Aelslenaers, eenige vragen. M. EYERMAN. üal tiI?I vry gelaten word aon do ketters en ouge loovigeu vim alio slach en sekte, die akten voopikomen- uicniio van liol eerbicdweoruigsie gezag dal 0|> acrde is, ie verluien, le vcrspreyden en le veroordeel en, zonder dal liet gouvernement er zielr kunne ol' wille tegen ver zeilen, daerovvr zullen wy ons niel beklagen. Maer hr.l geen wy regt zouden hebben zotuiuNing buyteuregelig le vinden, is dal \\v. onder do franse he lungers, onder de ministers van alle ile in Vrankryk bests-emie eere diension, de eeuigslen zouden wezen aen wie hel ver boden wierde aen onze diocesane». zonder 's gouver- nemeuls magUgiiig, stuks mede acelcn die alleenlyk ons en de geloovigen onzer gemeenschap belrt flen. De ministers der andere eered-ionslen mogen, in voile vryheyd, aen de deuren onzer kalhedraleu, door hunne predikatiën, en in gansch de uylgeslioklheyd onzer bisdommen door bunuo brochuren, die rescripten -op ho'nncvvyze uylieggën en veriolkeu, en ze zelfs naer lmn goeddunken vervalscben zy mogen ze wctliglyk door hunne roudleurdors die zy betalen, overmaken niet alleenlyk aen hunne geloofsgenoten, maer ook aen onze ealholyken, en wy zouden de eenigsle zyu die er zoudeu mogclyk van spreken, lot dat een koninglyk bevel ons voorafgacndelyk den mond zoude geopend hebben m Dat ware een al te klaerblykelyke huylenregelig- beyd op dat zy langer zoude kunnen blyven duren. De geiykheyd van allo du eerediensten voor de wet zoude ten onzen nadeele ophouden, eu, onder dit betrek, zou er zicnelyk voor hel caiholicismus belemmering zyu in pin els van bescherming, u Ik zal er byvoegen, mvnheer den minister, dat den beperkenden maclregel der vryheyd vari onzen gods dienst welken my door Uwe Exellentie beloukend word ons des to meer moet verwonderen en bedroeven, daer de verspreyding der meest anlielirislelyko leerin- gon in dezen tyd min hinderpalen ontmoet. Inderdaed, heden hoeft eikeen de vryheyd, zoo veel «n zoo dikwyls hy dezelve wilt nemen, van God zeiven le loochenen en godsloochenende progaganda te maken in schriften aen dewelke hy zoo veel ruchtbaerheyd mag geven als hel hem belieft. Is hel te veel vragen van dezelfde vryheyd te eyschon voor het oathol-yk onderwys Het verbod door Uwe Exellentie afgekondigd wegens de Encycliek van den 8 december en den Syllabus die is bygevoegd, heeft een gansch uylzondcrlyk karakter -van zwaerwigligheyd en dat aen niemand Kon ontsnap pen: Met is toegepast, niel alleenlyk aen eenig luehtelyk voorschrift, maor aen eene gcloofsleerige onderrigting ■san den Paus van Roomec. Ten overige, mynheer den minister, men kan gewis, 'in zekere omstandigheden en in zekere streken, de ge meenschappen verhinderen van den Stadhouder van Jesus-Chrislus met do geloovigen welke hy tot godde- dvkq zending heeft te onderwyzen en le beslieren de wereld door; maer nergens en iu geen geval zullen de tnenschelyke gouvernementen noch aen zyu woord de kracht kunnen ontnemen van de gewetens le verbinden, noch voor de bisschoppen de vcrpligliging doen ophou den van, zooveel het in hunne magt is, zyne onderrig- 'tiiigcii aen hunne diocesanen over te maken. t R. F., aartsbisschop van Karaeryk. 1" Weet gy waerom het kloksken niet geluyd ïheéft voor dè zitting van den geraeenteraed van 23 december lest over stadsbudget?Antwoord. - Omdat onze stadhuysmannen het naer Roo- men gezonden hadden Men zegt dat zy wat verlegen waren -over den uytslag der beraedsla- g'rng, indién er een tal'ryk publiek zou tegenwoor dig-geweest zyn, -en-dat zekeren heer van klok- luyders familie hun aen geraden heeft het voor beeld onzer voorgaende catliolyke magistraten na te apen, die meer dan 300 jaren lang den bey- «erd naer Roomen gezonden hebben op witten- donderdag en goedenvrydag ter eere van het bitter lyden onzes Zaligmakers, welk voortreffe- lyk en godvruchtig gebruyk onze iiberhaters •afgeschaft hebben. 