L4\DE\ GOED STUK LAND MEUBELS HOFSTEDE DE STAD VER VIE BS, REVALENTA ARABICA. ÏMaalsing en uitzetting van GELD. Uil oorzaak van vertrek. verhooping van Verkooping van Berigt. Te lipop Behuisde ÏIOESTEDE, VERKOOPING Verkooping HUISKAT!! EILEN Verkooping EENER HOESTEDE Bei Verkooping eener en roerende Goederen STAD AELST. GROOTE AENK0MSTEN VAN WLNTERGOEDEREN IN HET VERMAERD HUIS HUIS VAN VERTROUWEN Het ware Versterkend en Slymverdryvend Elixier. DE GEZONDHEID HERSTELD ZONDER GENEESHEER NOGII PURGATIE. NOCH KOSTEN. DU BARRY öc Zaak waarnemer Yan Santen te Denderleeuw gc- 1 a«t zich zonder Onkosten met 't plaatsen van gelden *n Kapitalen, 't zij bij de hijpethecaire kas dat een bestaan van 29 jaren boven wisselvallige vreemde speen la tien steld, 'I zij op vaste goederen in België alleen gelegen en waarvan de waarde gekend is. Men kan ook ten zijiien kantoore geld op intrest bij Hijpothé'ek bekomen. Studie van den IS'otaris VANHAM, te Ninove, Woensdag 49 APBIL 1865, ten 3 uren na mid dag, ter eslamijiet den Baron, by Sr Vandenhaute te Ninove, zal de Notaris VANHAM voo/loopig toewijzen Ken schoon en sterk gebouwd huis, Is Ninove, van twee verdiepingen, hebbende koetspoort, ruime Kelders en Zolderingen Zalen, Kantoor, Keuken, Waschhuis menigvuldige benedeeen boven Kamers, grooten Achterbouw, Magazijnen, eu hemuurden Moeshof, groot 21 aren 40 centiaren; nabij de K.iai der ontworpen Vaart en de Statie van den IJzerenweg, allerbest geschikt voor groote nijver heids-en geestelyke gestichten. De kooper kan, op prijzij. Bieren in magazijn, Tonnen, Kuipen, en al de aanhoorigheden eener Bier-en Azijnbrouwerij overnemen; mits 4 0/0 intrest groot gemak van betaling verkrijgen en den eigendom gaan bezichtigen de Dijns- en Donder dagen van 9 tot 4 ure. Zie plan en verderen uitleg op de plakbrieven. TE WICHELEN. De Notarissen DE VRIENDT te Aelst, en DE MOOli te Wichelen zullen openbaerlyk verkoopen. 1" 51 aren 48, centiaren Land Roschveld pach ter L.'V. Petegem. 2°69 aren Land Crappeveld; pachter J. B. Luyckx. 3° 29 aren 94 centiaren Land Helsrotpachter J. B. Luyckx. 4" 28 'arer. Land Boogaerd; pachter P. Luyckx. 3° 16 aren SS cent. Rotpachter J. De Gheesl. 6° 84 aren 84 centiaren Land Boschveld; pach ter J. B. Luyckx. 7" 23 aren Land d'Hulst; pachter J. De Cke*»t. 8° 10 aren 36 cent. Land Botpachter id. 9t40 aren43 cent. Land Rot; id. 40" 3 aren 23. cent. id. id. 41° 18 aren 52 cent. id. L. V. Petegem. 12° 21 aren 56 centiaren Land Rotpachter Jh. De Gheesj. De koopers zullen dadelvk in 't gebruik komen. VERBLYF Maendag 3 April 4863, om 2 uren nanoen ter herberg den Engel te Wichelen. Men kan ook alle inlichtingen bekomen by da Notarissen Heetvpld te Brussel, Moens te Lede en De Pauw te Aelst. DOOR STERFGEVAL. EEN TE MOORSEL. De Nolaris D'HUYGELAERE te Aelst, zal zoo het behoort openbaerlyk, met gewin van palmslag en gelagen verkoopen Een goed stuk Land groot volgens meting 49 aren 65 centiaren, gelegen te Moorsel aeu degrens- Scherding met Wieze, genaemd den sleeuénstichel, en gekadastreerd