Hoe? M. Prosper. Hier en daar. Het Vlaamsch van M. Woeste. Stomme boer, het zijn leugens Komedie. Meeting van Geerardsbergen. Nog Pater Donche. De scheur -en ruziemakers. zijne lage en grootendecls leugenachtige aan vallen bekomen dat de bemiddelde lieden de hand reiken aan hunnen beproefden en onge- lukkigen broeder, den werkman Hij moet geene kennis hebben van het menschelijke hert, die groote denker en wijsgeer, noch weten dat het tegenovergestelde waar is. Door zulke hetserijen houdt hij de genegenheid der rijken tegen, ver lamt hunnen moed en wilskracht en hitst hen op tot tegenkanting. Het is zoet bij (het wel doen in zijn geweten te mogen zeggen dat men toch oogenblikkelijk iemand heeft gelukkig ge maakt en op een dankbaar hert rekenen mag Die ontroering, die voldoening ontrukt hun het schrijven van M. De Pelsmaeker; in plaats van beide standen saam te brengen wordt op die wijze de kloof dagelijks grooter en dieper. En M. De Pelsmaeker durft beweren dat hij de leer volgt van den grooten Paus Leo XIII en de andere katholieken, buiten zijne partij, beschuldigen met zijn edel woord den spot te drijven De Paus in zijnen wereld- beroemden omzendbrief doet eenen oproep tot het katholieke volk om op alle wijzen door alle mogelijke middelen de maatschappelijke vrede te bewerken Lage ophitsingen, vuige en lasterende be- -schyldigicgen die gij nooit door eèn enkel be wijs zult kunnen staven, zonder verschillende toestanden ektijden te verwissellen, zullen nooit tot het gewcnsejit doelwit van den Paus voe ren het zal u misschien brengen tot .c waarnaar gij streeft, >^a: lai en laakbaar zijn de middelen, en langs die wegen komt men nooit tot waar geluk. Door het vuur derjeugdigc overtuiging meege sleept, kan het soms gebeuren dat een hevig woord, eene hevige uitdrukking een schoon artikel ontsiere, maar eene aaneenschakeling van niets dan lasterende ophitsingen, die geen ander gevolg kunnen hebben dan oproer en omwenteling brengen in de samenleving, zijn dingen die men betreurt, wanneer de jaren meer overweging en dieper nadenken hebben aangebracht, wanneer de opbruisende drif ten van het onstuimig hert verkoelen bij de lessen eener lange en leerrijke ervaring. Dat zult ge wellicht eens ondervinden indien gij van natuurwege geen volkmenner zijt; welke ontgoochelingen u op dien weg te wachten staan toont u de geschiedenis. Zij bewijst u tevens ook hoe onbestendig van duur de volksgunst is op de wijze verkregen, die gij gebruikt. Leer, lees de geschiedenis, M. De Pelsmaeker; gij zult er heilzame lessen in vinden. Mochten zij u te nutte strekken. 't Gaat soms over ziin hout, Jioe de Roe- -\ianaers met opzet negén, en zonder oioZert hunne leugens stout houden staan. Hoe de liefde tot een zetelken den -mensch toch ver blinden kan M. Prosper schrijft Hier in het land van Aalst hebben de bewaarders nooit van eenige overeenkomst met de Volkspartij willen hooren. Alhoewel er wellicht in België geen arrondissement zij, waar de volksbeweging zoo lievig" is als bij ons, hebben de bewaarders gezegd. enz. Die groote volksbeweging, M. Prosper, be staat slechts in uwe inbeelding, en uwe mectin- gen leveren daar het schoonste bewijs van Wat vindt men er op Op den buiten veel kinderen, veel vrouwen en oude menschenin de stad een handvol socialisten, wat geuzen en wat schuim. In het opkomen van uwe weinige toehoor ders, hoeveel zijn er niet die er uit nieuws gierigheid komen Gij droomt dus M. Prosper, wanneer ge van eene hevige volksbeweging spreekt Gij spreekt van eenkomenDat is kras gij hebt uwe zoogezegde partij gesticht als eene scheurmakerij. Welke voetstappen zijn er tot onze bewarende partij gedaan om tot de eendracht te komen Zeg welke voetstap pen farfeur, of beeldt gij u in dat men tot u had moeten komen Dat ware te grof. Sedert hoelang valt gij onze volksvertegen woordigers aan en senatoren? Zijn laffe, leu genachtige aanvallen den weg tot den vrede Bestaat de eendracht niet in ons arrondisse ment, gij Roelanders, uit haat- en baatzucht hebt