iv mm 19<le Jacr, Zondag, 2G January illliJ. VERTREKUREN UYT AELST XAER VERTREKUREN UYT VOLGENDE STATIE* C FRA.\KS 'S JAi.iiS. ZYN DE LIBERHATERS NOG CATHOLYK? Den Zanger en den Pastor. Een koppel splinternieuwe Predikanten - Biechtvaders SERIEUSE VRAEG. DEN DENDERBODE Deuderm. 5-20 8-30 9-43 1 2-53 3-28 6-27 0-10 S Gend, Brugse. Ostende 6-37 8-58 10-15 15-58 lokercu 5-20 8-30 0-00 12 25 6-27 S 3-15 6-18 I" ou 2' klas langs Dendurinomle. truss 8-05 12-10 2-50 3-35 S 15 8-43 8-30 9-30 Doornyk, Korlryk, Moescroon, liysscl (lanjjs Heel). Bills. Ann*. 5-20 8-30 9-« 3-20 6-27 Genii) 6-37 8-2S 12-28 3-15 6-18. I.euv. Tliienen I.uvk 5-20 8-30 9-15 3 20 6-27 Doornyk, Hysscl (langs Al» 7-35 5-35 0-1 0 Ter*, lent). S-'Tru'v8n 5 20 8-30 9-45 3-20 6-27 ffi Ninove, Gnerardsb.. Alh, 7-55 2-40 5-35 8-50 Gend 6 37 8-28 12-28 3-17 6-18 9-0/ J Bergen, Qniévrain, Namen, 7-5o 2-40 5-35 VAN ANTWERPEN NAEI1 SL-Nieolaes, Lokcretl, Gend, 6-10 7-30 10-30 3-00 6-10 0-00. VAN GENU NAER l.okeren, Sl-Nitolaes, Antwerpen. 6-10 9-05 10 20 2-35 6-15 7-00. Te I.sde staen al de konvoys. Te Iüggem staen deze vertrekkende van Alh 6-30 0-00 10-40 4-30 7-25 en al de konvoys vertrekkende vari Denderleeuw. Te Gïseghem slaen stil al de konvoys uylgenoinen deze venrekkendo van Aelsl 0-00 des morgens en 0-00 en van Dendernionde ten 0-00 's morgens en 00 00. Te Santbergen slaen stil de konvoys van Alh 6-30 10-40 s morgens. 4-30 en 7-25 s avonds Van Denderleeuw 0-00 8-20 's morgens, 3-09 6-00 en 9-05 des avonds. Dendermonde, Aelst, Ninove, Gecraordshcrgen, Ath, VASi LOKEREN NA KR 7-00 9 30 3-17-43 0 7-00 9-30 3-10 7-43 0 VAN ATH NAFR Gperaerdshergcn, Ninove, Aclst, Dendormonde, Lokecen 6-30 10-40 4-30 7 Lessen, Geernerdsbcrgen, Ninove, Aelst 6-30 10-40 4-30 7 Brussel (langs Denderleeuw) 6-30 10 40 4-30 7 Gend, Brugge, Oostende (langs Lede). 6-30 10 40 4-30 7 VAN GENU NAER Audcnaerde, 6-45 9-,30 1-30 6-00 8. naer aelst 7-20 11-23 2-Ub 3-00 5-57 VAN BRUSSEL NAER Aelst, Gend, 6-08 7-30 7-50 11-20 11-50 2-35 0-00 8-40 8 Ninove. Geeraerdsbergen, Atli (langs Denderleeuw), 7-30 2-20 5-13 8- VAN DENDERMONDE NAER Brussel (langs Aelst) 7-25 2-20 5-15 8-10 (langs Hech.) 5-45 8-57 10-05 3-40 0 Aelst 7-23 7-55 12-02 2-20 5-15 8 •00. 00. 15. i-lH. 7-50. 9-30. AELST, DE.Y 21 JANUARY 1865. 'ÜtfP* ^eze 0Ilzer geëerde inschryvers die hunnen abonnementsprys voor 1864 en vroeger nog niet voldaen hebben, worden vriendelyk verzocht ons daertoe een mandaet op den post te zenden, om ons aldus tydverlies en onkosten te sparen. Al den tyd dien wy moeten besteden tot het maken en inzamelen onzer rekeningen, kon- nen wy aen het schryven onzes blads niet beste den, en dien tyd is veelvuldiger dan men wel zou denken. Wy verzoeken dus andermael onze ge ëerde inschryvers ons zooveel mogelyk te ont lasten door het toezenden hunner abonnements- pryzen. De liberhaters van alle slach, Vleyerman-Myn- heer en Boer-Belediger uyt't Verbond aen't hoofd, waren, over veertien dagen, by het aenkondigen van den nieuwen Pauslyken omzendbrief, als van den bliksem geslagen. De religie gaet ACHTERUYT, zuchtten zy met bittere tranen, dewyl den Paus de leerstelsels der midden eeuwen staende houd en de geestelykheyd zich met wereldsche zaken bemoeyt. Wy zouden aen deze liefhebbers wel eens willen vragen van welke religie zy aldus spreken. Is het van de hunne, dan moeten zy zich aen hare leerstelsels onderwerpen en zwygen. Is het van de hunne niet, dan bekennen zy nen