Waf wij willen. OF: 'T SLOT T -"herk 3g^^ia^jss«!Rs=3s5«je r. s.pi:z KSfttttjrassï ^i^trJB^JSSgSSSSSXL-Si word™ ai™-a- «tó&ï rrf ïSa£ -- we» k3s d^e™z-,:Zo^:rer niiveraar'hande,aar te9e"w«ha- wa, £'«fc^k aa"9«-d - de strop om z'n eigen hals Wii antwoorden neen, Want wat is er logischer, Camiel Palsterman-Verhulst Adverteert in dit blad. Menige GOEDE Aalstenaar zal de «herborene» met vreugde begroeten moeten dienen.e °PVat"n9 be9riiPa" waartoe dit wekelijksch blad zal Dat het afbreekt met de oude sleur en slechte gewoonten is vanzelfspre kend. anders zou het geen «herborene» zijn. ran.eirspre he' j3" yEL ""l i dit is niet in twee woorden gezegd of qeschre- h.j d,f°en voile vnerstÓnd9e elke" 90eden 2ake"man verwachten dat het „Vf?rtl ee" w'inkeiier handelaar of nijveraar. hij dus die eiken dag met e"in dei, kr'nnaanra lni9 m da0 h" 9ewE<:klaa9 moet aanhooren even ile f 9 "kla9cnden>. meeklaagt, moet beseffen, wanneer hij maar cJaL a,gemecne toestand met de juiste blik overziet, dat er IETS moet gedaan worden om de leemten te vullen die. zoo niet direkt. dan toch indirekt mede de oorzaak zijn van het «niet goed marscheeren» van de zaken wend^tr 7™»,™ W1' 'ntUi"ef als "J' onze 9«de Aalstersche stede «in wendig» bezien Als wij eens met een of andere winkelier of handelaar over fo h uurven f sPrekem (Wij zeggen «durven spreken» omdat eenieder slechts aanleldhiri m°9ell,k deze gesprekken wil vermijden wetende dat dit rr/ i i ,n 9even ,ot no9 meer pessimistische gedachten) Wij voelen dat het niet gaat gelijk het zou moeten gain. me, „Wi' Tlden zelfs 9es,erk^ in d,e voele" en wel juist op het moment als wii met ons zelf bezig zgn het anders te WILLEN zien Men wordt onmiddellijk weer tot de werkelijkheid teruggeroepen bil het onloochenbaar -len naar de winkels waar alléén licht brandt in de uitstalra- te kladppeanfé.S me' 6' dee' Van «n dozi'n klante" s'aa< de cinema s die beter gevuld moesten zijn,... de notarieele verkoopingen die steeds talrijker worden en begevenddea9nStVopSk9a"9 e" z*b en w^hl VCelen maar a' t£ 9°cd da' llel ander! 2011 m°"en "I". doch wachten en wachten nog eens op iets wat wij zelf niet weten. hanJ^fk' men TWee' 'S; dat de 2n' versIaPP'n9 mei in één handomdraai ver- k™ k worden en ook weet men dat de oorzaak ligt in het lamleggen van Uitmaakt 3 overtui9d dat de «massa» die koopkracht koop°achntiuVa,ée mak,e 9g°°Ven da' men bi) """h'e sou zijn die massa weer koopkrachtig te maken; daarvoor is «vertrouwen» noodig, niet stedeliik of eïen ,addena t r""ce,tnfi0"aal aan9e2ien het wantrouwen het geheele leven ontredderd heeft. Slechts alleen wanneer deze groote heerlijke qerust- stellende gedachte weer bij het menschdom teruggekeerd zal zijn kunnen wij ons geloof daaraan hechten. Doch dit wil nog niet zeggen dat wij werkeloos zouden moeten blijven toezien op den bestaanden toestand en vooral niet op stedelijk gebied, niet dat wij ons vleien met de gedachten dat wij ,n staaTzifn de geschetste toestand op te lossen, doch wel achten wij niet uitqesloten daarin on° TM if1-?9 verlichting te brengen door «vertrouwen» te wekken in onze onmiddellijke omgeving (in het bijzonder hier het zakenleven) bij tijd^n'ston^aantoonen! dit Doch het vertrouwen weerbrengen daar waar het plaats heeft moeten maken voor het grootste wantrouwen, is niet alleen het edelste doch ook het zwaarste werk dat maar eenigszins denkbaar is en vooral als het wantrouwen reeds diep mgewreten en overgeslagen is naar haat en nijd. Want wij moeten niét mee Tnzen di" het °P °°9enblik z°ó is dat d« een dZ 'ande en «eeren eeenWscKe