Dfef STAD VERY1ERS. LAND EN MEERSCH REVALENTA ARABICA. F. Van Severei! en liroedm, VERKOOPING HOFSTEDE, Uyt er hand te koop. Boomkiveekery Berigt. Berigt. De Vereenigde Renteniers, NATIONALE MILITIE BERIGT. Uyt er hand te koop. DEPOT. Uyt er hand te koop. Te huren. Berig'l. STAD AELST. GROOTE AENK0MSTËN VAN WINTERGOiiDliRËN IN HET V URM A ER!) HUIS HUIS VAN VERTROUWEN. Het ware Versterkend en Sltjmverdryvend Elixier. DE GEZONDHEID HERSTELD ZONDER GENEESHEER NOCH PURGATIE. NOCH KOSTEN. DU BARRY KOOPMANS IN HOUT, TE WETTERE^ AEK DEW DRIES. Hebben (l'oer luehtbani' te maken dat limine magaiynen voorzien /.yn van de volgende HOU1 WARÉN 8» Wille Riga Balken i'" soort ter lengte van 5 tot 18 meiers. ■410 roode 2ds it ter lengte van 200 kroon l6*® (tol 12 meters. 500 Planken 6/4 op 10 („.s001,t. 10S0 7S0 300 1L00 witt® 230 400 Riga Kroonduigen 90 soort. 4/4 op 10 6/4 op 9 4/4 op 9 W °P JJJ soort. 0/4 op 10 4 op 8 108. 3 1/2 op 7 108. 4SÖÖ Christiana dele Roostrrstnks 3/9 ter lengte 2100 «1 1/2/7 van 2 tot 2730 Planken 6/4 7/4 op 10 7 meters. Verders is er in hunne Muga/.ynen te bekomen alle dikten van Noordsche en Kiga Dele Planken, ïOOafs alle soorten van inlandsche Houtwaren, verkrygbaer aen voordeelige pryzen. DOOI1 STERFGEVAL. van viei.perceelen TE NIEU WERK ERK EN, Re Notaris D'HUYGF.LAERK ;te Aeist, zal ten -verzoeke van Ferdinand Vertongen, wednwenaer van Sophia Devogelaere, te Nieüwerkerken, en haren Erfgenaem, volgens de ter^ zack bestaende wet, ten ovorstaen van den heer Vrederegter van het kanton Aelst, openbaeivlyk verkoopenjj om uyt de onverdeeldheid te treden. 1° koop 16 aren 29 centiaren Land te Nieu- werken op het klein Molen veld, palende oost de kinderen Peereboom, zuid| vroeger Clara Buy!, nu Bernard Van Landuyt west vroeger Dhoors Eugene Van Bie^broeck, nu Judocus Dè-Backer en noord de si ra et. 2° koop. 52 aren 59 centiaren Land gelegen te Nietiwerkerken op het Edixveld, palende oost het Syp, zuid vroeger Adriaen De Schutter, thans Casimir Van den Bruele, west de slraet en noord Hyronjmus Van Landuyt. 5° koop. 30 aren 73 centiaren Land gelegen te iNieuworkerken op den Huyt, palende oost vroe ger M. Van Hecke, te Aelst, thans Frans Van der Stornin, znyd de kauterbaen west Charles van den liende en noord de sl.iaet. 4° koop. Eene Hofstede met alle de ervan 'afhangende gebouwen, drooge en groene Katheilen, groot in grond 28 aren 95 centiaren gestaen en gelegen te Nieüwerkerken gehucht Bremt, palende oost de weduwe Bernardus Dhaese, zuid de straet, west de erven van Jacobus De Bolle, en noord hel perceel meersch hier achter. 5° koop. 15 aren 87 centiaren Meersch vroeger Land gelegen te Nieüwerkerken, gshuclit Bremt, achter den voorgaënden koop, palende oost den voetweg, zuid gemelde Hofstede west de straet en noord vroeger Dominicus Bleys, nu Marlinus Mertens. Allen gebruikt en bewoond door Dominicus Mertens te Nienwerkerken. ZITDAGEN: INSTEL ZATURDAG 25 FEBRUARY VERBLYF ZATURDAG 11 MAERT löüö' Telkens om 3 uren namiddag ter herberg De Klok bewoond door den heer Domien Raes te Nieü werkerken achter de Kerk. Voor verdere inlichtingen zich le vervoegen ten kanloore van gemelden Notaris alwaer gestadig groole en kleine Kapitalen zyn te bekomen op voordeelige voorwaarden. Eene hoeveelheyd eyken Biefstukken goed voor zien met yzeren banden, inhoud van 8 lot 12 hectolit. dienstig voor zeekstukken of regen stuk ken enz, aen zeer goed koopen prys. By H. Van Styvendael, Kuyper op de Houtmorkt N® 41 te Aelst. 