keer te meer dat zy van hun doopsel hebben afgezien, dat zy geene christenen meer zyn, en in dit geval wat hebben zy .zich nog te bemoeyën of te be kommeren met den VOORUYTGANG eener religie die hun niet meer aengaet Ziet hier hoe een hunner hoofdtolken, de brus- selsche Indépendancedaerover oordeelt Zulke liberalenzegt dit bladbonnen zich mis- schien ter goeder trouw inbeelden dal zy nog aen de Roomsch- Catholyke Kerk toebehoorenmoer het spyt ons dat wy hun uyt deze dwaling moeten trekken zy behooren er geenzins meer aen toey zy zyn niet catholyk meer gelyk den Pausen er f bestaet niet meer dan een enkel catholicismus, te De belling was spits do peerden blaosden en zweet ten onder de zweepslagen van den postillon, die hen door de sporen en de stem aenhilste. De helling was moeyeiyk te beklimmen, en het is dnorom dat den pos tillon de reyzigers gewaerscbuwd had, en oenigo oo- genblikken le voren zegde Hier verzoek ik u te voet le gaen, mynheeren. wilt gy er eerder zyn dan in rytuyg. "inderdaed, als men wilt snel gaen op de bergachtige wegen in Vrankryk moot men uyt de rytuygen slappen, ook uyt medelyden voqr de peerden, ten ware den ha gel of*regen u de schouders kwam geeselen. Twee voetgangers den eenen dik en frisch, den anderen dun en rank slapten als schildpadden langs weêrskanten de groote baen voort. Den eenen was ligt gekleed, nieltegenslaende men toen een koud en grim mig weder h,ad, en armen ronddolenden jood, reysde hy altyd bovenop de koels, hebbende voor den oogenblik niet anders om zich legen de konde le beschutten dan eenen poelsenmakersmanlel. en voor allen ballast eenen degen en eene vioolkas. Eenige dagen te voren was hy uytgeslroopl geweest door eene bende dieven, die zyn rytuyg overvallen waren, welke hy had moeten achter laten. Den anderen, integendeel goed gekleed, was zeer wel bcveyligd tegen de sneenvvvlagen en den scherpen noordschen wind, die toen woey. Den eenen neuriede gekende aria's, terwyl den ande ren een meer ernstig en verhevener gebrom liet hooren. Mynheer, zegde den wyngacrdslok, bezit eene sehoonc tenorslem Nou rit zou die benyden. Den dikken revziger grimlachte. En mynheer, antwoordde hy hoffelyk, heeft eene basstem welke Lablaehe niet kan bereyke». Met zulk eene stem is men zeker, van honger niet te sterven. Met behulp der uwe word de forluyn u verzekerd. Ik dank u voor uwe besehoydendheyd, mynheer, mynlbestaen hangt af van den goeden of slechten luym der mensehcH, en do kwaedwillige kritiek van eenen welen datgene 't welk door den Paus vertegen- t woordigd word Zoodan de kwestie word door de libcrhaters- kopstukken zelve opgelost; zy bekennen dat deze die de Pauslyke Encycliek aenranden, bevechten en verwerpen tot - den Catholyken Godsdienst niet meer konnen behooren aengezien zy in op stand zyn tegen den Paus, tegen d'Heylige Kerk, die eene leerstellige uytspraek geduen heeft, al tachentig dwalingen te veroordeelen die zy liber haters by treden, aenkleven en goedkeuren, spyts het geestelyk Oppergezag der H. Kerk. Daerdoor zelve verloochenen zy wetens en willens hunne Moeder, zy scheyden zich hardnekkiglyk van hare gemeenschap af en moeten gelyk deze die de Kerk niet aenhooren, volgens de getuygenis van Christus zeifin 'tEvangelie, (Math. 48.17). aenzien worden als Heydenen en Publicanen. Wat dunkt UI. gy eenvoudige gefopte liberha ters, die u door de kopstukken der secte blinde lings laet by den neus leyden, had gy wel ooyt de schroomelyke