2° Weet gy waerom onzen heer Burgemeester in de zelfde zitting voor de eerste mael, sedert .4848, het woord genomen heeft om iets anders sdan ja en amen te zeggen Antwoord. 'T is geweest om te beslissen dat, aengezien de Ant- werpenaers stadspenningen verkwisten om ko medie te doen spelen, het aelstersch bestuer dit -ook meet doen. Is dit niet uytermate redekundig ,en verstandig 3° Weet gy wat ,reden M. Eyerman uytgevofl- -den heeft om geld te doen verkneukelen zoowel voor iiuttelooze komedien, als voor de vremde (kwanten die den liberhatersletterkring op 1 stad- huys goddelooze predicatien doet komen uytkra- raen? Antwoord. Dat zulke verkwistingen .een KARAKTER VAN ALGEMEEN NUT heb ben???!!?! Hoeveel onzer diepzinnige raedsleden zullen eene zoo vernuftige reden wel verstaen hebben Eenige meenden, zegt men, dat het raedslid «prak van aen de komedie en stadhuyszalen kabi netten aen te hechten. 4° Weet gy waerom MM. De Ryck en van Lan- genliove voor de opregtiug «ener middelbare jneysjessciioel gestemd hebben Antw.. Omdat de al'wezigheyd dezer school eene GAPING is.J!???! (Ziet liet verslag in hel Verbond van 8 janry). Als men zulke wonderlyke dingen in het hladje feest, zou mèö niet zeggen dat er nog al vele GAPINGEN rond de tafel onzer diepzinnige raeds- heeren zetelen En dat het woordeken karakter van algemeen nut de gestrenge heeren wel uytga ven zou kohuea doen stemmen om de maen le koopen Aen den heer Opsteller van Den Denderbode. Mynheer, De Stadhuismannen die in 'l Verbond van zondageen verslag van hunne zitting no pens stadsbudget geven, durven de wel gerede neerde maer systematisch verworpene voorstel len van M. Gheeraerdts, op eene zoo verminkte «n leugenachtige wyze afgeven, dat ik, die er tegenwoordig was, en alles wel afgeluisterd heb, niet nalaten kan deze gewaende verslaggevers op hunne plaets te stellen, en hunne leugens en ■verminkingen op te halen. Zyt dus zoo goed myne hier volgende opmerkingen in uw geëerd blad op te nemen. 4° Op den voorstel van M. Gheeraerdts, om by de opbrengst der additionele centiemen, nog 800 fr. by le voegen, zeggen zyliet kollegie heeft bevestigd dat de op het budget gebragte sommen voor opbrengst der additionele centiemen het produkt aen- ivy-ea van de betastingen van het dienstjaer 1803. Dit is EENE GROVE LEUGEN, Üp het budget van '1 kollegie waren gebragt te samen franks 37,2:24,70, terwyl het produkt van 1803 volgens liet gedrukt verslag van 't kollegie, bladzyde 50, beloopt'tot 38030,48 franks. Het wasdaerom dat er eene vermeerdering van ontvangst van lr. 800 voorgesteld wierd. 2° Zy zeggen dat het kapittel der gevvoone ont vangsten aenleyding gegeven beeft tot twee op merkingen van M. Eyerman op art. 38 en 42) en zy verzwygen do wigtige opmerking van M. Ghee raerdts, op art. 45, te weten dat de pacht van land en landgoederen, gclyk het voorgaende jaer, omlent fr. 2300 moest opbrengen, in plaets van de maer aengewezene fr. 514. Dit wilde men als dan nietaennemen O maer, schandalige kome die! op het einde der zitting heeft een raedslid verklaerd, dat het geschil van fr. 1000 inderdaed bestond en dat hy liet in zynen zak had, en men heeft dan gestemd dit geschil voor liet maken van drie citernen te gebruyken. 