'IE IDDEHGEM. By J. F. l')E ROECK, zyn te bekomen aller schoonste hoogst am mige Appel-en Peerboomen voor boomgaerden en fruiltuineu, als ook eene hoeveel- heideen entwee jarige perrzik-enabrikoosboomen. Thomas LIEBAUT, Koperslager te Aelst, maekt zyne geëerde kalanten en het publiek bekend, dat hy nu in de Molestraet gevestigd is N° 45. Hy re commandeert zich voor het maken van Koperen Brouwketels, Stokery-ketels, Forneyzen, Serpen tine ol Slangen, Kopen; Btiyzen, voor de Machie- nen, Koperen- Looden- en Zinken Pompen, alsook voor het gieten van Coussinets ol' Koperen Kranen, het ronderen of diglmaken derzelve. Voor het ma ken van Zinken Goten, het, léggen van Cornichen, alsmede alle slach van Keukengerief, en deszelfs Reparation, etc., etc. Hy verhoopt door 't goed werk de gunst van eenieder te verwerven. By. M. LAYENDEKKER, Hngicrder te Merxplas by Turnhout, te bekomen groot getal Sparren voor Mommel Perssen, en Sparren voor Tim mer- en andere werken van 35 tot 55 centimeters dik en van 6 a 8 meters lang. BELGISCHE SPAE11KAS VAN VER&EKE&ING OF HET LEVEN. ALSMEDE EEN GOEDKOOP MIDDEL OM DE PLAETSVERVANGIN6 VOOR DE Dor door hot lol getroffen lolekngen te verge- makkelyken In het huishouden is de voorzienigheid de schoonste deugd van Boer. Burger en Werkman. 25 centime» daegs maekt wekelyks fr. 4,75 en omtrent 100 francs per jaer. Dus, indien menige huisvader da^elyks eenige cenlimen ter zvde legde van degene die hy somwylen noodeloos verkwist om eenige zinnelykkeden le voldoen, hoe zou hy zich, later niet gelukkig achten, wanneer hy, 't zy om een huwélyks-gili aen zyne dochter, 't zy om een plaetsvervanger in den militairen dienst of om eeneh eerlyken stand in de samenleving aen zynen zoon (e verschaffen, hy zich van een kapitaelke zou kunnen beschikken, zonder, zoo men gewoonelky zegt, zynen handel te moeten schenden. Eerste voorbeeld.Men stort jaedyks in voor melde spaerkas eene som van honderd francs, die men op het hoofd eens kinds stelt. Na verloop van vyftien jaer zal uien in bezit gesteld worden van een kapilael van 5500 francs, en na verloop van 20 jaer, van een kapilael van 7500 francs, enz. indien men gedurende die jaren, 't zy door ram pen, ongelukken of andere onvoorziene voorval len, waervan niemand vry is, niet meer in stael ware zyne jaerlyksche stortingen voort te zetten, men mag het reeds gestorte geld terug eisschen, benevens eenen intrest van 4 1/2 p. c. Men mag zich of zyne kinderen ten allen tyde doen verze keren. Tweede voorbeeld. Een vader van familie heeft dry kinderen van het mannelyk geslacht. Hel jongste 1 jaer, het tweede 4 en hel derde 6 jaren oud zynde met in de Kas der vereenigde Renteniers te storten in eenmael 378 francs of in vier achter een volgende jaren 132 francs ontvangt hy van ieder kind die door liet lot getroffen en tot den dienst verplicht wordt eene som van ten min sten 900 francs, hy steil met. dat geld eenen Sub- stituant die hem ten hoogste 700 fr. kost, en behoud nog boven 200 francs het is te zeggen meer dan het