LAND- BOSCH MEERSCH IJ zen Mer/itpi RER1GT aen Scheeps- en Molenmakers, Openbare Verliooping BEHUYSD HOFSTEDEKEN BERIGT. Sparre Hoppeslaken Yei'kooping van HOFSTEDE, GOEDE LANDEN Meerschen en Bossche», Openbare Ver! .ooping Land en Meersch Naemlooze Maelschappy van den Yzeren Weg, LOKERElY naer de Ü0LANDSCHE GRENZEN, LANGS ZELZAETE. Hen biedt aen de openbare insdiming: VERKOOPIiYG Den juwet'liiT v:m Comhill sloot, dns avonds, do kostbarste zaken in «fiunn gelükolfcr hel maga- zvii /oil" was beschermd (Joor y/oron panecleu, Nvaerin t>p mans hoogte talryke openingen. Binnen hot magazwi bleef de ga/, geheel den nacht branden, dfiwyze dat eenen policieman van uyt de strai t mot oenen enkelen oogslag, dat ge bonk bewaken kan. Wal meer zegt: behendig ge- plaolsto. spiegels langs de muren wcérkaetsen al de hoeken van het magazyn. en den geldkotfer, juysl te midden der groole zaek geplaetst, trok de aan dacht op zich door de witte verniste kleur, met de welke men het beschilderd had. Maer al die voor zorgen moesten verydeld worden door de spreek- woordelyke schranderheyd der engelsche boos wichten. |)e bende, welke de nusdaed bogaen heeft, had gedurende den dag reeds dat buys moeten binnen gedrongen en waerschynlyk zich verborgen hebben op eeneu ledigen zolder, in afwachting van 't gun stige uerken. Te middernacht zyn de dieven begon nen met de deur van hel bureel open te breken op het eerste verdiep, welk even als de andere doelen des gebouws, onbewoond was. Eens in dat bureel, hebben zy eene opening gemaekt in den planken vloer, waernyt zv by middel eener koord ladder ce- derkwamen in liet magazyn van eenen kleérmaker, naest dat van den Walker gelegen. Alsloen tnoesl er eenen muer doorboord worden; doch tie dieven konden daerin niet gelukken, aen- gezien zy stielenop eene dikke yzeren plaet. Ech ter gaven zy de hoop niet opze beproefden eene tweede opening te maken in den planken vloer van den kleérmaker, langs waer zy in een onderhuys kwamen, welk des dags lot werkplaets diende. Maer nu stonden ze voor een nog moeylyker werk. Na lang zoeken, klommen zy eyndelyk op een meu belstuk, gelukten erin den plafond te doorbooren, en aldus in het magazyn van den heer Walker te komen. Ongelwyfeld moet er op dien oogenblik niet eenen vooibyganger zyn geweest, en de politie van Cornwill bevond zich voorzeker orgers elders dan in de sneeuwbuy doch iets maer al te zeker, is dat den grooten geldkoffer van den heer Walker opengebroken en geheel en al leeg geplunderd is geworden. Den limes zegt dat hy het juvsle bedrag der ge- stolene waerdyen nog niet onder de oogen heeft doch de gestolene somme moet nog al v;»n belang zvn, dewyl de politie eene belooning van 1000 pond sterling (25,000 franks) heeft uvtgeloofd aen hem die de dieven zal aenhouden of aenwyzen. HOPPEMERKTEN. Poperinghe, 9 february. Den prys der hoppe sedert vrydag laetslleden verkocht is van 130 fr. de 50 kilos; den handel is zeer kalm. Belle, 9 february. Onze markt blyft voortdurig in de grootste kalmte. Daer wierden echter eenige partykens af- gedaen aen de pryzen van 134 tot 145 fr. Bousies, 7 february. Daer blyven ons bestellingen uyt te voeren voor de schoone kwaliteyten, maer aen den prys van fr. de 50 kil. Belle, 8 february. Sedert twee maenden vermindert den voorraed hoppe in onze iokalileyt weynig. Aldus rekent men dat er nog is: te Boischept. 