3U Op de artikels 11 en 32, uitgaven voor onder houd der straten en wegen en kasseiden van beurt wegen, zeggeu zy dat M. Gheeraerdts, eene ver mindering van te samen fr. 2900 voorstelde, en dit nog zonder hel bestek nale zien het welk M. De Ryck en eenige raedsleden niet begrypen konden maer zy verzwygen 1° het beloop van hun budget voor deze artikels, op fr. 9490, terwyl liet voorgaende budget maer fr. 2000 aen- duidde en 2° de verklaring van den voorsteller, dat hy niet noodig had liet bestek na te zien, ver mits hy de noodzakelykheid der uitgaven niet loochende, maer ze enkelyk wilde verdeelen tus- sclien twee jaren, en men daerloe maer noodig had een ander bestek te maken. Overings, alhoe wel zy gedurende geheel de zitting hunnen tegen strever overschreeuwden, was het by zulke arti kels zonder ophouden a Ziet den devis naer maer, ziet toch den devis j> enz. 4° Op art. 70 Subsidie voor den schouwburg doen zy M. Eyerman verklaren dat met deze sub sidie af te schaffen, men van den schouwburg zelf af ziet, en zy verzwygen dat M. Gheeraerdts, reeds zeer wyzelyk bemerkt had (doch zonder aenhoord te worden), dat er geen subsidie meer te stemmen was. aengezien dit jaer de ontvang sten by den theater de bepaelde somme over troffen. 3° Op art 71. Subsidie voor 'den liberalen letter kringhebben zy de opmerking van M. Ghee raerdts niet durven afgeven, maer ik heb ze let- terlyk onthouden; Eene maetschappy, zegde hy, samengesteld uit de welhebberidste "persoo- nen dezer stad zouden zich moeten schamen zoo een onderstandje (300 fr). aen te nemen, waervan voorzeker liaer beslaen niet afhangt. 6° Op art. 78. Uitgaven voor de bewaerscliool verdraeyën zy teenemael de opmerking van den tegenspreker, ziet hier den zin, zoo niet de eigene woorden van het raedslid. Neen, zegde hy, opregt constitulionneel is het niet, eene zoo groote somme van fr. 2230 te besteden om een zoo klein getal van 30 arme kinderen van bevoor- deeligde ouders in 't. midden der stad te bewaren terwyl men met veel min onkost in de verschei- de wyken, alwaer het meest getal werklieden woonen, zeer ligt oppassers van beide geslachten vinden kan, die voor een klein geld de kinderen hunner wyken wel zullen gade slaen. Het armbe- stuer dezer stad heeft in eenen wyk iemand belast, die voor 100 fr.'s jaers tot 80 kinderen op eene zeer voldoende wyze bewaert en zelf nog wat geleerdheid geeft. 7° Op art. 147. Planten van boomen op de Graen- merkt, verzwegen zy nog eens de reden van M. Gheeraerdts, te weten dat de'boomen aldaer, op verzoek der aenpalende inwooners en op bevel van het tegenwoordig gemeente-bestuer, nog maer onlangs uitgeroeid zyn. 8' Voor wat aengaet het voorstel eener middel bare meysjesschool, waer voor de uitgave volgens hun zal'onbeduidend zyn, omdat het schoolgeld bijna de onkosten dekken zal, weten ïy wel dat het er zal gaen gelyk in de middelbare jongensschool, die ook schoolgeld opbrengt (1) en nogtans boven de 6000 fr. 's jaers uit stads kasse trekt, en bovendien nog zoo groote subsidien van 't gou vernement geniet. Eindelyk zy hadden om wel te doen, het inzigt van M. Gheeraerdts, by het aetibrengen zyner voorstellen van spaerzaemheid dienen op te halen het welk enkelyk is, zoo als hy het zelf uitgedrukt heeft, de aelstersche burgery te be- vryden van de nieuwe buitengewoone opcenten, die onlangs voor het derde mael in drie jaren door den gemeenten raed gestemd geworden zyn, en dus van 38,000 franken die de twee vorige jaren opgeliaeld zyn, voor dees jaer tot 38000 fr. gebragt worden, en volgens hunne eygene beken tenis naer vermeerdering hellen, dat is te zeggen in plat vlaemsch nog dreggen toe te nemen Aenveerd, Mynheer, myne eerbiedige groe ten issen. (1) Hieromtrent zal den Denderbode welhaest ook een woordeken lossen en een nootje te kra ken geven waervoor de tanden onzer stadhuys- bazen voorzeker niet sterk genoeg zullen wezen. (Nota van den Denderbode). In de openbare