onder het N" 18 der sectie B, palende oost de erven Nackers, zuid den graef Declercque-Wissorq en den armen van Moorsel west de weduwe Jau Vandemeerssehe en noord Charles Beeckman. Gebruikt door Benediclus Bnggenhont-Moens. liet zal in twee kbopen opgeroepen worden en de koopers zullen hel gebruik ervan verkrygen na 4e inoogsting der eropgeplante aerdappeleu. ZITDAGEN: Ter voorbereidende toewyzing VBYDAG April 4865. P Tot het verblyf VRYDAG 21 April 1865. Telkens om 3 uren na middag by Charles Van F,eekhoorn in den Lnehlbal, spruilhoek te Moorsel. Om verdere inlichting zich te vervoegen ten kantoore van voornoemden Notaris alwaer gestadig groote en kleine kapitalen zyn te bekomen. De JUBILÉ met vragen en antwoorden door èenen Priester van het Bisdom van Mechelen. Broch'uer van M.'Ségur over de ENCYCLIEK. Te koop by P.- DAENS in de Moleslraet n» 48 te Aelst. VIT ER HAND TE IIUREN Een schoon en welgelegen Huis met 36 aren 76 centiaren Logting én Boomgaerd niet Stalling Bakhoven Winkel zeer schoone Zolder Kelders en verder gerief, zeèr wel geschikt voor alle soort van stiel, te Inrpe aen het dorp. Voor verdere inlichtingen zich te bevragen by Douatus Govaert té Ihipe. Eenen Goe/Ien Piano Buffet Van Occasie, zich le bevragen by B. Sirun in de Slaliestraet Aelst. TE NIEVWERKERKEN-MAEL De Notaris Joseph VERBRUGGHEN te Aelst zal met gewin van palmslag en gelagen openbaer lyk verkoopen eene behuysde bebouwde en be plante Hofstede, groot in gronde 24 aren 18 cent. gestaen en gelegen te Niéuwer kerken wyk Mael, bewoonddoor den verkoopen Constant Debrouwer. lnstej Dvnsdag 21 Maert .nn» Verblyf Dviisdag 4 April Ten 3 ure namiddag ter herberg St. Leonardus te Nieuwerkerken, Dorpplaets. van 65 koopen EykenBeuken en Abbeelen BOOM EN na» 2 tot 3 1/2 meters dikte* op Neygenbosch. Door het ministerie van den Notaris VAN DER SC HU ER EN ten verzoeke van Mynheer de Graef De Monlblanc, ten htivze van Karei De Boeck te Neygem, op Maendag 3 APRIL 1865, des mid dags. Den boschwachter Wauters, le Neygem, zal den aenwys doen. VAN in verdere roerende voorwerpen te Aelst ter herberg het SLOT. De Notaris D'HUYGELAERE te Aelst zal, zoo het behoort den WOENSDAG 12 APRIL 1865 te beginnen om 9 uren voormiddag ter herberg het Slot aen de Molecslraetpoort te Aelst, openbaérlyk verkoopen Vele Meubels Huiskatheilen en andere roerende voorwerpen als Tafels, Stoelen, Kassen, Kommoden, Stoof met toebehoorten, Aerd- Geleis- Koper en Yzerwerken, Horlogie, Bed koetsen en Beddmggoederen, Spie gels, Prenten, Waschkuipen, Eemers, Kruiwagen, Lessenaer en meer andere voorwerpen te veel om te melden. Op tyd van betaling mits borg te stellen. Te Moorsel aen dt houtenhruisslrael De Notaris D'HUYGELAERE te Aelst, zal zoo bet behoort openbaerlyk verkoopen Eene HOFSTEDE met alle de ervan afhangende gebouwen drooge en groene Kathoden en Grond, groot volgens meting 6 aren 84 centiaren, gestaen en gelegen te Moorsel, aen de Houtenkruisstraet, gekadastreerd Se D. N08 37 en 38 voor eene grootte van 6 aren 40 centiaren, palende