Belgiëu en Mexico. Sparre Hoppestaken Berigt. BLEEKERY. VERKOOPING Boom- Venditie ZAKEN VAN AMERIKA. De laetste berichten uyl Nieuw-York melden <lal het leger van gerierael Sherman voorby Branchville is gelrokken en de stad Oranjeburg ingenomen heeft. Een groot deel zyner strydmagt is ontscheept op James-lsland, ten zuyden dei- stad Charleston, alwaer bereyds een gevecht heeft plaets gehad zonder bepaelden uytslag. Charleston word reeds belegerd. De operation tegen Wilmington zyn hernomen. Den flnanciën-minister van Noord-Amciika vraegt het aengaen eener leening van 000 mil- lioen dollars, ten eynde het Zuyden in éénen slag te kunnen verpletteren. Het katoen stond te Nieuw-York aen 80 tot 82 centden handel in granen en meel was veel verflauwd. De petroleum gold 32 de geraffineer de 68. De goud agio bleef aen 103 S/4den wis sel op Londen aen 221. Eenen brief gedagteekend uyt Bombay 18 ja- nuary laetstleden, meld ons dat Z. II. Mgr den aertsbisschop Van Heule, aposlelyken vikaris van Calcutta, en zynen reysgezel, M. Edmond Neut, te Bombay in goede gezondheyd den zondag 13 January toegekomen waren na eene sclieepvaert van 23 dagen. Z. 11. heelt de reys goed onder- staen en niets te lyden gehad van de zeeziekte. Doch den eerbiedweerden prelaet was zeer ver- moeyd van de reyzen die hy sedert dry a vier maenden gedaen had. Na eenige dagen gerust te hebben zou hy op 29 january, met M. Edm. Nent, te scheep vertrek ken naerBaipore, stad gelegen ter Züyden van het Schiereyland daer zal hy den yzeren weg genomen hebben om naer Madras te reyzen en dan langs zee naer Calcutta, waer hy nu reeds moet aengekomen zyn. Den ministeriëelen kotrespondent van den Am- steraamskhen Courantte Brussel, deelt onder ander liét volgende meë Het voornaemsle onderwerp, waermede den Koning zich thans onledig houd, is de mexicaen- sehe kwestie. Hy vreest voor den troon zyns schoon zon» en de vyandige gezindheyd der Vereenigde- Staten, die, is den vrede hersteld, naer het schynt, party voor Juarez zullen trekken. Leopold is hier over in drukke briefwisseling roet zyne dochler, Keyzerin Ghaflotta, zoowel als met Napoleon III <=en Key/,er Frans-Joseph. De vrees van den Koning kon wel eens bewaer- heyd worden, en daerom des te meer is hel af te keuren, dat het belgisch gouvernement de hand in die ongelukkige Mexikuensehe expeditie geslekcn heeft. De vvandelyke in/.ichlingen van Amerika tegen den troon van den jongen Keyzer zyn gekend ze wierden zelfs in eene der kamerzittingen van de 'republiek kenbaer gemaekl. Juarez, geholpen door de patriotten van het binnenland, zal in de ameii- kaonsche bajonetten eens eenen magligen onder stand vinden. GODSDIENSTIG NIEUWS. FRANSCH SERMOON, ftlle de donderdagen van den vasten om 4 1/2 ure in ■de Kerk van liet liollegie, door deu eerw. Pater Vander ^ofstadt. MEDITATIE OP T'LYDEN VAN JESUS CHRISTUS. De zondagen van den vasten om 3 uren in de kerk van het Rogynhof door eenen paler Jesuiet. Het bisscböppelyk bestuer van Gend komt de volgende benoemingen te doen M. J, De- Clerck, onderpastor te Waesmunster, komt in dezelfde hoedanighcyd naer het Gioot- Bcggynhof van Gend, 111 vervanging van M. J. Galle overleden. M. Ed. De Groote, onderpastor le Loochrisly, word onderpastor te Waesmunster, en is te Loo chrisly