bedrag dér som die hy voor zyne inschryvin^ betaeld heeft, hoe tnenig huisgezin ziet nu niet met den angst en de vrees op het lyf, dien ongelukkige» dag der loting te geinoet, die zoo vele geliefkoosde kinderen aen de familie ontrukt, te dikwyls noodig ja, zelfs onmisbaer tot liaer bestaen. Eli wel, met zich in de maetschappyMer vereenigde Renteniers le verzekeren, heelt men alle die bekommernissen niet meer te vreezen en men wacht met een gerust gemoed het tydstip af op hetwelk men geroepen is de zwaertste, de haeidste der belastingen le kwyten welke ooit op het raenschdora gedrukt heeft. Zich le begeven voor breedere onderrigtmgen en voor tarieven by P. J. DE TROYER principalen Agent te Nederhasselt. De Belgische Maelschappy der VEREENIGDE RENTENIERS is ingesteld geweest den 28 january 1852. De zetel haers bestuers is te Brussel, Ko- ninglykcslraet, 28 (warande). De Maelschappy die sedert haer bestaen by de 35,000 Kontrakten voor een kapilael van by de 40,000,000 fr. ingeschreven heeft, is bestuerd door De HH. MERC1ER, Staets Minister en geweze Minister yan Financien, voorzitter DUMON, geweze Minister van 's lands werken ECTORS, Notaris graefde VILLERMONT, grondeigenaer C. V. HENNEQUIN, grondeigenaer. Louis DE KOSTER-DE PAUW, te Ternath, aen de Statie, Koopman in Houillekolen, Pannen, Latten, Steen, Kalk, enz., heeft de eer het publiek te berigten dal hy eene groote hoeveelheyd van opgemeïde KOOPWAREN in Magazyn ontvangen heeft en de zelve aen de nauwste pryzen en ge- waerborgd'zal afleveren. Pryzen der Houille par waggon van 5000 kilo grammen. Marimontsche Houille fr. 90-00 Steenbakkers Kolen fr. 60-00. Pryzeu van den Kalk par waggon van 5000 kilo grammen Vetkalk van Soignies fr. 55-00. Doornykschen Kalk fr. 65-00. Acht VEN STER-RA li MEN ia Eyken Hout, mei groote Riivlen in. Zicli te bevragen ten Lmreele van dit blad. Van zeer vruditbaer MEST. by Edouard VAN CLEEM PUTTE, Zoutstrael te Aelst, aen 48 IVanks per 400 kilogrammen. 165 schoone hoogstammige KANADA'S. gestaen te St-Antelinekx. Z cl) te bevragen by Mme We Moeyersoen, in de Nie wslraet te Aelst. Eenen fraeven hof met Gloriette, gelegen aen de Molenslraelpoort. Zich te bevragen bv Me W* Moeversoen voornoemd. Te bekomen By 0. B. Lowie, in het Gemeente huis te Lede, beste klaverzaeo alsook alle soorten van graszaed Dendermondsch Engelsoh en lammer- steert en goeden kweek van tonnezakd, alles goed ter trouw. GESKE COKCURREKTIE MEER II EGT OV EU ST MA UT ENS KEEK TE AELST. Mynheer G. HUYSMANS, heeft de eer zyne talryke kalanten te berigten dat hv in zyne Magazyne» komi te verzamelen eenen vet wonderlyken keus van Sloffen voor Mans- en Vrouwkleëren aen tot hiertoe onbekende Pryzen. Hel. is aen iedereen bekend dat den oorlog van Amerika en den krisis die den Koophandel onderstaat, het geld gebragl hebben aen eenen overgrooten intrest die tol hiertoe zonder voorbeeld is geweest. Hier door hebben vele groote Nyverheidshnizen zich gedwongen gevonden het grootste gedeelte hunner Kapitalen in te trekken, en diensvolgens hunne voortbrengsels aen fabelachtige lage pryzen moeten afzetten. Het goed vermaeid Huisde STAD VERVIER5, door de groote uitbreiding zyns Koophandels, is het eenigsle in liet Land van \elst, dat zulke gelegenheid heeft