15 a 17,000 kilos, te Belle 15,000, te Materien 10,000. te Saint-Jan 15,000, en in de omstreekt 2 a 4000 kilos. Men heeft sedert, eenige dagen beginnen ver knopen aen 133 tot 135 fr. Gisteren verkocht men 300 halve killos aen 130 fr. aen welk en prys zyn er weynig byhouders heden beschikt af te steken. Aeii ziilke voorwaerden mag men op niet anders dan op afslag rekenen. Nuremberg, 9 february. Gecne verandering in het artikel; de kalmte duert voort. Londen, 6 february. De markt is wat levendiger, maer de pryzen hebben niet veranderd, niettegenstaende eené ge voelige helling naer opslag op de buyke soorten, die schier niet meer te vinden zyn. Men kwoleert met vastheyd de volgende pryzen: Middle East of Kent 295 tot 500 fr. do 1 y0 kilos.; Weald of Kent 262-50 lot 387-50; Sussex 250 tot 500amerikaensche 250 tot 305. VEUKOOPING door Meester CRICK, ten ver zoeke van M. Van Lierde, schepenen, en zuster le Hekelgem. Op 6 Maert ten 12 uren juistVan 121 koopen BOOM EN, de schoonste Eike welke zich nog in ons land bevinden, hoog 15 meters en 3 1/2 dik. Alsook ter zeiver grootte, vele Beuken, Abee- len en inlandsche Popelieren. Alle digt by den steenweg van Brussel op Gent en de rivier den Dender, (2 kilometers van de statie le Erembode- gem en 5 van die te Ternalh en Denderleeuw). VAK EEN Groot 6 aren 50 cent. S. B, Nos 357 en 358 te Erembodegem aen de Keppestraet, door bet ambt van den Notaris DE SMET le Erembodegem, op Donderdag 2 Maert 4865, om 3 uren na noen ter herberg van Frans Van Potlelbergh, te Erem bodegem. J. F. PEPERSACK, facteur te Ejseringen heeft d'eer het publiek te laten weten dal er by hem te bekomen zyn Raepbrood, Lynzaedmeel, Korlrreel, Zemelen, Kla- verzaed, Rigaseh Tonnezaed, alsook Schramoliekolen en Solfer voor het droogen der Hoppe. Alles zal aen zeer matige pryzen afgeleverd worden en door goede hoedanigheyd der waren, verhoopt men de gunst van het Publiek te winnen. VEND1T1E VAN 8,000 Te Erembodegem, aen de Denderbrng. Op Maen- dag 20 February 1865. om 1 ure nanoen. Door *t ambt van den Notaris DE SMET te Erembodegem eeneschoone gelegen te Inxpe, Lede, Krondegemllufstade, S/netlede, Bursbeke en Frpe. De Notaris F. LI). VERBR.UGGHEN, te Erpe, zal ten acnzoeke van die het behoort, ter hier onder bepaelde Zitdagen, met gewin van palmsla gen en gelagen, openbaerlyk verkoopen GEMEENTE IMPE. 1° koop, Eene schoone Hofstede, gestaen en gelegen te Impe, groot volgens meting 19 aren 6 centiaren. 