veiwangen door M. J. Puissant, onderpastor te Quaremont. M. Fr. Collier, onderpastor le Aygem, by Aelst, is benoemd tol onderpastor le Quaremont, en word te Aygem vervangen door M. Ch. Alanssens, coadjutor te Waterland. M. Aloys. Buysse, priester in het seminarie word coadjutor te Waterland. Fen koninglyk besliivt van 23 februarv benoemd <öen heer 11. Uyltersport, lót schepen le Erwelegem. Don eerw. heer Van Havermaet, oud pastor van Herdcrsem, is aldaer voorlaetslen vrydag in uen ouderdom van 75 jaren, na eene langdurige ziekte godvruchtig in den heer ontslapen. Den eerw. heer Van Havermaet heeft, als geloofsbelvder, onder Napoleon 1 met talry.ke andere priesters en semi naristen naer Wezel overgevoerd geweest. - De zeer eerw. heeren ViKarissen-Kapilularissen van'hei openslaende bisdom van («end wekken de ge- loovigen in de vaster.bulle op om door de heylighevd van hun loven, door aelmocsen, gebeden en overwegin gen van het bitter lyden onzes- Zaligmakers en/,, zich weerdHyk tot den aenslaenden Paesschen en Jubilë le bereyden. Dc schikkingen en verzachtingen nopens den vasten verleend door de zeer eerw. heeren Vikanssen zyn de zelve als die van verleden jaer. Verleden Zondag hcefl den achtbaren heer Royer- De Behr, lid der Volkskamer op de groote zael van den Calholykcn Ldlterkring alhier eene zeer merkweerdigc conferentie gegeven over het belang zier staclhuyshoud- ku'ndige vracgslukken iir *t besluer der volkeren. Een zoo talrvk als uytgelezen publiek woonde de conferentie bv. Do heeren L>e Nacyer, Coomans, De Laet, leden der Volkskamer, alsmede de heeren barons Bethune en Van de Woestyne Ser.ateurs, waren insgelyks in de vergade ring aenwezig. De hertelyksle en warmste to« jiiychingen hebben den achtbaren redenaer gedurig bejegend en hem bewezen hoe zeer zyne talenten hier hoog gesehal worden. M. Bethune, voorzitter van den Vlacmschen kring heeft aen MM. Delaet en Rover- de Bchr den tilel van eereleden dies genootschaps opgedragen, uyl erkente nis der poogingen door deze twee achtbare Vertegen woordigers aen den dag gelegd voor de verdediging van de rogten der vlaemsclie tael. Maendng avond had er eene letterkundige zitting plaets in liet kollegie der eerw. naters Jesuilen. De leer lingen droegen er een knoddig looneelsli.kje voor, Esopus in 't liollegie't welk herlelyk heeft doen lagchen en eenen zeer aengenamen avondstond aen de zoo voor- iretfelyke als talryke familiën dezer stad verschafte. Den dynsdag avond vvas't de beurt van den Vlnem- «nriien Calholvken Letterkring, alwaer dan ook eene uvste;volle muziekfeest wierd gegeven, welke insgelyks allerbest is gelukt en niet weynig zal hydragen om die ■ceds zoo bloeyende maelschappy steeds le doen aen- groeyën en in weerde le vermeerderen. De middonsektie gelast met het onderzoek des wetsontwerp» op hel kiesbedrog, is zaterdag byeen- geweest. Zy heeft de redetwisting geeyndigd over het art. 3 dat aengenomen is geweest. Zy heeft vervolgens het onderzoek begonnen van art. 4 eii besloten dat d«n gang zoude vervangen worden door een beweegbaer schutsel achter hel bureel ge- plaetst. Een lid heeft voorgesteld het kiespnpier daer te laten in geval van ballotering. Er zal in de aenstaciule zitting over dezen voorstel een besluyt genomen worden. Men leest in het Handelsblad