ze verbroken, gij moest volksvertegen woordiger zijn; waren er geene 4000 ballen aan vastj, ik zou eens willen .zien of die man nen ivjg van volksliefde zouden precken. Hebt gij, Roelanders, uwen oorlogskreet al vergeten Scheuren zal de partij Die partij is geborsten, ligt verbrokkeld, schreef dc groote letterkundige Sterck den 13 Oogst 1893. Niet een ketelaar kan ze nog deugdelijk repareeren en maken dat ze leefbaar is Hebt ge niet geschreven dat gij, vijandig tegen de bewaarders, gingt opkomen en hun de macht ontstrijden, omdat er nieuwe man nen moesten zijn En daarna durft ge spreken van overeen komst Roelanders, gij nebt ze nooit gewild, gij hebt nooit een stap gedaan en van uwen eersten dag. af waart gij opstandelingen, vuur- stokers, oproer- en scheurmakers. In de overeenkomst lag de vervulling niet van uwe wenschen, het bereiken van uw doel wit. Gij hebt u- losgerukt, losgescheurd van de oü partij, schreef de clown, om uwen eigen weg in te gaan en slag te leveren in ile kie zingen, zoowel voor dc Kamers als voor de Provintie. Die zoo recht af zegt dat men zich losscheurt van eene partij, heeft die nog het recht van akkoord en overeenkomst te spreken en te gewagen Gij drijft de stoutheid te ver, M. Prosper, gij liegt te veel, maar gij en zult daarom het V volk niet bedriegengij hebt te luid swe scheurmakerij doen kennen om nog de schpld der tweedracht op den rug uwer tegenstrevers te kunnen schuiven. Durf toch de waarheid bekennen. Tauak. Hierop gaat 't scheurorgaan Jos. Zij zullpn de tabakswet in den grond bor^n De oü deden niets. Hier is de waarheid. M. Beernaert, de gevierde minister van Roe land, wilde nooit toegeven zoolang ik mi nister ben gaat ze nooit weg heeft hij gezegd. Wij hebben het gezien. Roeland heeft M. Woeste willen steenigen omdat- hij bij zijn gedacht bleef over de even redige vertegenwoordiging en dus het ministe rie doen vallen. Daarom is M. Woestede slechtste man die onder de zon loopt. Na de kiezingen zal M. Beernaert misschien weer aan 't roer komen. Wat zal er dan gebeuren De tabakswet zal waarschijnlijk blijven zoo men voor de mannen kiest lijk de Roelanders zijn. Onze senatoren en volksvertegenwoordi gers zullen tegen het budget stemmen van Ö'en minister Beernaert, zoo hij niet toegeeft. De Roelanders, zijn zij logiek, zullen dat niet kunnen. M. Beernaert voor allesOnze man nen integendeel zeggen: de wet weg eers' A-ooralA' Wie handelt hêc'best Zeg kiezer Onze achtbare heer De Saedeleer heeft tegen de tabakswet in de twintig redevoeringen ge daan. Dept-fn de Roelanders misschien ciat hit genoeg zal zijn den bek in de Kamers te openen opdat aanstonds de minister recht sta en roepe Zoo is het, heeren helden van Roeland, ik zal de wet afschaften omdat gij dat vraagt, anders niet O menschelijke hoogmoed Die jannen denken alles met de handen -te kunnen nemen Dit gedacht drukte Daens uit op eene meeting Yoor de vlaamsche taal belangen. De heer Cooremans zette hem aan stonds op zijne plaatshoe, beste heer, denkt ge dat het zoo is, dan hebt g'het slecht op Kiezers, de Roelanders en zullen die wet niet afschaffen, want zij hebben daarover ver- schillige denkwijzen. Er is zelfs eenj die in Denderbode van Aalst ten voordeele dier rech ten artikelen heeft geschreven en een penne) twist gevoerd. Moest ge die artikelen eens lezeh (zie Denderbode van 1890, in de maanden Oogst, September, October en November) dan zoudt ge eens staan zienDie wet is er noodig', schrijft hij, om onze produkten te verfijnen en den tabak, den inlandschen, duurder te ma ken en winstgevender voor den boer. Dat is nen economist hé De Stad Ninove zal daarover eens een artikel schrijven, 't is de moeite weerd. Het orgaan der scheurpartij sprekende over de Vergadering der Afgevaardigden, schrijft onder anderen 't volgende op spottenden toon Zij zijn bijeengeweest die afgeveerdigd' en a neeren neöófcn ei" in 't Vlaamsch" gé-* sproken, zelfs M. Woeste heeft een Vlaamsch briefken trachten af te lezen.... M. Woeste, denkende dat hij heerscht