zitting van den gemeenteraed van 25 december, heeft M. Eyerman openlyk ver klaerd dat men sedert lang de al'wezigheyd be- klaegt van eene middelbare school voor meysjes, bestuerd door gediplomeerde onderwyzeresse», en dat, volgens hem, het onderwijs der meysjes niet voldoende, niet volledig is. j> Wy dagen M. Eyerman stellig uyt, aen de bur gery van Aelst kenbaer le maken wat er, volgens hemaen het nnddelbaer oudei wys der meysjes- scholen der Damen van Maria, en van Jofvr. Del- motte ontbreekt om voldoende en volledig te zyn. Indien M. Evernun eene zoo reglveerdige uyt- daging op eene voldoende wyze niel beantwoord, dan zal 'l ons geoorlofd zyn hem le doen doorgaen als ouredelyken le korldoener dezer twee zoo Iref- fëlyke eu aehlingsweerdige onderwysgesticheen. SCHROOMLYKE 11EYLIGSCH E.NDERY TE LEL'YEN Een blad vim Leuven brengt ons de volgende gruwe- lyke lyding acn. Een ongehoord sehnndael komt te Leuven plaets te hebben. Twee Iiberhaters lot eene der begoedde fatni- liën behoorende, bebben zieb in den morgend van den eersten january pltglig gemaekt aen eene schandelyke onlheyliging van bet H. Sacrament des Autaers. ten gevolge eener vyedding in een publiek buys aeugegaen, iu den nacht van den IJl december lol t january, hebben die twee dolzinnige Iiberhaters zich ter hoylige Tafel aengeboden, in de kapel der Predikhöeren, zonder le biecht geweest le zyn. Na do Communie ontvangen le hebben, hebben zy hel II. Sacrament uytgespuwen, en, naer hel sehynt, aen hunne niedepligligen gezegd Ge ziet het dal wy gecommuniceerd hebben de hos tiën liggen daer. Daerna hebben de ellendelingen gedurende al den tyd dal zy iu de kerk gebleven zyn, een' gedrag gehouden dal al de aeuwezigen veronl- weerdigdf. Daer is maer ccnen kreet van verontweerdiging in gansch de slad legen zulk een schandaleus l'eyl dat. men mag het zeggen in Belgiën zonder voorbeeld is Die nfseliuwelyke heyligschendery onder de toepassing vallende van het art. 202 der der strafwet, luvdcnde dat allen persoon die de voorwerpen van eenen eeredienst zal beledigd hebben in de plaelsen bestemd of tegen woordig dienende voor zyne uyloefeuing, met eene ge vangzitling zal gestraft worden, is bel verhopen dat do ellendelingen welke de sehandelyke heyligschendery bedreven hebben «n heden door'gansch de stad gekend zyn, strengeiyk zullen gestraft worden. Het is eyndelyk te verhopen dal die ongehoorde sehending iler heylig- sle en by alle de besehaefde volkeren geëeibiedigdsle voorwerpen in ons land niel ongestraft zal blyven. Ziehier nu wal men voorders vertelt maer hier moeten wy meer voorbehoudingen doen dan ooyt. Er zyn byzonderheden zoo schnkkelyk dat niemand die kan gélooven. Eenen jongeling die het gedrag der twee schuldigen en hunne spoedige vlugt had gezien, zegde zich ei komt eene saerilegie le gebeuren Hy volgde de onl- hcyligers. Op de strael zag hy eenen hunner... de he>- lige hostie uvlspuwen den anderen sehynt aen zyne mede gezellen gezegd te hebben ik wil dat van naby onderzoeken dan lak ik er eenen brief meê toe. Zeker is het dal den jongeling die men zegt geluygen te zyn geweest van het akelig looneel, de hey- lige liostie zag in een papierken sluvlen. Ontzind hv hel zien van die schrikkelyke euveldaad liep hy in aileryl by de PP. Predikheereu maer hel was le laèt De mis- daiji.'