van Ant werpen Er zyn hier ontrustwekkende geruchten in om loop over het mexikaensch legioen. Volgens men beweert, zou er eenen brief le Antwerpen zyn toe gekomen, welken meld dat eenige der belgisc.be Mexikane», door guerillas overvallen en ter dood gebragt zyn. Men zou onze ongelukkige landgeno ten door verhanging van het ïeven hebben beroofd. Hel feyt kan zeer waer zyn: Mexiko is een land van moordenaers. Onder de dooden zou zich den zoon bevinden van eenen gepensionneerden hoofd officier in ons leger. Het ware le wenschen dat cr uyl Brussel, waer men zooveel belang gesteld heeft in liet mexikaensch legioen, nu ook inlichtingen gegeven wierden over deze geruchten. Vele familicn zullen in ongeruslheyd verkeeren. Wy voor ons hebben trachten te onderscheppen wat er waer- lieyd is van dien brief; doch wy zyn er tot nu toe niet in kunnen gelukken. Eenen proleslanlschen priester zegende te St. Petersburg het huwelyk in van een jong paer, het mismaeklste onder betrekking van het uytwen- dige, van al degenen welke hy ooyt vereenigd had. Terwyl hy dc gewoone redevoering tol de echte lingen richtte, beschouwde hy hen strak, langsom meer de zoo twee volmaektsle lealykaerds bewon derende. Begeesterd door deze lange aenschotiwing, zegde hy hun lot slotBemint elkander jonge echtelingenwant zoo gy elkander niet beminde, wie zou er u toch liefhebben INauwelyks is eene verkooping van kerkmen- belen door het Besluer der Hospilien van Gend gedaen, of de dagbladen kondigen er eene tweede af: wy nemen deze hier letterlyk met fouten en al, uyt den Journal de Gand over: a .Den stokhouder GH. DBOESBEKE-VAN DER IIEYDEN, zal namens het bestuer der Burger- a lyke Godshuyzen van Gent, voor het Sl-Jans- Godshuys, op de Vlasmerkt, piibliekelvk ver ft koopen. Donderdag, 2 Maert 1865, om 9 ure 's morgends Eene extra schoone communiebank in.palis n sanderhout, geincrusleerd in koper, menigvuldi ge kandelaers van alle grootten in koper en in a hout, doornyksche auUier-tapyten, kussens, pries- Dien, koorkappen, kasuyfels waerondcr in fyn goud, allien, roquelten, veel in hout gesneden beelden, waeronder een zeer schoon O. L. V, beeldt en meer andere voorwerpen le lang om te melden. Men schryft uyt Kapryk, den 16 february: Gisteren heeft zich alhier een feyt opgedaen dat aenleyding geeft tot allerhande gissingen. In den veestal van de weduwe D. C. namelyk zyn er •vyf koeybeesten die weynig vroeger niet het min ste teeken van ongesteldhevd lieten, te gelyk dood gevonden. De oorzaek word toegeschreven aen het meel dat, korts le voren, in de gewoone portie dezer dieren was gemengd, en waeriu zich eene doodende zelfstandigheyd moet bevonden hebben Dit vermoeden is des te meer gegrond, dewyl de runders en kalvers, die niet van dit meel hadden geëten, ongedeerd zyn gebleven. Onder de vyf koeYeri bevond er zich eene welke onlangs voor 400 fr. was acngekocht. Er is een onderzoek opend. Wy lezen in een blad van Charleroy, den 25 february. Den moordenner van Ecaussines is gisteren ten 3 ure door onze statie gereden. Hy zat gebonden tusschen tweo gendarmen, in een gewoonlyk rytuyg van 2e_klos. 'T is eenen jongen mageren kerel, blond-rost, van mid delbaro gestalte, wiens trekken lamelyk regelmatig zyn en, in hun.gezamenllyk, geen boosaerdig uytzigl te ken nen geven. 