en regeert boven iedereen, M. Woeste wil .van ons Vlaamsch. niet Vooreerst de scheurmakers beleedigen noch randen M. Woeste nooit aan, zeggen zijm^n oordeele weêr eens. Wat het trachten te lezen betreft, ontleenén wij aan Het Handelsblad de regelen welke het laat volgen op een gemein liedeken tegen M. Woeste door een centenbladje meêgedeeld en die eene duchtige afstraffing zijn der el lendige scheurmakers in ons Arrondissement Wij herhalen door en door gemein Als M. Woeste den haat der tegenpartij' opwekt, is dit een bewijs dat hij een man \ari groote weerde, een strijder is van top tot teeif gewapend, en wij begrijpen dat de liberalen hem bevechten. Dat een handvol conservatieven hiermê'j instemmen, is voor ons de domste der dom heden M. Woeste is overigens de eenige niet, die zich in dezen toestand bevindt. Dezer dagen sprak M. Woeste eene Vlaam sche redevoering uit, en er waren personen die hem hekelden, omdat zijne taal niet zuiver was. Wij, wij juichen hem integendeel toehet is schoon voor een man als M. Woeste, aan te leeren wat hem, door zijne opvoeding, ont brak om alzoo nader met zijne lastgevers in betrekking te komen. Spreekt M. Woeste nog niet vloeiend Vlaamsch, dan gedenken wij nog dat wijle Victor Jacobs, toen hij zijne allereerste Vlaam sche redevoering hield, verre van vloeiend sprak, en nochtans was hij kort nadien c%\ keurig laamsch reden aai Wij hopen hetzelfde van M. Woeste. Bij hem, een man van zooveel talent, zoo veel helderen geest, is willen kunnen Over eenige dagen was 't meeting te Oke- gem. Gelijk het overal gebeurt, na de mee ting liepen de roelandera de herbergen af, vergezeld van eene beschonkene lijfwacht. In eene herberg, aan de statie, ontstond eere discussie tusschen van den eenen kant M. L. statiebediende van Santbergen en eenen lette" - zetter, en van den anderen kant zekeren ad vocaat en andere scheurmakers. Onmogelijk hier al de gezegdens weer te geven van eene hevige woordenwisseling d e ten minste eene uur lang geduurd heeft, v Op zekeren oogenblik werd de twist heet. voor de ioelanders. Waarom, vroeg M. L., waarom wilt gij de oü bewaarders wegkegelcn, zij die niet »- leenlijk bewijzen gegeven hebben van groot talent, maar die zoo menigvuldige en zulke uitstekende diensten bewezen hebben aan gods dienst en landbouw, en waarom wilt gij in hunne plaats mannen zetten, die nog groen zijn van onder tot boven en onder alle oj>- zichtendie op de wereld nog niets anders verricht hebben als kwaad en die door daden reeds bewezen hebben dat ze zelfs niet bekwaam zijn om de zending te vervullen waarmee ze gelast zijn Wat bedoelt gij De brugge van Impegem In plat vlaamsch gezegd, antwoordde letterlijk de advocaat, gij liegt er aan Dat is waar, dat is waar, riepen ver- schilligen. Menschen, dat hoort gij, dat zijn de argumenten van eenen advokaat, van een kris ten demokraatgij liegt er aan. Ik kan tegen u niet klappen, gij zijt er te dom voor, wedervoer de groote volksvriend. De boeren trokken luidruchtig partij tegen de roelanders. Meester advokaat werd het gewaar. Jongens, zei hij, drinkt ne keer, ik geef nog nen tournée. Oh, onderbrak scheurmaker n° 2, wat wilt gij daarop antwoorden,'t is een stom me boei-. Wat zegt gij daar, vroeg M. L..., gij- gij durft zeggen dat ik een stomme boer ben I... kikikik heb dat niet gezegd. Gij hebt het zeker gezegd en ik neem tot getuigen al wie hier in huis is. Ja, riep men van alle kanten, gij hebt het gezegd. I...kikikik heb dadada...da niet gezegd. De heer Van D... sprong recht en zeiZwijg, snotneus, gij hebt het gezegd en voor u bij zonderlijk is dat schande. Gij ziet, geachte lezer, daar zijn nogmaals de roelanders in hunne volle naaktheid De eene, een advocaat, een opgeblazen kaal- zak die de represenlantenkccrs wil likken voor de wille van het smeer, en die, tot vijf maal toe, bot gezet en verpletterd door de bewijs voeringen van een eenvoudigen statiebediende, tot vijf maal toe zich geweerdigt uit te roe pen In 't plat vlaamsch gezegd, gij liegt er aan. Ik