gevolgen van uwe kortzigtige liberhatery voorzien of berekend! Tot nu toe hebt gy eenigzitis te verontschuldigen geweest, omdat gy niet wyzer waert en waerschynlyk in de goede trouw verkeerde maer nu is dit spel uyt, de liberhaterskopstukken zeggen nu zelve hoeverre zy UI. gebragt hebben, te weten tot de verloochening uwer Moeder de II. Kerk wilt gy nu nog in dien zelfden weg blyven voortgaen, 't is uwe zaek, wy hebben u zooeven aengehaeld wat Christus van UI. in 't Evangelie zegt. en weet dat gy thans voor uwe akten alleen verant woord elyk zyt. OchWat zyn Vleyerman en Belediger uyt 't Verbond toch goede zielen geworden Zy die te voren nooyt een goed blad in handen namen, hebben, sedert het verschynen der Pauslyke Encycliek, zich edelmoediglyk geslagtofferd en al hunne bezigheden aen kant gesteld, om nu reeds veertien dagen lang van 's morgens tot 's avonds catholyke dagbladen, zooals den Bien Publicden Journal de Bruxelles, de Paix enz, onophoudelyk te lezen, te studeren en te mediteren Het schynt zelfs dat zy, om in hunne diepe medita tiën niet gestoord te worden, zich in een donkere met zwart behangene achterkamer opsloten had den, alwaer niemand mogt naderen ten zy de dienstmeyd die hun kwam verwittigen als 't tyd was om het mager noenmael te nemen. En wat is er uvt al deze meditatiën gesproten Wonderlyke dingen die zy in 'l Verbond van Zon dag lest aen 't licht brengen, te weten i° Dat de catholyke dagbladen by de afkon diging der Encycliek opgetogen van bewondering waren. 2° Dat den Journal de Bruxelles de vryheyd der drukpers in ons land heeft willen onderwer pen aen de leering der Encycliek. 3° Dat volgens den zeilden Journal de Bruxelles de catholyken na de Encycliek even als vóór, de warmste voorstaenders blyven der vryheden die in de constitutie geschreven staen. 4° Dat den Bien Publie onze vryheden slechts veroordeeld in theorie, maer ze voortdu rend laet in acht nemen in pratyk. 3° Dat volgens La Paix van M. Coomans de Encycliiek niets gemeens heeft met onze instel lingen. 6* Dat den schryfstiel van den Denderbode aen Vféyerrnan-Mynheer en consoorten zoo onbe schoft niet meer voorkomt dan zy zoo dik wils beweerd hebben, aengezien zy denzelven zoo netjes beginnen na te apen, met hier eenen te doen spartelen gelyk eenen duyvel in een wijwater vat daer eenen anderen op flesschen te trekken enz. 7* Dat de Heylige Moeder de Kerk, uyt be- zorgdheyd vóór de religie en der zielen zaligheyd, by monde van haer zienlyk Opperhoofd, de stem verheft om de grondstellingen te veroordeelen welke de BASIS der hedendagsche samenleving uytmaken. (?T! 8° Dat de catholyken en hunne dagbladen Lxr- hertige huygelaers zyn (En waerschynelyk ook hunne priesters, bisschoppen, en waerom niet ook den Paus zelf!) 9° Dat de catholyke party benauwd is van hare schaduwe. 40* Dat de catholyken ongehoorzame kinderen zyn, die niettegenstaende het gebod van Den H. Vader, de vermetelheyd hebben hunne goed keuring aen de besluyten van den apostolyken Stoel te weygeren, en onze constitutie niet domkop kan my voor altyd ten onderen brengen. Er is veel bilterhevd in uwe woorden mistroost u tot zooverre niet, mynheer, er zal eenen zegenpralen- den dag voor u komen, gelyk voor een ander, de ver diensten, de ware verdiensten zullen altyd boven dry ven, en ieder van ons komt eyndelyk eenen dag op do hoogte, die den hemel ons voorbeschikt. Ik zie mei vermaok dat gy u vergenoegt met uw lot, en dat.... - Klim