Daer is dikwyls in onze Kamers spréék geweest van de preventieve gevanghoudiiig, van liet lyfs- bedwang en de gevangzetting voor schulden. Meer. dan eens hebben er zich stemmen verheft om de veranderingen uen te pryzen welke men zou kunnen toebrengen aen dit deel onzer wet geving, welke niet meer overeenkomt met' onze zeden noch met het gezamentlyke onzer politieke instellingen. Vrankryk en Engeland komen, onder dit betrek, eenen slap voorwaerts le doen in den weg des vooruytgangs. Inderdaed, het keyzeiTyk gouvernement komt aen den Staelsraed een wetsontwerp te onderwerpen tot afschaffing van het lyfsbedwang en de gevangzetting voor schulden. Van zynen kant heeft den lord kanse lier van Engeland, donderdag laelst op het bureel der Lcw-ds-Kamer een wetsontwerp neergelegd dat ook de afschaffing vraegt der gevangzetting voor schulden. Men verzoekt ons het volgende briefken, ons uyt.Nederbrakel toegezonden, in ons eerstkomend nummer-te willen plaetsen,'t welk wy hier let terlyk laten volgen Valkenberg 16 Maertó 1865. Heer Opstellen Dyssendag 44 dezer hebben wy hier onze dulle liberalen weer in den zak gestoken en bun een fameus kloppingske gegeven. Wy hebben moeten kiezen voor 2 nieuwe Raedsleden van onzen Ge- raeente-Kaed vermits er twee van d oude dood waren. De liberale kandidaten waren Inocentus Hernage die nu al 4 buyzen agtereen heeft gehad, te weten -1° eene voor de Gemeente-Raed 2° voor de Provintiale-Staeten 5° voor de Kamers alle dry in Iiooote in 1864, en nu de 4de weer voor de Gemeenle-Raed, en den docteur Song. Onze eatholyke candidaten waren dheers Josef De Clooter en Josef De Vleeschauwer; nooyt is den stryd op onze prochie zoo hevig geweest en noch nooyt hebben onze liberale stokvischen zoo veel klodden en vodden uytgevonden om te lukken. Daerméé sluyt ik myn briefen bedank u over u goedbeyd van hem in uwen geaglen Denderbode 4e willeu zetten. N'en ongebrilden Ezel. P. S. Voii avait le complimans de Bonmama.... Men schryft uyt Erondegem aen den Den derbode. Twee Eerwaerde Paters Redemtoristen zyn op den eersten dezer maetid hier aengekomen, en -8 dagen verbleven ten einde, de Missie", die zy in dë maend december 1863 gegeven hadden, te vernieuwen, en hebben drymael daegs gepredikt, om de parochianen tot deze vernieuwing voor te bereiden. Den iever beschryven, waennede de inwooners van Erondegem al deze sermoenen hebben bygewoondis buiten myn bereik, ik moet my bepalen, met te zeggen dat de ruime kerk telkens letterlyk opgeproptvol was, en dat van in den beginne te zien was, dat deze zending ging -vruclitbaèr zyn, ja, dit mael hebben de parochianen van Erondegem wederom getoond, dat het geloof hunner voorvaders in hunne herten ongeschonden bewaerd wordt, bewys hiervan, dat zy allen genaderd zyn tot het H. .•Sacrament van penitentie en tot de II. Tafel, zoo •dat er met deze dagen al niet minder als 1500 tl. Communiën hebben plaets gehad, op eene ge meente van 800 Communicanten. O hoe hartroerend en aendoenlyk was het, wanneer op Woensdag achtsten des avonds de Eerwaerde pater Janssens in zyn sermoen, al de parochianen van Erondegem onder de be scherming van de Allerheiligste Maegd en Moeder Gods Maria stelde, en men uit meer als 1000 monden hoorde luidop uitspreken, deze zoo pleg- tige woordenO Neen, Maria, nooit geene zonden meer. En des anderen daegs morgens, wanneer men ongeveer 700 menschen te gelyk zag voor de tweede mael tot de H. Tafel naderen, terwyl men op de Hoogzael op een verheugenden toon