2° koop. 17 aren 70 centiaren Boomgaerd, met de opwassende hoornen en hagen, zoo hy is gelegen te Impe. De koopen 4 en 2 bekend by kadaster wyk A, nos 195, 196, 197, 498, en 199, zullen mei rogt van samenvoeging opgeroepen worden om dan of in gebruik le komen met de betaling der koopsom. 3° koop. Eene party Bosch; gelegen le Impe, sectie B. n° 354, groot 17 aren 50 centiaren. Onverpacht. 4°koop.Eene party Meersch, gelegen le Impe, sectie B, n08 427 en 428, groot 40 aren 40 centia ren. in gebruik by Frans Meulcman. 5° koop. Eene party Land, te Impe, sectie A, n° 406 groot 46 aren 50 centiaren. Thans onverpacht. 6° koop. 14 aren 52 centiaren Land, te Impe, sectie A, n° 340a, Onverpacht. 7° koop. 9 aren 40 centiaren Land, te Impe, wyk A, n° 542. In gebruik by Constant De Sehryver, tot 1 October 4865. 8° koop. 21 aren 50 centiaren Land, nevens het laetsle voorgaende, sectie A, n° 343. On verpacht. 9° koop. 13 nren 40 centiaren Land, te Impe, sectie A, n° 745. Onverpacht. 10" koop. 22 aren 89 centiaren Land, le Impe, sectie A, n° 538. Onverpacht. 41° koop. 27 aren 89 centiaren Land, te Impe, sectie A, n° 146- Onverpacht, 42° koop. Eene party Bosch, te Impe, sectie, B, n° 340, groot in ert 42 aren 30 centiaren. De hoornen worden niet medeverkoclit. On verpacht. 45" koop. 40 aren 40 centiaren Land, le Impe, sectie B, n° 449. ln gebruik by de weduwe Schockaerl, tol I October 1865. 14° koop. 20 aren Laud, le Impe, sectie A, n° 549. Nu onverpacht; lest gebruikt geweest by de kinderen Vander Vurst. 15° koop. 20 aren 60 centiaren Land, te Impe, sectie A, n„ 368. Gebruikt by Constant Stan- daert. 46° koop. 37 aren 40 centiaren Land, te Impe, sectie A, n° 100a. Onverpacht. GEMEENTE LEDE. 47° koop. Eene party Land, gelegen te Lede, groot in erf volgens kadaster 14 aren 40 centiaren, sectie D, n° 456. Onverpacht. 18° koop. 12 aren 30 centiaren Land, te Lede. In gebruik by Leo Cobbaut, tö Hofstade. GEMEENTE ERONDEGEM. 19° koop. 63 aren Meersch, gelegen te Eron- degem, sectie B, n° 89. GEMEENTE SMETLEDE. 21° koop. 43 aren 20 centiaren Land, le Smetlode, sectie A, n° 938. Onverpacht. Boom prys fr. 70-00 GEMEENTE BORSBEKE. 22° koop. 42 aren 44 centiaren Land, le Bors- beke. In gebruik aen fr. 40-00'sjaers bv Be- nediklus De Spiegeleer en Victor Vanden Keere. 23° koop. - 25 aren Land, te Borsbeke. In gebruik by Adriaen Van Impe, aen fr. 21-76 by jare. GEMEENTE ERPE. 24° koop. 16 aren 90 centiaren Land, te Erpe, sectie A, n° 32. ZITDAGEN: Instel, Maendag 27 February Verblyf, ld. 13 Maert ,c0°* Telkens om een ure na noen, ter herberg van Jan Baptiste De Craecker, te Impe. TE AELS!' en g legen te Aelst-Mylbeke, Aeist Schaerbekc, Sl-Mar- tens-Lierde, Ninooe en Audegem. De Notaris Joseph VERBRUGGHEN ter verblyf- plaets der Stad Aelst, zal ten overslaen van den lieer Vrederegler openbaerlyk verkoopen met ge win van Palmslagen en Gelagen, de volgende Goe deren, deelmakende der gene nagelaten door den heer Charles Blondeel te Aelst overleden, te weten: STAD AELST. 