oost de straet, zuid Egidius De Schryver, west den zelfden en noord Joseph Van der Goten. Om niet de betaling der koopsom er in gebruyk ▼an te komen. ZITDAGEN: Ter voorbereidende toewyzing Dingsdag 18 APRIL 1865. Ter eindelyke toewyzing Dingsdag 2 MEI 1865. Telkens om 3 uren namiddag, ter herberg den Hameien Bout by P. J. Ilendriesckx nevens 'Stads Slagthuis te Aelst. Voor verdere inlichtingen zich te vervoegen ten kantoore van voornoemden Notaris alwaer'gestadig groote en kleine Kapitalen zyn le bekomen op voordeelige konditien. iof Sl' Jean Janssens, heeft de eer het publiek kenbaer te maken dat hy zich komt te vestigen in de PoiHslraet, regt over hel Klapslrafetje, als brood-en peperkoekbak ker Verder dat er by hem le bekomen zyn alle soorten van Imwlenierswaren in 't groot en in't kieyn Hy hoopt door de goede hö?dam'gheyd zyner waren en door (terzotvei' geringe pr;.??h degiut en 't vertrouwen van hel publiek te tfullen va Door uitscheyding van Bedryf. TE MELDERT. De Notaris D'HUYGELAERE, te Aelst, zal ten verzoeke van den eigenaer Francies Buggenhout, openbaerlyk verkoopen EENE HOFSTEDE Eene Hofstede met alle hare toebehoorten en grond groot volgens titel en meting 18 aren 82 centiaren ge staen en gelegen te Meldert aen den Nyveldrlesch, ge kadastreerd sectie C N® 162 en 164e, palende oostzuyd cn oost de wederhelft, zuid Joseph Everaert, west Felix De Smet als pachter en noord het straeljen. Bewoond door den eigenaer. Den kooper zal seffens in liet gebruik kennen komen. ZITDAGEN Ter voorbereidende toewyzing DONDERDAG 30 Maert 1865. Tol hel Verblyf DONDERDAG 6 April 1865. Telkens om 3 uren na middag ter herberg bet Muziek by Joseph Vandenbossehe, in den Ooring te Meldert. ROERENDE GOEDEREN: Op gemclden DONDERDAG 6 APRIL 1865 le beginnen om 9 uren 's morgens zal men ter gemelde hofstede v .rkoopen Alle de er te bevinden Meubels, Huiskatheilen als Tin-Yzer en Aerdevverken, Stoelen, Tafels, Horlogie, Stoof met toebehoorten, Kecrn, Melkkuip, Beerkuip, Wasehkuip, Kruiwagen, Landbouwersgereedschappen, Stroo, Brandhout, Esschen planken, Kerselaren Meubel- hout, Hoppestaken etc. etc. ROOMEN En vervolgens 20 koopen Buoken Boomen m een, in de nabyheid gelegen Bosch genaemd hulstbosch van Adriaen Van Ransbeeck. Op tyd van betaling mits borg te stellen. GEENE CONCDRREMTIÉ MEER Ti EGT OVEB ST MARTENS KERK TE AELST. Mynheer G. HUYSMANS, heeft de eer zyne talryke kalanten le berigten dat hy in zyne Magazyne» komt te verzamelen eenen verwonderlyken keus van Stoffen voor Mans- en Vrouwkleèren aen lot hiertoe onbekende Pryzen. - Het is aen iedereen bekend dat den oorlog van Amerika en den krisis die den Koophandel onderstaef, het geld gebragl hebben aen eenen overgrooten intrest die lot hiertoe zonder voorbeeld is geweest. Hier door hebben vele groote Nyverheidshuizen zich gedwongen gevonden het grootste gedeelte' hunner Kapitalen iu te trekken, en diensvolgens hunne voortbrengsels aen fabelachtige lage pryzeu moeten afzetten. Het goed vermaeid Huisde STAD VERV1ERS, door de