op, klim op, riep den conducteur op dezen oogenblik, met eene stem, welke dry graden lager klonk dan den donder, wy bevinden ons nu op de hoog te den weg is nu schoon, laet ons den verloren tyd inwinnen. Den dikken revziger klom op liet rytuyg, lorwyl den dunnen zich voren inzette. Laet los, en voorwaerls Na t.veo uren loopen stond het rytuyg in een schoon dorp stil, voor een nel en zindelvk hotel, en le midden eener groote menigte volks, welke de jaermerkt der plaets'daer had vereenigd. De reyzigers gingen zich aen de wel voorziene tafel van het hotel nederzetten, terwyl den man, mei den overtrek van eenen hansworst, zich vergenoogdo bouil lon te vragen, er hyvoegende dat hy geenen lust, en een goed morgendmael gedaen bad. Helaes hy had een goed morgendmael genomen, maer het was den vorigen dag. Men had juyst het noemael geëyndigd, wanneer zich een groot gerucht op de slraet liet hooren, dat lot de aen tafel gezelenen doordrong men stond inderhaest op en liep zien. Men zag eene arme vrouw in lompen gekleed, welke door een rytuyg omvergeworpen, en door de wielen sterk aen den voet gekwetst was zy schreeuwde om 't hert te doen breken, aenriep den he mel en hare patrooners, smeekte om hulp aen de per- soonen, die haer omringden, maer den eersten die haer by den arm vatte, en haer op eene sleene bank hielp nederzetten, was den dikken reyziger. De liefdadigbeyd maekt vindingrvk, en gecfl ons van alles kennis. Den zanger ontdoet zieh van zynen hals doek, neemt met voorzigtigheyd den gekwetsten voet op, omwind dier. en tracht door woorden vol goedacr- dighcyd degene te troosten, welke hy zyne goede moe der noemde. Wakker, goedo lieden zegde hy dacrna aen de toeschouwers van dit treurig ongeval, ziehier eene arme vrouw, die lyd en in ai moede is. Ik plaets hier mynen hoed, opdat elkeen er een muntstuk inwerpe den hemel zal er rekening van houden ik bezit byn; niets, en geef het voorbeeld. Eenige stuyvers wierden met moeyle in den hoed van den edelen hedolaer verzameld, die vooreen ander eene aelmoes vroeg, en zelf niet genoeg voor zich had. Wacht, zegde hy, vol eener heylige veronlweer- diging wacht, gy zult misschien milddadiger zyn, wanneer gy my zult* gehoord hebben. Met dry sprongen was hy op hot rytuyg. Hy klimt er weder af, neemt eenen stoel, stebtzyne viool, en zegt Mynheëron, ik ga u hel groot aria uyt Guillaume Tell zingen, ten profyle der arme gekwetste: indien gv over mynen zang te vreden zyt. geeft dan, en zoo ik te vreden ben, zal ik herbeginnen. Den nelmoesvrager zongen het genoegen stemde tot milddadigheyd. Zulks was nog niet genoeg de liefda digheyd is gelyk den sueeuwbol, zy vergroot naermale men hem beweegt. D welluydende stem van den zan ger ging een nieuw ana aenheffen, wanneer den mage- ren man, dien gy reeds kent, naderde. Vergeef my, mynheer, laet toe dat ik ceuen stoel nevens den uwen plaetso, eu u beip. Zeer geen, maer wat kent gy Niet veel. Den tweezang uyt Irato Neen. - Dien uyt de Pcrttains Ook niet. Dien uyt de Muette f Maer wat znllen wy dan doen Bah, ik ben muzikant van hoofd lot de voeten, zing maer op, en gy zult zien dal ik de zaek niet zal bederven. willen openbaerlyk doemenverwerpen en veroor deelen 44° Dat het mediterende koppel van twee, uyt medelyden met de zwakhcyd der catholyken, voorgenomen en reeds begonnen heeft eene lange rekke predikatiën af te geven, om hun den moed in te fluysteren van aen den H. Vader te gehoor zamen, en de