1° Een Huis met zyn Erf, Cour, Stallingen en verdere gerieflykheden, alsmede met zeer grooten en sclioonen Vierkanten Hof, omringd van muren, gestaen en gelegen in de Ponlslrael le samen groot in oppervlakte 40 aren 54 centiaren, lest bewoond geweest door voornoemden heer Blondeel. Dit Huis en Hof is dooi' zyne gelegenheid en uitgestrektheid zeer wel geschikt lot het opreglen van alle Nvverheids en andere gestichten.Het zelve kan afgezien worden alle «jagen van 9 lire 's morgens lot den middag. Zich ten dien einde en voor den Sleutel te vervoegen ten kantoore van genoemden Notaris Verbrugghen. 2° Een Huis met zyn Erf, gestaen en gelegen in de Klapstrael, bewoond door Guillaume Meganck aen fr. 28,75 per trimester. AELST-MYLBEKE. 3° 81 aren 38 centiaren Zaeiland, gelegen op den Hovenierskauter, ook genaemd de tien dagwanden, gebruikt door Jufvr. wed0 Joannes Podevyn aen fr. 300-00 'sjaers. Verdeeld in 5 perceelen. AELST-SCUAERBEKE. 4° 24 aren 46 centiaren Zaailanden gelegen op den Siesegemkauler, gel.ruikt door Carolus fluy- lenbroeck, aen fr. 55 00 'sjaers. 5° H< t derde deel onverkaveld in 41 aren 82 cen tiaren Meersch gelegen naby de herberg den kf.izeu aen den steenweg van Aelst naer Dendermonde Onverpacht St-MABTENS-LIEBDE. 6" 36 aren 23 centiaren Zaeiland gelogen op den Reemschonbroeck, gebruikt door Amandus Mat- thys.aen fr. 50-00 'sjaers. 7" Een hectaer 7 aren 9 centiaren Zaeiland gele gen aen de Holderbeeckstraet, gebruikt door Do minions Van den Meulen aen fr. 160-00 'sjaers. Verdeeld in 3 perceelen. N1NOVE. 8° Twee hectaren 50 aren 62 centiaren Zaeiland gelegen op hel Galgenveld, gebruikt door Petrus Leunder De Wachteleer, met de volgende party te samen aen fr. 668 00 's jaers. Verdeeld in 8 perceelen. 9° Een hectaer 42 aren 36 centiaren Zaeiland, gelegen op den Hinnewinkel, gebruikt zooals voor zegd door Van der Nepen en De Wachleleer. Verdeeld in 4 perceelen. 10° Twee hectaren 51 aren 50 centiaren Zaei land gelegen op den Baekergem, gebruikt door de kinderen Van Cromphoul en d'erven Van Boy aeri fr. 425-00 'sjaers.Verdeeld in 8 perceelen. AUDEGEM. 14° Twee hectaren 97 aren 20 centiaren Zaeiland gelegen op den Evenakker, gebruikt zonder ter- myn door de weduwe van Dominicus Goossens aen fr. 700-00 's jaers. Verdeeld in 9 perceelen. De voorschrevene Goederen zyn gemeten door den Landmeter Charles Van Gyseghem te Aelst. INSTEL DYNSDAG 14 \1 KKRT 4865 VERBLYF DYNSDAG 23 MLLUJ 1ÖD0' Telkens ten 12 are namiddag ter afspanniug ge naemd den Snoeck, by den heer Meert, te Aelst, aen de Pontstraetpoort. Alle de verdere Goederen van bovengenoemden heer Charles Blondeel zullen kortelings ook open baerlyk verkocht worden door de Ambtsverrigting van voornoemden Notaris Joseph Verbrugghen, by welken er Kapitalen op intrest zyn le bekomen aen voordcelige voorwaerden. VAN 8000 obligatien der Societeyt, van 500 francs, nominale wacrde die 15 francs instrest opbrengen en by 87 aerlyksche lotingen zullen afgelost worden. Prys der uitgave fr. 290, betaelbaer, fr. 90 by de inschryving, fr. 100 den 4 Mey 4865, fr. 100 den 4 July 1865. 