groote uitbreiding zyns Koophandels, is het eenigste in het Land van Aelst, dat zulke gelegenheid heeft waergenomen om er zyne. kalanten van- to doen genieten Om er een enkel gedacht van te maken, geeft hel hieronder het OVERZ1GT VAN EENIGE ARTIKELS LAKENS EN STOFFEN. Zwart Laken groote breedte aen 2-75, 3, 3-50, 3-75 en 4 fr. Zwart Laken voor Mantels aen 3-50, 3-75, 4, 4-50, 5, 5-50 tot 7 fr. Keizerlvk Zwart voor Habyten aen 3-75, 4, 4-25 4-50 tot 9 fr. Zwart gekruist Cachemir aen 5, 5-25, 5-75, 6-50 7, eh 7-50 fr. Zwart gekruist en Cachemir extra suoerfyn van 7 fr. tot 18 fr. Zwarten Satyn Laine voor Broeken aen 3-25, 3-50, 4, 4-50, 5 25, en 6 fr. Zwarten Satyn Laine extra fyn aen 7-25, 7-75, 8, 8 50, 9, tot 46 fr. Blauw, Bruin, Olyf. Alezan, Groen en Mode- kleurige Lakens aen alle Pryzen. Duffels, Castors, Moscowas, Fries, Ratine, Peau de Daim, Peau de Lion, Velours, Laine, Chinchilla, Prince Albert, Roberti, in een woord alle Stoffen dienende voor Winter-Overtreksels, zoo als Pale tots, Caps, enz., enz., van 4-50 fr. tot 16-50 fr. Fransche, Duilsche en Engelsche Nieuwigheden voor Broeken en volledige Kleedingen van 2-75, 3, 3-50, 4, 4-50, 5, 5-50, 6, 6-50 tot 16 fr. GILETS. Ontzaggelyken keus van Gilets in alle slach, zoo als Zyden Fluweel. Lyonsche Zyde, Cachemire, Grenadine, Satyn, Radzimine, Poil de Chèvre, enz. van 2-50 fr. tot 20 franks. Crawatten, Echarpen, Amerikaensche Cols 22,000 Zwarte Zyde en Gekleurde Amerikaensche en Fransche Cols en Echarpen van 10 centime» tof 2 50 fr. KATOENE ZAKDOEKEN EN FOULARDS. Overgrooten keus van Kaloene Zakdoeken efl Indische Foulards, opregte zyde gewaerborgd van 80 een li men tot 5 fr. VROUWSDOEKEN, SCHALS, ENZ. Eene menigte Wulle Doeken, Schal! en Fiëbies van 1-73 tot 6 fr. ZWARTE ZYDE. Meer dan 3000 meiers Lyonsche Zyde, ChiueescU Satyn, Italiaensch Croisé, Taffetas, Levantine e» Fantaisie Zyde van fr. 2-75 tot 9 franks. MERINOS. 6000 meters Zwarten en Bruinen Merinos in alle breedten aen 1-45.1-70, 2, 2-50, 5 fr. en meerder. ORLEANS, PARAMATHAS, STOFFEN VOOR KLEÈREN. Eersten keus van Nieuwigheid voor Kleêren vaft 0-45, 0-50, 0-55, 0-60, 0-80, 0-90 tot 2 franks. 16,000 meters Orleans en Paramathas in 5/4 eö en 7/4 van 50 centimen tot fr. 2 50. Baien, Lady Cotlings, Flaneel, Zwarten en Ge- kleurden Moiré voor Rokken enz. aen alle Pryzen. - Aide Aitikels zyn geteekend in goede en bekende Cyfers aen de GROOTE HAKT VAN 73 CENTIMETERS. Als blvk van vertrouwen, verleent liet Huis 20 dagen, om de niet bevallende Artikels, nvt te wiss Men. zelfs tegen teruggave der Speciën. De Verkoop geschiedt op vaste Pryzen en Komplant van 8 uren voor tot 6 uren namiddag* ZICH TE VERVOEGEN BY M. G. HUYSMANS. IN DE STAD VERVIERS, REGT OVER ST-11 ABT EN S-K E li K TE AELST. vak en DOCTOR GUILLIÉ door PAUL GAGE apotheker GRENELLE-SAINT-GERMAIN-STRAET, 13, PARYS. Het elixier van cciLLiÉ is vooral nuttig aen de geneesheeren op het platte land, aen de huisvader», die verre woonen van eenigen doctor, en aen de geestelyken die de arme zieken gaen bezoeken