den psalm benedic anima mea Domino aenhief. Deze gelukkige en heilvolle dagen zullen hier lang in eenieders geheugen blyven. Laten wy dan, inwooners van Erondegem, de besluiten die wy met deze dagen gemaekt hebben getrouwelyk naleven, en onze erkentenis betui gen aen onzen zoo eerbiedwaerden Pastor, die ons wederom by zooveel andere deze zoo schoone en heilvolle gelegenheden heeft verschaft, ja, by is dc man die aenspraek beeft op onze erkente nis, zeggen wy dan eeuwige dankbaerheid, eer waerde Herder, by wien de zaligheid onzer zielen zoo nauw ter herten ligt. Ook eeuwige dankbaerheid, aen de eerwaerde Paters Janssens en Sleppé, die bet woord van God zoo wel in alle herten hebben weten te doen dringen, dat geheel de gemeente als herschapen menseben zyn. COR K ES PO N DENTI E ONTVANGEN. M. De T. te Nieuwkerke 6 franks voor 1864. Item van M. T. te Vurstë 6 Ir. voor 1865. M. J. De Vos, onderpastor le Nevele, is pas toor le Zeveren benoemd. r— Den liberhaterskring heeft bier voor mor gen avond eenen byzondereu predikant, M. Bergé, den Vader-Oversten der solidairen, geroe pen, om den vasten op het sladhuys te preken. Het aenkondiginsbriefje zegt dat by zal bande len over alle soorten van verlichtingen, tot, van d'oordjes keerskens toe Elk zegge bet voort. Eene geiueente-kiezing komt te Nederbrakel plaets te hebben. MM. De Clooter en Vleeschauwer. De algemeene vergadering van de aklionna- l issen der Bank van Vlaanderen heeft niaendag, plaets gehad. Aen iedere aktie is voor hel dienst jaar 1864 voor intrest en dividend 60 fr. toege kend daerbv is eene sum by het reservefonds ge voegd van 110,536 fr. 75 c. Den hertog van Brahand schynt nog 7.00 gauw naer Belgian niet te zullen terugkomen. Hy bevind zich heden nog in Indien en zal eerstdaags jiae'r China r yzen. Eenige snaken hebben het ligtgeloovig publiek wys gemaekt, dat fransche 10 centienistukken van van 1862 sommigen zeggen van 1852 1 Ir. weerd zyn. De reden hiervan zou zyn, omdat er per abuys eene goudstad' in den koperkroes zou geraekt zyn Dit sprookje heeft heel het land door het publiek bezig gehouden, en dus de foppers hard doen lachen. Een koningiyk besliiyt van 30 meert luyd als volgt De ontvangst der kwittanlien door den post zal geschieden lol beloop van dry honderd franks, mits eenen taks die op een ten honderd vermin derd is, zond t dat hv iioglans tot min dan twintig cenlimen per kwittanïie beloopen mag. (Dat is eene verbetering welke wy sedert meer dan tien jaren vragen). Een ministerieel besluyt van den 9 meert brengt, te rekenen van 1 mey, eene verandering in het afleveren der postmandaten, die zullen name lijk of aen den drager mogen zyn. De eerstgeinelde zullen ten buyze worden betaeld, de tweede in de postkantooren. Gedwongen kweek van radyzen. Men neemt radyszaed. men laet het gedurende vier en twintig uren in het water wreken, men steekt het geheel in een zaksken en men hangt het zaksken in de zon. Na verloup van vier-en twintig uren zal In l zaed b'-ginnen le schieten. Men zaoyl bet alsdan in eene kist met goede gemeste aerde gevuld, en be giet hei van lyd lot lyd met lauw water. Na vvevni- ge dagen lyd zullen de radyzen eene voldoende grootte hebben en goed om eten zyo. Indien men radyzen in den wiuter, gedureade de sterkste vorst, hebben wilt, daervooi' hoeft men enkel een vat in twee te zager.: men vult met goede aerde een der twee aldus bekomene bakken, zaeyt er het geschoten zaed in, bedekt het alles met den ydclen bak, draagt het toestel