'T is aen eenen herbergier van het do/p .On, in het Luxemburgsche, dat men zyne aenhouding verschuldigd is. Dien herbergier, den heer Cousin, kwam iu een blad hel verhael der misdaed le lezen gevolgd van het signa lement van den vermoedelyken pligtigen. Hy werpt de oogen op eenen persoon, die daer iu eenen hoek aen tafel zat, en e'en glas bier en eyeren kwam le vragen. Hy herkent op ten top het signalement. Hebt gy hooren spreken, vroeg hy aen den rcy- ziger, van eene schroomelyke moord, die wederom komt bedreveu te worden in Henegouwen? Neen, antwoordde den vremdeling met eene zigl- bare ontsteltenis, laet zien; en hy nam hei blad uyt den herbergiers handen en las hel artikel wegens dit af- sehuwclyk misdryf. Maer welhaest begon hy te verblee- ken, hy stond op. betaelde zyn gelag en vertrok. Den herbergier liep by den veldwachter en maekle hem alles bekend. De gendarmerie was juysl in het dorp of in de omstreken op ronde; zy wierd aenslonds verwittigd er. den moordenaar, die de richting naer Maroho had genomen, wierd aen den ingang dier stad aengehouden. lly had twee geladen pistolen en eenen dolk by zich Nauwelyks in hel gevang gebragt, deed hy de volledig ste bekentenissen. Hy voegde er by dat, toen hy zich door den veldwachter en de gendarmen achtervolgd zag, hy liet inzigt had gehad van vuer te geven op den genen die hem den eersten zou naderen, maer dat die agenten niet ver genoeg van elkander waren en hy dus geene kans zag om le kunnen ontsnappen. Pètre, den moordenaer, is, eenen oud veroordeelden gelyk hy, met welken hy zyne niisdaed bcraemd had toen zy le samen te Vilvoorde in de gevangenis zalen. BUYTENLANDSCH NIEUWS. Te Parys is eenen oudconunissionnaris over leden die onlangs nog bedienden was iu een hotel. Dien man laet een erfdeel na van 250,000 francs, iu renten op den Staet, en 150,000 fr. in obligatiën op yzeren wegen. Eenen kruydeniersknecht en 2 Savoyards zyn de eenige erfgenamen! Ieder hunner zal dus 155,000 francs, of daeromlrent hebben: daerom hebben de dry erfgenamen een extra-eetmael willen houden, en begaven zich ten dien eynde in eenen restau rant, alwaer zy eene uytgave hebben gedaen van... elf slnyvers ieder. Parys, 28 february. Men schryft uyt Saint-Romain de Calbox, aen het dagblad La France, het volgende om mplding van het sluyten van een zonderling huwelyk te maken Den bmvdegom telt 28 jaren en de jonge bruyd heeft 72 malen de roozen zien bloeyen De Juliette van dien Romeo, is sedert zeven jaren we duwe; zy heeft eenen zoon van ongeveer 45 jaren en eene dochter van 40, welke op hare beurt moe der van dry kinderen is. a In weerwil de hevig heerschende koude heb ben 100 persoenen het huwelyk feest van dit geluk kig paer bygewoond. Den Pungolo van Milanon, bevat het volgende verhael van een drama, hetwelk den 19 february te Napels is gebeurd Sedert eenigen tyd leefden de echtgenoolen Campos gescheyden, ten gevolge dat zy niet over een kwamen. Deze echtscheyding was nog niet door de regtbanken bekrachtigd, en de herten der beyde echtelingen koesterden eenen diepen haet. Den man, die beweerde dat zvne eer gekrenkt was door de ligizinnigheyd zyner vrouw, brandde van onge duld om zich Le vreken. a Het loeva1 wilde, dat de beyde echtelingen el kander naby de Largo-delja-Piyguè