en byslaen. Het is insgelyks nuttig aen den werkenden man, aen wien het groote kosten van geneesmiddelen uitspaert. Het is geen geheym geneesmiddel, en de verkoop is toegelaten door verschillige besluite» der keizerlyke hoven eu van het hof van kassatie. (Geperfeclionneerd van de formuel der fransche Codex N° 527.) Eene ondervinding van meer dan veertig jaren heeft ten klaerste bewezen, dat het elixier van guilmé gereed gemaekt door paul gage onwederlegbaer werkzaem is tegen de koortsen der moerassige landen, de buikloopen, den cholera-morbus, de geele koortsen en de besmettelyke ziekten, tegen de jicht- ef tjerecynachtig en zinkachtige of rhumalhieke kwalen, tegen de zinkingen op de blaes, en de ziekten der vrouwen en kinderen, in de lever- en maegzieklen, in de ontsteltenissen die met de overgangsjaren, en met den ouderdom gepaerd gaen, in de aenhoudende maegpynèn, iri darmontstekingen in de haerwormige en leverachtige kwalen, in de verstoppingen van de longen, in het speen; enz. enz. Een boeksken tot uitlegging, dat eene ware verhandeling is over de gebruikelyke en huislyke geneeskunst, word kosteloos met elke flesch Elixier afgeleverd. Men moet het vragén. Het Elixier word verkocht in flesschen van 6 fr., en in halve flesschen van 3 fr. 50 centimen. Zich te vervoegen voor den verkoop in het groot van den elixier guillié, gereed gemaekt deor paul gage, by M. paul gage, Grenolle-Sainl-Germüinstraet, 13, te Parys, en te Brussel by de- heeree Durand en Zoon, iMissotten en C°, Benou en Ce, Van Ke:ickhoven, De Gheest, Van der Sghrieck en C% en voor den verkoop in het klein, by de heeren Sciiooffs, Apotheker, 45, Bergstraet, Bamlot, Apo theker, 38, Groote Beenhouwerstraet, alsmede in alle goede Apothekeryën van BRUSSEL en BELGJEN, IJepót te Aelst, by C. VAN DER BIEST, Apotheker Lange Zoutstraet. VAN LONDEN. 8ahet' die.?,cc1?10 spys*erteeriDgen dyspepsics), macgonstekingen, krampachtigo maefipyn, hardlyvigheid, apeenai.kt», -1, inden hartkloppingen, buikloop, ïwcltingen, bedwelmingen, oor-gedommel, «uerheid, krampen, koudhoeat, braking sa hel eten in zwangerschap pynen lennwtrekkingeii in de maeg t-■ r rT.„-• .m.uuüi 'uui Rjuuercn en persoonen san anew ouderdom. N M ISJ j V GE«EZl«CErt M. de herleg de Bluskow. hof-mneTSehalk, ,on eene me^onlgteking. .ii j j Vr°°" ,a." ML' J' Dur' J»m" '*arlrroy„n .er.cbeidene jeren on.erdr.r.lvk l,de» in de nine., d. b.ene, de lenden, de «enn-en, de oosen en hel hoofd. - 6.,8 5 M. J 1. Soël, 2 j„e„ eleehle snv.lerleering lenuwen en de maep. Nr. QS1). rx-t. V lenuwen en de maeg. No S2.982 Frans Denasse-Cantia, Fleiirus by Charleroi, zegt God pynen id de uwe Rkvalext* h"l' V Z'Z"'" lien j"."0 "=h,ikkelyk lyden in hoé hoofd en'een hel .ehnrfl. Z. heef. ravne ge.ondhejd ,olko„en hersteld. »o 62,8.6: M f.re.en, eigenaer run hel holel DE Rnoon, Mechelen, gene.en tan eene maeionlslekinn eennerd mei in s wnerran ry se erl v,f jaren leedt. No 62.812 l.uik, den 14 norrmber 1863, Aengedaeu ran sohnrflinirren omlaetr de beenen sedert 1851, en bevindende dal hel kvraed slechts .ermeerderde nnder de behandeling ran dry heelmeesle.i, die my oyeri- y«nuyy°K.a'»°P '"''""l °'"l':ril'>"'5 Senering onmngely.k nas, heb ik lot myn grnot geluk voorgenomen, gebrn.k uyy Reïaleita Akjbic» le maken, die my in weinig triis rolkomen geneten, en mme ge.ondh.id in hel algemeen nn enen r„iéï?