J LAND EN MEERSCH LAND- BOSCH MEERSCH HUIZEN DÊ STAP VERVIERS. I LANDEN REVALENTA ARABICS. VERKOOPING HOFSTEDE, Berigt. Berigt aen de Maelders. Tabac. Cigaren en Kerkwas Uyt er hand te koop. Te huren. BERIGT. VERKOOPING Uyt er hand te koop. Openbare Verkooping Land en Meerseh STAB AELST. GROOTE AANKOMSTEN' VAN WINTERGOKDEREN IN HET VIIRMAERD HUIS VA I Te Te Te HUIS VAN VERTROUWEN. verkooping van VERLOREN Te huren BERIGT aen Scheeps- en Molenmakers. DE GEZONDHEID HERSTELD ZONDER GENEESHEER NOCH PURGATIE. NOCH KOSTEN. DU BARRY sss;rl":Xr:'18 om «r- 1)001! STERFGEVAL. van vier peiceelen EE EENE TE NIEUWERE ERKEN. De Notaris D'IIUYGELAERE te Aelst, zal ten verzoeke van Ferdinand Vertongen, weduwenaer van Sophia Devogelaere, te Nieuwerkerken, en Laten Erfgenaem, volgens de ter zaek bestaende wet, ten ovorstaeu van den heer Vrederegter van het kanton Aelst, openbaerlyk verkoopen om uyt de onverdeeldheid te treden. 1° koop 16 aren 29 centiaren Land te Nieu- werken op het klein Molenveld, palende oost de kinderen Peereboom, zuid vroeger Clara Buyl, nu Bernard Van Landuyt west vroeger Dhoors Eugene Van Biesbroecknu Judocus De Backer en noord de straet. 2° koop. 32 aren 39 centiaren Land gelegen 'te Nieuwerkerken op het Edi.cveld, palende oost het Syp, zuid vroeger Adriaen De Schutter, thans Cusiinir Vnn den Bruele, west de straet en noord Hyroniinus Van Landuyt. 3° koop. 30 aren 73 centiaren Land gelegen te Nieuwerkerkeu op den Huyt, palende oost vroe- ferM. Van Hecke, te Aelst, thans Frans Van der lormn, zuyd de kaulerbaen west Charles van den Hende en noord de sl.iael. 4° koop. Eene Hofstede niet alle de ervan afhangende gebouwen, drooge en groene Katheilen, groot in grond 28 aren 93 centiaren gestaen en gelegen te Nieuwerkerken gehucht Bremt, palende oost de weduwe Bernardus Dhaese, zuid de straet, west de erven van Jacobus De Bolle, en noord het perceel meerseh hier achter. 3° koop. 15 aren 87 centiaren Meerseh vroeger Land gelegen te Nieuwerkerken, gehucht Bremt, achter den voorgaenden koop, palende oost den woebweg, zuid gemelde Hofstede west de straet en noord vroeger Dominicus Bleys, nu Marlinus Mertens. Allen gebruikt en bewoond door Dominicus Mertens te Nieuwerkerken. ZITDAGEN: INSTEL ZATURDAG 25 FEBRUARY VERBLYF ZATURDAG 11 MAERT Telkens om 3 uren namiddag ter herberg De Klok bewoond door den heer Domien Raes te Nieu werkerken achter de Kerk. Voor verdere inlichtingen zich te vervoegen ten kantoore van gemelden Notaris alwaer gestadig groole en kleine Kapitalen zyn te bekomen op voordeelige voorwaerden. 1865. Jean Janssens, heeft de eer het publick kenbaer te •maken dat hy zich komt te vestigen in do Pont.slraet, regt over het Klapstraetje, als brood-en peperkoekbak- kor. Verder dat er by'hem te bekomen zyn alle soorten van kruydenierswaren in 't groot en in 't kleyn Hy hoopt door de goede hoednnigheyd zyner waren en door derzolver geringe pryzen de gnut en 'l vertrouwen van het.publiek te zullen verdienen. Te koop by Charles Van Roy, aen de Statie van Sïnte-Mertens-Bodeghem. 