kan tegen u niet klappen, gij zijt er te dom voor De andere, een rakker die binnen tien jaar nog zal rieken naar den koeistal, en die, in stad komt strijden voor lotsverbetering van boer en werkman, die schrijft dat de boeren stiel de edelste is van allen, die nogthans aan den edelsten van alle stielen verzaakt om hier zijn dagelijks brood te komen afbedelen van de vervloekte en verwenschte steemans, en die onbeschoft genoeg is om in tegenwoordigheid van boeren en werklieden te verwijten aan een deftigen en eerlijken jongelingGrij zijt een stomme boei*. Daar staan ze, de huichelaars, de schein- heilige volksmannen Verdienen die heldendaden geene plakbrieven op al de gemeentehuizen van ons arrondisse ment De Klokke Roelanders zijn komedianten en pogen niets anders dan de zetels voor hun eigen in te palmen. Ziehier er een onwederlegbaar bewijs, van. IViester Dacus i» lin persoon den v h. V. Diericx eene kandidatuur komen aanbieden eenige dagen voor den poll van Aalst. Hij achtte dus den heer V. Diericx een echte volksman, bekwaam om de menigvuldige be langen van het werkvolk te ondersteunen en te verdedigen. Ja maar, M. V. Diericx weigert. Van dit oogenblik is hij in de oogen van pr. Daen» een man zonder waarde, een volks verdrukker. Kiezers hoe vindt ge dit? Wat bewijst dit nog Dat priester Daens de groote makelaar is voor de kandidaten der zoogezegde volkspartij. Wij die dachten dat zij hunne kandidaten rechtstreeks door het volk lieten aanduiden. Waar blijft zijnen fameuzen poll? De heer Daens van Aalst, de al te befaamde leider der zoogezegde Volkspartij, dien de li berale en socialistische bladen bij overeenkomst uit eerbied of spot gewoon zijn Priester Daens te noemen, heeft Zondag laatst eene meeting te Geerardsbergen gegeven. Een vrij talrijk gezelschap, waarvan de overhelft socialisten, de kleine helft liberalen en 3 a 4 katholieken, was aanwezig. En 't is daar dat M. Daens den volkswind is gaan zaaien, om echter een onverwacht maar niet onverdiend tempeest te oogsten. Zoolang de redenaar zich bepaalde bij de gewone uitkramingen en den onweerhouden laster tegen M. Woeste en de katholieke partij, bleef de rust in de zaal heerschendoch zoo hij het woord c Godsdienst vernoemd had .begon een zoo dol rumoer, dat zijne rede on verstaanbaar wierd en de bevalligste scheld woorden hem langs alle kanten werden toe geworpen. Smijt hem beneên klonk het, Geeft hem hier, wij zullen zijnen rok uit doen met een charivari in orde, met uit roepen en bedreigingen waar de betamelijkheid geene uitdrukking voor heeft Hier is een kopstuk der liberalen tusschen- gekomen en heeft de menigte tot kalmte aangemaaud, voorgevende dat spreker Daens de zaak in goeden zin verstond, dat hij geheel en gansch hunne zinswijze deelde en zoo so cialist gezind was dan zij allen?... Evenwel werd de vergadering meer en meer woelig tot eindelijk de spreker, M. Daens, zijne vrijgezinde gedachte moest voor zich houden, daar men met zijnen populairen persoon voor goed het zotje hield Nu volgde de tegenspraak op de aangeroerde godsdienstige punten, verscheidene socialisten werden gretig aanhoord en druk toegejuicht. De heer Daens zoo welsprekend, zoo on uitputbaar, zoo rijk in uitdrukkingen, zoo kiesch van gedachten en zoo zuiver van in zichten, de heer Daens bleef koes als een hond J'en stom als een standbeeld bij de uitvallen tegen den godsdienst, waarvan hij de verkon diger zijn moest, bij de uitvallen op het pries terskleed, dat hij tegen allen laster en bezoe deling zou helpen moeten verdedigenGij zegt daar zoo sprak een socialist, dat de grondslag der maatschappij dc religie moet zijn, doch dé grondslag is brood Gij zegt, dat gij daar spreekt als priester en uwe woor den trekt uit een brief (encykliek) van den Paus doch wie heeft er het geloof naar de kl.... geholpen als gij, priesters, met de schoolwet. En dat alles laat de groote redenaar onder de drukste goedkeuringen uitkramen en goed keuren hier staan wij in uitdrukkingen stom, doch wij zetten ter beoordeeling