electrische toestellen 50 *~c minder arbeid Vraagt raad aan [ENÉT] Pontstraat, 63, Aalst of aan uw patroon elektrieker.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1955 | | pagina 1