waergenomen om er zyne kalanten vai» tc doen genieten Om er een enkel gedacht van te maken, geeft hel hieronder het OVERZIGT VAN EENIGE ARTIKELS I LAKENS EN STOFFEN. Zwart Laken groole breedte aen 2-75, 3, 3-50, 3-75 en 4 fr. Zwart Laken voor Mantels aen 5-50, 3-75, 4, 4-50, 5, 5-50 tot 7 fr. Keizerlyk Zwart voor Habyten aen 3-75, 4, 4-25 4-50 tol 9 fr. Zwart gekruist Cachemir aen 5, 5-25, 5-75, 6-50 7, en 7-50 fr. Zwart gekruist en Cachemir extra superfyn van 7 fr. tol, 18 fr. Zwarten Satyn Laine voor Broeken aen 5-25, 3-50. 4, 4-50, 5 25, en 6 fr. Zwarten Satyn Laine extra fyn aen 7-25, 7-73, 8, 8 50, 9, lot. 16 fr. Blauw, Bruin, Oivf, Alezan, Groen en Mode- kleurige Lakens aen alle Pryzen. Duffels, Castors, Moscowas, Fries, Ratine, Peau de Daim, Peau de Lion, Velours, Laine, Chinchilla, Prince Albert, Roberti, in oeu woord alle Sloffen dienende voor WinleivOvertreksels, zoo als Pale tots, Gaps, enz., enz van 4 50 fr. tot 10-50 fr. Fransche, Duitsehe en Engelsche Nieuwigheden voor Broeken en volledige Kleedingen van 2-75, 3, 3-50, 4, 4-50, 5, 5-50, 6. 6-50 tot 16 fr. GILETS. Ontzaggelyken keus van Gilets in alle slach, zoo als Zyden Fluweel. Lyonsche Zyde, Caehemire, Grenadine, Satyn, Radzimine, Poil de Chèvre, enz. van 2-50 fr. lot 20 franks. Grawatten, Kcharpen, Amerikaensehe Cols 22,000 Zwarte Zyde en Gekleurde Amerikaensehe en Fransche Cols en Echarpen van 10 centimes tol 2 50 fr. KATOENE ZAKDOEKEN EN FOULARDS. Overgrooten keus van Kaloeno Zakdoeken en Indische Iroulards, ojiregte zyde gewaerborgd van 80 cenlimen tot 5 fr. VROUWSDOEKEN, SCHALS, ENZ. Eene menigte Wolle Doeken, Schals en Fichies van 1-75 lot 6 fr. ZWARTE ZYDE. Meer dan 3000 meters Lyonsche Zyde, Chineeseh Satyn, Ilaiiaenscli Croisé, Taffetas, Levantine ea Fantaisie Zyde van fr. 2-75 tot 9 franks. MERINOS. 6000 meters Zwarten en Bruinen Merinos in allé breedten aen 1-45.1-70, 2, 2-50, 3 fr. en meerder. ORLEANS, PARAMATHAS, STOFFEN VOOR KLEEREN. Eersten keus van Nieuwigheid voor Kleêren van 0-45, 0-50, 0-55, 0-60, 0-80, 0-90 tol 2 franks. 16,000 meters Orleans en Paramathas in 5/4 en en 7/4 van 50 cenlimen tot fr. 2 50. Baien, Lady Cottings, Flaneel, Zwarten en Ge- kleurden Moiré voor Rokken enz. aen alle Pryzen. N. B. Al de Artikels zyn geteekend in goede en bekende Cyfers aen de GROOTE MAET VAN 73 CENTIMETERS. Als blyk van vertrouwen, verleent het Huis 20 dagen, om de niet bevallende Artikels, uyt le wisselen, zelfs tegen teruggave der Speciën. De Verkoop geschiedt op vaste Pryzen en Komptanl van 8 uren voor tot 6 uren namiddag. ZICH TE VERVOEGEN BY M. G. HUYSMANS. IN DÉ STAD VERVIERS, REGT OYER ST-MARTENS-KURK TE AELST. VAK BEN DOCTOR GlIIJJÉ door PAUL GAGE apotheker GRENELLE-SA1NT-GERMAIN-STRAET, 13, PARYS. Het ELixrau van ©uillié is vooral nuttig aen de geneesheeren op het platte land, aen de huisvader», die verre woonen van eenigen doctor, en aen de geestelyken die de arme zieken gaen bezoeken en bystaen. Het is insgelyks nuttig aen den werkenden man, aen wien hel groote kosten van geneesmiddelen uilspaert. Hel is geen geheym geneesmiddel, en de verkoop is toegelaten door verschillige besluiten der keizerlyke hoven en van hel hof' van kassalie. (Geperfectionneerd van de formuel der fransche Codex N° 527.) Eene