1° Een koppel grauwe Molensteenen (zeven- lienderlooper 50 centimeters dik, ligger 15 centimeters) met slaekyzer en ryn. Prys 100 fr. 2° Een waterwiel van rond de dry meters, nog in goeden staet. Prys 60 fr. 3° Een schoon watermolen as, circa ces meters lang en meer dan twee meters dik, onbewerkt. Prys 200 fr. 4° Een boekweit pelmoelen met draeijende wer ken andere toebehoorten, gemaekt naer de laet- ste verbeteringen en met alle gemak verplaets- baer. Prys 200 fr. 5» Een yzeren oliebank met toebehoorten, ais nog een forneys met roerwerk en eenige draei jende wérken, aen matige pryzen. Te Aelst, regt over de groote Kerkdeur A° 25. Jean Btf. BOEYKENS Klerk van Notaris heeft de eer ter kennis van 't publiek te brengen, dat hy komt overtenemen, den koophandel van jufr. \Ve Van den Hole, bestaende voornamelyk in Alle soorten van cigaren, tabac, snuif, was, bougién, keersen en wasdraed. Hy beveelt zich in de gunst van een ieder en verhoopt door de goede hoedanigheid zyner koopwaren alsmede de geringheid zyner pryzen, het vertrouwen van 't geëerd publiek te bekomen. 165 schoone hoogstammige KANADA'S. gesl-ien te St-Antelinrkx. Zich te bevragen by M™6 We Moeyersoen, in de Nieuwstraet te Aelst. Eenen fraeyen hof met Gloriette, gelegen aen de Molenslraetpoort. Zich te bevragen bv M° W® Moeyersoen voornoemd. Te bekomen By C. B. Lowie, in het Gemeente huis te Lede, beste ki.avehzaeo alsook alle soorten van graszaed Dendermondsch Engelsch en lamiier- steert en goeden kweek van tonnezajjd, alles goed ter trouw. VAN drie petceelen en te Aelst-Mylbeke en Herdersem. De Notaris D'HUYGELAERE, te Aelst, zal ten verzoeke van wie het behoort met gewin van Palmslagen en Ge lagen openbaerlyk verkoopen om met de betaling der koop3om er van in gebruik te komen 1"'® koop Een perceel Land gelegen te Aelst-My! beke, op het Hoorebeckveld, groot volgens meting 30 aren, gekadastreerd sectie D, N° 379b, palende noord Joseph Verhelsl, oost Godefridus De Putter, zuid den heer Judocus De Cock, en west den losweg daerover den tweeden koop. In gebruik by J. B. Goossens te llerdersem. koop. Een perceel Bosch, gelegen als voren, te Aelst-Mylbeke, op het Hoörcbeekvcld, groot volgens meting 13 aren 14 centiaren, gekadastreerd sectie D, N° 38üa, palende noord Joseph Verhelsl, oost den mede- gaenden losweg, daerover den lcn koop, zuid dc baen en west de wed. Frans Moens. In gebruik by.de wed. D'hondt te Aelst-Mylbeke. 3de koop. Een perceel Land en Meerseh genaemd het Fonlynije, gelegen ten decle te Aelst-Mylbeke en ten deele lo Herdersem, groot volgens meting 23 aren 35 centiaren, gekadastreerd het deel onder Aelst-Mylbeke, sectie U, N° 145 en het deel onder Herdersem, seetie A N° 470, palende noord Frans Van Nuffel, oost de erven van Dominicus Van de Velde, zuid de erven De Coninek, zuid de gracht met de helft medeguende daerover liet hospitael van Aelst. In gebruik by voormelden Jan Bte Goossens. Definitief Verblyf Dingsdag 7 Maert 1863, Telkens om drie uren namiddag ter herberg het Steene Kruis, gezegd de Smodde, bewoond door Charles D'hondt, te Aelst-Mylbeke. Voor verdere inlichtingen zich te vervoegen ten kan toore van voornoemden Notaris, alwaer gestadig groote en kleine Kapitalen zyn te bekomen op voorJcelige voor waerden. Eene hoeveeiheyd eyken Bierslukken goed voor zien met yzeren banden, inbond van 8 tot 12 h. ctolit. dienstig voor zeekstukken of regen stuk ken enz, aen zeer goed-koopen prys. By ff. Van StyVendael, Kijypei óp de Houlmerkt Pr° 11 le Aelst. VAN TE AELST en gelegen te Aelst-Mylbeke, Aelst Schaerbcke, St-Mar tens-Lierde, Ninove en Audegem. De Notaris Joseph VERBBUGGHEN ter verblyf- plaels der Stad Aelst, zal ten overslaen van den heer Vrederegler openbaerlyk verkoopen met ge win van Palmslagen en Gelagen, de volgende Goe deren, deelmakende der gene nagelaten door den heer Charles Blondeel fe Aelst overleden, te weten STAD AELST. 