1J00 Actiën aen den drager van fr. 500 elk, a pari uitgegeven en betaelbaer fr. 150 by de inschryving, fr. 475 den 45 July 1865. fr. 475 den 45 October 1865. Er word in de deelneming 6 per honderd op alle storting van penningen gewaerborgd tot 4 April 1866, ongeminderd het aendeel der winsten die zy konnen genieten indien den weg voor dit lydstip geopend wordt. Men kan verders inlichtingen bekomen en in- schryven by Van Sleenberghe-De Coen aen de Sta tie le Ninove, of te Brussel by MM. Jacobs Frères et Cie (Banque de l'union). De Inschryving word gesloten zoohaest hel aan gebodene getal genomen is. AELST, 18 February.— Granen per 132 lil. 50 eenlil. Tnrwe 42—02 a 13—04 Masteluyn 8—16 ■10-09 Rogge. 703 8-00 Geerst 7—4 4 —00 Haver. 6-00 7- 10 Hoppe (1864) de 50 kil. fr. 430-01 135 00 Raepzaed. 49—00 00-00 Lynzaed 45—(0 18-00 Raepzaed-olie. 67-40 00 -00 Lynzaed-olie. 56—40 57- 00 Raepzaed koeken, de 1245 k. 444-00 118-00 Lynzaed koeken 460-00 170—00 Kemp koeken 000-00 000—00 Aerdap. (roode den 4/2 heet. 4-02 1-04 Idem, (witte) 0—00 0—00 Boter, de 3 kilogram 4-04 4-14 Eyers, de 25 0—45 (—17 Vlas per 3 kilos. fF. 3-82 4-82 Viggens het koppel 28-00 38—00 DENDERMONDE, 13 February Tarwe, par 130 lit. Rogge fr. 24- -'0 a 00- -00 43- -50 00- -00 Haver par 100 kil. 20- -50 00- -G( Geerst per hectol. 00- -00 00- -00 Lynolio. 402- -50 103 40 Kempolie 408- -84 000- -00 Koobaed-olie 418- -36 449- -26 Lynzaed, par heet. 24- -48 26- -30 Kempzaed 00- -00 00- -00 00- -00 00- -00 Lynzaedkoeken par 1245 kil. 284- -17 299- -3q Kempkoeken. 47- -00 00- -00 Koolzaedkoeken a 16- -00 16- -50 NINOVE, February. 44 - Tarwe. Rogge Haver. Koolzncü, par 78 kil. Lynzned, par 100 kil. Rotor, per kil. Aerdappelcn per 100 kil. Granen per hectoliter, fr. 17—25 a 17—50 H00 11-25 8—80 9-20 00—00 00—00 00—00 00—00 $—50 26-0 5-25 6-00 L0KERËN, 1.5 February. Granen per 106 liters. Wille Tarwe. i fr. 18—75 a 19—78 Roode id. Rogge. Geerst. Haver. Boekweyt Kalvers. Aerdappelen per 100 kilos 00 —00 41—50 12-25 13-00 16—00 00- 00 0-00 00—00 12-25 13-00 CO—00 00—00 00—00 0-00 ST NICOLAES 16 February. Granen per hectoliter. Witte Tarwe. fr. 48—40 Roode id. 00—00 Rogge4 4—40 Boekweyt44—70 Haver9—00 Winter Geerst00—00 Zomer GCerst. - 41—00 Peerdo en Duyve Boonen, per heel. 45—50 Lynzaed. Idem. 23—80 Raepzaed00—00 Aerdappelen per 400 kilog C—00 Vlas, per kilogr. ruw 1—85 Boter. 2—75 AUDENAERDE, 46 February.— Granen per hectoliter. Witte Tarwe. fr. 47—00 a 18—50 Roode id. 17-00 48—50 Masteluyn 43-00 45-00 Rogge. 41-00 42—50 Haver. 41-00 46-00 Boter per kilo. 2—72 3—09 Eyers, per 25. 4 -50 4—70 Aerdappelcn do 100 kilo3. 5-50 7-41 EECLOO, 46 February Granen per hectoliter. VAN drie perceelen en te Aelst-Mylbeke en Herdersem. De Notaris D'HUYGELAERE, te Aelst, zal ten verzoeke van wie het behoort met gewin van Palmslagen en Ge lagen openbaerlyk verkoopen om met de betaling der koopsom er Y3u in gebruik te komen i"le koop Een perceel band gelegen te Aelst-Myl beke, op hel Hoorebeekveld, groot volgens meting 30 aren, gekadastreerd sectie D, N° 379b, palende noord Joseph Verhelst, oost Godefridus De Putter, zuid den heer Judoeus De Cock, en west den losweg daerover den tweeden koop. ln gebruik by J. R. Goossens te Herdersem. 