in eenen goeden kelder en begiet het alle dagen niet lauw water. Na verloop van vyf of zes dagen, zullen de radyzen goed 0111 eten zyn. Den briefwisselaer der Meuse meld dat den minister van openbare werken binnen kort aen de wetgeving eene aeuvraeg van 45 millioenen franks moet onderwerpen voor de uylvoering van open bare werken, onder welke men de vollooying telt der herstelling aen het koningiyk paleys, de ver binding der twee statiën van Brussel, en de inrich ting eener binnenslalie te Luyk. Burgers, begint dan maer uwe franks gereed te maken. Men leest in den Bicn Public Gisteren heeft op liet kerkhof buyten de Brug- schepoort de begraving plaets gehad van den heer A. Neyt, oud-volksvertegenwoordiger. Men weel dat den heer Neyt om zoo te zeggen schielyk, na eenige uren lydens, bezweken is. Het gerucht was algemeen verspreyd dat den heer Neyt den wil had te kennen gegeven, te sterven buyten den school der Kerk. Wy weten niet of dit gerucht, hetwelk verschil- hge uytwendige aden van catholyken godsdienst, onlangs door den overleden geuaen, schynen le logenstraffen'. gegrond is. Zooveel is zeker, dat de godsdienstige begraving aen den heer Neyt niet is geweygerd geworden. Het is de familie, die hel noodig gedacht heeft aen onze bevolking het treu rige schouwspel eener burgerlyke begraving le ge ven... Onnoodig te zeggen dat zy de logiek niet tot het uyterste heeft gedreven: hel kruys prykle op den doodwagen, en den overledenen is op hel catholyk, in plaets van op het burgerlyk kerkhof begraven. De zoogenaemde liberale party heeft getracht aen de ter aerde bestelling des lieeren Nevt de verhouding eener prolestatie tegen den catholyken godsdienst te geven. Vrydag morgend is te Luyk de genaemde Josephine S.... in hare kamer dood gevonden. Zy was een onecht kind, en laet een kapilael achter van meer dan 25,000 franks, die in de verschillige meubels verspreyd lagen. Men kent geene bloed verwanten van haer, 7.00 dat den Staet haer geld erven zalzy gaf zich als zeer behoeftig uyt. Wy vernemen dat den bode Van Oolegem, dagelyks van Vilvoorden naer Brussel en vice-vcrsa gaende, in den nacht van den 8 tot den 9 dezer door twee kerels wierd aengerand die hem zyn geld vroegen. Van Ootegem had dan juysL 4,000 fr by zich. welke voor eenen nyveraer van Vilvoorde bestemd waren. Er valt op Ie merken dat twee an dere boden die deuzelfden nacht op denzelfden weg waren, niet zyn aengerand geworden. Dus moest men wel welen wie het best. was om aen le vallen. Van Ooleghem, gekend voor eenen trelfelyken en braven „man, heelt zich krachtdadig verdedigd maer ten gevolge d -s aen vals is hy eveneiis ge- noodzaekl geworden te bed te blyven. De koophaiidels-reglbank van Namen heeft laelst beslist dal wanneer eenen verkooper zich verbonden beeft een peerd terug le nemen dat van eene koopvernietigende kwael is aengedaen, hy niet kan eyschen dat men dit peerd terug bren- ge naer zyne wooning. 'T is aen hem om liet dier te doen halen ter plaets waer het zich bevind. Men schryft uyt Kousselaere Geleden eenigen tyd melden de brusselsehe dag bladen met groole verwondering en verbazing dal. aldaar bouwgronden verkocht wierden tegen 125, 000 fr. de hectaer en zy melden dit met begeleyding van menigvuldige uytroepingsteeken. Te Kousselare. ga T het thans geheel an ders. De pryzen van Brussel hebben er niets aen.. Men zal er van kunnen oordeelen. Woensdag 2 Meert wierd aldaer een perceel bouwgrond, groot 7 aren 19 centiaren, publiek verkocht aen