ontmoetten. By het zien zyner vrouw, vatte Campos den revol ver dien hy by zich had en, zonder een enkel woord te sprek' ii, loste hy, met de tromp op de borst, vier schooien op zyne vrouw en kwetste haer a?n de borsl en het gelael. Na eenen verschrikkelyken schreeuw geuyl te hebben, viel de ongelukkige in haer bloed zwemmende. Den pligtigen is aengehouden en heeft zyne mis- daed bekend. De russische dagbladen kondigen den vol genden plakbrief at. welken het geheym komiteyl, dat men vernietigd geloofde, op de muren van Warschau komt te doen aenplukken. a Warschau! Daer zyn twee jaren verloopen sedert dat gy vreugdelyk hel vaende! der ontslaving opslaekt. Onze vyrnden, de vyanden der vryheyd, zyn er eenen oogenblik 'in gelukt de worsteling tusschen de slavernv en de vryheyd te onderdrukken. Onder hunne harde pramingen, zyt gy in slaep getallen; Warschau, gy hebt eenen oogenblik vergelen dat gy het hert van Polen waert. Zoud gy den hoon den smaed en de beleedigin- gen vergeten hebben welke men u heeft doen on- dergaen? Zoud gy geene tranen meer hebben voor uwe duyzende broed'TS op het slagveld gesneuveld, aen de galgen gehangen, in Siberiën bezwykende? Dat is niet mogelyk o Uwen vergankelyken schrik moet verdwvnen. Het geloof, de hoop in eene betere toekomst moe ten uwen moed opwekken en u met eene grènslooze zelfverloochening bezielen. Noch den dag noch de uer onzer onafhanke- lykheyd kennende, moeten wy ons al tyd gereed houden. Warschau, geheel het land aenschouwt u met een smeekend oog. Maek u gereed tot den slryd, want wy kennen er de uer niet van. Gevaren van den corset. -Wy zyn reeds in de gelegenheyd geweest de ernstige toevallen aen te wyzen, welke er by de jonge meyskens voort- spruylen uyt het dragen van een»n corset, vooral als zy dé onvoórzigtigheyd hebben denzelven te vast te rygen. Er kan niet alleen eene onsleltenis van het lichaem uyl voortkomen, maer ook de dood zelve, gelyk dit word bewezen door het volgende feyt, hetwelk door den Journal du Havre word meëgedeeld a Op het lueste hal by den minister van.... be merkte men reeds de uyterste bleekhevd van me vrouw de markiezin van.... inweérwifhel in den salon zeer warm was: echter deed niets zulk een treurig eynde voorzien. Eylaes na 5 dagen was zy niet meer. Hare familie heeft de oorzaek van de plotselinge dood willen kennen. De lykschouwing heeft beslist en men heeft ontdekt; dal er dry in drukkingen der ribben in de-lever waren, welke door het al te slyf rygen van den corset veroorzaekt waren. Uyl eenen brief uyt Mexiko ontvangen, nemen wy de volgende regelen, die ons met byzonderheden over den inwendigen 'toestand des keyzèrryks bekend maken Mexiko, den 10 January 1865. Martinique is een eylund in Amerika'het behoort toe aen de Franscben en het is bewoond door zwarte menschen, die hun leven winnen met dc v|schvangsl en commercen in fr-jylen. Daer hebben wy voorde eerste mael oranjeboomen, cilroenboomen, ananas en veel andere fruvlboomen met hunne vruchten gezien en er van geplukt; zy verkochten daer dc oranjeappelen 7 voor 5 cenlimen, en Malhilde, myne vrouw, hoeft er 600 gekocht, die zy dan op hel schip verkocht heeft ac-n 20 cenlimen hel stuk. Den 4 november hebben wy tenug de zee genomen en den 12 kwamen wy in Vera-Cruz, eerste stad