^rs waren verdwenen wanneer eenen Pater acn- kwain om hun le vervolgen en de heylige hostiën terug teeysehen. Hel verhael dier hatelyke heyligschennis was haesl door de slad verspreyd. Onnoodig le zeggen wat alge- meene verslagenhevd dit to weeg bragt. De leuvcnsche liberalen zelf, meUegenstaende hunne uylerlyke en sehandelyke goddeloosheyd, zvn over die schelmery onthutst eenigen zelfs keuren die luvdruchtig af en ontkennen de daders. Wat de schuldigen raekl, zy heb ben de slad verlaten... Wy hebben niet noodig by te voegen dal, in afwach ting eener pleglige en algemecue boetenis, die zonder twyl'el zal geschieden, er alreeds door godvruchtige broederschappen en door geeslelyke gestichten nenhid- dingen van hel H. Sacrament des Autaers en generale communiën zvn ingerigt, ter herstelling van het schan- delyk schelmstuk. Te Gend zelfs hebben er reeds com muniën voor plaets gehad en worden er nog gedaen. Nopens deze heyligschennis verneemt men nog, dal do pligtigen op de vlugt zyn. Een regterlyk onder zoek is geopend, en 21 geluygen zyu reeds onderhodrd. Het is niel alleen in de Predikheerenkerk, maer ook in de St-Gerlruda en Sl-Pielerskerker: dat zy de H. Com munie hebben ontvangen, liet scheelde weynig, of m de iaelsle kerk zaten zy op de Communiebank nevens hunne moeder deze dame heeft na, en de heiligschenners hebben voor de mis de H. Tafel genaderd. M. G. Groverman, sedert een-en-twintig jaren pastor te Elversecle, heeft zyn ontslag gevraegd en bekomen, en word vervangen door M. F. Demeyer, onderpastor le Sleydinge. De heeren vikarissen-kapilularis van Gend komen de volgende benoemingen te doen M. J. Van der Kelen, pastor te Zulte, gaet in dezelfde hoedanigheyd naer Sinay, en word te Zulte vervangen door M. G. Vereauleren, onderpastor van O.-L.-Vrouw op St-Pielers te Gend. M. A. E. Geirnaert, professor in T Kleyn Seminarie te Sl-Nicolaes, is benoemd als directeur van het pensi- onnaet der Zusters van de Presentatie van 0. L. Vrouw aldaer. Woensdag laetsl, 41 dezer, is het groote dans feest geweest in hel koninglyk paleys, en 44 dagen nadien zal men nog meer dansen. Men zegt dat er van 14 tot 44 dagen, altyd crescendo zal gedanst worden in het hof en dat het dansen tol rond den 4 maert zal duren. Wie weet of den koning, niet- tegenslaende zyn 74 jaren, niet ook nog een been tje zal zetten en eene quadrille openen. .Het zou geenzins te verwonderen zyn, want sedert dat minister Frère de fluyl speelt, moet geheel 't land dansen. Wy nemen, onder alle voorbehoudingen, de vol gende regelen op uyt-eenen brief geschreven uyt Brus sel, den 6 jaury aen het blad l'Eükope, van Frankfort Den koning heeft gisteren avond de leden van hel diplomatisch korps aen zyne lafel vereenigd. Men heeft grootelyks de al'wezigheyd der ministers opgemerkt hel hoofd des departments van buytenlandsohe zaken zelve schitterde door zvne afwezigheyd. Men heeft daer uyt willen opmaken dat de betrekkingen lussehen den vorst eu zyne raedsheeren niet alderbesl stonden het sehynt, inderdaed, dat het beruchte voorval Coiiwav aenleyding i.eeft gegeven lot zekere oneensgezindheden die geëyndigd hebben met verslapping in die betrek kingen te werpen. Sedert eenige dagen, heeft eenen der gedeputeer den van Biussel by de Vertegenwoordigers-Kamer klare teekens van krankzinnigheyd gegeven. Men leest in de brusselsehe briefwisseling van den Coukhier de l'Escaut Men veihaeit dal den graef van Vlaenderen en Mev. de hertogin van Braband ook de inschryvingslyst des genoOtschaps van Suite-Barbara met hunnen naem en hunne edelmoedige milddadigheyd hebben willen ver eeren. Men schryfl uyt Bergen, wegens de vrecsclyke ramp van Dour De officiële inlichtingen doen ons kennen daler nog vyflien werklieden begraven liggen onder de in stortingen door de uytbersting van bel grauwvuer in den koolpul van Sinle Catharina le weeg gebragt. Alle de poogmgen aengewend om ze er van onder le halen zyn tot hiertoe vruchteloos gebleven. Aldus mag men liet getal der slagtoflcrs rekenen op ül. Daer bestaet in ons land eene eoht wonderbare