ondervinding van meer dan veertig jaren heeft ten klaerste bewezen, dat het elixier van guilliü gereed gemaekt door paul gage onwederlegbaer werkzaem is tegen de koortsen der moerassige landen, de buikloopen, den cholera-morbus, de geele koortsen en de besmettelyke ziekten, tegen de jicht-of flerecynachtig en zinkachtige of rhumalhieke kwalen, legen de zinkingen op de blaes, en de ziekten der vrouwen en kinderen, in de lever- en maegziekten, in de ontsteltemssen die met de overgangsjaren, en met den ouderdom gepaerd gaen, in de aenhoudende maegpynen, in darmontstekingen in de haerwormige en leverachtige kwalen, in de verstoppingen, van de longen, in het speen, enz. enz. Een boekskeu tot uitlegging, dat eene ware verhandeling is over de gebruikelyke en huislyke geneeskunst, word kosteloos met elke flesch Elixier afgeleverd. Men moet het vragen. Het Elixier word verkocht in Hesschen van 6 fr., en in halve flèsschen van 3 fr. 50 centimen. Zich te vervoegen voor den verkoop in het groot van den f.lixier guillié, gereed gemaekt door paul gage, by M. paul gage, Greiielle-Sainl-Germaiiistrael, 13, te Parys, en le Brussel by de heeren Durand en Zoon. Missotten en C®, Renou en Cc, Van Kf. ickhoven, De Gheest, Van der Scorieck en C®, en voor den verkoop in het klein, by de heeren Sgiiooffs, Apotheker, 45, Bergstraet, Ramlot, Apo theker, 38, Groole Beenhöuwerslrael, alsmede in alle goede Apothekeryën van BRUSSEL en BELGIEN. Depót te Aelst, bv C. VAN DER BIEST, Apotheker Lange Zoutstrael. VAN TONDEN. Hersteld geheel de slechte spysvertecringen fdyspepsies), maegonstckingen, krompachtige maep,pyn, hardlyrigheid, speenxiekt*, slvmen, winden hartkloppingen, buikloop, iwelliiigcii, bedwelmiiigen, oor-gedomruel, xuorlieid. krampen, koudhoest, braking na het eten in xwangerschap pynen zenuwtrekkingen in de mneg verwarring in de lerer, lenuweii, gal- en slymvlies slaeploosbeid, hoest, benauwdheid, korstborstigheid, verkoudbvid, ontsteking der lucbipyptnkken, tering, (pbthisie), Itouwworm, zwarte-gal. Ycrsal, rhumatisrnus, fleresyn, koortsen, moederkwacl, zenuwsmart, kwnedbloed, waterzucht, bleekheid, onvruchtbaerheid, ontbreking van friescbheid en moed. Het is ook het kruchtigste middel voor zwakke kinderen en persoonon van allen ouderdom, Uittreksel van 63,000 crnbzincen N° 52,ll81 M. de hertog de Bluskow, hof-miiersclmlk, van eene maegontsteking. No 63,184 de vrouw van M. L. J. Dury tc Juniet by Chnrlcroy, van verscheidene joien oiiverdraeglyk lyden in de maeg, de heenen de lenden, de zenuwen, de oogen en het hoofd.—No 6',8'5 M. J J.Noel, van 2 jaren slechte spysverteering en pynen in da zenuwen en de maeg. No 62,982 Frans Denn9se-Cnntia, van Fleurus by Charleroi, zegt a God zy dank, uwe Rbvalbnta Arabic* heeft my genezen van tien jaren schrikkelyk lyden in het hoofd en aen hel schurft. Zy heeft myne gezondheid volkomen hersteld. - No 62,846M Grevcn, eigenaer van hel hotel de Knoo v, Mechele», genezen van eene maegontsteking gepaerd met hoest, wacrran hy sodert vvf jnrrn leedt. No 62.812- Luik, den 14 november 1863. Aengednen vBn scliurftzweren omlaeg do heenen sedert 1851. en bevindende dat het kwaed slechts vermeerderde onder de behandeling van dry heelmeesters, die iny overi gens verzekerden dat op