den prys van 16,125 fr.Dit is te gen 225,000 fr. de hectaer Maandag 6 Meert wierd eene partie bouwgrond open haer in cyns verpacht, in evenredigheyd der verpachte grootte, is het geslegen legen de jaer- jaerlyksche pachtsom van 240,000 fr. de hectaer. Hebben wy nu gelyk van te zeggen dat de weerde der gronden te Brussel niet kunnen opwegen te gen degene van Rousselarc? BUYTEN LANDSCBI NIEUWS* Parys, 13 meert. Maandag heeft met alle de pracht welke men aen eene lykplegligheyd kan geven, de begraving plaets gehad van den voorzitter des Wetgevende Korps, M. Morny, welken in 1811 geboren, den 10 meert le Parys was overleden. In't afgeloopen kort maendeken zyn door de l egbank van de Seine, le Parys, honderd elf verklaringen van bankroet gedaan. Aengroeyenden voorspoed? Keyzer Napoleon heeft gekresclcu als een kind als iiy de dood vernam van Graefde ïMorni, voorzitter van liet wetgevend Ligchaeni van VrauU- ryk. Den beer de Girardiu geeft de statistiek der fransche liooge geestelykheyd. Er zyn 17 Aartsbis schoppen, 69 Bisschoppen in Vrankryk, 1 in Alge ria en 5 in de fransche koloniëntolael 90. Welnu, op dit aental, hebben slechts twee niet geprotesteerd tegen den zendbrief des ministers aangaande de afkondiging der pauslyke geloofson- derriehtingen. Veronderstellen wy het ergste zegt de Girardiu dat al de weygerende Bisschoppen uyt Vrankryk verbannen worden. Met wie zou men ze vervangen? Meent men dan dat den Paus hunne door't Staelsbesluer benoemde opvolgers zou er kennen? E11 waarheen zou dan al die geslreng- lieyd leydeu? Londen, 15 meert. Een berigt. uyt Birmingham, door de engelsche dagbladen afgekondigd, meld dat het oude en be- langryke bankhuis Attwood. Sponner en C', en beiangryke bankhuys Attwood. Spooner en C°, xrydag zyne betalingen geschorst en zynen bilan neergelegd beeft. Zyne bureelen zyn open geble ven tot ten 4 uren als gewoonlvk, en korts nadien wierd de rampzalige tyding inde stad verspreyd. De bank Attwood. Spooner en O, was geslicht geweest in 1791, door Ai. Spooner, vader van wy- len hel lid der Genieeeten-Kamer van zelfden naem, Zyn passief wordt begroot op een millioeu pond sterl, 25 millioenen franks. De Engelsehen gaen eene groote feest vie ren te Londen. omdat ze in geen vyflig jaer ge vochten hebben mei de Fransehen. Vier mogendheden verminderen haer budjet van oorlog Rusland Zweden, Ooslènryk en En geland. Pruysen en Belgie alleen willen er er in de wereld vervaerlyk uytzien. Den minister van financiën van hel zooge noemde Ilaliën heeft dynsdag in de Vertegenwoor digers-Kamer den finantieeleen toestand des ryks opengelegd. Hy heeft voor hel eynde des dienst- jaers 1866 een le kort besladigd van 625 miljoen, welke de verkooping der yzenen wegen op 425 miljoen zal verminderen. Den Morning-Post kondigt aen dat er zich eene kommissie komt le vormen om een gedenk stuk op le riglen aen den kardiuael Wiseman onder de leden die ze samenstellen, noemt het en- gelsch blad den burggraaf Fielding, den burggraef Campden lord Pelre, den achtbaren Charles Langdale, sir Robert Gerard, sir Ch. Clifford, den doktor Manning, enz. Een meeting zal eeistdaegs plaets hebben nopens deze zaek, in den klub van Stafford. Men ge- gelooft, voegt den Morning-Post er by, dat men voornemens is eene heerlyke kalhedrael op te rig- in hetgeen de catholyken noemen hel bisdom van Westminster, waervan den kardiuael aartsbisschop was. Men schryft uyt Turyn 1 meert, aen de Cor- respondencia di lioma Gy moet u op uwe hoede