van het keyzerryk Mexiko. Daer hebben wy 3 dagen m de stad gebleven om onze wapens en carlouchen ie ontvan gen en onze tenten voor de route naer Mexiko te doen, die van eenen afstand van 98 uren van Vera.Cruz is; wy maeklen 7 tot 8 uren te voet door de bergen, zonder huys of slaek te zien. Als wy om 4 uren namiddag arriveerden, dan sloe gen wy onze lenlen op,-en ik en myn viouwke Malhilde deden van hetzelfde, en wy begonnen onzen friko ge reed te maken, en 's anderendaegs om 6 ure wederom o-p route; zoo hebben wy eene geheele maend gemar cheerd mei sömvvylen 2 of 3 dagen rust om in Mexico te arriveren myne vrouw heeft dit gedaen getyk den hes tan soldaetals w.y nog 6 kilometers van Mexico waren, hebben wy daer den Keyzer en de Kevzerin Charlotte verwacht, waer zy ons in revue gepasseerd hebben, op het roepen van Vive VEmnereur! Vive Vlmpératrïce! Wy zyn sedert 8 dagen in Mexico. Wy hebben op het buylenpaleys van den Keyzer geweest, te Tacubaya, maer nu zyn wy op het paleys te Mexico, waer wy gc- placeerd zyn in de kazorn en kanlien houden gelyk in Audenaerde. Daer zyn dikwyls nog al troebels in het Keyzerryk; het volk komt tegen den Keyzer op, dan wor den er aengehouden, en 3 dagen dnerna moeten wy ze voor den kop schieten, en in Me$ieo is dit tweemnel ter week hel geval, van 10 lol 20 Mexikanen die gepakt zyn met de wapens in de band in de bergen. Mexico is eene zeer groote en extra schoone slad, daer zyn meer dan 30 kerken en geheel schoon gebou wen; men spreekt er spaensch en byna geen fransch; wy kunnen niemand verslaen, maer daer'zyn toch al meer dan 50 Belgen die daer geplaceerd zyu en koop handel doen. Ziehier volgens eenige dagbladen welke de vredes- voorwaerden zouden geweest zyn door M. Lincoln aen de zuyderlvke commissarissen gesteld 1° Het Zuyden zal in de Unie terugkeeren.de Constitutie gewyzigd zvnde zoodanig dat het in liet toekomende eene gelyke politieke magt ge nieten zal 2° Het Zoyden zal de slavernv dér zwarten af schaffen, maer hel regt hebben'van coolies:in le voeren om dezelve te vervangen, of ook tot werk volk le nemen de negers die tegenwoordig in*de Staten zyn of er uyt Afrika zonden in gebragt wor den als coolies. D ui neger ol den coolie zal volgens de wel de hoedanigheyd en den burgerlyken staet; van leergast hebben 5° Het Zuyden zal het voordeel genietenen eene vulkomejie en voorwaerdelooze kwytseheldiug; 4° De officieren van het legorder Zuyderlingen zullen hunnen grand hlyven behouden iu hel leger der Vereenigde Stalen 5° De openbare schulden van het Noorden het Zuyden zullen in eene enkele versmolten wor-f den by middel van eenen douanentarief en eene giondelyke beslasting 6° De verdragsluytende pariyen verhinden zich de lee iug van Munroë te ondersteunen en le ver dedigen. Deze zouden de voorwaerden zyn door M. Lin coln voorgesteld aen den ondervoorzitter der zuy derlvke Staten. Maer de kommissarissen van het Zuyden hebben geweygerd allen voorstel le aen- hooren welke ni"l tot grondslag zou hebbende herkenning en de onafhankelykheyd van 'l Zuyden. HOPPEMERKTEN. Havré (Henegauwen), 21 february. De laetste partyen hoppe deze week verkocht, wierden betaeld aen de prvzen van fr. 1-17 den 4/2 kilo. Daer zyn maer zeer wevnig^ byhouders meer en geene koopers bieden zich aen. Belle, 22 february. Den koophandel blyft nietig. Het weynige dat verkocht word, is met daling en aen pryzen die al niet hooger gaen 450 tot 155 fr. de 50 kilos VEN DIT IE VAN 8,000 Te Erembodegem, aen de Denderbrug. Op Maen- dag 6 en Donderdag 9 Meert 1865om 1 ure nanoen. Door 't ambt van den Notaris DESMET te Erembodegem. BURGERLYKEN STAND GEBOORTEN. Mannf.lyk 9 Vrouwel. 