1° Een Huis met zyn Erf, Cour, Stallingen en verdere gerieflykheden, alsmede met zeer grooten en schoonen Vierkanten Hof, omringd van muren, gestaen en gelegen in de Pontstraet te samen groot in oppervlakte 40 aren 54 centiaren, lest bewoond geweest door voornoemden heer Blondeel. Dit Huis en Hof is door zyne gelegenheid uitgestrektheid zeer wel geschikt lot het opreglen van alle Nyverheids en andere gestichten.Het zelve kan afgezien worden alle dagen van 9 ure 's morgeus tot den middag. Zich ten dien einde en voor den Sleutel te vervoegen ten kantoore van genoemden Notaris Verbrugghen. 2° Een Huis met zyn Erf. gestaen en gelegen in de Klapstraet, bewoond door Guillaume Meganck aen fr. 28,75 per trimester. AELST-MYLBEKE. 3° 81 aren 38 centiaren Zaeiland, gelegen op den Hovenierskauter, ook genaemd de tien dagwanden, gebruikt door Jufvr. wed0 Joannes Podevvn aen fr. 300-00 'sjaers. Verdeeld in 5 perceelen. A E LST-SC11A E R B EK*E. 4° 24 aren 46 centiaren Zaeilanden gelegen op den Siesegemkauter, gebruikt door Carolus Huy- lenbroeck, aen fr. 55-00 's jaers. 5° Het derde deel onverkaveld in 41 aren 82 cen tiaren Meërsch gelegen naby dë herberg den keizer aerx den steenweg van Aelst naer Dendermonde Onverpacht. St-MARTENS-LIERDE. C" 36 aren 23 centiaren Zaailand gelegen op den Reemschenbroeck, gebruikt door Amandus Mat- thys aen fr. 50-00 's jaers. 7" Een heclaer 7 aren 9 centiaren Zaeiland gele gen aen de Holderbe'eckslrael. gebruikt door Do minicus Van den Meulen aen fr. 160-C0 'sjaers. Verdeeld in 3 perceelen. NINOVE. 8° Twee hectaren 50 aren 62 centiaren Zaeiland gelegen op het Galgenvi IJ, gebruikt door Petrus L"ander De Wachleleer, met de volgende party te samen aen fr. 668-00 'sjaers. Verdeeld in 8 perceelen. 9° Een hectaer 42 aren 36 centiaren Zaeiland, gelegen op den Hinnewinkel, gebruikt zooals voor zegd door Van der Nepen en De Wachleleer. Verdeeld in 4 perceelen. 10° Twee hectaren 51 aren 50 centiaren Zaei land gelegen op den Baekergem, gebruikt door de kinderen Van Cromphotit en d'ervn Van Roy aen Ir. 425-00 'sjaers.Verdeeld in 8 perceelen. AUDEGEM. 11° Twee hectaren 97 aren 20 centiaren Zaeiland gelegen op den Evenakker, gebruikt zonder ter- myn door de weduwe van Dominicus Goossens aen fr. 700-00 's jaers. Verdeeld in 9 perceelen. De voorschrevene Goederen zyn gemeten door den Landmeter Charles Van Gyseghem te Aelst. INSTEL DYNSDAG 14 .ftAS. VERBLYF DYNSDAG 28 MLLRT Telkens ten 12 are namiddag ter afspanniug ge naemd den Snoeck, by den heer Meert, te Aelst, aen de Pontstraelpoort. Alle de verdere Goederen van bovengenoemden heer Charles Blondeel zullen kortelings ook open baerlyk verkocht worden door de Ambtsverrigting van voornoemden Notaris Joseph Verbrugghen, by welken er Kapitalen op intrest zyn le bekomen aen voordeelige voorwaerden. GEENE CONCURRENTIE MEER REGT OYER ST MARTENS KERK TE AELST. Mynheer G. HUYSA1ANS, heeft de eer zyne talryke kalanten le berigten dat hv in zyne Magazvnen komt te vei zamelen eenen verwondei'lyken keus van Sloffen voor Mans- en Vrouwkieêren aen lot hiertoe onbekende Pryzen. Hel is aen iedereen bekend dat den oorlog van Amerika en den krisis die den Koophandel onderstaet het geld gebragl hebben aen eenen overgrooten intrest die tot hiertoe zonder