van zulk ge drag een groot vraagteeken Na die mislukte bakte werd de heer Daens als triomf der verbroedering de stad rond ge leid door eenige gekende liberalen en socialis ten, van de eene liberale herberg naar de an dere. Da's nog 11e Ventzeiden de talrijke gasten die uit nieuwsgierigheid den held op- de hielen volgden. Eindelijk, vermits eten en drinken populair is, ging Mr Daens een wel begoten gastmaal nemen met een paar vrienden die in geen 20 jaar een kruis gemaakt hebben. Dites la gr&ce, Baptiste Daaruit zal men nu toch, als resultaat eener dergelijke meeting moeten den val van den immer aangeranden Woeste en van de katho lieke partij opmaken het zal de triomf wezen der helden van de klokkendemocratic. Laat ons schokschouderen bij dergelijke uit vallen tegeu ons vaandel. Zondagsblad van Geerardsbergen.) Wij lezen in de liberale Iiidépendance van 20 Mei 1894 Apropos van het leermeesterambt dat pries ter Daens lange jaren uitoefende, zie hier nog een historieken; het is ons geworden met de zekerste waarborgen van echtheid, en het schildert den held af in de eigenaardigste trek ken. Te dien tijde gaf pastoor Daens les aan den zoon van een kasteel uit den omtrek van Aalst. Alle dagen kwam een voituur hem ha len om hem naar het kasteel te voeren en bracht hem, na de les, weer naar huis. Zekeren dag was onderweg pr. Daens in gemeenzaam gesprek geraakt met den koetsier. Enfin, vroeg hij, zeg mij eens, hoeveel wint gij wel bij die plaats van koetsier De knecht zei het, en pastoor Daens, ver- ontweerdigd, schoot in zijn vuur om aan den braven man te doen verstaan, dat hij het slachtoffer was van eene hatelijke en schan- dige zweetzuigerij, dat zijn arbeid meer weerd was, dat hij beter moest betaald worden, etc. enz. De boer keek verbaasd op, en stond te gapen met zijnen mond vol tandenook als hij op het kasteel weer kwam was zijn eerste werk 'dat alfes te vertellen. Natuurlijk kwani het gebeurde ter oore v&n den kasteelheer, die weinig smaak vond in die demokratische propaganda en de eerste gelegenheid de beste waarnam om af te breken met den al te driftigen leeraar. Dees historieken is echt gebeurd, niet met den koetsier van eenen kasteelheer uit den omtrek van Aalst, maar met den knecht uit de vermaarde brouwerij van Wieze. Alle verdere opmerkingen zijn overbodig. Vriend kiezer, gij kent alreeds die rare vo gels. Laat ze ons wat dichter leeren kennen. Wij zegden u dat zij verkeeren met frama- 90ns en geuzen. Gij zult straks gaan zien hoe die verkeering met hunne framasonieke en geusche zomerlie ven ze alreeds verbeterd heeft. Denkt gij dat zij nog strijden tegen godde- looze liberalen en geuzen; geenszins, zij spu wen uiteluitelijk laster, venijn en nijdige aan vallen tegen al wat kat holiek is, tegen M. on derpastoor Ponnet den ieverigen bestuurder van den katholieken werkmanskring, den grootsten volksvriend van Aalst, tegen de an dere priesters die gehoorzamen aan Deken en Bisschop en die zij durven afschilderen als blinddoekende en muilbandende 't volk. Hoe treffelijk Onlangs bevindt zich bij toeval in een derde huis zeker kasteel van zekeren brusselsc hen steen weg) een chef der scheurmakers met eenen Eerw. Heer pastoor, 't Gesprek valt over de kiezingen, en die pastoor zegt eenvoudig wegBij ons zijn alle kiezers katholiek er zullen er geen vijf afvallen En op nijdige, duivelsche spot- \vijze antwoordt dadelijk de scheurmaker. 't Verwondert mij niet, de Heilige Geest onder gedaante van M. Pastoor zal ze intijds komen inlichten. Mijnheer, hernam de Pastoor, ik aanzag u tot nu toe nog als een katholiek hert, lichtzinnig, misschien verdwaald, maar toch katholiek. Welnu wanneer ik u op zulken toon hoor spotten met den H. Geest, dan zie ik klaar dat de H. Geest bij u niet meer is, maar dat liet wel een andere Geeat is die u bezielt Of de scheurmaker aan 't loopen viel't Was nagel op den kop. Gazet van A eist. Drukk. D. Anneessens, Ninove.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Catholieke Klepel | 1894 | | pagina 2