>ed r"k i'mw V°°S' co"cl"r6e i" 'Ie yueryv.jrens proefbank. No 62,4-6 Sl Romaine des l.lea (S,0„e el Loire), den 3 september 1862, Mynheer, God ry geregend Ily heefl een einde gesteld oen m,n. IS jaien schrikkclyke maeg. pynen. nachlelyke «weelingen en sleohle spysyerleeringen, om my op nie.iw den kostbaren schat y»n ger.ondheid toi le slnen. tp nmPflr< pas oor. No 6e, 54 M antier prefesi or ran gytnasliek le Mechelen, heeft de IÏEV41.EST4 Antp.l .r gebruikt legen eene aendoening der trrneg mei ryrakle der lenuwen, en heefl de gelukkigste ui,slagen mogen heslaligen No 511,410 M de graef hlliarl de Decis, purv.n Engeland, yan margs nppieg mei alle hare reeuw ellend, n, spasme, krampen, hraeklusl. pvn a.a de hors, en Insschen de schouders. - Nn 46,421 r».J, E. Jacobs, afgry.elyke reuuwkwaél, indigestie uitwerpingen ^oêd" S'.r'Srfi' Vkf" J°ly' 60 J—indigestie, reeuw, „stitma, „L.?,"pa"ma hraeklusl. No.tbst». doktor Minste, ran krampen, sposma, kwade yfrleertag en dagélyksehe bralingen, - No 31,328 M W hHd 1 No°4SS42-r°' »T. d KoKeft., longteering, met hoest. I,rakingen Verstopping cn rvf en twintigjarige doofl Tl Jn np.1 4- b' Al cV' SraT"iI.atlel-Stuart, w jaren a 9chu*velyke lenuwkwnel met verstanH-verbysteriiig, Noi4SJGt «a« g!l r ,1 "o J e""l "'S''"1,'L1" "tertj ran seherprl.nmalismus, slapeloosheid en afkeer yan '1 l'e.on Z?° d,; 1 e'.e"" <r' 210 "la <W.». «.ru.1, m»»g.eV.tnpplne en m.egont.tekieg dfe hem gedu end. 8jaren, 15 of 16 mael per dag deden oyergeren. No 40.816 de keienel Waston, yan (lerocyn, renuwkramnen der jongheid -'noTi"? 18 11° d h n 'olkomen reryulling, lamheid der leden, ingeyolge eon buitensporigheden M de liarnn inn 7,1, n 'l l' P'ef kt ,)"n Zangenatt, san hardnekkige serstopping en aentiwsn.ert. No 48 721 M e baron ran Zalurvskowskt afdeehngs generaal yan jaren oud'e stnerten in de yerteeringsorgnnen. No f,3,36,, t Mej Gallard le.fë°e.f m' 1 Ie Parys, ven longenyetteering, die ongeneesbaar was verklaard en lieer nog slechls eenige meende. ie le.eo gaf - Meer versterkend en ram kostbaarden de chocolade, thée, aoffy, tra™, h.roinigt drre ko.telvke geneMmidd.l dtnr „dmael rynen p,„ andere remed,en h, heefl 00.0UÜ genermgen bewerkt dne, waer nl ander middel mislukt was. fr. 7 2 V kilo h iJfmn™: 6 kUoTrë*82frOnc'o. "S "^ntstrae. 77 te Londen, 1/4 kilo f, 2-25 1/2 kilo fr. 4 1 kil. PütsPpUteenóo\e THP'vA*'7nrNr C* Va!* DER Antwerpen, by II. Waersegers, Schoenmerkt, 19. Qent, by Adéz» Ï'wItJwS. SJïJe^Straêt. NM6 PEn,0lB t Fha«,tz-De BASt, Si-Etisabethstraet, 27. Geeraerdsberge» let dntkkepj' van A. BYL, Op.stelIer-Be^tuerder, in de Kajwillestraet N" 2 te Aelst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1865 | | pagina 4