gemeente, en wel zeker eenig in liaer slach het is de gemeente Zoulenaey, in het distrikï Veurne (West-Vlaen deren). Deze gemeente is de minst bevolkt van alle de gemeenten des ryks zy lelde, op 31 december 1862, maer 27 inwooners, 13 mans- en 1-i vronwspersoonen. Ver van te vermeerderen, vermindert die bevolking van jaer tot jaer zy beliep op 31 december 1864 tot 26 in wooners, iu vier huysgezinuen verdeeld. Indien ueze vermindering blyft voortduren, loo[>l uie genieej groei gevacr van zich eens volkoiuenllyk onlvolklj bevinden. liaer jaeilyksch budget bedraegt in ontvangsten de üoj van 338 fr. en in uytgaven degene van 341. Deze uyig ven verdeden zich ais volgt kosten van bestuer. i fr. openbaer onderwys, 36 fr. byvoegsel van Iraki; ment voor den pastor, 31 fr. uytgaven van enkel l»cbi gen, 10 fr. Gelyk men ziel gaen de besluerkostcn ir, schier gelieel liet beloop der ontvangsten weg bel gewis de gemeente van gauseli hel ryk die meest ko: om besturen. Hel wddndighcyds-burecl van Zoulenaey is, zomk twyfel, in aenzien barer bevolking, hel rykste van hi land. Het bezit eene inkomst in grondgoederen en ror, ten van 821 fr. En wal nog zonderlinger is, is date geenen eeueu armen in die lokaliteyt is om die inkom? le genieten. Deze gemeente bezit 3 gemeente-kiezers. Den meenteraed is samengesteld uyt 5 leden. By do laeisii kiezingen, hebben er sleehls 2 kiezers aen de stemming deel genomen. Ziedaer eene kiezing waer het geheji' der stemming moeydyk om bewaren moet z'vn. Sedert eenigen tyd is hel by onze tieskens ds mode van lange nagels te dragen hopen wy evenwei dat zy nooyt de opperste onderschevding zullen berey ken van den opperpriester des cliineesehe tempels it San Francisco, die, seiiryft men uyt Amerika, nagels dracgt langor dan zyne vingeren, en die rondgekruld zyn gelyk eenen aftrekker. Eenige dagen geleden, heeft eenee jongen Rus, behoorende tol eene voorname fanilio, Wladimir Saba' nin geheeten en luytenant by het cadetlenkorps, liet- welk te Warschau in garnizoen ligt, zich het leven be nomen en waerscbynlyk ook een joodsch mevsje van 47 jaren gedood. Sedert eenigen tyd reeds had den baron Sabanin het beeldschoone mevsje bemind deoudeis der laelstba- doelde zagen eerst daerin geen bezwaer, veranderden echter van zienwyze, en poogden toen allen omgan» hunner dochter met den jongen Rus te verhinderen. Nadat beyden den laetsten dag van hun leven hadden doorgebragt met hel bezoeken van een aenlal open bare plaelsen in de omstreken van Warschau en in de stad zelve, bevool den lieer Sabanin den koetsier vao mei liet des morgends gehuerde ryluyg naer zyne woo ning terug te keuren. Aldaer aengekomen opende hy het portel, en vond in hel rytuvg twee iyken badende in hun bloed. Terstonds wierden, op bevel der justitie de ouders van liet meysje in hechtenis genomen. Omtrent den in houd van eenen brief by den luytenant gevonden, is tot beden niets uytgelekt. BUYTENLANDSCH NIEUWS. Hatei.yke moordpooging. Den heer Gustnve S., werkman in de manufaclucr van Caoutchouc van den heer Courlay had het bezoek zyns broeders ontvangen. Hy leyddc hem naer een koffyhuys tc Montrenil waer zy eenige vrienden vonden, met de welken zy menige fleseh dronken en lot 3 uren des morgends op den bd- lard en met de kaerien speelden. Toen zy het koflyhuys verlieten waren zy allen een weynig door den wyn bedwelmd, de twe'e bioeders wilden twee hunner makkers, die naer Parys weder keerden, een eynds vvegs uytgeleyde doen'. Op het oogenblik als zy aen de warande waren, was den broer van Gustave S een weynig achtergebleven. Eensklaps boort Gustave hel losbranden van een vuerwapeu en het geroep Gustavo help help men vermoord mv Dadelyk kwam