40 OVERLEDENEN. T. Hiers, zonder beroep. 17 j.. Ach terstra el. P. Goens v. Podevyn, kantw. 27 j.. Hoogstraat. F. Ileyvaerl, 2 j., Schaerbeke. C. l)aens, 1 m., Zonneslraet. M. Suldiau, wed. Vangansen, strykersse, 68 j., Houlmerkt. J. De Pelsmaker, landb., 61 j., Verkensmerkt. E. Bisschop v. Van den Bossche, kantw. 51 j., Hoogevest°n. - E. Klaes. 4 d., Hoppemerkt. l>. Rombaut, 10 m., Mylbeke. J. Van den Bossche, 1 d., Hoo- gevesten. Casimirns DE SCHRYVER, winkelier te Haeltert in den Eekent, laet weten dat er by hem Je beko men is ZWART LAKEN voor mantels en broeken, ZWARTEN SATYN LA1NE voor broeken, en ELASTIKQUE. Voorders KATOENE en WOLLE goederen, blauw, wit, grouw en grvs LYiAWAED. Aengezien hy vele jaren in deze goederen gewerkt heeft gelooft hy reden te hebben om de hoedanig heden der zelve te kennen en geene in te koopen die boven hunne waerde zyn. Eenieder mag zonder het minste opzigl en zonder koopen dezelve komen bezigtigen. Door goede bediening hoopt hy het vertrouwen van eenieder te bekomen. Fhanqois EEMAN, heeft d'eer 't publiek ken- ba;«;' te maken, dal zyne bleekery te Aelst aen den Dam der Vaert eeniglyk geschikt is voor de was- schen. Door de geringhevd zyner pryzen ver hoopt hy de gunst van een ieder te bekomen. VAN EEN PARCEEL RAND Te Aelst-Mylbeke Op Den Bergenkauler Dc Notaris DHUYGELARE, te Aelst, zal met gewin van Palmslag en Gelagen, openbaerlyk verkoopen: Fen per ceel LAND gelegen le Aelst Mylbeke, op c!en Bergen kauler, gekadastreerd sectie FN0S588 en 588bis voor eene grootte van 20 aren 10 centiaren palende oost de hof- slede van Anthoon P.lallean zuid de erven Van dc Velde west eerlyds Frans Cornelis thans N. Coppens en noord de Langestraet. Om er in gebruik van te komen met Kersdag aenstaende ZITDAGEN Instel Zaterdag 4 Macrt .fir„ Verblyf id 18 Maert 1000 Telkens om 2 ure namiddag ter herberg Le point de Fer bewoond door d'hcer Zylmans aen do kaei der vahrt te Aelst. - Voor verdere.inlichtingen zich te vervoege ten kantoore van voornoemden Notaris alwaergesladig groo- len kleine Kapitalen zyn le bekomen op voordcelige voor waerden TE BAH BRUGGE EN BAEHDEGEM. Den Notaris DE SMET, le Erembodegem zal namens d'erfgenamen van wylen jufvrouw Maria Pliilippina De Smet. op?nbaerlyk verkoopen 4° Op WOENSDAG 22 Maert I860, 0111 1 ure nanoen, circa 200 Canada Boomen en eenige Wil gen slaende op eenen Bosch.te Bambriigge, wyk Everdael, naby den Audenaerdschën steenweg voor den aenwys derzelve vervoege men zich by den wachter Angelus De Koker, ipgen gemelden Bosch. 2° En op VRYDAG 24 Meert 1865 om 2 uren na noen, door bevoegd ministerie 27 Canada Boomen staende te Baerdegem in do Baerdegemseheweyde aen eene party Land in gebruyk by Charles Louis Van der Straeten en Petrus Joannes Debackor. Alle deze Boomen zyn van zeer zuvveren opwaseli en verscheyde hebben tan 2 tot 2 1/2 meters dikte.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 2