houden tegen de overdrvving der dagbladen wegens den geestdrift met welken de terugkomst des konings is bejegend geweest; want men zou op het buytengewoon bud-, gel van het ministerie van binndandsche zaken en in de secretary des gemeente-besluers kunnen weten wat den geestdrift gekost heeft. De verkleefdheyds- banden tussclien 't huys Savoyen en de natie zyn gebroken, en Victor-Emmanuel heeft geene der per- soonlyke Hoedanigheden bekwaem omze lieraen te knoopen. Dieswege is er geene begoocheling meer mogelyk. De logiek der voorzienigheyd is daer ten anderen 0111 ons le zeggen dat een prins die zulke fouten heeft begaen, dezelve moet uylboeten. Met le willen regeren over de onderdanen der rerscliil- Iige Italiaeusclie Staten, zal Victor-Emmanuel zyne eygene onderdanen verloren hebben: 't is regt. Hel gerucht van den val eens reusachtigen sneeuw-klomps onlwaekte vrydag laetst, om 4 ure 's morgens, de inwooners van Nettstal, in Zwitser land. Eenen hoop sneeuw van meer dan 1/4 myl breed, was langs de kanten van den Wiggis losgê- raekt, en in de vally, van eene hoogte van 2,000 voeten neergestort, liet dorp zelf wierd niet aen geraekt, maer dry pachthoeven zyn letterlyk ge slecht, en meer dan een twalftal groolelyks be schadigd. Eeuwenoude hoornen van 2 lot 3 voet doorsnede zyn uyt den grond gerukt, of als slrooyhalmkens verbryzeld men lelt er een dui zendtal waervan de overblyfsels op den grond dér omliggende weyden liggen. De scliade is ten naes- tenby op twintig duyzend francs geschat. Verwon derend ding! men spreekt van niet eene mensehen- dood. liet inwendige des dorps vertoont eene der vremdste tooneelen. Hoewel de pasloory en de kerk byna alleen hebben geleden, is hel noglans overal eene opeenstapeling van puynhoopen, als boomtakken, balken, planken, groote steenen die nende tot dakwerken, en liooy, welke men van onder, de puyrien heeft geliaeld, die de openbare wegen belemmerden. BELGISCH MEXICA ENSCH LEGIOEN. Eenen onder-oflicier van 't Belgisch Mexicaensch legi- oen heeft aen zynen broeder den volgenden brief ge schreven. Mexico, 25 january, 1865. Den 5, om een uer, hebben wy onze intrede in Mexico gedaen. Vier uren gaen eer uien ruslplaels houd ook zvn wy te vreden, dat wv in de stad aengekomen zyn. Na den délilé voor den keyzer en de keyzerin, geeft nien ons in het paleys bevel onmiddelyk naer Taeabaya, 2 uren en half van Mexico, om 4 uren des morgens te trekken, dat maekt 6 1/2 uren gaens Wy komen aen en men geeft ons bedden, ik wil zeg gen twee kleyne schragen en twee planken daerop. Ga da erop slapen, gy, na eene maend en half in 'l schip op planken te hebben geslapen en daerna op den grond. Maer dat zou my nu nog niets gemaekt hebben, indien ik, dry kwacrls uers na myne aenkomst, de wacht niet had moeien optrekken naer la Casamata (buskruydma- gazyn) twee uren verderdal maekt nu op myno con- cicnce waer. 8 1/2 ure gaens Maer bah 1 om u le troos ten, ik vertrek met uwen vriend den luytenant Davreux, die nog meer afgemat is dan ik. Den post is nog niet zonder gevaer25 mannen, 1 serjant, 1 coporael en eenen trompetter 0111 een gebouw te verdedigen van dc oppervlakte van het Justicie paleys te Brussel, met galen van langs alle kanten, door de Guerillas gemaekt. Twee uren na myne aenkomst in den post hen ik verplicht den geneesheer te roepen voor Davreus en dry zieke man- neu. De dry mannen wierden naer hel hospistael gezon den. Wal mynen luy tenant betreft, men zend hem eenen zetel. Niels nieuws aen den post