mynen ouderdom 55 jaion de genezing onmogelyk was, heb ik lot myn groot geluk voorgenomen, gebruik van uw Uevalenta Arabiga te maken, die my in weinig tyds volkomen genezen, en myne gezondheid in hel algemeen op enee verrassende wvze versterkt heeft. Gr. Voos, concierge in de vuerwapens-proefbank. No 62,4"6 St Rouiaine des Ish-s (Snone et Loire), den 3 1 september 1862. Mynheer, God zy gezegend Hy heelt een einde gesteld aen myne 18 jaren schrikkelyke maeg pynen. nnchtêlyke zweetingen en slechte spysvertceringen, om my op nieuw den kostbaren schut vnn gezondheid toe. te staen. J. C.omparet pastoor. Nu 62,854 M cantier prefesi or van gymasliek le Mechelen, heeft de Uevalenta Arabica gebruikt tegen eene nendoening der maeg met zwakte der zenuwen, en heeft de gelukkigste uiislagen mogen bestntigen No 50,416 !H. de graef Smart de Decis, pair van Engeland, vun macgs'opping met alle hare zenuw ellenden, sposmn. krampen, brncklusl, pyn aen de horst en lusschen de schouders. No 46,421 Mcj. E. Jacobs, van afgryselyke zeuuwkwael, indigestie, uitwerpingen, moeder- kvvael, zvvaermoedigheid. - No 48,842: Mev. Maria Jolv, van ÖO jaren verstopping, indigestie, zenuw, aslhma, hoest, spasma, en hraeklust. No 36418 doktor Minste, van krampen, spasma, kwude vertcering en dogelyksche brokingen. No 31,328 M. W. Patching, van speen. No 46,270 M. Uoberts, van longteeiing, met hoest, hrokingen verstopping en vyf en twintig jarige doof heid. No 48,422 Mev. de graviu van Castel-Stuart, 9 jaren a schuwelyke zenuwkwael mei verstand-verbysleiing,— No i4,816t M. de aerlsdiaken Alex Stuaert, van 3 jaren afgryselyke zenuwsmert, vnn schcrprhumatismus, slapeloosheid en afkeer van 't leven. No 43,81 M. G. Heneke, van serofuel. No 46 210 M. de doktor Martin, van eeue maegverstoppin!? en maegontstekieg, die hem godure.nde 8jaren, ]5 ol' 16 mnel per dag deden overgeven. No 46,218 de kolonel Waslon, van fierecvn, zenuwkrampen hardnekkig'- verstopping. No 49.4 22 M. Bladvvin, vnn volkomen vervalling, lamheid der leden, ingevolge van buitensporigheden der jongheid. No 51,615 M. do baron Polentz, pref kt van Zangenau, van hardnekkige verstopping en zenuwsmert. No 48.721 M. de baron van Zaluvvskowski ofdeelings-generael. van jaren oude smerten in de verteeringsorganen. No 53,860 Mej. Gallard in de groote St-Michielstraet, te Parys, van longenverteering, die ongeneeshoer was verkloerd en hoer nog slechts eenige mnenden te leven gaf. Meer versterkend en min kostbaar dan de chocolnde, théa, tioffv, troen, bezuinigt deze kostelyke geneesmiddel doizendmae! zynrn prys in andere remedienhy heeft 6'',DUO genezingen bewerkt dner vvaer al ander middel mislukt was. HARRY DU BARRY en Cie, Keizerstraot, 42, te Brussel, Regentstruet 77 te Londen, 1/4 kilo fr. 2-25 1/2 kilo fr. 4 i kilo fr. 7 2 J/i kilo fr. 16 franco 6 kilo fr. 3*2 franco. Dppot te Aelst bv P. Sciialtin en C. Van der Biest. Antwerpen, bv H. Waersecers. Schoenmerkl, 19. Gent, by Ad^lB Puls, echtgenoote Til. Van Loo Coppenole-Uoels, Völdstraet, 85 5 Fjranitz-De Bast, St-Elisabethstraet, 27. Geeraerdsbergen, 1). WITTINCK, Groole Strael, Nr 16. Ter drukker-y van A. BYI., Opsteller-Besluet'tler, in de Kapellestraet N" 2 te Aelst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 4