hy ter plaets en vond zynen broeder in zvn bloed badende op den grond ifflgesln-la. Hel geroep had ook de twee vrienden doen toesnellen. Men wekte den poortier uyt een naburig buys, waci* men den gekwetsten bragt. Hy kon mot zeggen wie zynen aenrander was, maer verklaercle enkelyk dal. eenen man zich eensklaps voor hem geworpen had, roepeude Verder u met of gy zyt dood op het zelfde oogenblik loslle hy eene pistool, waervan den kogel hem was in den onderbuyk gedrongen. Gcene enkele pooging lot diefstal had plaets gehad, ook weet Ernest nieL dat hy eenen vyand heeft, en kan hy zich de rede van dien gruwelyken" aenslag niet ver klaren. Den gekwetsten i3 naer 't gasthuys gedragen. Iu lus sehen zet de politie het onderzoek voort Eenen brief uyl Indien, gedjigleekend vae den 7 december, meld hel volgende voorval M.Gilbert, jongen officier in garnizoen te Seeun- deraad, was eenen dezer laetsle dagen le peerd uvt»e- gaen om in de omstreken der stad, zvne gewoonlyke morgendwandeling te gaen doen. Het weder was aller best onzen jongeling zette zyn uylslapje verder voort dan gewoonlyk Aen eenen aengeuamen beschaduwden heuvel gekomen zynde, slaplè M. Gilbert van zyn peerd af en strekte zich uyl acn den voel van eenen boom. Hy had nauwelyks dezen toestand genomen, of een vrees- lyk gebriesch liet zich achter hem hooren. Het was eenen tyger, behoorende tot hel groote slaeh, gekend onder den naem van koninglyken tyger. Met eenen sprong wierp den tyger zich op den jongen officier. Dezen, zonder iets van zyne legenwoordighuyd van geest le verliezen, stak zynen revolver in de muyl van het monster en liet de acht schoten af. Den tyger rolt op den grond maer, opgewekt door zyne wonden regt hy zich vveêr op en, M. Gilbert by het midden des lyfs vattende, wilde by er mede wegloopen. Het was met den jongeling gedaen, hadden niet verscheydene indi- acnsclie werklieden, die iu 't veld werkten,' ter zvner hulp gevlogen, op het zien van den ongelyken strvd dien hy met zynen schroomeiyken vyand uyistond. Den tyger zich achtervolgd ziende" liet zyne prooy in deu brand en vlugltc in volle lia.cst naer'bet woud! M. Gil bert-is naer het militaire hospitael van Seeunderafad be dragen zyne wonden zyn allergcvaerlykst en doen voor zyn leven wanhopen. 'Sandcrdacgs hohben de officieren van hel garni zoen eone klopjagl mgerigl in de hoop van den tyger lo vinden en af le maken doch wy hebben niel vernomen dat zy tot hiorloe zyno scliuvlplaets hebben kunnen ontdekken. In een lakoniek briefken meld den noord-generael Sherman eene geivigligo verovering acn den president Lincoln Veroorloof my, president - zegt hy dal ik U als Kerstgeschenk, de stad Savannah aenbiede met loO stukken kanon, veel oorlogsvoorraed en meer «i dan 25,D00 balen katoen. Men begrypl welke uylbundtge vreugde dien echt spariiaetsehcn telegram te VVashingion te weeg heeft gebragt. juyst op den hoogslen feestdag der Amerikanen en Engelsclien, op den verjaerdag van Christus gehorte Maer den zegenpralendcn Sherman heeft niet alles gemeld. Luydens een verslag van gcnerael Foster ge- dagteekeud den 22 december, ten 7 uren 's avonds hebben de Noorderlingen in Savannah nog buvt gemaeki 80ö krygsgevangencn, 4 50 zware .stukken geschut, 43 bruykhare lokomolieven, 490 spoorweg wagons onl- zaggelyk veel poer, lood en wapens, dry stoomschepen en 33,000 balen allerbeste katoen. Den Moniteur kondigt de volgende nola af De tydingen betrekkelyk zekere ontwerpen lot ver andering van het opperhestuer in Algerien en de on- eensgezindheyd lussehen den minister van oorlog en den hertog van Magenta, zyn \au allen scbvn van wacr- hey dontbloot.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 2