tol 10 uren des morgens, maer om elf uren. slaande 0111 te worden afgelost,'wor den mynen post en ik te wapen geroepen door den schil wacht, Jie achter hel magazyn staei, en die met 4 mex- icaneu handgemeen is. Ik kom mot twee mannen toege- I 1 loopen, wat dry maekt, en lenen der mynen is verpfigt J zyncu yalagantot aen liet gevest in de bil van eenen dier kerels le steken, die met zyn mes te naby was gekomen. Dezen begon te roepen en de anderen kozen hel hazen pad. Zoo als gy wel denken kunt liepen wy er achter, 1 en \vv grepen er Iwee vast, die wy met ons naer Mexico medeluydden. Nauvvelyks aengekomen en zonderden ransel le mogen afdoen, moeien wy voor hel krygshof j guluygenis afleggen, dat die dry kerels veroordeeld tol vyf jaren dienslbacrlieyd. Den kolonel verleent ons eenen rustdag, omdat wy- van do wacht komen, maer twee uren na myne aen komst doet men my mvne 22 mannen, die nog te been waren gebleven weder byeen brengen, en men zend ons weg om de wacht aen hel paleys le leveren. Wy blyven dus op nieuw twee dagen wacht doen, in af wachting dat hel detachement van Moleiu del Bev tern»' home, waer het gezonden was om de orde voor eene kiezing le handhaven.. Den 5, nauvvelyks aengekomen, fiel) ik dus de wacht moeien optrekken, en ben maer den 9 des avonds afge lost geworden, en zoo ik gedurende die 4 dagen 3 of 4 uren ten oogsten geslapen heb, is 'l steelsgewyze ter placls geweest. Men moet fel opletten, want den plaets- commandant zou u, moest hy u slapen vinden, maer aenstonds 60 dagen gevang te Santiago (krygsgevan- genis) geven. Wy zyn rustig op onze planken gebleven lot den 15, wel le verstucn dat wy alle twee dagen wacht moeten doen; maer in den avond van den' 15 word op de wachtparade opgeroepen Davreux luytenaut (genezen). Deweirdt, serjeant, Davreux, korporaèl, en 4ü manneii I voor executie. Den luytenanl bekykt my en toont my zyne bebloede voelen. Ik aiilwoorde hem, dat het a.'tvd dezelfde zvn en daer ik op 9 dagen er 8 de wacht hel» opgetrokken het beter zou zyn ons niet meer af le lossen, want mynen ransel is reeds zoodanig aen mynen rug geplakt, dat ik geloof, wanneer ik hem zal afdoen, ik er geen hair meer op vinden zal. Ah ah zie daer onzen kolonelwy bieden ons aen, en op de vraeg, waer voor zyt gy geroepen, ant- i woord den luytenanl: Execution Wy stellen ons flankswyze, kvvaert voor dry uren hebben wy den ransel op den rug; Ik onlwaek den luytenanl en op liet zelfde oogenblik komt den kolonel. Is men gereed Ja, En avant marche naer het paleys. Daer aen gekomen nemen wy 10 mannen versterking en 4 mexieaensche gevangenen, en men geeft ons zoo maer heel goedseudig het bevel hen in eenen hoek te gaen doodschieten, op een kwart uer afstands van daer. Gy kunt wel denken welk uytwerksel dit op ons had. Wy leyden onze vier mannen mede, en onder wegeii ontvangt den luylenant het bevel een peleton te vormen van 32 mannen om een schoon werk ie doen acht kegelkogels per Mexicaen. Op myn verzoek vraegt echter den luylounnt aen den kolonel, dat het detachement zouavon of de geregelde mexieaensche soldaten vuer zouden geven. Dit wierd toegestaen. Broeder, wy trekken aciiteruyl om plaets te maken aen 48 mexieaensche soldaten," die vier dei- hunnen gaen door den kop schieten. Die vier arme dompelaers (3 priesters en eenen juarisl) door twee mexieaensche priesters geleyd, naderen tus- schen onze twee rangen kalm en rustig, alsof zy'uaer de mis gingen, links en rechts al hunne kennissen groetende, en zoo