voorbeeld is geweest' Hier door hebben vele groote Nyverheidshuizen zich gedwongen gevonden liet grootste gedeelte hunner Kapitalen in te trekken, en diensvolgens hunne voortbrengsels aen fabelachtige lage prvzen moeten afzeilen. Het goed vermaeid Huisde STAD VERVIERS, door de groote uitbreiding zyns Koophandels, is het eenigste in het Land van Aelst, dat zulke gelegenheid heeft waergeuomen om er zvne kalanten van te doen genieten Om er een enkel gedacht van te maken, geeft het hieronder het OVERZIGT VAN EENIGE ARTIKELS Crawatten, Ecliarpen, Amerikaensche Cols, 22,000 Zwarte Zyde en Gekleurde Amerikaensche en Fransche Cols en Echarpen van 10 centimen lot 2 50 fr. KATOENE ZAKDOEKEN EN FOULARDS. Overgrooten keus van Katoene Zakdoeken eo Indische Foulards, opregte zyde gewaerborgd van 80 centimen tot 5 fr. VROUWSDOEKEN, SCHALS. ENZ. Eene menigte Wolle Doeken, Schals en Fichies van 1-75 tot 6 fr. ZWARTE ZYDE. Meer dan 3000 meters Lyonsche Zyde, Chineeseh Satyn, Ilaliaensch Croisé, Taffetas, Levantine en Fantaisie Zyde van fr. 2-75 tot 9 franks. MERINOS. ..7. 6000 meters ZwTartpn en Bruinen Merinos in allé dienende voor inter-Overlreksels, zoo als Pale- breedten aen 1-45. 1-70, 2, 2-50, 3 fr. en meerder tots, Caps, enz., enz van 4 50 fr. tot 10-50 fr. r.DI -o r.» r».t.. Fransche, Duitsche en Engelsche Nieuwigheden ORLEAINS, PARAMATHAS, STOFFEN VOOR KLEÊREN. LAKENS EN STOFFEN. Zwart Laken groote breedte aen 2-75, 3, 3-50, 3-75 en 4 fr. Zwart Laken voor Manleis aen 3-50, 3-75, 4, 4-50, 5, 5-50 lot 7 fr. Keizerlyk Zwart voer Habyten aen 3-75, 4, 4-25 4 50 tot 9 fr. Zwart gekruist Cacheinir aen 5, 5-25, 5-75, 6-50 7, en 7-50 fr. Zwart gekruist en Cachemir extra suoerfvn van 7 fr. tot 18 fr. Zwarten Satyn Laine voor Broeken aen 3-25, 3-50, 4, 4-50, 5 25, en 6 fr. Zwarten Satyn Laine extra fyn aen 7-25, 7-75, 8, 8 50, 9, lot 16 fr. Blauw, Bruin, Olyf, Alezan, Groen en Mode- kleurige Lakens aen alle Pryzen. Duffels, Castors, Moscowas, Fries, Ratine, Ppau de Daim, Peau de Lion, Velours, Laine, Chinchilla, Prince Albei t, Roberti, in een woord alle Sloffen t JJfil Lo' tin Me 1 Le Ve i Gc VA voor Broeken en volledige Kleedingen van 2-75, 3, 3 50, 4, 4-50, 5, 5-50, 6, 6-50 lot 16 fr. GILETS. Onlzaggelyken keus van Gilets in alle slach, zoo als Zyden Fluweel. Lyonsche Zyde, Cachemire, Grenadine, Satvn, Rad/.imine, P'oil de Chèvre, enz. van 2-50 fr.'lot 20 franks. Eersten keus van Nieuwigheid voor Kleuren vaa 0-45, O-oO, 0-55, 0-60, 0-80, 0-90 tot 2 franks. 16,000 meters Orleans en Paramathas in 5/4 ea -en 7/4 van 50 centimen tot fr. 2 50. Baien, Lady Cotlings, Flaneel, Zwarten en Ge- kleurden Moiré voor Rokken enz. aen alle Pryzen. 7,yn 8etc''kf,"d in goed» en bekende Cyfers aen de GROOTE JIAET VAN 3 GEN II 'iE l ERS. Als blyk van vei liouwcn, verleent het Huis 20 dagen, om dc niet bevallende Artikels, uvt le wisselen, zelfs tegen teruggave der Speciën. De Verkoop geschiedt op vaste Pryzen en Komplanl van 8 uren voor tot 6 uren namiddag. ZICH TE VERVOEGEN RY M. G. HUYSMANS, IN DE STAD VERVIERS, REGT OVER ST-MARTENS-KERK TE AELST. TE WICHELEN. De Notarissen DE VRIENDT te Aelst, en DE MOOR te Wichelen zullen openbaerlyk verkoopen. 1° 37 aren 48 centiaren Land Bosehveld pach ter L. V. Petegem. S9 aren Land Crappeveld; pachterj. B. Luyckx. 3° 29 aren 91 centiaren Land Helsrotpachter 1. B. Luyckx. 4" 28 arer. Land Boogaerd; pachter P. Luvckx. 