I3g 33 PT brengen aan de cinema, enz. enz. 9 wandelen, een bezoek steunen dié dl mSilTJ* rT*?1**1 °m HEN te te houden mogelijkheid stellen hun bedrijven «leefbaar» lat'e^evS' -<LEVEN EN d!anzdeirteedoheet °°k *3 h"*™"9 h°""*n™ mefdl «slechte veSLnste» maken (met of zonder toestcmmfng de overheldT'en33T da9en 'e ning die zij zeer terecht van Jn»„ i, ll ern^Ic1/' en hun enkele ontspan- gebieden gLITerllrln doch gaat n.ef li" hun °n'-ikkeling opPalle j, en de terugslag zal niet lang uitblijven standpunten kan vereenigen. ons m9enomen zijn. WI, VERWACHTEN DIE STEUN, steun, die in ieders belang moe, «GRADRUK». ,er„oTOCh' 9edreven door de bevindingen in eigen kring, deinzen wii niet terug een aanvang te nemen aan dit allesreddende werk; overtuigd zijnde dat een ech'er Werk stelIen dit sPrankje te doen gloeien tot een machtig vuur waaraan eenieder zich zal kunnen warmen en een bron -al zijn van welvaart en voorspoed. 1 Wij zullen trachten een voorbeeld te zijn voor anderen en uitbreidinu beerlijlTisl^" me' Waard'9e steun dewelke voor het beoogde doel onpnt uitmaakt ZvaU„dhUeVnzakeé1eééC„kken he' S'reVen m°e,en Z',n Va" ee"ied" die deel werkfe"'eder uT bezle,d moeten zijn met de wensch in zijn zaken te kunnen doen en nalevenZ'"' afschri'vi"9ea en zijn verplichtingen ,e kunnen Kan dit momenteel of met moeite en met zware opofferingen. 't zelfde euvel daar waartegen men Bij iedereen is het zoo en overal strijd te voeren heeft. A izPf het T Cen beenhouwer- een tapisier. een kapper, een elektrieker of een MkMïiM hék"f, 2"r i'r Stie' heeft 2 soorl *vakman-tegenhanger» die de vooé elk deb„k 9 d Ssch°°k a' iS h" "°9 zop ,P9-b in een stad bedrijven te bezitten die tegen elkaar concurreeren alles tot ur (dus werkdagen van 16 en 18 uren) te arbeiden in een werkplaats. Vlaamsche Toeristenbond Zondag. )uni, ,e 16 m K Tertoden. Krakwlstraat. oprnluchtopvoenng van het blijspel «Muurbloeinpjes» door het Vlaani- sche Volkstooneel (Slai Bruggen). Toegang voor V.T B.-erj 7, 6 en 1 fr. We verlrek- Ken te voet aan den «Haring» te 15 u 30 en verwachten vele leden voor deze aange name wandeling en opvoering Donderdag. 9 Juni, plantenkudige wande- Mng in het Stadspark, onder leiding van E. B Ferdinand, uit Brussel, ingenieur. Bijeen komst hoofdingang, 18 u. 30. Zondag, 12 Juni, per trein naar den jaar- hjkschen landdag van den V.T.B. te Hasselt ben konqreskaarf recht gevende op 35 vermindering, kan door onze leden bij de vertegenwoordigers verkregen worden. C.?at^da9-L,®fn Zonda9- 19 naar de slagvelden bi, Verdun. Vertrek per autocar, te 13 u. aan het Belfort. Prijs: 160 fr. (auto, bezoeken, avondmaal, verblijf en ontbijt te schrijven f 39"1 te °rval)- Dadelijk in- Zondag, 19 Juni, trein- en fietstocht naar de Kempen Vertrek te 5 u 30 op de Espla- fiete) 'S: 23 fr (trein en Zo"dag 26 Juni fietstoch tin en langs het 13 u 30 aan sDen Haring» te Zondag, 26 Juni, oudheidkundige wandelina naar Moorse! en Herdersem. Vertrek aan de kerk van Mijlbeke. te 13 u. 30. Donderdag, 30 Juni, naar Pamel-Ledeberq om aardbeziën en frambozenFietstocht Avondwandeling. Vertrek 18 u. 30. aan den '-Haring». Licht mee HUIS Hoogeweg, 32, Erembodegem. Luxe- en gewone Stoven. Alle soorten Huishoudartikelen en Land bouwgereedschappen Buffet-Can- tine Cuismière Parisienne Gal- vanisé-artikels, enz. Specialiteit van troefels, 1 jaar waarborg. KENT U JA!! oor uwe BRILLEN en Uurwerk- reparatiën, wendt U tot het HUIS DE VYLDER-POULEART Brusselschestraat, 14 AAL ST

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aalstersche Omroep | 1938 | | pagina 2