2de koop. Een perceel Bosch, gelegen als voren, te Aelst-Mylbeke, op het Hoorebeekveld, groot volgens meting 13 aren 44 centiaren, gekadastreerd sectio D, N'° 382a, palende noord Joseph Verhelst, oost den mede- gaenden losweg, daerover den lpn koop, zuid dc baen, en west de wed. Frans Moens. In gebruik by de wed. D'hondt le Aclst-Mylbeke. 3dc koop. Een perceel Land en Meersch gonaemd het Fonlvnlje, gelegen ten decle te Aelst-Mylbeko en ten deele te* Herdersem, groot volgens meting 23 aren 35 centiaren, gekadastreerd het deel onder Aelst-Mylbeke, sectie I), N° 445 en het deel onder Herdersem, seelie A, N° 170, palende noord Frans Van Nutfel, oost de erven van Dominicus Van de Velde, zuid de erven De Coninck, zuid dc gracht met de helft medegaende daerover hel hospilael van Aelst. In gebruik by voormelden Jan Bte Goossens. Zit DAGEN. Instel Dynsdag 7 .oRK Verblyf 21 Februar!' l865' Telkens om drie uren namiddag ter herberg het Stcene Kruis, gezegd de Smodde, bewoond door Charles D'hondt, le Aelst-Mylbeke. Voor verdere inlichtingen zich le vervoegen ten kan toore van voornoemden Notaris, alwaer gestadig groote en kleine Kapitalen zyn te bekomen op voordcelige voor waerden. Witte Tarwe. fr. 17—25 a 00—00 Bruyne Tarwe. 00—00 00—00 Rogge. 41-30 00—Oft Boekweyt. 43—65 00-00 Haver. 7—50 00-00 Geerst. 12—00 00—00 Peeide Boonen 42-50 00—00 27-50 00—00 Aerdappelen de 400 kilos. 7- 25 0-00 Boier, den kil. 2—70 0—00 Eyeren dc 25. 4—80 0-00 Konynen 't stuk. 2—30 0—00 Verkens per hoofd. 18-00 76-00 8 00 20-06 GENU, 17 February. Granen pvr hectoliter Tarwe. fr. 18—00 a 2 ee 14—75 44—50 Geerst. 40—50 Haver9—30 Boekweyt 13—00 Boonen. 13—00 Raepzaod 26—00 Lynzaed26—05 Kempzaed 00—00 Raep-olic de 100 kilos. 11.52—10 byn-olie46—40 Kemp-olie. 00 -00 Boter por kilo 32_ 00 Eeyers de 25. 18—00 Aerdappelen de 400 kil. 5—25 Versch Roet par kilo. 0—00 Kocyen- Veerzen- en Ossen-huyden 0—74 Kalfsvellen. 0—74 Sliershuyden (—64 4 4—75 09-75 15-00 13-50 26-50 00-00 00-00 53—0) 00—00 00—00 32—00 20-00 0—00 0-00 0-80 0-80 0—68 BRUSSEL, 17 February. Tarwo, par 80 kil. n. 9-18 a 10—00 Rogge, par 75 kil. 05—16 06-06 Geerst, par 63 kil. Haver, par 100 kil. Raepzaed-olie. Lynzaed-oHe. 12-60 13—U 16-50 17-50 6210 00—00 00-00 00-00 POPERINGHE, 1 Tarwe. Rogge Haver. Aerdappelen Hoppe (1864) per 50 kil. Hoppe van Roeschep (Vrankryk). February. Granen per hectoliter. fr. 17—78 13-55 8-75 6—00 140—00 a 000—00 140—00 000-00 RYSSEI,, 16 February, Par hecloliler. Koolzaedfr. 25—00 a 30-00 Koolzacd-olie. 00—00 110—oo Lynzaed23—00 28—00 Lynzaed olie 65-0 000—00 ANTWERPEN, 15 February. Inlandsch Kiaverzaed. de 100 kil. fr. 125 a 140 it

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 3