5° 16 aren 35 cent. Rotpachterj. De Gheest. 6° 81 aren 84 centiaren Land Bosehveld; pach ter J. B. Luyckx. 7° 23 areii Land d'Hulst; pachter J. De Gheest. 8" 10 aren 36 cent. Land Rotpachter id. 9° 10 aren 43 cent. Land Rotid. 10" 3 aren 23 cent. id. id. 18 aren 52 cent. id. L. V. Petegem. 12° 21 aren 56 centiaren Land Rotpachter Ih. De Ghoes). De koopers zullen dadelvk in 't gebruik komen VERBLYF Maendag 3 April 1865, om 2 uren nanoen ter herberg den Engel te Wichelen. Men kan ook alle inlichtingen bekomen by de Notarissen Heetveld te Brussel, Moens te Lede en De Pauw te Aelst. Op 2 february lest L er te Ninove of in de omstreken verloren een GOUDEN CACHET met kostetykea SteeB, Die het gevonden heeft word verzocht het te brengea naer het bureel van den Dkndekbodk, olwaer by we) zal beloond worden. 2 Schoone kwartieren met schoone Meubels en by- zonderen uytgang, alsook een huy3 aen de Leopolstraei- poort le Aelst. Zich te beviagen by Ed. Yliebergb vu zusters te Aelst Lange Zoutstraet. VERKOOPING door Meester CRICK, ten ver zoeke van M. Van Lierde, schepenen, en zusier le Hekelgem. Op 6 Maert ten 12 uren joistVan 121 koopen BOOM EN, de schoonste Ëike-welke zich nog in ons land bevinden, hoog 15 meiers en 3 1)2 dik. Alsook ter zeiver grootte, vele Beuken, Abee- len en inlandsche Popelieren. Alle digt hy den steenweg van Brussel op Gent en de rivier den Dender, (2 kilometers van de statie te Erembode- gem en 5 van die te Ternath en Denderleeuw). i i VAN LONDEN. Hersteld geheel de slechte spysverteeringen 'dyspepsies). ontbreki van friescliheid en moed. Hel is ook -....d, onvruchtbaerheid, 63,000 52j.il' No 6317 84 .de vrouw van M. L. J. Dury te .limiet by ChoiUroy, van verscheidene jaren de lenden, de lenuwen, de oogen en het hoofd. No 6\8'5: N. J J. Noel, van 2 jar zenuwen en de maeg. No 62.982 Frans Denasse-Canlia, van Flenrus bv Charleroi, segt r.od'iv dank "uwe rVva»r»tT Arab.ca heeft my Rene«n vnn Men jare,, sch ikkelyk lyden in hei hoofd en'aen ho. schurft. Zv heefl Revalbnta maegontsteking. iverdrneglyk lyden in de maeg, de heenen jaren slechte spysverleering en pynen inde hersteld. No 62,846: M (,n •igenaer vnn h«-t hotel df. Kroon, Mechelen. geneien v yne geiondheid volkomen hoest. w.rr.Bii h, sejerl „f j»rr„ V.dt. - No 62 Stï"" Lolk "d7n"\i ZZ ÏSTT E'P«erd ,o,t beenen seder, ,85,'eo bd.isjeode da, he, h-aed liegen eeoe aeodoeoiag der o,aei mei .svakle der tnn,mL° en",""eOd» *"",50 4JB™ de hnruf e'".8 T' Pu 7" tn8e,"nd "largs-opping met alle hare lenuw ellend. n, spasmn. krampen, hraeklust' nvn aen hraeklust. Patching, hpid. No de aertsd' No 43,81 hem gedu- hardnekkig der jongheid. No*5t,H15 Hoest, spa ingevolge sporigheden I" ï'l_" oogenvp„.oring, die ongenrr.ha.r .„ll.,td .„"haor'oo. .laai,'. t te leven gnf. Meer versterkend duiiendmael iARRF DU fr. 7; 2 1/kilo p ongeneeshaer was vr.sirrKeiiu en min knslbaer dan de chocolade, thés, soffv traen betninipl d, ,p" 'j'j'7 «"«lero remedion; h, he.r, OO.UUU s.„e,i„gr„ brw.ri, dar, w.er al .„do, mi,ld-, misli.k, „o ir ,Zt°\ 77 Londt"'1/4 lil° o- kuo n„. Depot te Velsi by P. Schaltin in C. Van dir Biest. Antwerpen. l>v H Waf.rsecfrs Srhopnmerk» iq r i. Veldstrael, 85 F.i.m-li. B..T, S,.Elis.b.,h„r..,', erklaerd en haer nog slechts eenige mnenden Ier dnikkcpy van A. BYE, Opstcller-Bestuerder, ia de Kapellesti-aet N* 2 te Aelst,

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 4