veel werk van hun leven makende, alsof het niets weerd was. Op dezelfde lyn en op 6 slappen afstand geplaetst, wierden zy de oogen geblinddoektzy wikkelen zich in hun deken en wachten stilzwygende de dood af. Bet bevel is gegeven, de 4 peletoos vuren, en onze arme duyvels tuymelen, de eene regis en de andere» links. Wy trokken allen af, te vreden omdat wy niet ver- pligt waren geweesi op die ongelukkigen te'schieten. En zeggen dal er hier zoo iedere maend van 60 tot 70 naer de andere wereld worden gezonden, en dat, voor kleyne zaken. Men moet maer gewapend in de bosschen gevat worden, en daervoor de dood, nieis meer dan de dood. Wat zegt gy er van! Ik kom van Tacubaya teiug 11a vier dagen wacht (gy ziel dal men 'l my niet vergeeft van niet ziek en va» goed op de voeten te zyn.) Ik haest my, want den koer- rier vertrekt den 27, en wy zyn den 25. NOG EENEN BBIEF UYT MEXICO. Eenen Belg, deel makende van de wacht der keyzerin Charlotte, heeft aen zyne ouders, I» Doornyk, eenen brief geschreven, waeraen wv dé volgende uyttrekselen ontleenen Wy zyn 'te Vera-Crtiz aengekomen dry dagen nadien, en zyn den 16 van daer vertrokken, per yzeren weg, tot Cameron, post waer dry-en-zeven- iig soldalen van liet vremd legioen zich verdedig den tegen 3000 mexikanen, zes uren lang; daer waren er maer twee die aen dien moordkuyl kou den ontsnappen, eenen trommelaer en eenen ser jant. Te Caméron heb ik de wacht moeten optrek ken, en voor de eerste mael de jakhals hooren liuylen. De nachten van Amerika behagen my zeer er zyn altyd duyzende verschillige geruchten ge stadig is de natuei in beweging; wy zyn door Cordova, Orizaba en Puebla g' trokken (de" namen der kleyne lokalileyteu laet ik daer) en zyn den 10 december te Mexico aengekomen, iels wal in 't ge heel 57 dagen reys maekt. Op eene dagreys van Mexico hebben wy eenen dag gekampeerd en er bet bezoek ontvangen van een twaalftal Belgen die 500 liters wyn voor ons hadden medegebragt Bovendien hebben zy eene maalt yd aen de officieren gegeven. Daer zyn 20 of 25 Belgen le Mexico gevestigd; zy hebben de kosten onzer ontvangst gedragen. Van Puebla naer Mexico is den grond zeer goed, vruchtbaar, bebouwd en heiland is meer bevolkt. Ik heb den 7 december rogge zien gepikt liggen ten overige, langs geheel onzen weg zagen wy alle de bloemen die men by ons in polten kweekt, hier in de hevden ter hoogte van hoornen. Ik heb de hoofdkerk van Puebla bezocht, «ene der schoonste kerken die ik ooyl gezien heb; de twee beuken zyn geheel versierd met kapellen geslolen met vergulde yzeren grillien van een prachtig werk; de autaers zyn van gebeeldhouwd verguld hout; de kolommen bedekt met fluweel met gouden franjen voor de middenautarende kornissen zyn van napoleon-marmer. T'usscheu de kapellen ph liet midden is er eene gaendery die rondde kerk loopt; de koor is gausch versierd met gebeeldhauwde srhilderyen; den predikstoel is van blauw marmer, en den vloer gebgd met rood en blauwe steenen van 't land, doch slecht gekapt de blauwe steenen zyn iu<T zware witte aders. Nu, wy zyn tot den 24 january geraekt, doch niet zonder moeyten. In d**n eersten wasde soep zoo slecht dat den reuk alleen er van deed walgen en braken. Thans is zy wat minder slecht, maer hel is toch dat niet. Wy hebben 's morgend kofly, ten 11 uren de so< p, maer geene aardappelen, niets. Om dien fraeyen kosl la betalen houd men ons 25 cenlimen daegs af op de soldv van 57 1/2 die m -ij

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 2