constitutie voortaen uyt ganscher herte le verfoeyën en te vermaledyden met een vast voornemen en propoost van dezelve nooyt meer aen te kleven 42° Dat het uyt loutere liefde voor de constitu tie is, dat het koppel van twee zich zooveel moeyte geeft om ze door de catholyken, 't is te zeggen door de overgroote meerderheyd des lands, te doen verwerpen en doemen 43* Dat het insgelyks deze zuyvere liefde is, die het koppel op de zelfde bladzyde by de wet gevende kamer doet aendringen om het art ÖO der constitutie willekeuriglyk omverre te wer pen En nog al vele wonderlyke dingen te lang om te melden Men zegt dat het koppel predikanten, Vleyer man en Belediger uyt 't Verbondbuyten de ziel roerende Vastensermoonen die zy voorbereyden, nog zes uren dags aen de studio der theologie gaen besteden, met inzigt van, met den aenstaen- den paeschtyd, in den francmaconstempel aen de statie, de biecht der catholyken te aenhooren die, door hunne krachtige beweegredens getrof fen, by hun zouden komen mea culpa zeggen, en vooraltyd de constitutie verloochenen. Voor zalige penitentie zouden detweenieuwgebakkene biecht vaders hunne penitenten opleggen dagelyks dê tien liberhatersgeboden te lezen en voortaen in alle kiezingen voor de liberhaters te stemmen. Dit. zal een kleyn kostje zyn en net staen Proficiat. Zyn onze stadhuysmannen heden nog geloovi- ge christenenZyn zy nog leden der H. Kerk Laet ons zien. Wat is de H. Kerk vraegt den Catechismus. Antwoord Eene vergadering van alle geloovige christenen, die onder nr. geiioorzaemheyd van df.n Paus van Roomen de waerachtige leering van Christus belyden. Welnu, Ac clair de la Lune Ja, Au clair de la Lune, by vollen zonuöschyn De twee zangers, volbragten hunne lack zeer wel, zy verwonderden de vergadering ten uylersle, en de goede oude vrouw deed eeno groole ontvangst van dikke stuy vers en zilverstukjes bet was vreugde en zegen. De stem van den conducteur deed zich op nieuw hoo ren, men had ingespannen; en ging op nieuw op reys De twee zangers hernamen hunne plaets in het rytuyg. Wie zyt gy, mynheer, en vvacr gnet gy héén ik ben tenor, en ga naer Parys. En gy Ik ben pastor te Arpajon, eri ga den'vasten pxedi- diken in de parochie van eenen myner collegas. Gy verzoent my met de pastors. En gy met de commediespclers. To Parys aengekomen, vond don kunstonner in xyne vioolkas eene wel voorziene beurs, die er toch door de dieven niet in gelegd was. Hy schreef aen den pastor van Arpajon om hem le danken, en ontving hel volgend antwoord. a Achtensweerdigen tenor Ik weot niet waervar. gy spreekt ik ben niet ryk, en kan byna niets geven, maer God is groot en wa'er- schynlyk heeft hy zvno milddadige hand in uwe van alles oiitbioote kas laten glyden Hy heeft er nood in a gezien, en dezen willen aenvullen. Blyfeerlyk man. indien gy eens geschuyfveld word, kom my vinden ik heb eenen zanger noodig, en gy bevalt my. Vaer- wel Den tenor antwoordde eenige maeoden later, op zyne beurt in dezer voege c< Myrtheer den pastor van Arpajon, Dank, mynheer, voor uw schoon aenbod, misschien heeft uwe kerk iets noodig tol versiering en verheer- K lvking van d* n Godsdienst, waervan gy eenen der be ft dienaers zyt. Ik zend u by dezen eenen kelk en twee ampullen in verguld zilver, alsmede nog eenige klee ft dingstukken voor de armen. De wenschen uwer zie! hebben my geluk aengebragi. Men heeft my niet ge- ft schuyfeld. (Nocrit).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 1